Forskrift om overgangsregler i forbindelse med endringer i folketrygdloven kapittel 4 fra 1. januar 2003.

DatoFOR-2002-12-20-1796
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 19
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-12-20-90 jf. LOV-1997-02-28-19
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskr. om overgangsregler for dagpenger

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 20. desember 2002 med hjemmel i lov av 20. desember 2002 nr. 90 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpenger under arbeidsløshet) del II.

§ 1.Forskriften gjelder for dagpengesaker hvor krav om dagpenger er fremsatt og vilkårene for rett til dagpenger oppfylt før 1. januar 2003.

Forskriften gjelder også for dagpengesaker som nevnt i første ledd hvor stønadsperioden per 1. januar 2003 er avbrutt eller på et senere tidspunkt blir avbrutt, men kan gjenopptas etter reglene i folketrygdloven § 4-16.

§ 2.Endringene i folketrygdloven § 4-3 annet ledd, § 4-4 første ledd bokstav a, § 4-13 annet ledd og § 4-15 første ledd får virkning for dagpengesaker som nevnt i § 1 fra og med 1. januar 2006.
§ 3.Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2003.