Forskrift om pensjonspremien i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet

DatoFOR-2003-02-28-221
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2003 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2003
Sist endretFOR-2012-10-09-958 fra 01.10.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-06-26-11-§29
Kunngjort28.02.2003
KorttittelForskrift om pensjonspremie for apotekvirksomhet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 28. februar 2003 med hjemmel i lov av 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 29 nr. 2. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeidsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 1 sep 2006 nr. 1020, 23 okt 2007 nr. 1178, 21 nov 2011 nr. 1117, 9 okt 2012 nr. 958.

§ 1.Fastsettelse av premienivået

Premiesatsen for Pensjonsordningen for apotekvirksomheten fastsettes til 18,1 prosent av pensjonsgrunnlaget. Fordelingen av premien skal være 14,7 prosent for arbeidsgivere og 3,4 prosent for arbeidstakere.

0Endret ved forskrifter 1 sep 2006 nr. 1020 (i kraft 1 juli 2006), 23 okt 2007 nr. 1178, 21 nov 2011 nr. 1117 (i kraft 1 jan 2012), 9 okt 2012 nr. 958 (med virkning fom 1 okt 2012).
§ 2.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. april 2003.