Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel

DatoFOR-2003-03-07-290
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2003 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2003
Sist endretFOR-2015-02-25-162
EndrerFOR-1997-03-25-265
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§10-7
Kunngjort14.03.2003
Rettet25.10.2016 (korttittel)
KorttittelBilstønadsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 7. mars 2003 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 10-7 sjette ledd, jf. § 10-7 første ledd bokstav h.
Endringer: Endret ved forskrifter 3 juni 2003 nr. 662, 8 okt 2004 nr. 1395, 6 juni 2005 nr. 897, 30 juni 2006 nr. 790, 30 aug 2006 nr. 1010, 21 aug 2007 nr. 990, 22 des 2011 nr. 1489, 27 juni 2012 nr. 696, 17 des 2012 nr. 1275, 30 des 2014 nr. 1920, 25 feb 2015 nr. 162.
Rettelser: 25.10.2016 (justering av korttittel).

§ 1.Personkrets og formål

Denne forskriften omfatter medlemmer som fyller vilkårene i

a)folketrygdloven § 10-5 Stønad til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet, eller
b)folketrygdloven § 10-6 Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet.

Ved vurderingen av om et medlem som fyller vilkårene i folketrygdloven § 10-5 kan tilstås ytelser etter denne forskriften, skal det legges særlig vekt på at medlemmets helse bevares best mulig.

§ 2.Definisjoner

Med motorkjøretøy i denne forskriften forstås kjøretøy som er motordrevet og som er bestemt til å kjøre på bakken. Dette gjelder ikke elektrisk rullestol som går under 10 kilometer per time.

I denne forskriften benevnes både motorkjøretøy og andre transportmidler som kjøretøy.

Med annet transportmiddel forstås her snøscooter, båt og lignende. Forskriftens bestemmelser om kjøretøy anvendes for andre transportmidler så langt de passer.

Med gruppe 1 i denne forskriften menes ordinære personbiler. Stønad til gruppe 1 gis bare til medlemmer som fyller vilkårene i folketrygdloven § 10-5. Gruppe 2 omfatter spesielt tilpassede kassebiler. Det gis stønad til gruppe 2 til medlemmer som ikke er i stand til å komme seg inn og ut av bilen på egenhånd, uten å bruke heis eller rampe. Det kan også gis stønad til gruppe 2 til medlemmer med sterkt begrenset gangfunksjon.

0Endret ved forskrifter 22 des 2011 nr. 1489 (i kraft 1 jan 2012), 17 des 2012 nr. 1275 (i kraft 1 jan 2013), 30 des 2014 nr. 1920 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Alminnelige vilkår for stønad til anskaffelse av motorkjøretøy mv.

Det kan gis stønad til anskaffelse av kjøretøy til funksjonshemmet som fyller de generelle vilkår for stønad etter folketrygdloven kapittel 10 og som på grunn av varige forflytningsvansker trenger eget kjøretøy for å

a)reise til og fra arbeids- eller opplæringssted,
b)utføre sin funksjon som hjemmearbeidende,
c)forhindre eller bryte en isolert tilværelse,
d)avlaste sin familie i tilfeller hvor funksjonshemmingen medfører en særlig stor pleiebyrde, og derved bidra til å forhindre innleggelse i helseinstitusjon o.l.

Medlemmet må sannsynliggjøre at han eller hun har et reelt og betydelig behov for transport. Funksjonshemmingen må være av en slik art at reise med buss, båt, tog, trikk e.l. ikke er mulig eller medfører slike belastninger av varig art at det ikke er rimelig å forlange det.

Det kan ikke gis stønad til anskaffelse av kjøretøy dersom medlemmets behov for transport kan dekkes tilfredsstillende av vedkommendes familie, ved transportordning for funksjonshemmede eller på annen måte, eventuelt med andre former for offentlig støtte som for eksempel grunnstønad eller tilskudd etter skolelovgivningen e.l.

§ 4.Kjøretøy til attføringstiltak eller ved overtagelse av tilbudt arbeid

Selv om vilkårene i § 3 ikke er oppfylt kan det i særlige tilfeller gis stønad til anskaffelse av kjøretøy, spesialutstyr til kjøretøy og kjøreopplæring, dersom anskaffelse av kjøretøy er av avgjørende betydning for at medlemmet skal kunne gjennomføre attføringstiltak eller overta tilbudt arbeid. Det kan ikke gis stønad til gjenanskaffelse av kjøretøy etter denne paragrafen til medlemmer som tidligere har fått stønad til kjøretøy.

Ved stønad til bil etter første ledd ytes ikke grunnstønad til drift av bilen.

Det kan ikke gis stønad til kjøretøy som helt eller delvis nyttes i egen næringsvirksomhet.

§ 5.Regler for valg av kjøretøy

Stønad til kjøretøy ytes til:

a)medlem som har behov for ordinær personbil (gruppe 1), og som fyller vilkårene i folketrygdloven § 10-5
b)medlem som har behov for spesielt tilrettelagt kassebil (gruppe 2).

I gruppe 1 kan medlemmet fritt velge nytt eller brukt kjøretøy. Medlemmet må selv sørge for at kjøretøyet er hensiktsmessig og at det vil vare ut stønadsperioden. Dette gjelder også dersom det er behov for spesialtilpasninger.

Til gruppe 2 gis det stønad til et tidligere trygdefinansiert kjøretøy som egner seg for gjenbruk. Stønad til nytt kjøretøy kan gis dersom det ikke finnes et hensiktsmessig, gjenbrukbart kjøretøy. I særlige tilfeller kan det gis stønad til annet brukt kjøretøy. Det er en forutsetning for stønad at slikt brukt kjøretøy kan være i drift i elleve år.

0Endret ved forskrift 30 des 2014 nr. 1920 (i kraft 1 jan 2015).
§ 6.Rammeavtaler og prisramme

Arbeids- og velferdsetaten kan inngå avtaler med bilimportører om levering av kjøretøy og utstyr i gruppe 2. Arbeids- og velferdsetaten kan også inngå avtaler om levering av spesialutstyr og tilpassing i gruppe 1 og gruppe 2. Dersom det er inngått slike avtaler skal det ikke gis stønad til kjøretøy eller utstyr til kjøretøy som er innkjøpt hos leverandør uten avtale, med mindre det foreligger særlige forhold.

Stønad til anskaffelse av kjøretøy til gruppe 1 gis innenfor en tilskuddsramme som fastsettes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det samme gjelder størrelsen på det behovsprøvde rente- og avdragsfrie lånet til gruppe 2.

Differansen skal betales kontant dersom medlem som er tilstått kjøretøy i gruppe 2, velger et annet hensiktsmessig kjøretøy som er dyrere enn nødvendig.

0Endret ved forskrifter 8 okt 2004 nr. 1395, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 7.Registrering av kjøretøyet. Førerkort

Medlemmet, eventuelt ved verge, må garantere at kjøretøyet registreres på medlemmet selv.

Det trygdefinansierte kjøretøyet i gruppe 1 og i gruppe 2, jf. § 16, er medlemmets eiendom.

Medlemmet må selv ha førerkort eller erklære seg villig til å avlegge førerprøve snarest etter å ha mottatt kjøretøyet. Dette vilkåret kan fravikes dersom vedkommende av medisinske eller andre grunner ikke vil kunne oppnå førerkort.

§ 8.Vilkår for gjenanskaffelse

Det kan gis stønad til gjenanskaffelse av kjøretøy dersom medlemmet fyller vilkårene i de foregående paragrafene og kjøretøyet er brukt i minst elleve år. I stønadsperioden kan medlemmer som har fått stønad til kjøretøy i gruppe 1 fritt bytte for egen regning.

Det kan gis stønad til gjenanskaffelse selv om vilkåret om brukstid ikke er oppfylt dersom dette er nødvendig på grunn av endringer i medlemmets helsetilstand. For medlem som får stønad til kjøretøy i gruppe 1 er det i tillegg et vilkår for å fravike vilkåret om brukstid, at medlemmet fyller vilkårene for stønad i gruppe 2.

Det gis stønad til gjenanskaffelse til gruppe 1 og gruppe 2 når stønaden er gitt med hjemmel i § 10-5, og kjøretøyet er brukt i minst 8 år og det har gått 150 000 kilometer. Kravet til kjørelengde gjelder ikke ved gjenanskaffelse av tilstått tilskudd i gruppe 1.

Vilkåret om brukstid gjelder bare for bil. Når det er gitt stønad til gjenbrukbart kjøretøy i gruppe 2, regnes brukstiden fra det tidspunkt kjøretøyet første gang ble registrert.

Vilkårene om gjenanskaffelse gjelder selv om det ikke er gitt stønad fra folketrygden til det kjøretøyet som ønskes skiftet ut med et annet.

0Endret ved forskrift 27 juni 2012 nr. 696 (i kraft 1 juli 2012).
§ 9.Stønad til anskaffelse av kjøretøy

Stønad til kjøretøy er behovsprøvd mot inntekt. Det ytes stønad til kjøp av kjøretøy i form av:

a)tilskudd til gruppe 1
b)rente- og avdragsfritt lån til gruppe 2.

Det gis stønad til kjøp av kjøretøy til medlemmer som har en alminnelig inntekt før særfradrag som ikke overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Tilskuddet til gruppe 1 beregnes i prosent av tilskuddsrammen jf. § 6. For gruppe 2 ytes behovsprøvet rente- og avdragsfritt lån opptil et beløp som fastsettes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet jf. § 6. Den delen av prisen på kjøretøyet som overstiger dette beløpet, behovsprøves ikke. Stønaden beregnes i prosent etter følgende tabell: 

Inntekter mellomLån/Tilskudd i prosent
0 - 3 G100
3 - 3 1/2 G80
3 1/2 - 4 G70
4 - 4 1/2 G60
4 1/2 - 5 G50
5 - 5 1/2 G40
5 1/2 - 6 G20

Det gjøres et fradrag i inntekten med 1/4 G per person dersom medlemmet forsørger ektefelle og/eller barn under 18 år. Som selvforsørget anses den som har en alminnelig inntekt før særfradrag på 1 G eller mer.

Dersom ektefellen har en inntekt som overstiger 1 G, legges overskytende inntekt til søkerens inntekt ved beregning av tilskuddets/lånets størrelse. Dette gjelder ikke dersom ektefellene er separert. Har ektefellen til medlem som får stønad til kjøretøy i gruppe 2 bil som er nødvendig i tillegg til det innvilgede kjøretøyet, for eksempel i forbindelse med sitt arbeid, skal bare halvparten av ektefellenes samlede inntekt legges til grunn.

Ved søknad om to- eller trehjulsmoped er det bare medlemmets inntekt som legges til grunn.

Med alminnelig inntekt i de foregående ledd menes den alminnelige inntekten før særfradrag som legges til grunn ved statsskatteligningen. Inntektene fra den sist avsluttede ligning, omregnet i forhold til det grunnbeløp som gjaldt ved utgangen av samme år, skal legges til grunn såfremt dette ikke gir et klart misvisende uttrykk for vedkommendes vanlige inntektsnivå før kravet om stønad ble satt frem.

Til medlemmer som tilstås stønad til kjøretøy etter folketrygdloven § 10-7 og som er under 18 år og forsørget, ytes stønad tilsvarende det vedkommendes hovedforsørger ville hatt rett til om hovedforsørgeren hadde fylt vilkårene for stønad til kjøretøy.

0Endret ved forskrifter 8 okt 2004 nr. 1395, 6 juni 2005 nr. 897 (i kraft 1 sep 2005), 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 10.Utbetaling av stønad

Lån og tilskudd etter denne forskriften utbetales direkte til selger. Tilskuddet skal ikke overstige kjøpesummen for gruppe 1.

§ 11.Tilskudd til spesialutstyr og ombygging

Til et medlem som på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke kan benytte motorkjøretøy uten installasjon av spesialutstyr eller tilpassing, kan det gis tilskudd til full dekning av nødvendige utgifter til dette uten økonomisk behovsprøving.

Utstyr etter denne paragrafen omfatter ikke utstyr som kan leveres som standard utstyr fra fabrikk. Standard utstyr som er montert i det rimeligste, hensiktsmessige kjøretøyet i gruppe 2, kan ikke velges bort. Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om hvilket utstyr som omfattes av bestemmelsen.

Tilskuddet skal begrenses til rimeligste, hensiktsmessige løsning til medlem som får stønad til kjøretøy i gruppe 1. For medlemmer som får støtte til kjøretøy i gruppe 2 skal tilskuddet begrenses til prisen på spesialutstyr eller ombygging av prisforhandlet kjøretøy i godkjent prisklasse.

Det kan gis tilskudd til ombygging og spesialutstyr en gang i løpet av stønadsperioden. Det kan likevel gis slikt tilskudd dersom medlemmets helsetilstand endrer seg slik at tilstått spesialutstyr eller ombygging ikke lenger er hensiktsmessig, eller dersom utstyret er utslitt.

0Endret ved forskrift 30 aug 2006 nr. 1010.
§ 12.Kjøreopplæring

Det kan gis tilskudd til nødvendig kjøreopplæring når vilkårene for stønad til anskaffelse av kjøretøy etter denne forskriften er oppfylt. Tilskuddet er behovsprøvd og beregnes etter prosentsatsene i § 9.

Det kan gis tilskudd til full dekning av utgifter til installasjon og demontering av ekstra utstyr for kjørelærer der dette anses hensiktsmessig og rimelig og kjøreopplæringen av helt spesielle grunner må foregå ved bruk av medlemmets eget kjøretøy.

Utgifter til førerkortvurdering dekkes fullt ut som tilskudd.

§ 13.Dekning av reise- og oppholdsutgifter

Trygden yter stønad til dekning av nødvendige reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med utprøving av bil og utstyr.

§ 14.Reparasjoner

Hvis det er nødvendig å reparere spesialutstyr til kjøretøy som det er gitt tilskudd/lån til i medhold av § 11, kan det gis tilskudd til dekning av utgiftene uten økonomisk behovsprøving. Det gis i tillegg tilskudd til dekning av utgifter i forbindelse med periodisk kontroll av kjøreteknisk spesialutstyr.

Det kan ikke gis stønad til reparasjon av selve kjøretøyet når det er gitt stønad til nytt kjøretøy. Innenfor gjeldende garantiordning kan det gis stønad til reparasjon av gjenbrukskjøretøy.

0Endret ved forskrift 21 aug 2007 nr. 990 (i kraft 1 sep 2007).
§ 15.Gjeldsoppgjør

Dersom det er gitt lån eller tilskudd til anskaffelse av kjøretøy etter denne forskriften, og vilkårene i § 1 og § 3 ikke lenger er oppfylt, skal det foretas et gjeldsoppgjør. Det samme gjelder dersom medlemmet får stønad til ny bil, dør i stønadsperioden eller avhender kjøretøyet uten at dette skjer i forbindelse med gjenanskaffelse, jf. § 8.

For gruppe 1 der stønaden er gitt i form av tilskudd, foretas det en avskrivning av tilskuddet etter 11 år, fordelt med 1/22 hvert halvår. Ved stønadsperiodens utløp skal tilskuddet være avskrevet til null. Dersom det gis stønad til gjenanskaffelse etter § 8 tredje ledd, avskrives tidligere stønad. Dersom gjeldsoppgjør foretas før tilskuddet er avskrevet fullt ut, innbetales den delen av tilskuddet som ikke er avskrevet til Arbeids- og velferdsetaten.

Gjeldsoppgjør i gruppe 2 skjer ved at det brukte kjøretøyet leveres inn til Arbeids- og velferdsetaten dersom det egner seg for gjenbruk. Dersom kjøretøyet ikke egner seg for gjenbruk kan verdien av kjøretøyet innbetales til Arbeids- og velferdsetaten. Med verdien av kjøretøyet menes i denne forskriften den verdien kjøretøyet ville hatt dersom vilkårene som er fastsatt i eller i medhold av denne forskriften er overholdt.

Verdiforringelse som følge av manglende service, reparasjon og vedlikehold i henhold til gjeldsdokumentene, kan kreves tilbakebetalt til Arbeids- og velferdsetaten. Ved vurderingen skal det tas rimelig hensyn til verdiforringelse som skyldes brukers funksjonshemming.

Dersom gjelden overstiger verdien av det innleverte kjøretøyet i gruppe 2, avskrives differansen. Ytterligere gjeld kan rent unntaksvis avskrives dersom dette anses rimelig, for eksempel i tilfeller hvor medlemmet fortsatt har behov for kjøretøy til tross for at vilkårene i § 1 og § 3 ikke er oppfylt.

Dersom det er gitt lån til personbilavgiften, skal bare den merverdi avgiften representerer på oppgjørstidspunktet legges til grunn ved gjeldsoppgjøret.

Gjeldsoppgjør kan også foretas etter begjæring av medlemmet selv, både i gruppe 1 og gruppe 2, selv om vilkårene i § 1 og § 3 fortsatt er oppfylt.

Spesialutstyr som er installert i kjøretøyet er folketrygdens eiendom og skal leveres tilbake til folketrygden, dersom det egner seg for gjenbruk.

0Endret ved forskrifter 3 juni 2003 nr. 662, 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 21 aug 2007 nr. 990 (i kraft 1 sep 2007), 27 juni 2012 nr. 696 (i kraft 1 juli 2012).
§ 16.Andre bestemmelser

Lån til gruppe 2 som er gitt etter denne forskrift, skal sikres med salgspant og gjeldsbrev. Salgspantet skal ha 1. prioritet. Tilskudd til gruppe 1 sikres med gjeldsbrev.

Kjøretøy i gruppe 2 skal holdes fullkaskoforsikret, og anbefalt opplegg for service fra bilfabrikanten må overholdes. Nærmere vilkår kan fastsettes i vedtak om stønad eller i gjeldsdokumentene.

Dersom vilkårene som er fastsatt i eller i medhold av denne forskriften ikke overholdes, kan retten til ytterligere stønad for medlem som får stønad til kjøretøy i gruppe 1 og gruppe 2 reduseres eller falle helt bort. Ved særlig grove og gjentatte forsømmelser kan det også foretas gjeldsoppgjør som nevnt i § 15.

Hjelpemiddelsentralene har en rådgivnings- og veiledningsfunksjon for medlemmer som får stønad til kjøretøy i gruppe 2. Medlemmer som får stønad i gruppe 1 kan få bistand fra hjelpemiddelsentralen dersom de ønsker det.

§ 17.Grunnstønad

Et medlem som fyller vilkårene for stønad etter denne forskriften § 1 og § 3, kan få rett til grunnstønad til drift av motorkjøretøyet eller transportmidlet, jf. folketrygdloven § 6-3 første ledd bokstav b.

§ 18.Alderspensjon

Et medlem som mottar alderspensjon etter folketrygdloven kapittel 19, eller avtalefestet pensjon med statstilskott (se lov av 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon), har ikke rett til stønad etter denne forskrift med sikte på å få eller beholde høvelig arbeid.

0Endret ved forskrift 25 feb 2015 nr. 162.
§ 19.Forholdet til annen lovgivning

Stønad etter denne forskriften gis ikke dersom utgiftene dekkes etter annen lovgivning, jf. folketrygdloven § 10-17.

§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2003.

Krav som er satt fram før 31. mars 2003 og som ikke er avgjort før 1. april 2003 avgjøres etter denne forskriften, dersom dette er til gunst for medlemmet og medlemmet fyller vilkårene i den nye forskriften. Krav satt fram etter 1. april 2003 avgjøres etter denne forskriften.

II

Forskrift av 25. mars 1997 nr. 265 om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel oppheves 1. april 2003.