Forskrift om befordring av passasjerer i luftfartøy (BSL D 1-6)

DatoFOR-2003-01-11-40
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2003
Sist endretFOR-2014-10-28-1361
EndrerFOR-1974-03-05
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§5-1, LOV-1993-06-11-101-§6-2, LOV-1993-06-11-101-§6-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort24.01.2003
KorttittelForskrift om passasjerbefordring i luftfartøy

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 11. januar 2003 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-1 og § 15-4, jf. § 4-1, § 6-2 og § 6-3, jf. delegeringsvedtak av 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrifter 2 feb 2009 nr. 142, 28 okt 2014 nr. 1361.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at befordring av passasjerer i et luftfartøy gjennomføres på en betryggende måte og i samsvar med de internasjonale standarder som er fastsatt for slik transport.

§ 2.Virkeområde
(1) Denne forskriften gjelder for luftfart med norsk luftfartøy som ikke er underlagt forordning (EU) nr. 965/2012 som gjennomført ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.
(2) Forskriften gjelder også for bruk av utenlandskregistrerte luftfartøy, som opereres av en norsk operatør med driftstillatelse eller privatbruker.
(3) Forskriften får anvendelse utenfor norsk område når det er forenlig med fremmed rett som skal få anvendelse i henhold til overenskomst med fremmed stat eller for øvrig ut fra alminnelige rettsgrunnsetninger, jf. luftfartsloven § 1-2.
(4) Ved befordring av bevegelseshemmede personer med luftfartøy, skal kravene i § 11 være oppfylt.
0Endret ved forskrifter 2 feb 2009 nr. 142, 28 okt 2014 nr. 1361.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med: 

Bevegelseshemmet person:

Person som ikke kan bevege seg i normal hastighet til nødutgang på gulvnivå ved evakuering. 

Besetningsmedlem (crew member):

En person som av en operatør er pålagt å tjenestegjøre om bord i et luftfartøy under flygetiden. 

Fartøysjef:

Den flyger som er ansvarlig for luftfartøyets føring og sikkerhet under flygetiden. 

Flygebesetningsmedlem (flight crew member):

Et besetningsmedlem med luftfartssertifikat som har tjeneste av betydning for et luftfartøys føring under tjenestetiden. 

Flygehåndbok:

Dokument som inneholder informasjon (begrensninger, prosedyrer, data etc.) som kreves for å operere et luftfartøy innenfor det sikkerhetsnivå som er fastsatt ved typesertifiseringen. 

Hjelper:

Person som har fått utdannelse i å assistere bevegelseshemmede personer og er opplært i samsvar med § 11 første ledd, bokstav a. 

Kabinbesetningsmedlem:

Et besetningsmedlem som tjenestegjør i kabinen under flygetiden. 

Operatør:

En person, organisasjon eller virksomhet som er engasjert eller tilbyr engasjement i operasjon av luftfartøy.

§ 4.Generelt

Største antall personer som tillates transportert i et luftfartøy vil, med unntak av § 8 i denne forskrift (transport av barn), fremgå av luftdyktighetsbeviset eller flygehåndboken. Antallet personer om bord må imidlertid ikke overskride antallet sitte- eller liggeplasser som er utstyrt med sikkerhetsbelter.

§ 5.Sikkerhetsbelter
(1) Alle personer om bord skal være fastspent med sikkerhetsbelte under start og landing. Fartøysjefen skal dessuten sørge for at passasjerene sitter fastspent med sikkerhetsbelte når han finner det nødvendig på grunn av turbulent luft eller av andre årsaker.
(2) Flygebesetningsmedlemmer og kabinbesetningsmedlemmer som inngår i minimumsbesetningen skal være fastspent med sikkerhetsbelte i kombinasjon med skulderseler under start og landing.
(3) Når førerrommet er atskilt fra passasjerkabinen, skal det finnes et lysskilt, godt synlig for passasjerene, med tekst på norsk eller med symboler, som informerer passasjerene om at de skal være fastspent med sikkerhetsbelte når skiltet er tent. På stolrygger og foranstående skillevegger skal det finnes et oppslag med teksten:

«Fest sikkerhetsbelte når De sitter», eller

«Fasten seat belt while seated».

§ 6.Tobakksrøyking
(1) Dersom røykeloven ikke gjelder, vil det fremgå av flygehåndboken om tobakksrøyking er forbudt i luftfartøyet. Røyking tillates bare i førerrom og passasjerkabin, ikke på toaletter eller andre atskilte rom.
(2) Når røyking er tillatt og førerrommet er atskilt fra passasjerkabinen, skal det finnes et lysskilt, godt synlig for passasjerene, med tekst på norsk eller engelsk eller med symboler, som tydelig informerer passasjerene om at røyking er forbudt når skiltet er tent.
(3) Når røyking er forbudt i luftfartøy, skal det finnes et godt synlig skilt med tekst på norsk eller engelsk eller med symboler, som informerer passasjerene om at røyking er forbudt. Et slikt skilt skal også finnes på hvert toalett i luftfartøyet.
(4) Røyking er ikke tillatt under start og landing.
§ 7.Bruk av alkoholholdige drikkevarer om bord i luftfartøy
(1) Fartøysjefen skal sørge for at passasjerers bruk av alkoholholdige drikkevarer om bord ikke utgjør en fare for orden i luftfartøyet.
(2) Fartøysjefen skal sørge for at det ikke serveres alkohol til passasjerer som er åpenbart påvirket av alkohol.
(3) Fartøysjefen skal nekte å ta om bord og har rett til å sette av passasjerer som er så åpenbart påvirket av alkohol eller andre berusende midler at de kan utgjøre en fare for orden om bord.
§ 8.Transport av barn
(1) Ett barn under to år kan plasseres på fanget til én voksen person. Sikkerhetsbeltet skal kun festes rundt den voksne som skal holde barnet under start og landing.
(2) I luftfartøy med høyeste tillatte startvekt lik eller mindre enn 5.700 kg, kan to barn mellom to og tolv år plasseres i samme sete når de kan sitte ved siden av hverandre og sikkerhetsbeltet kan festes rundt begge. En slik plassering av to barn tillates kun i hvert femte passasjersete.
(3) Ved spesielle barnetransporter skal et tilstrekkelig antall voksne personer føre tilsyn med barna.
§ 9.Befordring av passasjerer i annenførersetet

I luftfartøy med ni eller færre godkjente passasjerseter og hvor det ikke er krav til to flygere, kan én passasjer transporteres i annenførersetet. Fartøysjefen har en særlig plikt til å informere passasjeren om bl.a. faren ved å røre styreorganene.

§ 10.Befordring av passasjerer i luftfartøy som hovedsakelig brukes til fraktflyging

I luftfartøy som hovedsakelig brukes til fraktflyging kan passasjerer transporteres samtidig med gods, under forutsetning av at luftfartøyet er godkjent for dette og at følgende bestemmelser overholdes:

a)luftfartøyet skal ha passasjerseter som er godkjent med hensyn til type, plassering og gulvfeste,
b)passasjerene skal plasseres bak godset, dersom ikke en annen ordning er godkjent av Luftfartstilsynet,
c)godset skal være stuet på en slik måte at det er fri passasje mellom førerrommet og den del av kabinen hvor passasjerene er plassert,
d)godset skal ikke blokkere nødvendige nødutganger.
§ 11.Befordring av bevegelseshemmede personer i fly
(1) Generelle bestemmelser
a)Ved båretransport med luftfartøy skal flyet medføre kabinbesetning eller hjelper som har fått opplæring i de prosedyrer som er beskrevet i bokstav b.
b)En operatør skal for hver flytype som anvendes i virksomheten, utarbeide spesielle instrukser om hvorledes transport av bevegelseshemmede personer skal foregå på ordinære flyginger, jf. annet ledd. Hvis det er ulike versjoner av en flytype som krever forskjellige prosedyrer i en nødsituasjon, skal de spesielle instruksene ta hensyn til dette.
c)En operatør som i sin virksomhet vil befordre et større antall bevegelseshemmede personer enn det som er angitt for ordinære flyginger, skal utarbeide spesielle instrukser for slike spesialflyginger, jf. tredje ledd.
d)Før flyging påbegynnes, skal fartøysjefen informeres om antall bevegelseshemmede personer og deres plassering om bord, samt i hvilken utstrekning hjelpere medfølger.
(2) Befordring av bevegelseshemmede uten særskilte tiltak (ordinære flyginger)
a)Befordring av bevegelseshemmede kan utføres som ordinær flyging, uten særskilte tiltak når antall bevegelseshemmede personer ikke overstiger:
1.det doble antall nødutganger for fly som kun har type A, I eller II nødutganger i kabinen,
2.det totale antall nødutganger for andre fly.
b)Det påligger operatøren å fastsette i hvilken utstrekning bevegelseshemmede skal ledsages av person som kan være behjelpelig ved en evakuering av flyet.
c)Bevegelseshemmede personer skal plasseres i en stolrad i umiddelbar nærhet av en nødutgang av type A, I eller II, og på en slik måte at adgang til nødutgangen ikke blokkeres.
(3) Befordring av bevegelseshemmede hvor særskilte tiltak er nødvendig (spesialflyginger)
a)Når antallet bevegelseshemmede personer overstiger det antall som etter annet ledd, bokstav a kan befordres ved ordinære flyginger, må flygingen utføres som spesialflyging i samsvar med bestemmelsene i bokstav b t.o.m. f nedenfor.
b)Når en gruppe bevegelseshemmede utgjør en del av passasjerene, må antallet bevegelseshemmede likevel ikke være større enn at de kan plasseres innenfor en seksjon av kabinen som er avgrenset av kabinens midtgang/sidegang samt av to nødutganger på samme side, hvorav den ene nødutgang skal være av type A, I eller II.
c)Når passasjerantallet i sin helhet består av bevegelseshemmede og personer med tilknytning til disse (hjelpere, pleiere, familie), skal antallet bevegelseshemmede personer som får medfølge fastsettes av vedkommende operatør.
d)De bevegelseshemmede personene må ikke plasseres i stolrad inntil kabinvindu som fungerer som nødutgang.
e)For hver gruppe på fem bevegelseshemmede personer ut over det antall som ifølge annet ledd, bokstav a tillates ved ordinære flyginger, skal det medfølge minst én hjelper. Hjelperne skal ha sitteplass i umiddelbar nærhet av de bevegelseshemmede.
f)For hver gruppe på 15 bevegelseshemmede personer ut over det antall som ifølge annet ledd tillates på ordinære flyginger, skal minste tillatte kabinbesetning være økt med ytterligere ett kabinbesetningsmedlem ved spesialflyginger. Ekstra kabinbesetningsmedlem kan erstattes av hjelper i samsvar med bokstav e når denne har fått innføring og kjennskap til aktuelt nødutstyr og dets anvendelse i nødsituasjon som vedkommende luftfartsforetak anser tilfredsstillende.
§ 12.Kabinpersonell
(1) Ved befordring av passasjerer, skal et luftfartøy være bemannet med minst det antall kabinbesetningsmedlemmer som er krevd i annet og tredje ledd.
(2) I luftfartøy utstyrt med 20 godkjente passasjerseter eller flere, bestemmes det minste antall kabinbesetningsmedlemmer av antallet av de til enhver tid medfølgende passasjerer i samsvar med følgende tabell: 
Antall
passasjerer
Antall
kabinbesetningsmedlemmer
1 - 50Minst 1
51 - 100Minst 2
101 - og deroverYtterligere 1 pr. påbegynt 50. passasjerer
a)Hvis passasjerene ikke er gruppert innenfor bestemte seksjoner av passasjerkabinen, skal antall kabinbesetningsmedlemmer ikke være mindre enn halvparten av det totale antall nødutganger av type A, I eller II i gulvhøyde.
b)Hvis passasjerene ønskes gruppert innenfor bestemte seksjoner av passasjerkabinen, skal operatøren utarbeide instrukser for slik plassering av passasjerer og minste antall kabinbesetningsmedlemmer for hver type eller versjon av luftfartøyet.
(3) Dersom det ble brukt, eller var forutsatt å ha deltatt, flere kabinbesetningsmedlemmer ved en relevant demonstrasjon av nødevakuering av flypassasjerkabinen i den relevante utprøvingen, enn angitt i annet ledd, skal dette antallet kabinbesetningsmedlemmer følge med i flyet. Dersom det maksimale antall godkjente passasjerseter er minst 50 seter mindre enn antallet evakuerte under demonstrasjonen, kan antall kabinbesetningsmedlemmer reduseres med ett for hvert femtiende sete, når det maksimale antall godkjente passasjerseter er lavere enn den sertifiserte maksimale kapasiteten.
(4) Kabinbesetning kan utelates når det bare befordres inntil fem passasjerer som har god kjennskap til bruken av nødutstyret i kabinen.
(5) Kabinbesetningens størrelse og sammensetning skal fremgå av flygehåndboken eller av driftshåndboken dersom en slik er påkrevd.
(6) En operatør skal for hver type luftfartøy som brukes, gi instrukser for kabinbesetningsmedlemmenes plassering under start og landing. Besetningsmedlemmer som kreves i henhold til annet og tredje ledd, skal innta sitteplasser så nær nødutganger i gulvhøyde som praktisk mulig. Eventuelle ekstra besetningsmedlemmer skal fordeles jevnt i kabinen slik at en effektiv passasjerstrøm kan oppnås ved en nødevakuering.
(7) Når passasjerer går om bord eller forblir om bord i luftfartøy under bakkeopphold, skal luftfartøyet være bemannet med minst det halve antallet kabinbesetningsmedlemmer slik som fastsatt i annet ledd, beregnet etter antall passasjerer i luftfartøyet og avrundet nedover hvis ikke delbart antall, dog minst ett. Kabinbesetningsmedlemmene skal fordeles jevnt i kabinen slik at en effektiv passasjerstrøm kan oppnås ved en nødevakuering. Hvis det bare er ett kabinbesetningsmedlem om bord, skal denne personen være plassert ved en av hoveddørene i gulvhøyde. Under bakkeopphold hvor kabinbesetningen er mindre enn det som kreves i henhold til annet ledd, skal alle motorer være stoppet og minst én hoveddør i gulvhøyde være åpen og forsynt med trapp eller passasjerbro.
§ 13.Adgang til førerrommet

Når førerrommet er avdelt fra passasjerkabinen, skal det på døren til førerrommet finnes et godt synlig skilt der det fremgår at adgang til førerrommet er forbudt for uvedkommende.

§ 14.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 15.Ikrafttredelse
(1) Denne forskrift gjelder fra 1. mars 2003.
(2) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 5. mars 1974 med senere endringer om befordring av passasjerer i luftfartøy.