Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk.

DatoFOR-2003-02-25-256
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2003 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2003
Sist endretFOR-2017-03-21-363 fra 01.04.2017
EndrerFOR-1993-02-15-111, FOR-1992-12-30-1231, FOR-1993-02-15-112
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§33, LOV-1992-05-15-47-§43, LOV-1992-05-15-47-§44, FOR-1992-11-27-877-§5
Kunngjort07.03.2003
Rettet11.07.2013 (§ 4 figur 5 og 6)
KorttittelForskrift om redskaper mv. ved laksefiske

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 25. februar 2003 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 33, § 43 og § 44, jf. kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877 § 5.
Endringer: Endret ved forskrift 21 mars 2017 nr. 363.

Kapittel 1. Oppgaveplikt

§ 1.Oppgaveplikt ved fangst av anadrome laksefisk

Den som har fisket anadrome laksefisk skal hvert år levere oppgave over fangsten til bruk for fiskeforvaltningen og den offentlige statistikk.

For fiske i sjøen påligger rapporteringsplikten fiskeren. Oppgave over fangst i sjøen i ordinær fiskesesong og over fangst i sjøen i utvidet fiskesesong skal sendes Statistisk sentralbyrå innen to uker etter fiskesesongenes avslutning. Oppgaven skal gis på fastsatt skjema og skal inneholde fiskerens navn og adresse, fylke, registreringsnummer, fiskekommune, tidspunkt for fiske, typer og antall redskaper, fangstens fordeling på redskaper, fangstens vekt og antall fisk, og eventuelt andre opplysninger som Miljødirektoratet krever. Registrering av redskap, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. § 43, skal som hovedregel nektes når fangstoppgave for foregående år ikke er innsendt. Miljødirektoratet kan i tillegg fastsette krav om rapportering i fiskesesongen. Dersom det ikke rapporteres i henhold til slike bestemmelser, kan Miljødirektoratet stoppe fisket på aktuell lokalitet med øyeblikkelig virkning.

For fiske i vassdrag påligger rapporteringsplikten rettighetshaveren. Den som leier fiske i vassdrag eller kjøper fiskekort plikter å gi opplysninger om fangsten til rettighetshaveren. Oppgave over fangst i vassdrag skal sendes vedkommende fylkesmann innen to uker etter siste fiskedag for anadrome laksefisk i vassdraget. Oppgaven skal gis på fastsatt skjema og skal inneholde fiskerens, eventuelt rettighetshavers navn og adresse, kommunens og vassdragets navn, tidspunkt for fiske, fangstens vekt og antall fisk, og eventuelt andre opplysninger som Miljødirektoratet eller Fylkesmannen krever. I vassdrag eller deler av vassdrag hvor skriftlig oppgave over fangsten ikke er innlevert, skal det som hovedregel ikke åpnes for fiske etter anadrome laksefisk påfølgende år. I vassdrag med pliktig organisering, jf. lakse- og innlandsfiskloven § 25, 2. ledd, kan fellesforvaltningen i tillegg fastsette krav til rapportering i fiskesesongen. Slike krav kan fastsettes både for den som leier fiske eller kjøper fiskekort, og for den enkelte rettighetshaver. Dersom rettighetshaver ikke rapporterer i henhold til krav fastsatt av fellesforvaltningen, skal fellesforvaltningen rapportere forholdet til Miljødirektoratet, jf. forskrift 25. juni 2013 nr. 761 om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. Miljødirektoratet kan stoppe fisket på den aktuelle lokaliteten med øyeblikkelig virkning, eller unnlate å åpne for fiske på lokaliteten hele eller deler av påfølgende sesong. Dersom fiskekortinnehaver ikke rapporterer i henhold til fastsatte krav, kan fellesforvaltningen inndra fiskekortet. Fellesforvaltningen kan også nekte at det selges fiskekort til personer som ikke har rapportert i henhold til kravene.

0Endret ved forskrift 21 mars 2017 nr. 363 (i kraft 1 april 2017).

Kapittel 2. Definisjon av tillatte redskaper

§ 2.Stang og håndsnøre

Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue. I sjøen kan det i tillegg benyttes annet organisk agn. Fylkesmannen kan tillate andre typer agn i vassdrag.

Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre pr. person. Det er tillatt med inntil to agn pr. stang eller håndsnøre.

Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte to redskaper (stang eller håndsnøre) pr. båt. Det er kun tillatt med ett agn pr. stang eller håndsnøre.

Det er forbudt å bruke stang eller håndsnøre på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Stang og håndsnøre skal ikke forlates under fiske.

§ 3.Oter

Oter består av et snøre som er utstyrt med flere oppheng. Under fisket holdes snøret utspent ved hjelp av en oterfjøl. Det er tillatt med inntil 8 oppheng. Det er kun tillatt med en flue pr. oppheng. Bruk av søkke er forbudt.

§ 4.Kilenot

Kilenot skal være sammensatt av ett eller to ledegarn og en fangstdel av bundet materiale. Kilenota er flytende og fanger etter ruseprinsippet. Ingen del av redskapet er beregnet på å maske fisken.

Fangstdelen skal ha sidevegger og bunn, og en eller flere kiler som danner en spalteformet inngang til fangstkammeret. Fangstdelen skal holdes utspent av en eller flere stenger og iler med blåser, og skal være plassert i tilnærmet rett vinkel på ledegarnet eller i forlengelsen av ledegarnet.

Enkel kilenot har inngang for fisken bare på den ene siden av ledegarnet og har ett eller to fangstkammer (figur 1 og 2). 

md-20030225-0256-01.gif

Figur 1. Enroms og toroms kilenot 

md-20030225-0256-02.gif

Figur 2. Enkel kilenot satt i forlengelsen av landgarnet

Dobbel kilenot har inngang for fisken på begge sider av ledegarnet og har ett til fire fangstkammer (figur 3 og 4). Kilenot med to ledegarn regnes som dobbelnot (figur 5 og 6). 

md-20030225-0256-03.gif

Figur 3. Dobbel kilenot 

md-20030225-0256-04.gif

Figur 4. Dobbel kilenot satt i forlengelsen av landgarnet 

md-20030225-0256-05.gif

Figur 5. Dobbel kilenot 

md-20030225-0256-06.gif

Figur 6. Dobbel kilenot (Altanot)

§ 5.Lakseverp

Lakseverp (sitjenot, flakenot, giljenot, rykkenot) fanger etter ruseprinsippet, og ingen del av redskapet er beregnet på å maske fisken. Redskapet består av et fangstkammer av fast form som kan stenges, og av en eller flere ledende enheter som fører inn mot fangstkammeret.

Fangstkammeret og de ledende enhetene skal bare bestå av notlin eller spiler. For notlin gjelder de samme regler for maskevidde og trådtykkelse som for kilenot. Der spiler inngår, skal lysåpningen mellom spilene ikke være mindre enn 58 mm.

Det er forbudt å endre den naturlige land- eller bunnformasjon på en måte som kan lede fisken inn mot fangstkammeret. Lakseverp skal være betjent under fisket.

§ 6.Krokgarn

Krokgarn skal være sammensatt av et ledegarn og et fangstgarn. Krokgarnet skal være forankret i fast stilling. Patentnot er en enkel kilenot kombinert med et enkelt krokgarn. Fiske med patentnot følger de fisketidsbestemmelser som gjelder for krokgarn.

Fangstgarnet i enkelt krokgarn skal bare ha en vinkel (figur 7). Fangstgarnet i dobbelt krokgarn kan ha tre vinkler, hvorav minst to skal være spisse (figur 8). Patentnot kan ha en spiss vinkel (figur 9). Lengden av den minste vinkelarmen skal for alle typer være minst 1/3 av den største.

I enkelt krokgarn skal fangstgarnet settes i tilknytning til ledegarnet, med unntak for patentnot. Fangstgarnets samlede lengde skal ikke være mer enn 40 m for enkelt krokgarn eller 80 m for dobbelt krokgarn (40 m på hver side av ledegarnet).

Fangstdelen kan ha bunn. Materialet i bunnen skal være av samme type som i ledegarnet eller fangstgarnet.

Krokgarn som har inngang til fangstdelen bare på en side av ledegarnet regnes som enkelt krokgarn. Krokgarn som har inngang til fangstdelen på begge sider av ledegarnet regnes som dobbelt krokgarn.

Figurene viser prinsippene for lovlig setting av enkle og doble krokgarn: 

md-20030225-0256-07.gif

Figur 7. Enkle krokgarn. Garnene kan eventuelt settes med vinkel mot venstre 

md-20030225-0256-08.gif

Figur 8. Doble krokgarn 

md-20030225-0256-09.gif

Figur 9. Patentnot

§ 7.Maskevidde og trådtyper

I fangstdel og ledegarn er det kun tillatt å benytte maskevidde som er minst 58 mm målt fra knutes til knutes midtpunkt i våt tilstand.

I fangstdel til kilenot og lakseverp er det kun tillatt å benytte tråd av spunnen nylon (tråd med tynnere enkeltfilamenter enn 10 denier) som er minst 0,95 mm (210/7x3, norsk tråd nr. 7) tykk.

I fangstdel til krokgarn er det tillatt å benytte tråd av spunnen nylon og multimono som er minst 0,70 mm (210/4x3, norsk tråd nr. 4, multimono 1,5x10) tykk.

I ledegarn er det kun tillatt å benytte tråd av spunnen nylon (tråd med tynnere enkeltfilamenter enn 10 denier). I ledegarnet til kilenot og krokgarn, samt i ledeenheten til lakseverp, er det kun tillatt å bruke tråd som er minst 1,1 mm (210/8x3, norsk tråd nr. 8) tykk.

§ 8.Ledegarn til kilenot og krokgarn

Ledegarn til kilenot og krokgarn skal ha en ledende funksjon og skal ikke fange fisk. Ledegarnet kan ha varierende lengde, men skal for krokgarn ikke være kortere enn 20 m. Det er forbudt å bruke annet enn garn som ledegarn. Den innerste forankringen av ledegarnet kan være fri fra land, men garnet skal likevel settes i nær tilknytning til land, skjær eller landnær båe.

§ 9.Antall fangstenheter

Det er forbudt å ha mer enn to fangstenheter på hvert ledegarn. Med en fangstenhet menes en enkel kilenot eller et enkelt krokgarn. Dobbel kilenot, dobbelt krokgarn og patentnot regnes som to fangstenheter.

Kapittel 3. Registrering av redskap

§ 10.Registreringsplikt for faststående redskaper

Enhver som skal fiske anadrome laksefisk med faststående redskap i sjøen skal hvert år senest en måned før fisket åpnes sende melding om dette til fylkesmannen. Fylkesmannen kan fastsette annen dato for registreringsplikten.

Meldingen skal inneholde fiskerens navn og adresse, antall og type redskap og stedet fisket skal skje.

Kapittel 4. Plassering av redskap

§ 11.Avstand til land

I fjord eller sund er det forbudt å sette faststående redskap lenger ut fra land enn en fjerdedel av fjordens eller sundets bredde ved vanlig fjære sjø midtsommers.

§ 12.Avstand til vassdrag og annen faststående redskap

Det er forbudt å sette noen del av faststående redskap nærmere enn 100 m fra munningen av vassdrag som fører anadrome laksefisk. Fylkesmannen kan fastsette større avstand.

Det er forbudt å plassere noen del av faststående redskap til fangst av anadrome laksefisk nærmere enn 100 m fra annen faststående redskap til fangst av de samme arter.

§ 13.Utsetting og opptak av fortøyninger o.l.

Fortøyninger, flottører og lignende for kilenot, krokgarn eller lakseverp kan tidligst settes ut tre uker før fiskesesongens begynnelse. De må være tatt opp senest tre uker etter at fiskesesongen er avsluttet.

Kapittel 5. Merking av redskaper

§ 14.Merkeplikt for faststående redskaper

Alle faststående redskap som benyttes til fangst av anadrome laksefisk skal være merket når redskapet står til fangst. Det samme gjelder redskap til fangst av innlandsfisk i vassdrag hvor det går anadrome laksefisk. Alle merker skal holdes i så god stand at de er lette å lese.

I vassdrag skal redskapet være merket med navn og adresse til eieren.

I sjøen skal redskapet være merket med et nummer tildelt av vedkommende fylkesmann. På statens grunn i Finnmark skal lakseplassnummeret benyttes. Leieren plikter å vedlikeholde merket med tildelt nummer.

Kjenningsbokstav og nummer skal være tydelige og i avvikende farger på flottører og med så store bokstaver som mulig. Enkeltnøter, dobbeltnøter og enkle og doble krokgarn skal merkes på krok- eller snytflottør. Lakseverp skal merkes på ytterste flottør.

I tillegg skal det ved innerste enden av alle faststående bundne redskaper festes et horisontalt kjennemerke som skal være lett synlig fra fly. Kjennemerket skal være festet slik at det alltid ligger over vannet, og slik at en tydelig kan se hvilket redskap det hører til. Kjennemerket skal være minst 70 x 35 cm og på begge sider ha mørke kjenningsbokstaver og tall på lys bunn. Tall og bokstaver skal være minst 30 cm høye og ha en fargebredde på minst 5 cm. Når forholdene gjør det mulig, kan merket plasseres på land rett inn for redskapet og så nær dette som mulig. 

md-20030225-0256-10.gif

Figur 10. Merke for faststående redskaper i sjøen

Kapittel 6. Stenging av redskaper

§ 15.Krav om stenging av faststående redskaper

Alle redskaper som ikke er stengt på en måte som er nevnt i dette kapittel skal tas på land i ukefredningen. Det er forbudt å stenge redskap på annen måte enn det som er nevnt nedenfor.

For krokgarn skal fangstgarnet og for lakseverp selve nota tas på land.

§ 16.Enkel kilenot

Enkle kilenøter skal stenges på en av de måter som er nevnt i punktene 1 til 3 nedenfor.

1.Ledegarnet bindes fra eller deles, og enden føres til notspissen og bindes fast der. For at garnet ikke skal bli liggende inn på nota, kan det hales stramt med et tau som blir festet omtrent midt på garnet. Dersom ledegarnet blir delt, skal den delen som står igjen ikke i noe tilfelle nå nærmere noen del av nota enn største bredden av nota.

Dersom ledegarnet er over fire ganger så langt som nota, skal også tunga bindes kloss til den motsatte side av nota.

Ikke noen del av ledegarnet, som blir ført til nota, skal være grunnere enn halve dybden av nota der den er dypest. Det er forbudt å ta bort søkkene på noen del av ledegarnet som blir ført til nota. Det er likeledes forbudt å ha så mye søkke på at ikke hele garnet kavlflyter (flåa er synlig over sjøen). 

md-20030225-0256-11.gif

Figur 11. Stengingsmåte nr. 1 for enkel kilenot

2.Dersom ledegarnet blir delt, kan enden bindes fast til en av stengene i stedet for til snyta. Ytre del av ledegarnet skal da legges over inngangen og kloss til nota. Den delen av ledegarnet som står igjen skal ikke i noe tilfelle være nærmere nota enn største bredde av nota, jf. punkt 1. 

md-20030225-0256-12.gif

Figur 12. Stengingsmåte nr. 2 for enkel kilenot

3.Hele ledegarnet eller minst så stor del som det dobbelte av notas største bredde regnet fra fjordveggen, tas opp av sjøen. Tunga bindes kloss til motsatte side av nota.
§ 17.Dobbel kilenot

Doble kilenøter skal stenges på en av de måter som er nevnt i punktene 1 til 4 nedenfor.

1.Hele ledegarnet, eller så mye av dette, regnet fra fjordveggen, som to og en halv ganger største bredden av nota tas opp av sjøen. Begge tungene, og likedan mulige forlengelser på disse, bindes kloss til fjordveggen. 

md-20030225-0256-13.gif

Figur 13. Stengingsmåte nr. 1 for dobbel kilenot

2.I stedet for å binde tungene til fjordveggen, kan inngangen til nota sperres med et sperregarn som bindes fast til storstengene eller småstengene. Dette garnet skal overalt være minst like dyp som nota. Som sperregarn kan benyttes ytterste del av ledegarnet dersom dette blir delt. Stenges nota med sperregarn, må avstanden mellom noen del av ledegarnet eller nota ikke være mindre enn en og en halv ganger største bredden av nota. 

md-20030225-0256-14.gif

Figur 14. Stengingsmåte nr. 2 for dobbel kilenot

3.Ledegarnet løses fra land og endene bindes kloss til begge spissene på nota. For at garnet ikke skal bli liggende inn på nota, kan det hales stramt ved hjelp av tau som blir festet omtrent midt på garnet. 

md-20030225-0256-15.gif

Figur 15. Stengingsmåte nr. 3 for dobbel kilenot

4.Dersom garnet er over dobbelt så langt som nota, skal i tillegg til det som er fastsatt i punkt 3 tungene bindes kloss til fjordveggen.

Ikke noe av ledegarnet som blir ført til nota, skal være grunnere enn halve dybden av nota der den er dypest. Det er forbudt å ta bort søkkene på noen del av ledegarnet som blir ført til nota. Det er likeledes forbudt å ha så mye søkke på at ikke hele garnet kavlflyter (flåa er synlig over sjøen). 

md-20030225-0256-16.gif

Figur 16. Stengingsmåte nr. 4 for dobbel kilenot

§ 18.Dobbeltvirkende not

Hele ledegarnet eller minst så mye av dette, regnet fra stanga, som det dobbelte av største bredden på nota tas opp av sjøen. Tungene bindes kloss sammen. 

md-20030225-0256-17.gif

Figur 17. Stenging av dobbeltvirkende not

§ 19.Patentnot og enkeltnot med krokgarn

Krokgarnet tas opp av sjøen og nota stenges i henhold til bestemmelsene i § 15. Tunga bindes i alle tilfelle kloss til fjordveggen.

§ 20.Unntak fra krav om stenging

Dersom storm, sjøgang, strøm, flom og lignende naturhindringer gjør at det er farlig å følge stengingsreglene fullt ut, skal det arbeidet som ikke ble utført ved ukefredningens start utføres så snart forholdene tillater det. Slikt arbeid kreves ikke utført på søndag kl. 0600 - kl. 1300. Melding om unnlatt stenging skal straks gis til oppsynet og til nærmeste politidistrikt.

Kapittel 7. Avsluttende regler

§ 21.Straff

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskrift er straffbart, jf. lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

§ 22.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. mars 2003. Samtidig oppheves forskrift av 15. februar 1993 nr. 111 om bruk og merking av faststående redskap til fangst av anadrome laksefisk, forskrift av 30. desember 1992 nr. 1231 om oppgaveplikt og registrering av redskap og forskrift av 15. februar 1993 nr. 112 om definisjon, utforming og bruk av redskap til fangst av anadrome laksefisk.