Forskrift om overføring av forhandlingsansvaret for undervisningspersonale til kommuner og fylkeskommuner.

DatoFOR-2003-01-31-90
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2004
Sist endret
EndrerLOV-1958-09-05-1, LOV-1960-03-18-8628
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§10-10, LOV-1958-07-18-2-§1
Kunngjort04.02.2003
KorttittelForskrift om forhandlingsansvar for lærere

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 31. januar 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 10-10 og lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister § 1 annet ledd. Fremmet av Utdannings- og forskningsdepartementet.

§ 1.Kommuner og fylkeskommuner skal være tariffpart ved forhandlinger med arbeidstakerorganisasjoner om lønns- og arbeidsvilkår for undervisningspersonale i de grunnskoler og videregående skoler der kommuner eller fylkeskommuner er skoleeier.
§ 2.Kgl.res. av 5. september 1958 nr. 1 om at lærere i folke-, framhalds- og folkehøgskolen skal omfattes av lov om offentlige tjenestetvister, oppheves for så vidt gjelder lærere i folke- og framhaldsskolen.
§ 3.Kgl.res. av 18. mars 1960 nr. 8628 om at lærerpersonalet ved den høyere almenskole som blir tilsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet omfattes av lov om offentlige tjenestetvister, oppheves.
§ 4.Forskriften gjelder fra 1. mai 2004.