Forskrift om standardmasse og balanse til bruk ved planlegging av flyging (BSL D 1-5)

DatoFOR-2003-01-11-39
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2003
Sist endretFOR-2014-10-28-1361
EndrerFOR-1996-04-11-370
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort24.01.2003
KorttittelForskrift om standardmasse, flyging

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 11. januar 2003 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 15-4 og § 4-1 annet ledd, jf. delegeringsvedtak av 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrifter 2 feb 2009 nr. 141, 28 okt 2014 nr. 1361.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å gi standardmasser og beregningsmetoder til bruk ved planlegging av flyging, slik at krav til flygeegenskaper kan oppfylles.

§ 2.Virkeområde
(1) Denne forskriften gjelder for luftfart med norsk luftfartøy som ikke er underlagt forordning (EU) nr. 965/2012 som gjennomført ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.
(2) Forskriften gjelder også for bruk av utenlandskregistrerte luftfartøy, som opereres av en norsk operatør.
(3) Forskriften får anvendelse utenfor norsk område når det er forenlig med fremmed rett som skal få anvendelse i henhold til overenskomst med fremmed stat eller for øvrig ut fra alminnelige rettsgrunnsetninger, jf. luftfartsloven § 1-2.
0Endret ved forskrifter 2 feb 2009 nr. 141, 28 okt 2014 nr. 1361.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med: 

Besetningsmedlem:

En person som av en operatør er pålagt å tjenestegjøre om bord i et luftfartøy under flygetiden. 

Flygebesetningsmedlem:

Et besetningsmedlem med luftfartssertifikat som har tjeneste av betydning for et luftfartøys føring under flygetiden. 

Kabinbesetningsmedlem:

Person som tjenestegjør i passasjerkabinen i et luftfartøy under flygetiden. 

Operatør:

En person, organisasjon eller virksomhet som er engasjert eller tilbyr engasjement i operasjon av luftfartøy.

§ 4.Generelt
(1) Fartøysjefen skal ved enhver form for flyging sikre at:
a)virkelig masse fastsatt ved veiing eller de standardmasser som er beskrevet i denne forskriften, brukes ved beregning av luftfartøyets masse og tyngdepunkt,
b)den håndbagasje og de personlige effekter som medføres i passasjerkabinen er plassert under passasjersete, i godkjent hylle, eller på annet godkjent oppbevaringssted, under start og landing.
(2) Flyging som omfatter transport av passasjerer:
a)Luftfartøyets eier eller bruker skal for flyging som omfatter transport av passasjerer, utarbeide instrukser som går ut på at:
1.virkelige masser eller de standardmasser som er beskrevet i denne forskriften, brukes ved beregning av luftfartøyets masse og tyngdepunkt,
2.det kun tas med håndbagasje og personlige effekter i passasjerkabinen i den størrelsesorden som er fastsatt i § 5,
3.håndbagasje som tas med i passasjerkabinen er plassert under passasjersete, i godkjent hylle, eller på annet godkjent oppbevaringssted, under start og landing.
b)Personell utpekt av eier eller bruker til å ta seg av passasjerekspedisjon ved avgangsflyplassen, skal sikre at passasjerer kun medfører håndbagasje og personlige effekter som er beskrevet i denne forskriften og at all annen bagasje veies, med mindre godkjente standardmasser brukes, jf. § 5 tredje ledd.
c)Fartøysjefen eller de kabinbesetningsmedlemmer som er utpekt av fartøysjef eller flyselskap skal sikre at:
1.den håndbagasje og de personlige effekter som medføres i passasjerkabinen er plassert under passasjersete, i godkjent hylle, eller på annet godkjent oppbevaringssted, under start og landing,
2.det fra avgangsflyplasser hvor passasjerekspedisjonen ikke foretas av eier eller bruker eller dertil utpekt personale, kun medføres håndbagasje og personlige effekter i passasjerkabinen som fastsatt i denne forskrift.
(3) Dersom det foreligger mistanke om vesentlige avvik fra de standardmasser som er angitt i tabellene i § 5, skal samtlige personer og håndbagasje veies og denne virkelige massen skal brukes i beregningene.
§ 5.Standardmasser for personer og bagasje
(1) Standardmasse, inkludert håndbagasje, for besetningsmedlemmer:
a)flybesetningsmedlemmer 85 kg,
b)kabinbesetningsmedlemmer 75 kg.
(2) Standardmasse for passasjerer:
a)i standardmasser for passasjerer, jf. tabell 1 og 2 er følgende inkludert:
1.massen av barn under 2 år som sitter på fanget til en voksen eller i en spesiell barnestol. Barn under 2 år som har rett til eget passasjersete, betraktes massemessig som et barn mellom 2 og 12 år,
2.håndbagasje og personlige effekter.
b)Standardmasser for passasjerer i luftfartøy med 20 eller flere passasjerseter: 

Tabell 1

Antall passasjerseter20 eller flere30 eller flere
MennKvinnerPersoner over 12 år
Alle flyginger88 kg70 kg84 kg
Barn fra 2 til 12 år35 kg35 kg

Alternativt kan det brukes en standardmasse, jf. tabellen for personer over 12 år uansett kjønn, i luftfartøy med 30 eller flere passasjerseter.

c)Standardmasser for passasjerer i luftfartøy med 19 eller færre passasjerseter: 

Tabell 2

Antall passasjerseter1 til 56 til 910 til 19
Menn104 kg96 kg92 kg
Kvinner86 kg78 kg74 kg
Barn fra 2 til 12 år35 kg35 kg35 kg
1.På flyginger hvor det ikke medføres håndbagasje i kabinen eller hvor det er tatt hensyn til håndbagasjen separat, kan det trekkes 6 kg fra massen som er angitt i tabellen for menn og kvinner.
2.Personlige effekter som klær, paraply, stokk, håndvesker, kameraer, kikkerter o.l. samt en begrenset mengde lesestoff, betraktes ikke som håndbagasje i forbindelse med bruk av ovennevnte massetabell.
(3) Standardmasse for bagasje i luftfartøy med 20 eller flere passasjerseter er 13 kg.
§ 6.Standardmasse for brennstoff
(1) Massen av brennstoff om bord skal beregnes basert på brennstoffets aktuelle tetthet. I de tilfeller hvor brennstoffets aktuelle tetthet ikke er kjent, skal operatøren utarbeide beregningsmetoder for massen av brennstoff om bord.
(2) Disse beregningsmetodene skal være beskrevet.
§ 7.Standardmasse for fallskjermer

Standardmasse for fallskjermer er 10 kg.

§ 8.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 9.Ikrafttredelse
(1) Denne forskrift gjelder fra 1. mars 2003.
(2) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. april 1996 nr. 370 om standardvekter til bruk ved planlegging av flyging.