Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

DatoFOR-2003-01-02-5
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 1
Ikrafttredelse02.01.2003
Sist endretFOR-2017-02-27-221
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-28-57-§2-9, LOV-2002-06-28-57-§6-9, LOV-2002-06-28-57-§7-3, LOV-2002-06-28-57-§8-6, LOV-2002-06-28-57-§9-10, LOV-2002-06-28-57-§10-10, LOV-2002-06-28-57-§15-11
Kunngjort14.01.2003
Rettet12.05.2005 (§ 35 første punktum)
KorttittelValgforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 2. januar 2003 med hjemmel i lov av 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) § 2-9, § 5-8, § 6-9, § 7-3, § 8-6, § 9-10, § 10-10 og § 15-11 syvende ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 139, 19 april 2005 nr. 323, 24 aug 2006 nr. 994, 6 feb 2007 nr. 143, 11 mai 2007 nr. 504, 20 mai 2009 nr. 535, 22 mars 2011 nr. 318, 13 mai 2011 nr. 491, 8 feb 2013 nr. 165, 30 mai 2013 nr. 554, 24 juni 2015 nr. 764, 27 feb 2017 nr. 221.
Rettelser: 20.01.2003 (§ 4 tredje ledd), 12.05.2005 (§ 35 første punktum).

Kapittel 1. Manntallsføring. Tilgang til manntallet (jf. valgloven § 2-9)

§ 1.Grunnlag for oppdatering av manntallet etter 30. juni

Oppdateringer i manntallet etter 30. juni kan bare skje på bakgrunn av følgende forhold:

a)Krav om retting av feil, oppdaget feil eller klage.
b)Ved flyttemelding som ikke ble registrert før manntallsutkastet ble skrevet ut, men som er mottatt av folkeregistermyndigheten innen skjæringsdatoen 30. juni. Vedkommende manntallsføres i tilflyttingskommunen og strykes fra manntallet i fraflyttingskommunen.
c)Etter søknad om innføring i manntallet fra personer som er bosatt i utlandet. Vedkommende manntallsføres i den kommunen han/hun sist var registrert som bosatt.
d)Når utenlandsboende flytter tilbake til Norge. Vedkommende føres inn i manntallet i tilflyttingskommunen. Dersom vedkommende allerede er manntallsført i en annen kommune, strykes vedkommende fra manntallet i tidligere bostedskommune.
e)Ved erverv av norsk statsborgerskap. Dersom statsborgerskapet medfører at vedkommende får stemmerett ved valget, føres vedkommende inn i manntallet i bostedskommunen.
f)Ved dødsfall. Vedkommende strykes fra manntallet, med mindre vedkommende allerede har avgitt godkjent forhåndsstemmegivning.
g)Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg skal utenlandske statsborgere som ellers ville fylt stemmerettsvilkårene på valgdagen, strykes fra manntallet dersom de flytter ut av landet etter skjæringsdatoen.
0Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 139, 11 mai 2007 nr. 504, 30 mai 2013 nr. 554.
§ 2.Oppdatering av manntallet
(1) Departementet sørger for at manntallet blir oppdatert i henhold til § 1 frem til lørdag før valgdagen.
(2) Dersom manntallet skal endres etter krav om retting av feil eller klage i henhold til § 1 bokstav a, skal valgstyret gi melding til folkeregistermyndigheten om dette.
(3) Valgstyret sørger for at norske statsborgere som har bodd i utlandet i mer enn 10 år og som søker innen tirsdag etter valgdagen kl. 17.00 i henhold til § 1 bokstav c, føres inn i manntallet manuelt.
(4) Det skal ikke føres noen inn i eller ut av manntallet hvis vedkommende derved blir manntallsført i mer enn en kommune, eller ikke blir manntallsført i noen kommune. I slike tilfeller skal ikke manntallet oppdateres uten at manntallet i den andre kommunen blir oppdatert tilsvarende.
(5) Velger skal ikke føres inn i manntallet dersom vedkommende er manntallsført i en annen kommune og har avgitt forhåndsstemme til denne kommunen.
0Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 139, 30 mai 2013 nr. 554, 27 feb 2017 nr. 221.
§ 3.Tilgang til manntallseksemplar
(1) Alle som stiller liste ved valget har uten omkostninger rett til ett papireksemplar av manntallet for valgkretsen. Krav om manntallseksemplar må fremsettes for valgstyret i vedkommende kommune(r) innen den frist valgstyret har satt.
(2) Forslagsstillerne kan få tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte grupper av velgere, dersom de selv bærer de ekstra omkostningene knyttet til dette.
(3) Manntallsavskrifter og eventuelt annet materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til politiske formål og skal ikke overlates til utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding. Det er ikke adgang til å koble manntallet til andre offentlige registre.
(4) Valgstyret skal holde oversikt over utleverte manntallseksemplarer og skal se til at alle blir levert tilbake til valgstyret innen to år.
0Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 139, 30 mai 2013 nr. 554.
§ 4.Utleggingsmanntallet

Manntallet som legges ut etter valgloven § 2-6 skal kun inneholde navn, adresse, fødselsdato og ev. manntallsnummer og kretsopplysninger til de manntallsførte.

0Tilføyd ved forskrift 11 mai 2007 nr. 504.
§ 5.Uttrekk av folkeregisteret til testformål

Etter bestilling fra departementet skal folkeregistermyndigheten overføre manntall basert på stemmerettsvilkår til bruk for testformål.

0Tilføyd ved forskrift 30 mai 2013 nr. 554.

Kapittel 2.

0Kapitlet opphevet ved forskrift 24 aug 2006 nr. 994.

Kapittel 3. Behandling av listeforslag (jf. valgloven § 6-9)

§ 12.Overskrift på listeforslag - språk

Registrerte politiske partier kan velge om partiets navn skal skrives på bokmål eller nynorsk. Partiets navn på samisk kan føres opp som et tillegg til navnet på bokmål eller nynorsk.

0Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr. 139.
§ 13.Underskrifter etter valgloven § 6-3 (2) - skrift på papir, taushetsplikt
(1) Underskriftene på listeforslag som innleveres av uregistrerte grupper og av registrerte partier som ikke har oppnådd tilstrekkelig oppslutning til å komme inn under lovens forenklede krav for innlevering av listeforslag i valgloven § 6-3 (1), skal være skrift på papir.
(2) Opplysning om hvem som har underskrevet på et listeforslag etter valgloven § 6-3 (2) er underlagt taushetsplikt og skal ikke gis ut, se valgloven § 15-4 (1) og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1. Opplysning om hvem som er tillitsvalgte for listeforslaget er offentlig.
0Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr. 139.
§ 14.Tillitsvalgte - tillitsutvalg
(1) Når et listeforslag fra et registrert politisk parti er underskrevet av to av lokalavdelingens styremedlemmer, anses disse å utgjøre tillitsvalgt og vararepresentant. Styret for lokalavdelingen anses å utgjøre tillitsutvalget.
(2) Når et listeforslag som er innlevert i henhold til kravene i valgloven § 6-3 annet ledd, ikke angir hvem som er tillitsvalgte og tillitsutvalg for listeforslaget, anses de to øverste underskriverne å utgjøre tillitsvalgt og vararepresentant. De fem øverste underskriverne på listeforslaget anses å utgjøre tillitsutvalget og de tre neste vararepresentanter.
§ 15.Endringer på listeforslaget etter innleveringsfristen
(1) Etter at fristen for innlevering av listeforslag er utløpt, kan forslagsstillerne kun gjøre endringer på listeforslaget som er nødvendige for å bringe det i overensstemmelse med lovens krav.
(2) Hvis en kandidat strykes fra listeforslaget, avgjør den tillitsvalgte om det skal settes inn et nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med et nytt navn nederst. Andre omrokkeringer er ikke tillatt. Dersom fristen for å innlevere listeforslag er utløpt, skal den tillitsvalgte legge ved erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå som kandidat på listen.
§ 16.Hvem som representerer et registrert politisk parti på lokalt nivå

Dersom det er uklart hvem som har rett til å representere et registrert politisk parti på lokalt nivå og rett til å stille liste, skal valgmyndighetene innhente og legge til grunn uttalelse fra partiets utøvende organ, jf. partiloven § 3 (2) bokstav b.

0Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 139, 19 april 2005 nr. 323, 6 feb 2007 nr. 143.
§ 17.Opplysninger om kandidatene
(1) Dersom opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted påføres listeforslaget, skal dette gjøres for alle kandidatene på listen.
(2) Dersom det på felleslister opplyses om de enkelte kandidatenes tilhørighet i forhold til de ulike gruppene som står bak forslaget, skal dette gjøres for alle kandidatene på listen.
0Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr. 139.
§ 18.Underretning til forslagsstillerne
(1) Så snart listene er godkjent, skal de tillitsvalgte underrettes om dette og få tilsendt en kopi av den godkjente listen.
(2) Dersom et listeforslag ikke godkjennes, skal de tillitsvalgte for listeforslaget snarest underrettes om dette og opplyses om adgangen til og vilkårene for å klage.

Kapittel 4. Utføring og trykking av stemmesedler (jf. valgloven § 7-3)

§ 19.Krav til stemmesedler med kandidatnavn
(1) Ved utformingen av stemmesedlene skal det legges vekt på at stemmesedlene skal være lesevennlige.
(2) Stemmesedlene som skal brukes på valgtinget, skal produseres på en slik måte at det ikke er mulig å se hva velgerne har stemt etter at stemmeseddelen er brettet sammen.
(3) Stemmeseddelen skal inneholde:
a)opplysning om hvilket valg stemmeseddelen gjelder for.
b)overskrift som viser hvilket parti eller gruppe listen utgår fra. Overskriften skal trykkes i skriftstørrelse minimum 20 punkt.
c)fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene som stiller til valg på listen. Opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted kan påføres stemmeseddelen. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen. På felleslister kan det opplyses om de enkelte kandidatenes tilhørighet til de ulike gruppene som står bak forslaget. Dersom slike opplysninger påføres stemmeseddelen, skal dette gjøres for alle kandidatene på listen.
d)en veiledning om adgangen til å endre på stemmeseddelen. Dersom veiledningen trykkes på baksiden av stemmesedlene, skal det opplyses om dette på forsiden.
0Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 139, 19 april 2005 nr. 323, 8 feb 2013 nr. 165, 30 mai 2013 nr. 554, 24 juni 2015 nr. 764.
§ 19a.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 22 mars 2011 nr. 318 (i kraft 1 jan 2012).
§ 19b.Krav til stemmesedler med kandidatnavn ved stortingsvalg
(1) Ved stortingsvalg skal utsiden av stemmeseddelen ha en farget mønsterside med fargekode C0 M60 Y90 K0, og et mørkt mønsterfelt øverst. Utsiden av seddelen skal på hvit bunn ha veiledningstekst og stempelfelt. Stemmeseddelen skal ha en hvit innside med navn på parti eller gruppe og kandidatnavn, og en brettekant med samme mønster og fargekode som utsiden.
(2) Stemmeseddelen skal ha kolonne med ruter til venstre for kandidatnavnet til å endre rekkefølgen på kandidatene. Kolonnen skal ha overskriften «Nr.». Til høyre for kandidatnavnet skal det være kolonne med ruter for å stryke kandidater. Kolonnen skal ha overskriften «Stryk».
(3) På stemmesedler til stortingsvalg skal det av veiledningen fremgå
a)hvordan velgeren endrer rekkefølgen på kandidatene, og
b)at dersom velgeren ønsker å stryke ett eller flere kandidatnavn, så må det skje ved å sette et merke i ruten til høyre for kandidatnavnet(ene).
(4) Nederst på venstre side av stemmeseddelen skal det trykkes stemmeseddelnummer og en unik stemmeseddel ID. Stemmeseddelnummer skal trykkes i font Arial 10 punkt. Nummeret består av 22 karakterer og blir generert i valgadministrasjonssystemet. Stemmeseddelnummeret skal trykkes på begge sider av brettekanten. Stemmeseddel ID genereres av trykkeriet forløpende i trykkingen, hver stemmeseddel skal ha et eget unikt nummer. Dette skal trykkes i font OCRB 10 punkt. Dette nummeret består av 8 karakterer. Stemmeseddel ID skal kun trykkes på venstre side av brettekanten.
(5) Styremerker skal plasseres både på innsiden og utsiden av stemmeseddelen som vist i bildene nedenfor.
(6) Stemmeseddelen skal ha forskutt falsing. Etter falsing skal størrelsen på stemmeseddelen være bredde 150 x høyde 203 millimeter. Den skal være trykket på 90 gram ubestrøket hvitt papir. 

Stemmeseddelens innside skal se slik ut:

sf-20030102-0005-01-04.jpg 

Stemmeseddelens utside (mønsterside) skal se slik ut:

sf-20030102-0005-02-04.jpg 

0Tilføyd ved forskrift 24 juni 2015 nr. 764, endret ved forskrift 27 feb 2017 nr. 221.
§ 19c.Krav til stemmesedler med kandidatnavn ved kommunestyre- og fylkestingsvalg
(1) Ved kommunestyrevalg skal utsiden av stemmeseddelen ha en farget mønsterside med fargekode C0 M58 Y15 K0, og et mørkt mønsterfelt øverst. Utsiden av seddelen skal på hvit bunn ha veiledningstekst og stempelfelt. Stemmeseddelen skal ha en hvit innside med parti- og kandidatnavn, og en brettekant med samme mønster og fargekode som utsiden. Innsiden skal ha et bunn- og toppfelt i samme grunnfarge som utsiden. Sedlene skal ha kolonner for personstemmer og felt med plass til kandidatnavn fra andre lister.
(2) Ved fylkestingsvalg skal utsiden av stemmeseddelen ha en farget mønsterside med fargekode C35 M0 Y5 K0, og et mørkt mønsterfelt øverst. Utsiden av seddelen skal på hvit bunn ha veiledningstekst og stempelfelt. Stemmeseddelen skal ha en hvit innside med parti og kandidatnavn, og en brettekant med samme mønster og fargekode som utsiden. Innsiden skal ha et bunn- og toppfelt i samme grunnfarge som utsiden. På denne siden skal kandidatene og kolonnene for personstemmer være oppført i svart skrift på hvit bakgrunn.
(3) På stemmesedler til kommunestyrevalg og fylkestingsvalg skal det trykkes en kolonne med ruter til bruk for å gi personstemmer. Kolonnen skal plasseres til venstre for kandidatenes navn og ha overskriften «Personstemme» eller «Personrøyst».
(4) På stemmesedler til kommunestyrevalg skal det trykkes et felt til bruk for oppføring av kandidater fra andre lister. Feltet skal ha overskriften «Kandidater fra andre lister» eller «Kandidatar frå andre lister». På stemmesedler til kommunestyrevalg skal kandidater som skal ha stemmetillegg etter valgloven § 6-2 (3), stå først på stemmeseddelen og med uthevet skrift.
(5) På stemmesedler til kommunestyrevalg og fylkestingsvalg skal det av veiledningen fremgå at dersom velgeren ønsker å gi personstemme til en eller flere kandidater, så må det skje ved å sette et kryss i ruten ved kandidatnavnet(ene). På stemmesedler til kommunestyrevalg skal det i tillegg fremgå av veiledningen hvordan velgeren gir personstemme til en eller flere kandidater fra andre lister.
(6) Stemmeseddelen skal ha forskutt falsing. Etter falsing skal størrelsen på stemmeseddelen ved kommunestyre- og fylkestingsvalg være bredde 150 x høyde 223 millimeter. Den skal være trykket på 90 gram ubestrøket hvitt papir.
(7) Kommuner som skal velge inntil 43 representanter til kommunestyret og fylkeskommuner som skal velge inntil 63 representanter til fylkestinget, kan ved kommunestyre- og fylkestingsvalg benytte stemmeseddelen med én fals.
(8) Kommuner som skal velge mer enn 43 representanter til kommunestyret skal ved kommunestyre- og fylkestingsvalg benytte stemmeseddelen med to falser. 

Stemmeseddel med en fals ved kommunestyrevalg skal se slik ut: 

Innside

sf-20030102-0005-03-01.jpg 

Utside (mønsterside)

sf-20030102-0005-04-01.jpg 

Stemmeseddel med to falser ved kommunestyrevalg skal se slik ut: 

Innside

sf-20030102-0005-05-01.jpg 

Utside (mønsterside)

sf-20030102-0005-06-01.jpg 

Stemmeseddel med en fals ved fylkestingsvalg skal se slik ut: 

Innside

sf-20030102-0005-07-01.jpg 

Utside (mønsterside)

sf-20030102-0005-08-01.jpg 

0Tilføyd ved forskrift 24 juni 2015 nr. 764.
§ 20.Plikt til å produsere blanke stemmesedler
(1) Ved stortingsvalg sørger fylkesvalgstyret for at det blir produsert blanke hvite stemmesedler.
(2) Ved fylkestingsvalg sørger fylkesvalgstyret for at det blir produsert blanke blå stemmesedler.
(3) Ved kommunestyrevalg sørger valgstyret for at det blir produsert blanke hvite stemmesedler.
(4) Utsiden av blanke stemmesedler skal ha samme utførelse som de ordinære stemmesedlene. De skal ikke skille seg ut fra andre stemmesedler. På innsiden skal det trykkes følgende tekst: 

BLANK STEMMESEDDEL

Brukes til å stemme blankt. 

eller 

BLANK RØYSTESETEL

Bruker ein til å røyste blankt.

0Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr. 139.
§ 21.Rett til å få stemmesedler

Den tillitsvalgte for den enkelte valgliste kan for egen regning kreve å få det antall stemmesedler vedkommende ønsker. Krav om dette må fremsettes innen den frist valgmyndighetene setter.

Kapittel 5. Produksjon, utforming, utsendelse og bruk av valgkort (jf. valgloven § 2-9)

0Overskriften endret ved forskrift 11 mai 2007 nr. 504.
§ 22.Produksjon, utsendelse og bruk av valgkort
(1) Departementet har ansvar for utsendelse av valgkort jf. valgloven § 2-3 (3).
(2) Manntallet den 8. juli skal legges til grunn for produksjonen av valgkort.
(3) Valgkortene skal være velgerne i hende innen ordinær forhåndsstemmegivning starter.
(4) Dersom en velger som avgir forhåndsstemme som skal legges i stemmeseddelkonvolutt ikke har med seg valgkort, skal stemmemottaker innenriks (unntatt på Svalbard og Jan Mayen) skrive ut valgkort til velgeren.
(5) Valgkortet skal fylles ut slik at det er mulig entydig å identifisere velgeren ut fra opplysningene på valgkortet.
(6) Valgstyret plikter, på den måte og innen den frist departementet fastsetter, å opplyse om følgende:
a)valgstyrets adresse,
b)valglokalenes navn, adresse og åpningstid på valgdagen(e) og
c)opplysninger angående kommunens manntall, som f.eks. rodeinndeling.
0Endret ved forskrifter 11 mai 2007 nr. 504, 20 mai 2009 nr. 535, 13 mai 2011 nr. 491, 30 mai 2013 nr. 554, 24 juni 2015 nr. 764.
§ 23.Utforming av valgkort
(1) Følgende opplysninger skal fremgå av valgkort som blir sendt ut etter valgloven § 2-3:
a)hvilket valg og år det gjelder for,
b)velgers navn, adresse og fødselsår,
c)navn og adresse til valgstyret i den kommunen velgeren er manntallsført,
d)krets, rode, side, linje, manntallsnummer og kommunenummer,
e)adresse og åpningstid til valglokalet på valgdagen(e) og
f)felt hvor stemmemottaker skal påføre tid og sted for stemmegivningen samt signere for stemmemottaket.

På valgkortet skal det opplyses om at velger må vise legitimasjon for å få avgi stemme. På valgkortets bakside påføres generell informasjon om valget. På valgkortet er det i tillegg et felt på 150 tegn hvor valgstyret kan bestemme at også annen informasjon skal påføres.

(2) Valgkort som stemmemottaker skriver ut til velgeren i forbindelse med forhåndsstemmegivningen når stemmen skal legges i en stemmeseddelkonvolutt, skal inneholde følgende opplysninger:
a)hvilket valg og år det gjelder for,
b)informasjon som entydig identifiserer velgeren,
c)navn og adresse til valgstyret i den kommunen velgeren er manntallsført og
d)tid og sted for stemmegivningen samt stemmemottakerens signatur.
(3) Navn og adresse til valgstyret i den kommunen velgeren er manntallsført samt opplysninger som identifiserer velgeren (unntatt velgerens fødselsnummer og adresse) skal være synlige i vinduet på omslagskonvolutten. Andre opplysninger skal ikke være synlige i vinduet på konvolutten.
0Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 139, 11 mai 2007 nr. 504, 30 mai 2013 nr. 554.

Kapittel 6. Gjennomføring av forhåndsstemmegivningen (jf. valgloven § 8-6)

§ 24.Kunngjøring av forhåndsstemmegivningen

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen.

§ 24a.Forhåndsstemmegivning innenriks i perioden 1. juli til 9. august
(1) Valgstyret plikter å tilrettelegge for at velgere som henvender seg til kommunen i perioden 1. juli til 9. august får avgitt stemme.
(2) Valgstyret angir sted for slik stemmegivning. Valgstyret bør, så langt det lar seg gjøre, ta hensyn til velgers ønske med hensyn til tidspunkt for stemmegivning.
(3) Valgloven og valgforskriftens regler for forhåndsstemmer gjelder for øvrig tilsvarende så langt de passer. Valgloven § 8-4 (2), (3) og (4) gjelder ikke.
(4) Velger skal ikke legge stemmeseddelen i urnen. Etter at stemmeseddelen er stemplet legger velgeren denne selv i en stemmeseddelkonvolutt og limer denne igjen. Stemmemottakeren underskriver på valgkortet og påfører tid og sted for stemmegivningen. Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en omslagskonvolutt som limes igjen. Velgeren legger omslagskonvolutten i en urne.
0Tilføyd ved forskrift 20 mai 2009 nr. 535, endret ved forskrift 30 mai 2013 nr. 554.
§ 25.Forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner

Ved stemmemottak på helse- og omsorgsinstitusjoner kan stemmer også mottas hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonen.

0Endret ved forskrift 24 juni 2015 nr. 764.
§ 25a.Begrensning i adgangen til å oppnevne valgfunksjonærer

Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til valgfunksjonær i valglokalene ved forhåndsstemmegivningen i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til valgfunksjonær i valglokalene ved forhåndsstemmegivningen i kommunene i vedkommende fylke.

0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2011 nr. 491 (i kraft 1 jan 2012).
§ 26.Valglokalene

Ved tilrettelegging for stemmegivning i valglokalene, skal det legges vekt på god tilgjengelighet for alle velgere. Blinde og svaksynte velgere skal kunne avgi stemme uten å måtte be om hjelp.

0Endret ved forskrift 30 mai 2013 nr. 554.
§ 27.Fremgangsmåten ved forhåndsstemmegivningen. Forsendelse
(1) Stemmemottakeren skal vise velgeren til det sted der stemmesedlene er utlagt før det tas stilling til videre fremgangsmåte etter valgloven § 8-4.
(2) Velger med stemmerett i en annen valgkrets enn der stemme avgis skal få utlevert en avkryssingsstemmeseddel med navnene til de registrerte politiske partiene.
(3) Benyttes stemmeseddelkonvolutt innenriks, skal stemmemottakeren underskrive på valgkortet og påføre tid og sted for stemmegivningen. Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en omslagskonvolutt som limes igjen. Velgeren legger omslagskonvolutten i en urne.
(4) Velgere som ikke er innført i vedkommende del av manntallet eller som allerede er krysset av i manntallet, skal ikke legge stemmeseddelen i urnen. Etter at stemmeseddelen er stemplet legger velgeren denne selv i en stemmeseddelkonvolutt og limer denne igjen. Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en omslagskonvolutt som limes igjen. Velgeren legger omslagskonvolutten i en urne.
(5) Ved ambulerende stemmegivning, stemmegivning på pasientrom og i trygde- og omsorgsboliger, skal velgeren få utlevert en stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget. De utleverte stemmesedlene skal legges tilbake i en konvolutt som limes igjen. Velger kan beholde konvolutten med de resterende stemmesedler eller gi denne til stemmemottaker. Stemmemottaker skal sørge for å destruere denne på en betryggende måte.
(6) Avgis stemmen utenriks, på Svalbard eller Jan Mayen skal stemmemottakeren legge stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt og lime denne igjen i velgerens påsyn. Stemmemottakeren skal deretter påføre omslagskonvolutten følgende opplysninger:
a)valgstyrets navn og adresse,
b)velgerens navn og fødselsnummer,
c)velgerens adresse på hjemstedet 30. juni i valgåret, eventuelt siste adresse i Norge dersom velgeren har meldt flytting til utlandet, og
d)tid og sted for stemmegivningen.

Stemmemottakeren og velgeren skriver deretter under på omslagskonvolutten.

(7) Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg brukes samme stemmeseddelkonvolutt til begge valg.
(8) De to siste ukene av forhåndsstemmeperioden skal forhåndsstemmegivningene sendes videre til velgerens hjemkommune hver dag. Ved fremsendelsen av omslagskonvoluttene skal det benyttes forsendelseskonvolutter.
(9) Forhåndsstemmegivningene skal sendes som A-post eller på raskere måte.
0Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 139, 11 mai 2007 nr. 504, 20 mai 2009 nr. 535, 30 mai 2013 nr. 554, 24 juni 2015 nr. 764.
§ 27a.Beredskapsrutine ved forhåndsstemmegivningen
(1) Ved strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd til det elektroniske manntallet skal stemmegivningen gjennomføres i samsvar med rutinene i denne paragrafen.
(2) Velger skal ikke legge stemmeseddel direkte i urnen, men i en egen beredskapskonvolutt, jf. valgloven § 8-4 (3). Velgeren legger beredskapskonvolutten i en urne.
(3) Beredskapskonvolutten skal skille seg klart ut fra det øvrige valgmateriellet.
(4) Når beredskapssituasjonen opphører skal beredskapskonvoluttene leveres valgstyret for godkjenning.
(5) Om kommunikasjonen med det elektroniske manntallet gjenoppstår eller strømmen kommer tilbake avsluttes beredskapsrutinen umiddelbart, og velgere avgir stemme på ordinær måte etter valgloven § 8-4 (2).
0Tilføyd ved forskrift 30 mai 2013 nr. 554, endret ved forskrift 27 feb 2017 nr. 221.
§ 28.Brevstemmegivning utenriks
(1) Velgeren skal legge stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg brukes samme stemmeseddelkonvolutt til begge valg.
(2) Stemmeseddelkonvolutten skal legges i en omslagskonvolutt som limes igjen.
(3) Velgeren påfører omslagskonvolutten følgende opplysninger:
a)valgstyrets navn og adresse,
b)navn og fødselsnummer,
c)adresse på hjemstedet 30. juni i valgåret, eventuelt siste adresse i Norge dersom velgeren har meldt flytting til utlandet, og
d)tid og sted for stemmegivningen.
(4) Velgeren skal skrive under på omslagskonvolutten.
(5) Om mulig bør et vitne bekrefte riktigheten av det som er påført omslagskonvolutten. Vitnets adresse og fødselsdato skal påføres omslagskonvolutten.
0Endret ved forskrifter 11 mai 2007 nr. 504, 20 mai 2009 nr. 535.
§ 29.Tømming av urner under forhåndsstemmegivningen

Dersom det er nødvendig å tømme urner under forhåndsstemmegivningen, skal valgstyret sørge for at det etableres betryggende rutiner for oppbevaring av innholdet. Avgitte stemmer skal oppbevares atskilt fra øvrig valgmateriell.

0Endret ved forskrift 13 mai 2011 nr. 491.
§ 29a.Oppbevaring og transport av materiell m.m. under forhåndsstemmegivningen

§ 34 gjelder tilsvarende.

0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2011 nr. 491.

Kapittel 7. Organisering og gjennomføring av stemmegivningen på valgtinget. Forsegling, oppbevaring og transport av valgmateriell (jf. valgloven § 9-10)

§ 30.Valglokalene

Ved tilretteleggingen for velgerne på valgtinget gjelder § 26 tilsvarende.

0Endret ved forskrift 30 mai 2013 nr. 554.
§ 31.Bruk av særskilt omslag

Velgere som ikke er innført i vedkommende del av manntallet eller som allerede er krysset av i manntallet, skal ikke legge stemmeseddelen i urnen. Etter at stemmeseddelen er stemplet, skal velgeren legge den i en stemmeseddelkonvolutt og lime denne igjen. Stemmestyret skal legge stemmegivningen i et særskilt omslag, klebe det igjen og skrive velgerens navn, adresse og fødselsdato utenpå.

0Endret ved forskrift 30 mai 2013 nr. 554.
§ 31a.Beredskapsrutine ved stemmegivningen
(1) Ved strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd til det elektroniske manntallet skal stemmegivningen gjennomføres i samsvar med rutinene i denne paragrafen.
(2) Velger skal ikke legge stemmeseddel direkte i urnen, men i en egen beredskapskonvolutt, jf. valgloven § 9-5a (4). Velgeren legger beredskapskonvolutten i en urne.
(3) Beredskapskonvolutten skal skille seg klart ut fra det øvrige valgmateriellet. Beredskapskonvolutten skal være oransje og påføres teksten beredskapskonvolutt med trykt skrift.
(4) Når beredskapssituasjonen opphører skal beredskapskonvoluttene leveres valgstyret for godkjenning. I kommuner med todagersvalg skal eventuelle beredskapsstemmer mottatt på søndag behandles og krysses av i det elektroniske manntallet før valglokalene åpner på mandag.
(5) Om kommunikasjonen med det elektroniske manntallet gjenoppstår eller strømmen kommer tilbake avsluttes beredskapsrutinen umiddelbart, og velgere avgir stemme på ordinær måte etter valgloven § 9-5 (3).
0Tilføyd ved forskrift 27 feb 2017 nr. 221.
§ 32.Stemmegivning umiddelbart utenfor valglokalet
(1) Dersom velgeren er manntallsført i vedkommende del av manntallet, skal avkryssing skje før velgeren får utlevert stemmesedler.
(2) To stemmemottakere bringer med seg et sett med stemmesedler - en stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget - et stempel og en urne ut til velgeren.
(3) Velgeren bretter selv sammen stemmeseddelen, eventuelt med assistanse i henhold til valgloven § 9-5 (5), og legger den i urnen etter at den er stemplet av en av stemmemottakerne. Stemmemottakerne bringer deretter urnen inn i valglokalet. Stemmemottakerne må ikke ta tilbake noen av de utleverte stemmesedlene.
(4) Dersom velgeren ikke står innført i vedkommende del av manntallet, eller vedkommende allerede er krysset av i manntallet, skal stemmeseddelen ikke legges i urnen, men behandles i henhold til § 31.
0Endret ved forskrift 19 april 2005 nr. 323.
§ 33.Tømming av urner i løpet av valgdagen

Dersom det er nødvendig å tømme valgurner i løpet av valgdagen, skal valgstyret sørge for at stemmestyrene benytter følgende prosedyre:

1.Forseglingen av valgurnen skal brytes av minst to av stemmestyrets medlemmer i fellesskap.
2.Innholdet tømmes umiddelbart over i egnet emballasje som forsegles og merkes med serienumre.
0Endret ved forskrift 13 mai 2011 nr. 491.
§ 34.Oppbevaring og transport av valgmateriell. Forsegling.
(1) Valgstyret skal etablere betryggende rutiner for oppbevaring og transport av valgmateriell i alle faser av valggjennomføringen.
(2) Valgmateriellet skal forsegles dersom det i perioder ikke er under direkte oppsyn av valgmyndighetene. Forseglingen skal foretas på en slik måte at ingen får adgang til det forseglede materiellet uten at dette etterlater seg tydelige merker.
(3) All transport av valgmateriell skal foregå på hurtigst betryggende måte og av andre enn dem som oppbevarer forseglingsutstyret.
0Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr. 139.
§ 34a.Kvittering for overlevering av valgmateriell
(1) Ved alle valg skal det ved overlevering av valgmateriell fra stemmestyret til valgstyret utferdiges en kvittering for hva som er overlevert, hvem som overleverte og hvem som mottok materiellet, samt en angivelse av tid og sted for når overleveringen fant sted. Kvitteringen skal minimum inneholde opplysninger om avlevering av stemmestyrets møtebok, avkryssingsmanntallet, antall urner, antall enheter inneholdende stemmesedler i forseglet emballasje og stempel for stempling av stemmesedler.
(2) Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal det ved overlevering av valgmateriell fra valgstyret til fylkesvalgstyret utferdiges en kvittering for hva som er overlevert, hvem som overleverte og hvem som mottok materiellet, samt en angivelse av tid og sted for når overleveringen fant sted. Kvitteringen skal minimum inneholde opplysninger om avlevering av valgstyrets møtebok og antall enheter inneholdende stemmesedler i forseglet emballasje.
(3) Ved stortingsvalg gjelder § 34a (2) tilsvarende for Oslo kommune ved overlevering av materiell til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
(4) Mottakeren skal ved overleveringen kontrollere at det overleverte materiellet er i samsvar med det som følger av kvitteringen. Kvitteringen skal signeres av den som leverer og av den som mottar materiellet.
0Tilføyd ved forskrift 13 mai 2011 nr. 491.

Kapittel 8. Prøving av stemmegivninger og stemmesedler. Opptelling (jf. valgloven § 10-10)

§ 35.Åpning av omslags- og stemmeseddelkonvolutter

Valgstyret skal påse at åpning av omslags- og stemmeseddelkonvolutter ikke foretas av de samme personene, dersom dette foregår samtidig. Det skal være to personer tilstede ved åpning av stemmegivninger.

§ 36.Flere stemmeseddelkonvolutter eller stemmesedler fra samme velger

Dersom en stemmegivning inneholder flere stemmeseddelkonvolutter eller stemmesedler uten konvolutt, skal stemmeseddelen eller -sedlene legges ulest ned i én stemmeseddelkonvolutt.

§ 37.Foreløpig opptelling av forhåndsstemmegivninger

Valgstyret skal holde et visst antall forhåndsstemmegivninger utenfor den foreløpige opptellingen og blande disse sammen med forhåndsstemmegivninger som kommer inn etter at den foreløpige opptellingen er begynt.

§ 38.Stemmesedler avgitt til felleslister

En stemmeseddel som lyder på en av gruppene som inngår i en fellesliste, skal regnes som avgitt til felleslisten.

§ 39.Betydningen av rettinger når velgeren har levert flere stemmesedler til samme parti

Dersom velgeren ved samme valg har levert flere stemmesedler til samme parti og noen av dem er rettet, gjelder følgende:

a)når bare én av stemmesedlene er rettet, godkjennes denne,
b)når flere stemmesedler er rettet på samme måte, godkjennes en av stemmesedlene,
c)når flere stemmesedler er rettet ulikt, godkjennes én av stemmesedlene, men det ses bort fra rettingene.
§ 39a.Manglende stempel på stemmesedler i stemmeseddelkonvolutt

Dersom en stemmeseddel som er lagt i stemmeseddelkonvolutt under forhåndsstemmegivningen innenriks og på valgtinget mangler offentlig stempel, skal valgstyret påføre slikt stempel i ettertid.

0Tilføyd ved forskrift 20 mai 2009 nr. 535, endret ved forskrift 30 mai 2013 nr. 554.
§ 40.Opptelling i annen kommune

All opptelling som foretas i annen kommune eller hos fylkesvalgstyret, skal skje under valgstyrets tilsyn.

§ 40a.Stempel på stemmesedler avgitt utenriks

Valgstyret skal påføre stempel på stemmesedler avgitt utenriks dersom disse skal telles maskinelt.

0Tilføyd ved forskrift 30 mai 2013 nr. 554.

Kapittel 9. Protokollering av valg (jf. valgloven § 10-10)

§ 41.Fastsetting av formular

Departementet fastsetter formularer der administrative forhold, mottak og behandling av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling, valgoppgjør og kontroll skal protokolleres. Valgmyndighetene er forpliktet til å benytte fastsatte formularer.

Kapittel 10. Overtredelsesgebyr etter valgloven § 9-9, jf. valgloven § 15-11

0Tilføyd ved forskrift 20 mai 2009 nr. 535.
§ 42.Betaling av overtredelsesgebyr
(1) Overtredelsesgebyr forfaller til betaling tre uker etter at underretning om endelig vedtak i sak om ileggelse av overtredelsesgebyr er kommet frem til foretaket.
(2) Ved forsinket betaling av overtredelsesgebyr løper forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
(3) Er overtredelsesgebyr ikke betalt ved forfall etter første ledd, kan gebyr og renter inndrives fjorten dager etter at varsel om inndriving er kommet fram til foretaket.
0Tilføyd ved forskrift 20 mai 2009 nr. 535.
§ 43.Klageorgan
(1) Vedtak om ilagt overtredelsesgebyr etter valgloven § 15-11 kan påklages til et uavhengig klageorgan.
(2) Klageorganets medlemmer oppnevnes av Kongen for fem år av gangen. Klageorganet skal bestå av tre medlemmer og to varamedlemmer med adekvat kompetanse. Blant medlemmene oppnevner Kongen en leder som skal ha dommerkompetanse. Medlemmene kan ikke avsettes eller suspenderes i perioden med mindre det foreligger særlig grunn.
(3) Departementet utpeker et teknisk sekretariat for klageorganet. Sekretariatet skal legges til en advokat.
(4) Klageorganet kan ikke omgjøre Medietilsynets vedtak etter eget tiltak. Verken Kongen eller annet overordnet organ kan instruere klageorganet eller sekretariatet verken om lovtolking, skjønnsutøvelse, avgjørelse av enkeltsaker eller saksbehandlingen.
(5) Klageorganets rådslagning skjer i møte. Beslutning treffes med alminnelig flertall.
(6) Et vedtak i klageorganet kan ikke påklages, men kan på vanlig måte forfølges rettslig ved domstolene.
0Tilføyd ved forskrift 20 mai 2009 nr. 535.
§ 44.Klagen
(1) Klagen må fremsettes senest tre uker etter at underretning om ileggelse av overtredelsesgebyr er kommet frem til foretaket.
(2) Klagen skal inneholde klagers navn og adresse. Klagen skal være skriftlig og angi de faktiske og rettslige forhold klagen bygger på. De relevante dokumentbevis må vedlegges.
0Tilføyd ved forskrift 20 mai 2009 nr. 535.
§ 45.Om klagebehandlingen
(1) Klagen skal sendes Medietilsynet som skal sørge for de undersøkelsene som klagen gir grunnlag for. Medietilsynet kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner at klagen er rimelig. Dersom Medietilsynet ikke finner grunnlag for å omgjøre vedtaket, skal dokumentene sendes klageorganets sekretariat.
(2) Klageorganet kan prøve alle sider av saken, også nye opplysninger i saken. Klageorganet skal vurdere de synspunktene som klager kommer med, og kan ta opp forhold som klager ikke har tatt opp.
(3) Klageorganet skal sørge for at saken er så godt opplyst som mulig.
0Tilføyd ved forskrift 20 mai 2009 nr. 535.

Kapittel 11. Ikrafttredelse

0Endret ved forskrift 20 mai 2009 nr. 535 (tidligere kapittel 10).

Denne forskrift trer i kraft straks.