Forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om inntektsprøving av forskott

DatoFOR-2003-02-06-125
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2003 hefte 2
Ikrafttredelse01.10.2003
Sist endretFOR-2016-06-15-657 fra 01.07.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-02-17-2-§4, LOV-1989-02-17-2-§5
Kunngjort11.02.2003
KorttittelForskrift om inntektsprøving av forskott

Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 6. februar 2003 med hjemmel i lov av 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven) § 4 tredje ledd og § 5 første og tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 5 juni 2003 nr. 706, 22 des 2003 nr. 1777, 2 juli 2004 nr. 1063, 4 mai 2005 nr. 401, 9 juni 2005 nr. 526, 22 juni 2006 nr. 690, 27 juni 2007 nr. 724, 19 juni 2008 nr. 616, 19 juni 2009 nr. 686, 17 juni 2010 nr. 822, 7 mars 2011 nr. 252, 14 juni 2011 nr. 587, 10 jan 2012 nr. 25, 7 juni 2012 nr. 493, 18 juni 2013 nr. 657, 19 juni 2014 nr. 808, 11 juni 2015 nr. 628, 15 juni 2016 nr. 657.

§ 1.Formål

Forskriften her gir regler om gjennomføringen av bestemmelsene i forskotteringsloven § 4 tredje ledd og § 5 om inntektsprøving av forskott.

§ 2.Inntekt

Som inntekt ved anvendelsen av bestemmelsene i forskotteringsloven § 4 tredje ledd og § 5 og bestemmelsene i forskriften her regnes

a.personinntekt etter skatteloven, medregnet den del av positive netto kapitalinntekter som overstiger kr 10.000,- per år, og
b.kontantstøtte etter kontantstøtteloven,
c.utvidet barnetrygd og småbarnstillegg etter barnetrygdloven.

For selvstendig næringsdrivende skal kapitalinntektsdelen av næringsinntekten regnes med i kapitalinntekten etter første ledd bokstav a til og med inntektsåret 2005. Kapitalinntektsdelen svarer til næringsinntekten fratrukket beregnet personinntekt, underskudd i næring i inntektsåret, framført underskudd fra tidligere år og godtgjørelse for arbeid til deltaker i deltakerlignet selskap.

Har en part inntekt fra enkeltpersonforetak, skal kapitalinntektsdelen av næringsinntekten regnes med i kapitalinntekten fra inntektsåret 2006. Kapitalinntektsdelen er næringsinntekt minus utregnet personinntekt, underskudd i næringsåret og framført underskudd fra tidligere år.

0Endret ved forskrift 19 juni 2008 nr. 616 (i kraft 1 juli 2008).
§ 3.Forskottssatser og inntektsgrenser

Fra 1. juli 2016 utgjør forskott med ordinær sats kr 1 150 per barn per måned. Beløpet indeksreguleres etter reglene i barnelova § 73.

Beløpet etter første ledd

a)forhøyes med 1/3 dersom mottakeren ikke ville ha hatt bidragsevne etter barnelova § 71 første ledd andre punktum vurdert som enslig uten barn. Fra 1. juli 2016 utgjør denne grensen kr 264 200.
b)reduseres med 1/3 dersom forskottsmottakers årsinntekt er høyere enn inntektsgrensene for full forsørgelsesevne etter § 5. Med ett barn skal grensen være kr 399 100 for en enslig forskottsmottaker og kr 328 700 for en mottaker som bor sammen med ektefelle eller samboer. Grensen økes med kr 60 200 for hvert eget barn utover ett.

For personer som mottar forhøyet forskott etter andre ledd bokstav a, økes forskottet med ytterligere 1/3 av forskottsbeløpet etter første ledd for hvert forskottsberettiget barn som de forsørger og som har fylt 11 år.

Retten til forskott faller bort dersom årsinntekten til den som kan motta forskott på vegne av barnet overstiger 320 ganger forhøyet forskottsbeløp for ett barn etter andre ledd bokstav a.

0Endret ved forskrifter 5 juni 2003 nr. 706 (i kraft 1 okt 2003), 22 des 2003 nr. 1777 (i kraft 1 jan 2004), 2 juli 2004 nr. 1063 (med virkning fra 1 mai 2004 og 1 juli 2004), 4 mai 2005 nr. 401 (med virkning fra 1 mai 2005), 9 juni 2005 nr. 526 (i kraft 1 juli 2005), 22 juni 2006 nr. 690 (i kraft 1 juli 2006), 27 juni 2007 nr. 724 (i kraft 1 juli 2007), 19 juni 2008 nr. 616 (i kraft 1 juli 2008), 19 juni 2009 nr. 686 (i kraft 1 juli 2009), 17 juni 2010 nr. 822 (i kraft 1 juli 2010), 7 mars 2011 nr. 252 (i kraft 1 mai 2011), 14 juni 2011 nr. 587 (i kraft 1 juli 2011), 10 jan 2012 nr. 25, 7 juni 2012 nr. 493 (i kraft 1 juli 2012), 18 juni 2013 nr. 657 (i kraft 1 juli 2013), 19 juni 2014 nr. 808 (i kraft 1 juli 2014), 11 juni 2015 nr. 628 (i kraft 1 juli 2015), 15 juni 2016 nr. 657 (i kraft 1 juli 2016).
§ 4.Gjennomføringen av inntektsprøvingen

Retten til forskott vurderes separat for hvert barn som det er søkt om forskott for, og inntekten som skal legges til grunn fastsettes separat for det enkelte barnet. Ved inntektsprøvingen av forskott til barn som det mottas kontantstøtte eller barnetillegg for, skal derfor bare kontantstøtte eller barnetillegg for det barn som inntektsprøvingen gjelder regnes som inntekt. Når det gjelder prøving mot grensene i § 3 andre ledd bokstav b, fastsettes inntekten likevel under ett for de berørte barna, og inntekten vurderes mot den grense som får anvendelse når man tar med alle egne barn i forskottsmottakers husstand.

0Endret ved forskrifter 7 mars 2011 nr. 252 (i kraft 1 mai 2011), 14 juni 2011 nr. 587 (i kraft 1 juli 2011).
§ 5.Fastsetting av inntektsgrensene for full forsørgelsesevne

Ved fastsettingen av grensene for full forsørgelsesevne skal det regnes med personinntekt, sjablonmessig beregnet skatt og utgifter til forskottsmottakers og barnas underhold etter satsene som gjelder ved fastsettingen av bidrag etter barneloven, jf. andre og tredje ledd. Ved beregningene anvendes årsbeløp.

Med full forsørgelsesevne menes at personinntekten redusert med beregnet skatt og trygdeavgift er tilstrekkelig til å dekke forskottsmottakers egne forbruksutgifter og boutgifter og underholdskostnadene for egne barn i egen husstand. Underholdskostnaden for første barn skal settes lik underholdskostnaden for barn som er 15 år eller eldre. Underholdskostnaden for andre egne barn i egen husstand skal settes lik den underholdskostnad som gjelder for barn med ett bosted ved vurderingen av bidragspliktiges bidragsevne etter barneloven.

Med beregnet skatt og trygdeavgift menes skatt med 27 prosent av personinntekten redusert med minstefradrag og personfradrag og trygdeavgift med 8,2 prosent av personinntekten. Minstefradraget skal beregnes ut fra satsene for pensjonsinntekt.

Endringer i inntektsgrensene for full forsørgelsesevne skjer i tilfelle med virkning fra 1. juli i det aktuelle året.

0Endret ved forskrifter 4 mai 2005 nr. 401 (med virkning fra 1 mai 2005), 19 juni 2009 nr. 686 (i kraft 1 juli 2009), 19 juni 2014 nr. 808 (i kraft 1 juli 2014).
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften her trer i kraft 1. oktober 2003.