Forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg.

DatoFOR-2003-01-03-8
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 1
Ikrafttredelse03.01.2003
Sist endretFOR-2015-07-01-849
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§12
Kunngjort14.01.2003
KorttittelForskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 3. januar 2003 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 12 nr. 7.
Endringer: Endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 849.

§ 1.Tidspunkt for valg. Valgstyret
(1) Direkte valg av kommunedelsutvalg holdes samtidig med valg til kommunestyret.
(2) Valgstyret i kommunen er ansvarlig for gjennomføring av valg til kommunedelsutvalg.
§ 2.Manntall. Valgbarhet
(1) Valgstyret plikter ikke å føre særskilt manntall for valg til kommunedelsutvalg.
(2) Kommunestyret bestemmer selv om valgbarhet til kommunedelsutvalg skal begrenses til å omfatte kun de som er bosatt i vedkommende kommunedel.
§ 3.Listeforslagene. Stemmesedler
(1) Dersom listeforslaget ikke utgår fra et registrert parti, må det være underskrevet av minst like mange personer med stemmerett i kommunedelen som det skal velges medlemmer av kommunedelsutvalget. Dersom listeforslaget utgår fra et registrert parti som har lokallag i kommunen eller kommunedelen, er det tilstrekkelig at listeforslaget er underskrevet av to av styremedlemmene i lokallaget.
(2) Stemmesedlene til kommunedelsvalget skal ha en annen farge enn stemmesedlene til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget.
§ 4.Forhåndsstemmegivningen
(1) Forhåndsstemmegivning til valg av kommunedelsutvalg skal foregå på de samme steder innen kommunen som forhåndsstemmegivning til kommunestyrevalget.
(2) Velger legger selv stemmeseddelen i en urne, etter at den er stemplet. Stemmemottaker setter kryss i manntallet ved velgerens navn.
0Endret ved forskrift 1 juli 2015 nr. 849.
§ 5.Stemmegivning på valgtinget

Kommunestyret avgjør om stemmesedler til valg av kommunedelsutvalg skal være tilgjengelige i andre valglokaler enn de som ligger i vedkommende kommunedel.

§ 6.Opptelling. Valgoppgjør
(1) Stemmesedlene for valg til kommunedelsutvalg telles opp atskilt fra stemmesedlene til kommunestyrevalget.
(2) Valgstyret foretar valgoppgjør for fordeling av representantplassene i kommunedelsutvalget og peker ut de kandidater som er valgt til representanter.
§ 7.Prøve av valgets gyldighet. Klage
(1) Det nyvalgte kommunestyret treffer vedtak om valg av kommunedelsutvalg er gyldig.
(2) Alle som har stemmerett i vedkommende kommunedel kan klage over forhold i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av valg til kommunedelsutvalg. Departementet er klageinstans.
§ 8.Forholdet til valgloven

Valglovens bestemmelser om kommunestyrevalg gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.