Forskrift om særskilte krav til kontroll ved produksjon og omsetning av kjøtt fra sjøpattedyr (sjøpattedyrkontrollforskriften)

DatoFOR-2003-03-06-288
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 4
Ikrafttredelse06.03.2003
Sist endretFOR-2016-10-19-1217
EndrerFOR-1997-03-21-298
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§8, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§16, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort14.03.2003
KorttittelSjøpattedyrkontrollforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 6. mars 2003 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 annet ledd, § 8 annet ledd, § 9 første ledd, § 14 tredje ledd, § 15 og § 16 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 133, 19 des 2008 nr. 1619 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316, 2 april 2011 nr. 352, 19 okt 2016 nr. 1217.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

0Kapitlet endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1619 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316 (i kraft 1 mars 2010).
§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å bidra til at hensyn til helse, kvalitet og redelighet blir ivaretatt fra sjøpattedyret er fanget til det omsettes til menneskemat.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften fastsetter særskilte krav til godkjenning av virksomheter angitt i § 5 til § 7, jf. § 3 bokstav f nr. 1 til 4, og særskilte krav til kjøttkontroll, godkjenning og stempelmerking ved produksjon og omsetning av ferskt kjøtt fra sjøpattedyr.

Denne forskriften omfatter ikke kjøtt og spekk fra kystsel som stammer fra ikke-kommersiell jakt, og som leveres i små mengder direkte til sluttforbruker eller til detaljister som leverer direkte til sluttforbruker.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften forstås ved:

a)sjøpattedyr: vannlevende pattedyr av ulike arter av hval og sel.
b)hvalkjøtt: alle spiselige deler av hval, herunder spekk og andre produkter som skal omsettes til menneskemat.
c)selkjøtt: alle spiselige deler av sel, herunder spekk og andre produkter som skal omsettes til menneskemat.
d)produksjon: all håndtering, herunder slaktebehandling, nedskjæring og emballering mv. av ferskt kjøtt fra sjøpattedyr fra avlivning og fram til omsetning.
e)rent vann: vann, herunder også sjøvann som tilfredsstiller krav i gjeldende forskrift om vannforsyning og drikkevann, med unntak av krav til saltinnhold (natrium og klorid).
f)emballering/emballasje: det å plassere det innpakkede kjøttet i en ytterbeholder og selve ytterbeholderen eller ytteremballasjen.
g)virksomhet:
1.fangstfartøy: fartøy, med eventuell fangstbåt som benyttes under fangst av sjøpattedyr
2.fangstbåt: fartøy som benyttes under fangst av sel
3.mottakssted: virksomhet på land som først mottar, og eventuelt nedskjærer, pakker og/eller lagrer kjøtt fra sjøpattedyr
4.kontrollsted: omsetningssted hvor det foregår kjøttkontroll av selkjøtt utenom godkjent mottakssted.
§ 4.Krav om godkjenning av kjøtt fra sjøpattedyr

Alt kjøtt fra sjøpattedyr som skal omsettes som menneskemat skal være undersøkt og godkjent av offentlig tilsynsveterinær. Godkjent kjøtt fra sjøpattedyr skal stempelmerkes i samsvar med bestemmelsene i § 12 og § 13.

§ 5.Godkjenning av fangstfartøy

Fangstfartøy med eventuell fangstbåt, skal oppfylle kravene i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene og være godkjent av Mattilsynet til disse formål og tildeles et registreringsnummer.

Til rengjøring av virksomhet, utstyr og hender mv. skal det benyttes rent vann. Tilsvarende gjelder is som benyttes til kjøling av kjøtt fra sjøpattedyr.

Mattilsynet skal trekke tilbake godkjenning av fangstfartøy gitt etter første ledd dersom fangstfartøyet ikke lenger oppfyller kravene i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene.

§ 6.Godkjenning av mottakssted

Mottakssted skal oppfylle kravene i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene og være godkjent av Mattilsynet som mottakssted, og tildeles et virksomhetsnummer.

Godkjent mottakssted skal i rimelig tid, og minst 14 dager før fangstsesongen tar til, melde fra til Mattilsynet dersom de planlegger å motta kjøtt fra sjøpattedyr den kommende sesongen.

Mattilsynet kan trekke tilbake godkjenning gitt etter første ledd dersom mottaksstedet ikke lenger oppfyller kravene i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene.

§ 7.Godkjenning av kontrollsted for selkjøtt

Kontrollstedet skal oppfylle kravene i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene og være godkjent av Mattilsynet som kontrollsted.

Søknad om godkjenning skal sendes Mattilsynet senest 1 måned før selkjøtt skal legges fram for kjøttkontroll.

Ved godkjenning skal det tas særlige hensyn til at kjøttkontrollen kan gjennomføres tilfredsstillende uten fare for forurensing av selkjøttet.

Dersom fangstfartøyet skal benyttes som kontrollsted, skal dette godkjennes etter framgangsmåten i første og annet ledd.

Selkjøtt kan omsettes til menneskemat fra et godkjent kontrollsted, etter forutgående kjøttkontroll og stempelmerking.

§ 8.Krav til dokumentasjon

Ansvarlig i virksomheten skal dokumentere utført internkontroll i henhold til forskrift 15. desember 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften), og legge disse fram for Mattilsynet ved behov.

Skipper på fangstfartøyet skal i tillegg framlegge dokumentasjon i henhold til denne forskriftens vedlegg I eller II.

Kapittel II. Kjøttkontroll ved kontroll-/mottakssted for kjøtt fra sjøpattedyr

0Kapitlet endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1619 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316 (i kraft 1 mars 2010).
§ 9.Tilretteleggelse for kjøttkontrollen

Kontroll-/mottakssted skal varsle Mattilsynet om mottak fra fangstfartøy senest 24 timer før levering.

Kontroll-/mottakssted skal legge forholdene til rette for en effektiv kjøttkontroll. Herunder skal egnede lokaler og innretninger mv. stilles til disposisjon for tilsynsveterinæren.

Skipperen på fangstfartøy har ansvaret for at lossing av hvalkjøtt ikke begynner før tilsynsveterinær er til stede og har gitt tillatelse til dette. Dette gjelder uavhengig av om hvalkjøttet oppbevares i lasterommet eller på dekk.

Skipperen på fangstfartøy har ved lossing av hvalkjøtt ansvaret for at lukene i lasterommet ikke åpnes før tilsynsveterinær er til stede og har gitt tillatelse til dette.

Skipperen på fangstfartøy har ansvaret for at hvalkjøtt fra den samlede fangsten som skal omsettes, losses fra fartøyet for kontroll.

Tilsynsveterinær kan etter særskilt vurdering tillate lossing av hvalkjøtt på dekk eller i lasterom samt åpning av lukene i lasterommet før vedkommende er fysisk til stede, jf. § 16. Slik tillatelse skal gis skriftlig til mottaksstedet med kopi til skipperen på fangstfartøyet. Hvalkjøttet skal i slike tilfelle ikke håndteres videre, men oppbevares på virksomhetens kjølelager inntil tilsynsveterinæren er til stede og kjøttkontroll kan gjennomføres.

Selkjøttkontroll kan utføres om bord i fangstfartøy ute på fangstfeltet under følgende forutsetninger:

a)Fartøyet må på forhånd være godkjent i henhold til § 7.
b)Selfangstinspektøren har veterinær kompetanse og er godkjent av offentlig tilsynsmyndighet for å utføre kjøttkontroll.

Hvalkjøtt skal ikke framstilles for kjøttkontroll i fryst tilstand.

Selkjøtt kan framstilles for kjøttkontroll i fryst tilstand. Tilsynsveterinær skal ved behov kreve nødvendige mengder selkjøtt opptint for gjennomføring av en tilfredsstillende kjøttkontroll.

Selkjøtt skal ikke saltes før det er godkjent av offentlig tilsynsveterinær.

0Endret ved forskrift 2 april 2011 nr. 352.
§ 10.Kjøttkontroll

Alt kjøtt fra sjøpattedyr som ønskes omsatt til menneskemat skal være lovlig fanget, fullstendig flådd, samt undersøkt og godkjent av tilsynsveterinær i samsvar med instruks utarbeidet av Mattilsynet.

Kjøttet skal være ubedervet, uten patologiske forandringer og uten avvik i farge, konsistens, lukt eller smak. Videre skal kjøttet være fri for smittestoffer og annen forurensning som kan innebære helsefare for forbrukerne, enten direkte gjennom det ferdige næringsmiddel eller indirekte ved overføring til andre varer, personer eller miljø.

Finner tilsynsveterinær ved kontroll avvik fra de her nevnte krav, skal kjøttet ikke godkjennes som menneskemat, men behandles i samsvar med § 11.

§ 11.Ikke godkjent kjøtt fra sjøpattedyr

Kjøtt fra sjøpattedyr som av tilsynsveterinær ikke godkjennes som menneskemat skal av kontroll-/mottaksstedet kuttes i småstykker, farges med metylenblått eller tilsvarende og/eller syre-ensileres under tilsynsveterinærens kontroll. Forøvrig skal slike varer oppbevares og behandles slik det er angitt i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

0Endret ved forskrift 19 okt 2016 nr. 1217.
§ 12.Stempelmerking av kjøtt fra sjøpattedyr

Kjøtt fra sjøpattedyr som av tilsynsveterinæren er undersøkt og godkjent som menneskemat skal stempelmerkes i samsvar med § 13.

Stempelmerking skal utføres under tilsynsveterinærens ansvar etter endt kjøttkontroll, herunder etter at sensoriske vurderinger er tatt og nødvendige analyseresultater foreligger.

Virksomheten kan, etter tillatelse av tilsynsveterinær og nødvendig opplæring, utføre stempelmerkingen.

Uemballert kjøtt fra sjøpattedyr som er godkjent skal stempelmerkes enten direkte på kjøttet eller med etikett festet til kjøttet eller på beholderen.

Godkjent kjøtt som er emballert, skal stempelmerkes på emballasjen. Stempelmerket skal da være plassert slik at merket ødelegges ved åpning av emballasjen.

§ 13.Stempelmerkets utforming

Stempelmerket for kjøtt fra sjøpattedyr skal være kvadratisk med 5 cm lange sider. Bokstavene skal være minst 0,8 cm høye og tallene minst 1,0 cm høye. Stempelmerket skal inneholde følgende informasjon:

a)Øverst i firkanten skal «NORGE» angis med store bokstaver.
b)I midten skal mottaksstedets godkjenningsnummer, eller for kontrollsted det nummer som er tildelt det enkelte distriktskontor i Mattilsynet, framgå.
c)Nederst i firkanten skal «N» angis med stor bokstav.

Kravet til størrelsen på stempelmerket kan fravikes ved merking av forbrukerpakning.

Kapittel III. Administrative bestemmelser

0Kapitlet endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1619 som endret ved forskrift 19 feb 2010 nr. 316 (i kraft 1 mars 2010).
§ 14.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskrift og forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene. Mattilsynet skal ha ansatt tilsynsveterinær for å utføre disse oppgavene.

Mattilsynet kan når som helst i løpet av fangstsesongen foreta inspeksjon av fangstfartøy.

Tilsynsveterinæren skal under sitt arbeid ha tilgang til hele virksomheten. Tilsynsveterinæren skal ha kopi av skjema, jf. § 8.

§ 15.Klage på kjøttkontrollvedtak

Klagen må fremmes til tilsynsveterinæren uten unødig opphold, og senest 24 timer etter at klager er gjort kjent med vedtaket.

§ 16.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 17.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

[§ 43.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift av 21. mars 1997 nr. 298 om kjøttkontroll, hygiene m.v. ved bearbeiding og frambud av hvalkjøtt (hvalkjøttforskriften).]

0Opphevet ved forskrift 19 des 2008 nr. 1619 (i kraft 1 mars 2010). Lar stå til informasjon, Lovdatas anmerkning.

Vedlegg I: Opplysninger til hvalkjøttkontrollen

-Vedlegg I samt dokumentert internkontroll skal legges fram for kjøttkontrollen, jf. § 8.
-Det skal fylles ut ett skjema for hver fanget hval. Bruk BLOKKBOKSTAVER.
-Dersom kjøtt fra samme hval legges i lasterommet til forskjellig tid, skal dette framgå under punktene A og B.
OPPLYSNINGER OM FANGSTFARTØYET:
Navn på fangstfartøyet:
Skippers navn:
Mattilsynets godkjenningsnummer:
OPPLYSNINGER OM FANGSTFORHOLD:
Fangstdato:Klokkeslett:
OPPLYSNINGER OM FORHOLD I TILKNYTNING TIL SLAKTEBEHANDLINGEN:
Lufttemperatur mens kjøttet var på dekk:Varierende fra: ....... ..... . ° C til ............... ° C
A) Nedkjøling på dekk:Fra dato:Klokka:Til dato:Klokka:Sum i timer:
A.1) Temp. i ulike deler av kjøttet når dette legges i lasterom:Varierende fra: ............... ° C til ............. . ° C
B) Nedkjøling på dekk:Fra dato:Klokka:Til dato:Klokka:Sum i timer:
B.1) Temp. i ulike deler av kjøttet når dette legges i lasterom:Varierende fra: ............... ° C til ............. . ° C
OPPLYSNINGER OM HVALKJØTT TIL FOLKEMAT:
Hvalkjøtt:
ca. ...............kg
Hvalspekk:
ca. .... . ....... kg
Andre biprodukter:
ca. ...............kg
Totalt til folkemat:
ca. ... ...........kg
OPPLYSNINGER OM HVALKJØTT OG/ELLER BIPROD. TIL ANNEN ANVENDELSE:
Hvalkjøtt/-spekk:
ca. ...............kg
Biprodukter:
ca. ...............kg
Annet:
ca. .. ............kg
Tot. annen anvendelse:
ca. ...............kg
................................................ ..........
DatoSkipper på fangstfartøy
 
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 133.

Vedlegg II: Opplysninger til selkjøttkontrollen

-Vedlegg II samt dokumentert internkontroll skal legges fram for kjøttkontrollen, jf. § 8.
-Det skal fylles ut ett skjema per fangstdag. Bruk BLOKKBOKSTAVER.
OPPLYSNINGER OM FANGSTFARTØYET:
Navn på fangstfartøyet:Antall fangstbåter til dette fartøy:
Skippers navn:
Mattilsynets godkjenningsnummer:
OPPLYSNINGER OM FANGSTFORHOLD:
Fangstdato:Fangststed:Art (sett kryss):
Grønlandssel
Klappmyss
Tot. antall fangede dyr:
................stk.
OPPLYSNINGER OM FORHOLD I TILKNYTNING TIL SLAKTEBEHANDLINGEN:
Kjølingsprosessen:Kjølt i luft ved lufttemp. på ca.
......... ° C
Kjølt med iskappe?
Sett kryss om ja:
Tid i timer:
Temp. i ulike deler av kjøttet når dette legges i fryselager:Varierende fra ............... ° C til .............. ° C
OPPLYSNINGER OM SELKJØTT TIL FOLKEMAT:
Selkjøtt:
ca. ...............kg
Selspekk:
ca. ............ kg
Andre biprodukter:
ca. ...............kg
Totalt til folkemat:
ca. ..............kg
OPPLYSNINGER OM SELKJØTT OG/ELLER BIPROD. TIL ANNEN ANVENDELSE:
Selkjøtt/-spekk/-skrotter:
ca. ...............kg
Biprodukter:
ca. ...............kg
Annet:
ca. .......... kg
Tot. annen anvendelse:
ca. ...............kg
..........................................................
DatoSkipper på fangstfartøy
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 133.