Forskrift om rentesatser etter dekningsloven § 6-2 og § 9-7.

DatoFOR-2003-02-14-145
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 3
Ikrafttredelse14.02.2003
Sist endret
EndrerFOR-1985-07-12-1435
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-59-§6-2, LOV-1984-06-08-59-§9-7
Kunngjort14.02.2003
KorttittelForskrift om rentesatser etter dekningsloven

Fastsatt ved kgl.res. 14. februar 2003 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) § 6-2 annet ledd og § 9-7 første ledd nr. 1 bokstav a. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Mellomrenten etter dekningsloven § 6-2 annet ledd er 10%.
§ 2.Rentesatsen etter dekningsloven § 9-7 første ledd nr. 1 bokstav a skal være lik den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrenten i forbrukerforhold slik denne er fastsatt i medhold av lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves vedtak av 12. juli 1985 nr. 1435 om ikrafttredelse av konkursloven og dekningsloven og om delegering av myndighet del IV.