Forskrift om unntak fra registreringsplikt for ihendehaverobligasjoner.

DatoFOR-2003-02-06-139
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 3
Ikrafttredelse06.02.2003
Sist endretFOR-2007-06-29-876 fra 01.11.2007
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-07-05-64-§2-1
Kunngjort14.02.2003
KorttittelUnntak fra registrering av ihendehaveroblig.

Fastsatt av Finansdepartementet 6. februar 2003 med hjemmel i lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 2-1 annet ledd. Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 876.

§ 1.Alle norske ihendehaverobligasjoner skal være innført i et verdipapirregister med unntak av ihendehaverobligasjoner utstedt av norske utstedere utenfor Norge pålydende norske kroner forbeholdt utlendinger. Registreringsplikten gjelder heller ikke ihendehaverobligasjoner utstedt av norske foretak utenfor Norge i fremmed valuta.

Første ledd er ikke til hinder for at verdipapirforetak med tillatelse etter lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel § 9-1 yter investeringstjenester som nevnt i samme lov § 2-1 i forbindelse med slike lån unntatt fra registreringsplikten.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 876 (i kraft 1 nov 2007).
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.