Forskrift om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige eller andre særlige formål

DatoFOR-2003-03-14-349
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2003 hefte 4
Ikrafttredelse14.03.2003
Sist endretFOR-2015-06-19-716 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1974-12-23-8594
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§26, FOR-1982-04-02-592
Kunngjort25.03.2003
KorttittelForskrift om vitenskapelig fangst av vilt mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 14. mars 2003 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 26 nr. 4 og 5, jf. kgl.res. av 2. april 1982 nr. 592.
Endringer: Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 716.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre at innfanging og innsamling av vilt for forskning, undervisning, informasjon, oppdrett eller for andre særlige formål, skjer uten at dyr påføres unødig lidelse og uten at naturens produktivitet og artsrikdom reduseres.

§ 2.Virkeområde

Denne forskrift gjelder der vilt eller deler av vilt, herunder dets egg, reir og bo, fanges inn, avlives eller samles inn i Norge for forskning, undervisning, informasjon, oppdrett eller andre særlige formål.

§ 3.Nødvendige tillatelser

Innfanging, avliving og innsamling av vilt for forskning, undervisning, informasjon, oppdrett eller andre særlige formål kan bare foregå med hjemmel i denne forskrift eller etter skriftlig tillatelse gitt i medhold av bestemmelse i denne forskrift.

Utsetting av innfanget vilt av arter, underarter eller bestander som ikke fra før finnes naturlig i distriktet, reguleres av forskrift om fremmede organismer.

For håndtering av innfanget vilt henvises til gjeldende bestemmelser i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern med tilhørende forskrifter.

0Endret ved forskrift 19 juni 2015 nr. 716 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Innsamling av vilt uten tillatelse

Enhver kan fritt samle inn egg og larver (rumpetroll) av vanlig frosk (Rana temporaria) for forsknings-, undervisnings- og opplysningsformål.

§ 5.Varsling til grunneier, kommune og politimyndighet

Den som søker og får tillatelse til innfanging, avliving eller innsamling av vilt i medhold av denne forskrift, skal varsle berørte grunneiere, kommuner og stedlig politistasjon eller lensmannskontor før virksomheten finner sted. Det skal opplyses om hva tillatelsen omfatter og tid og sted for aktiviteten.

Unntatt fra denne varslingsplikt er ringmerking av fugl og merking av flaggermus, jf. § 21 annet ledd.

§ 6.Om grunneiers tillatelse

Ved enhver innfanging, innsamling og merking av vilt som foregår på annen manns grunn skal det opptres hensynsfullt og varsomt slik at det ikke voldes skade på miljøet eller skade eller ulempe for eier, bruker eller andre.

Dersom virksomheten etter første ledd krever faste monteringer i terrenget eller inngrep i naturen, skal det alltid innhentes tillatelse til dette fra grunneier.

§ 7.Om bruk av fangstredskaper

Til innfanging og innsamling av vilt skal det brukes fangstredskaper som ikke skader viltet. Alle fangstredskaper skal merkes med navn, adresse og telefonnummer.

§ 8.Eiendomsrett til levende og dødt vilt

Dødt vilt, levende vilt og egg innsamlet i medhold av denne forskrift er Viltfondets eiendom dersom det ikke følger av tillatelsen at eiendomsrett overføres til andre.

Individer av hjortevilt og bever som avlives tilfaller kommunen om ikke annet følger av tillatelsen.

Kapittel 2. Innfanging og håndtering av levende vilt for vitenskapelige eller andre særlige formål

§ 9.Arter som kan fanges inn etter tillatelse fra kommunen

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til innfanging av følgende arter for å drive næringsmessig oppdrett: orrfugl, storfugl, lirype, fjellrype, jerpe, stokkand og grågås, herunder egg av disse arter, samt hare og kalver av hjort.

Kommunens myndighet gjelder innfanging for godkjent oppdrettsanlegg lokalisert i egen kommune.

Direktoratet kan gi tillatelse når søknaden gjelder innfanging for oppdrettsanlegg i annen kommune, eller når innfanging skal foregå i to eller flere kommuner.

§ 10.Arter som kan fanges inn etter tillatelse fra direktoratet

Direktoratet kan etter søknad gi tillatelse til eller av eget tiltak iverksette innfanging av levende vilt til forskning, undervisning, informasjon, oppdrett eller andre særlige formål.

§ 11.Om innfanging av levende vilt for overføring til annet område

Direktoratet kan etter søknad gi tillatelse til eller av eget tiltak iverksette innfanging av vilt for overføring i live til annet område når formålet er:

a.overføring til godkjent dyrepark
b.overføring til område egnet for ivaretakelse av genmateriale
c.overføring av store rovdyr fra et område til et annet
d.overføring av arter til et annet land for å bygge opp eller styrke bestander
e.overføring av arter innen distrikter i landet
f.overføring til godkjent anlegg for oppdrett av vilt.
§ 12.Søknad om tillatelse til innfanging av levende vilt

Søknaden skal sendes til kommunen eller direktoratet senest to måneder før virksomheten skal finne sted, og skal inneholde opplysninger om:

a.hvilke arter og antall individer søknaden gjelder
b.steds- og tidsavgrensning for virksomheten
c.hvilke formål og behov innfangingen skal dekke
d.hvilke metoder som skal anvendes ved innfangingen
e.hvem som er ansvarlig for virksomheten.

Ved søknad om innfanging av smågnagere og spissmus gjelder ikke kravet i bokstav a. I stedet skal søker oppgi antall felledøgn.

§ 13.Om tillatelse til innfanging av levende vilt

Det skal settes rimelige og saklige vilkår og begrensninger i tillatelsen, herunder:

a.at tillatelsen skal omfatte et bestemt antall individer, eventuelt kjønn og alder
b.at tillatelsen skal gjelde i bestemt område og tid
c.hvilke metoder som kan anvendes
d.om innfangede individer skal merkes
e.om hvilke formål innfangede individer kan brukes til
f.om ivaretakelse av prøvemateriale for allmenne formål
g.om rapportering fra virksomheten.

Ved tillatelse til innfanging av smågnagere og spissmus gjelder ikke kravet i bokstav a. I stedet skal tillatelsen oppgi antall felledøgn.

§ 14.Om håndtering av levende vilt

Den som får tillatelse til innfanging, håndtering og merking av levende vilt i medhold av denne forskrift skal følge gjeldende regler i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet, lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern samt forskrifter fastsatt med hjemmel i disse lover.

Under innfanging av levende vilt, herunder flytting, transportering og merking av levende vilt som innebærer lokal eller fullstendig bedøvelse, gjelder bestemmelsene i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 18.

§ 15.Tilbakeføring av levende vilt til naturen

Dersom ikke annet framgår av tillatelsen, skal levende vilt slippes fri på samme sted som det ble fanget så snart hensikten med virksomheten er oppnådd.

Dersom innfanget vilt som etter innfangingen skal slippes fri, er blitt tamt eller på annen måte uskikket til å overleve i naturen, skal den som har fått innfangingstillatelse straks gi beskjed til vedtaksmyndigheten som avgjør om viltet skal avlives eller disponeres over på annen måte.

Kapittel 3. Avliving og innsamling av vilt for vitenskapelige eller andre særlige formål

§ 16.Arter som kan avlives etter tillatelse fra kommunen

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til avliving av viltarter som til enhver tid er jaktbare i kommunen når formålet er forskning, undervisning eller andre særlige formål. Denne bestemmelse gjelder ikke de store rovdyrene ulv, jerv, bjørn og gaupe.

Direktoratet kan gi tillatelse når søknaden gjelder for to eller flere kommuner.

§ 17.Arter som kan avlives og innsamles etter tillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning kan etter søknad gi tillatelse til eller av eget tiltak iverksette avliving av alle arter av vilt for forskning, undervisning eller andre særlige formål.

§ 18.Søknad om tillatelse til avliving og innsamling av vilt

Skriftlig søknad skal sendes senest 2 måneder før virksomheten finner sted, og skal inneholde opplysninger om:

a.hvilke arter og antall individer søknaden gjelder
b.steds- og tidsavgrensning for virksomheten
c.hvilke formål og behov avlivingen skal dekke
d.hvilke metoder som skal anvendes ved avlivingen
e.hvem som er ansvarlig for virksomheten.

Ved søknad om avliving av smågnagere og spissmus gjelder ikke kravet i bokstav a. I stedet skal søker oppgi antall felledøgn.

§ 19.Om tillatelse til avliving og innsamling av vilt

Det skal settes rimelige og saklige vilkår og begrensninger i tillatelsen, herunder:

a.at tillatelsen skal omfatte et bestemt antall individer, eventuelt kjønn og alder
b.at tillatelsen skal gjelde i bestemt område og tid
c.hvilke avlivingsmetoder som tillates
d.om avliving skal skje i samråd med veterinær
e.om ivaretakelse av prøvemateriale for allmenne formål
f.om rapportering fra virksomheten.

Ved avliving av smågnagere og spissmus og gjelder ikke kravet i bokstav a. I stedet skal tillatelsen oppgi antall felledøgn.

§ 20.Om avliving av vilt

Den som får tillatelse til å avlive dyr i medhold av denne forskrift skal gjøre det på en slik måte at dyret ikke utsettes for unødig lidelse og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade på eiendom.

Kapittel 4. Om merking av vilt, herunder ringmerking

§ 21.Tillatelse til merking

For å merke vilt med individuelle merker kreves skriftlig tillatelse gitt av Direktoratet for naturforvaltning. Tillatelse for merking av vilt gis etter søknad til enkeltpersoner. Søker må dokumentere nødvendig erfaring og kompetanse med håndtering og merking av vilt. Direktoratet kan fastsette nærmere vilkår for tillatelsen.

For å kunne ringmerke fugl og merke flaggermus kreves lisens for dette gitt av direktoratet. Den som søker om å bruke fangstredskaper for innsamling av fugl eller flaggermus for merking, må angi hvilke fangstredskaper som skal brukes. Søker må dokumentere nødvendig erfaring med bruk av fangstredskaper samt håndtering og merking av levende fugl eller flaggermus.

§ 22.Om bruk av fangstredskap ved ringmerking

Ved bruk av fangstredskap for ringmerking av fugl og merking av flaggermus, skal fangede individer straks merkes og slippes fri. Fangstredskapet skal være under kontinuerlig tilsyn når det står til fangst. Når fangstredskap ikke lenger er under tilsyn, skal det stenges eller fjernes slik at de ikke kan fange.

§ 23.Rapportering

Den som får tillatelse til å merke vilt, skal sende rapport til direktoratet eller til den direktoratet bestemmer.

Den som har lisens til ringmerking, skal sende rapport om foregående års aktivitet og merking innen 15. februar hvert år. Dersom rapporten ikke er levert innen fristen, kan direktoratet trekke tilbake ringmerkingslisensen.

§ 24.Overgangsordning

Personer som ved ikrafttredelse av denne forskrift har ringmerkingslisens, kan i 12 måneder regnet fra ikrafttredelse av forskriften benytte lisensen i overensstemmelse med tidligere bestemmelser og fastsatte vilkår.

Kapittel 5. Klage, dispensasjon, straff og ikrafttredelse

§ 25.Kontroll

Skriftlig tillatelse skal alltid medbringes under innsamling, merking og avliving og forevises på forlangende til grunneier, kommune, annen viltmyndighet og politi.

§ 26.Klageadgang

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskrift kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningsloven. Klagen sendes til det organ som har fattet vedtaket. Fylkesmannen er klageinstans på vedtak gjort av kommunen.

§ 27.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes i samsvar med viltloven § 56, dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

§ 28.Dispensasjon

Direktoratet for naturforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 29.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 23. desember 1974 nr. 8594 om adgang til å innsamle egg og å felle eller fange vilt for vitenskapelige eller andre særlige formål.