Forskrift om gjennomføring og håndheving av EFTA-konvensjonen av 21. juni 2001, på luftfartens område.

DatoFOR-2003-01-30-85
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-2
Kunngjort04.02.2003
KorttittelForskrift om gjennomføring av EFTA-konvensjon

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 30. januar 2003 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-2.

§ 1.Borgere og virksomheter fra Sveits skal her i landet likebehandles med borgere og virksomheter fra EØS-stater, med de tilpasninger og betingelser som fremkommer av den reviderte EFTA-konvensjonen av 21. juni 2001, herunder vedlegg Q om lufttransport, i forhold til følgende forordninger og direktiver som gjelder som norsk forskrift:
1.Forordning (EØF) nr. 2407/92 av 23. juli 1992 om lisenser til luftfartsselskaper, artikkel 1-18. (Henvisningen til EF-traktatens artikkel 169 i 13, nr. 3, skal forstås som en henvisning til prosedyrene i denne avtale).
2.Forordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, artikkel 1-10 og 12-15. (Bestemmelsene i forordningen skal for denne konvensjonens formål leses med følgende tilpasning: Vedleggene til forordningen skal kun omfatte lufthavner i EFTA-statene).
3.Forordning (EØF) nr. 2409/92 av 23. juli 1992 om takster og rater i lufttrafikk, artikkel 1-11.
4.Forordning (EØF) nr. 295/91 av 4. februar 1991 om fastsettelse av felles regler for en erstatningsordning ved nektet ombordstigning i regelbundet luftfart, artikkel 1-9.
5.Forordning (EØF) nr. 2299/89 av 24. juli 1989 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer, sist endret ved forordning (EØF) nr. 3089/93, artikkel 1-22.
6.Forordning (EØF) nr. 3089/93 av 29. oktober 1993 om endring av forordning (EØF) nr. 2299/89 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer, artikkel 1.
7.Direktiv 80/51/EØF av 20. desember 1979 om begrensning av støyemisjon fra subsoniske luftfartøyer, sist endret ved direktiv 83/206/EØF, artikkel 1-9.
8.Direktiv 89/629/EØF av 4. desember 1989 om begrensning av støyemisjon fra sivile subsoniske jetfly, artikkel 1-8.
9.Direktiv 92/14/EØF av 2. mars 1992 om begrensning i bruk av fly omfattet av del II kapittel 2 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 2. utgave (1988), artikkel 1-11.
10.Direktiv 91/670/EØF av 16. desember 1991 om gjensidig godkjenning av personsertifikater for å utøve funksjoner i sivil luftfart, artikkel 1-8.
11.Forordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker på lufthavnene i Fellesskapet, artikkel 1-12.
12.Direktiv 96/67/EF av 15. oktober 1996 om adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester i lufthavnene i Fellesskapet, artikkel 1-9, 11-23 og 25.
13.Forordning (EF) nr. 2027/97 av 9. oktober 1997 om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker, artikkel 1-8.
14.Forordning (EF) nr. 323/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 2299/89 om regler for bruk av edb-baserte reservasjonssystemer (CRS), artikkel 1 og 2.
15.Forordning (EØF) nr. 3922/91 av 16. desember 1991 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart, artikkel 1-3, artikkel 4 nr. 2, artikkel 5-11 og artikkel 13.
16.Direktiv 93/65/EØF av 19. juli 1993 om definisjon og bruk av samsvarende tekniske spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr og systemer for styring av lufttrafikken, artikkel 1-5 og 7-10. Bestemmelsene i direktivet skal for formålet i denne konvensjon leses med følgende tilpasning: Vedlegget bør tilpasses slik at det inkluderer organisasjoner i EFTA-statene som omfattes av artikkel 5.
17.Direktiv 97/15/EF av 25. mars 1997 om vedtaking av Eurocontrol-standarder og om endring av direktiv 93/65/EØF om definisjon og bruk av samsvarende tekniske spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr og systemer for styring av lufttrafikken, artikkel 1-4 og 6.
18.Direktiv 94/56/EF av 21. november 1994 om fastsettelse av de grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker og hendelser innen sivil luftfart, artikkel 1-13.
19.Direktiv 90/314/EØF av 13. juni 1990 om pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer, artikkel 1-10.
20.Direktiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler, artikkel 1-11.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. mars 2003.