Forskrift om kontrollkomité for verdipapirregistre

DatoFOR-2003-01-31-86
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 2
Ikrafttredelse31.01.2003
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-07-05-64-§4-2
Kunngjort04.02.2003
KorttittelForskrift om kontrollkomite, verdipapirregistre

Fastsatt av Kredittilsynet (nå Finanstilsynet) 31. januar 2003 med hjemmel i lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 4-2 sjette punktum.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Forskriftens virkeområde, definisjoner

Forskriften gjelder foretak med konsesjon etter verdipapirregisterloven § 3-1.

§ 2.Valg av kontrollkomité

Kontrollkomiteen skal bestå av minst 3 personer. Kontrollkomiteens leder og øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Ved første valg velges halvparten av medlemmene for en periode på ett år. Dersom antallet ikke er delelig med to velges flertallet av medlemmene for to år, og ett medlem mindre enn flertallet for en periode av ett år.

Kontrollkomiteen er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

§ 3.Krav til kontrollkomiteens medlemmer

Kontrollkomiteens medlemmer må ikke inneha stilling eller verv som er egnet til å svekke tilliten til komiteens integritet og løpende arbeid. Ansatte og tillitsvalgte i verdipapirregisteret og i foretak i samme konsern som verdipapirregisteret, samt nærstående til disse, kan ikke sitte i kontrollkomiteen. Tilsvarende gjelder eiere med betydelig eierandel i verdipapirregisteret, deres ansatte og tillitsvalgte, samt nærstående til disse.

Med nærstående menes personer med slik tilknytning som nevnt i verdipapirregisterloven § 5-4 første ledd bokstav a og b.

Med betydelig eierandel menes eiere med tillatelse til å eie aksjer utover den alminnelige eiergrense i verdipapirregisterloven § 5-2 første ledd.

Verdipapirregisterloven § 4-1 annet ledd gjelder tilsvarende for komiteens medlemmer så langt den passer. Ved valg av komitémedlemmer skal det legges særlig vekt på at komiteen tilføres den nødvendige kompetanse, herunder teknisk, juridisk og økonomisk kompetanse.

§ 4.Rett til informasjon mv.

Styret og daglig leder skal sørge for at komiteen får den informasjon den trenger for å kunne utføre sine oppgaver, etter nærmere retningslinjer fra komiteen. Komiteen har rett til å gjøre seg kjent med all foreliggende informasjon i og om foretakets virksomhet.

Komiteen kan iverksette undersøkelser der den finner dette nødvendig, herunder å engasjere eksterne rådgivere.

Verdipapirregisteret skal straks stille til rådighet for kontrollkomiteen det personell og de ressurser komiteen trenger til sitt arbeid og sine undersøkelser.

§ 5.Eksterne rådgivere

Verdipapirregisterloven § 8-1 gjelder tilsvarende for eksterne rådgivere kontrollkomiteen engasjerer.

Før kontrollkomiteen engasjerer eksterne rådgivere skal komiteen forsikre seg om at rådgiveren gjøres kjent med verdipapirregisterloven § 8-1 og forskriften § 3. Videre skal kontrollkomiteen påse at den eksterne rådgiver undertegner erklæring om taushetsplikt og avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke er i stilling som nevnt i forskriften § 3.

§ 6.Rapportering

Kontrollkomiteen skal hvert år gi melding til generalforsamlingen og Finanstilsynet om sitt arbeid. Får komiteens medlemmer kjennskap til at det kan foreligge betydelige forsømmelser, feil eller misligheter av større betydning eller rekkevidde eller at det kan være fare for verdipapirregisterets kapitalsituasjon, skal komiteen eller det enkelte medlemmet straks varsle Finanstilsynet.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 7.Dispensasjon

Finanstilsynet kan i særlige tilfelle dispensere fra reglene i denne forskriften § 2 og § 3.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.