Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.

DatoFOR-2003-03-17-342
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 4
Ikrafttredelse17.03.2003
Sist endretFOR-2008-12-05-1311
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-1999-04-08-424-§5-1, FOR-1999-04-08-424-§5-6, FOR-2006-04-10-410-§3
Kunngjort21.03.2003
KorttittelForskrift om TSI, høyhastighetstog

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 17. mars 2003 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5 og § 16 og forskrift 8. april 1999 nr. 424 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog § 5-1 og § 5-6.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 10. april 2006 nr. 410 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften) § 3 femte og sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37a (direktiv 96/48/EF), nr. 37aa (vedtak 2002/730/EF), nr. 37ab (vedtak 2002/731/EF som endret ved vedtak 2004/447/EF), nr. 37ac (vedtak 2008/217/EF), nr. 37d (vedtak 2002/733/EF), nr. 37ae (vedtak 2008/231/EF) og nr. 37af (vedtak 2002/735/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 feb 2005 nr. 117, 5 des 2008 nr. 1310, 5 des 2008 nr. 1311.

§ 1.Følgende vedtak fra Kommisjonen for de europeiske fellesskap gjelder som forskrift:
1.Kommisjonsvedtak av 30. mai 2002 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «vedlikehold» i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF (vedtak 2002/730/EF) med vedlegg i engelsk versjon.
2.Kommisjonsvedtak av 30. mai 2002 om den tekniske spesifikasjon for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «styringskontroll og signaler» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF med vedlegg på engelsk. Endret ved kommisjonsvedtak av 29. april 2004 om endring av vedlegg A i kommisjonsvedtak 2002/731/EF og etablering av grunnleggende krav for styring, kontroll og signal (ERTMS) for konvensjonell jernbane nevnt i artikkel 6 nr. 2 i direktiv 96/48/EF (vedtak 2004/447/EF) vedlegg A.
3.- - -
4.Kommisjonsvedtak av 30. mai 2002 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «energi» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF (vedtak 2002/733/EF) med vedlegg i engelsk versjon.
5.- - -
6.Kommisjonsvedtak av 30. mai 2002 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF (vedtak 2002/735/EF) med vedlegg i engelsk versjon.
0Endret ved forskrifter 9 feb 2005 nr. 117, 5 des 2008 nr. 1310, 5 des 2008 nr. 1311.
§ 2.Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter forskriften her.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.