Forskrift om organisasjonsplan og flygesjef i luftfartsforetak (BSL D 2-8)

DatoFOR-2003-03-20-356
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endretFOR-2014-10-28-1361
EndrerFOR-1994-04-20-312
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort25.03.2003
KorttittelForskrift om organisasjon av luftfartsforetak

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 20. mars 2003 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart § 9-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak av 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 juli 2003 nr. 956, 2 feb 2009 nr. 115, 28 okt 2014 nr. 1361.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å fastsette krav til et luftfartsforetaks organisasjonsplan og flygesjef for dermed å sikre at flygevirksomheten drives i samsvar med luftfartsloven og tilhørende forskrifter.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder luftfartsforetak som i henhold til BSL D 2-1 punkt 4.2 og BSL D 2-2 punkt 3.1 skal etablere og opprettholde et tilsynssystem for sin flygevirksomhet.

0Endret ved forskrifter 10 juli 2003 nr. 956, 2 feb 2009 nr. 115, 28 okt 2014 nr. 1361.
§ 3.Krav til organisasjonsplan

Et luftfartsforetak skal ha en organisasjonsplan med klare linjer for ansvarsforholdet i luftfartsforetaket. Funksjonene som planen omfatter kan variere etter luftfartsforetakets størrelse. Organisasjonsplanen skal forelegges Luftfartstilsynet for godkjenning før virksomheten igangsettes.

§ 4.Flygesjefens plassering i organisasjonen, stedfortreder og stillingsinstruks
(1) Flygesjefens ansvarsområde skal gå frem av luftfartsforetakets organisasjonsplan og være i samsvar med § 6 i denne forskrift.
(2) Flygesjefen (nominated postholder flight operations) skal være direkte underlagt luftfartsforetakets ansvarlige leder (accountable manager).
(3) Luftfartsforetaket skal oppnevne en stedfortreder for flygesjefen som er tilgjengelig under flygesjefens fravær.
(4) Luftfartsforetaket skal utarbeide stillingsinstruks for flygesjefen i samsvar med bestemmelsene i § 6 i denne forskrift.
§ 5.Godkjenning av flygesjef

Et luftfartsforetaks tilsynssystem for flygevirksomhet skal ledes av en flygesjef godkjent av Luftfartstilsynet.

§ 6.Generelle krav til flygesjefen
(1) For å bli godkjent som flygesjef må vedkommende:
a)være heltidsansatt i luftfartsforetaket med minimum 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist i ansettelseskontrakten
b)dokumentere fagutdanning relatert til vedkommendes flygerutdanning
c)dokumentere faglig flyoperativ utdanning og erfaring samt administrative kunnskaper vedlagt aktuelle attester og referanser
d)ved politiattest som ikke er eldre enn tre måneder kunne dokumentere tilfredsstillende vandel
e)gjennomgå og bestå en skriftlig/muntlig flygesjefsprøve for Luftfartstilsynet. Vedkommende skal gjennom prøven godtgjøre at han innehar kunnskap om luftfartsloven med tilhørende forskrifter og informasjonssirkulærer (AIP og AIC), samt kunnskap til luftfartsforetakets driftshåndboksystem og flygehåndbøker for luftfartsforetakets luftfartøyer.
(2) Luftfartstilsynets godkjenning av flygesjef baseres på en samlet vurdering av vedkommendes faglige kvalifikasjoner, tidligere praksis og personlige egenskaper, herunder tidligere utvist forståelse og respekt for luftfartsloven med tilhørende forskrifter. Vurderingen foretas på bakgrunn av luftfartsforetakets operasjonsområde. Dersom flygesjefen i et større luftfartsforetak ikke kan dekke alle operasjonsområder og må basere seg på støtte fra en operativ organisasjon, må flygesjefens kvalifikasjoner vurderes i lys av dette.
(3) Luftfartstilsynets godkjenning av flygesjef gjelder bare for stilling i det luftfartsforetaket søknaden omfatter. Dersom luftfartsforetaket utvider eller endrer sin virksomhet, kan Luftfartstilsynet kreve ny godkjenning av flygesjef dersom flygesjefens kvalifikasjoner ikke lenger er dekkende for luftfartsforetakets operasjonsområde.
§ 7.Tilleggskrav til flygesjef i luftfartsforetak som drives i samsvar med visuelle flygeregler

For å bli godkjent som flygesjef i luftfartsforetak som drives i samsvar med visuelle flygeregler (VFR) må vedkommende i tillegg til vilkårene i § 6:

a)ha fløyet minst 1200 timer totalt, og
b)ha relevant utdanning og erfaring som flyger fra et luftfartsforetak med samme type operasjoner og ha vært ansatt i minst 12 måneder som flyger i et luftfartsforetak med sammenlignbart operasjonsområde, herunder ha fløyet minst 500 timer som fartøysjef.
§ 8.Tilleggskrav til flygesjef i luftfartsforetak som drives i samsvar med instrumentflygereglene

For å bli godkjent som flygesjef i luftfartsforetak som drives i samsvar med instrumentflygereglene (IFR) må vedkommende i tillegg til vilkårene i § 6:

a)ha fløyet minst 1200 timer som fartøysjef
b)ha relevant utdanning og erfaring som flyger fra et luftfartsforetak med samme type operasjoner og ha vært ansatt i minst 24 måneder som flyger i et luftfartsforetak med sammenlignbart operasjonsområde, herunder ha fløyet minst 800 timer som fartøysjef.
§ 9.Flygesjefens ansvarsområde

Flygesjefen er ansvarlig for:

a)styring og overvåking av luftfartsforetakets flyoperative virksomhet og at denne driften foregår i samsvar med luftfartsloven, forskrifter, tillatelser og godkjennelser.
b)at luftfartsforetakets godkjente driftsarter er beskrevet i luftfartsforetakets driftshåndbok og er innenfor rammen av luftfartsloven med tilhørende forskrifter
c)utarbeidelse og kontroll av stillingsinstrukser for alt personell tilknyttet flyoperativ virksomhet
d)utarbeidelse og kontroll av driftsdokumentasjon, herunder håndbøker, sirkulærer, instruksjoner og informasjoner
e)å opprette et revisjonssystem for driftsdokumentasjon nevnt i bokstav d
f)at alle luftfartøy er dokumentert luftdyktige, utstyrt og brukes i henhold til gjeldende myndighetsgodkjente driftshåndbok, herunder flygehåndbok/-bøker
g)at alle besetningsmedlemmer er sertifisert i samsvar med JAR FCL/BSL C
h)at alle besetningsmedlemmer har en tilstrekkelig grunnutdanning, opplæring, trening og periodisk trening i henhold til gjeldende forskrifter og luftfartsforetakets driftsområder samt at besetningsmedlemmene er teoretisk og praktisk skikket til å gjennomføre de oppdrag de er pålagt
i)å opprettholde et tilfredsstillende kunnskapsnivå i nasjonalt og internasjonalt regelverk innen luftfart
j)å føre et nært og åpent samarbeid med Luftfartstilsynet, herunder sørge for at rapporter og statistikker oversendes i samsvar med gjeldende forskrifter
k)at Luftfartstilsynets tjenestemenn i tjenesteøyemed har tilgang til luftfartsforetakets lokaliteter, håndboksystemer og materiell.
§ 10.Søknad

Godkjenning som flygesjef gis av Luftfartstilsynet etter søknad når kandidaten oppfyller de vilkårene som er fastsatt i denne forskrift. Søknad sendes Luftfartstilsynet av vedkommende luftfartsforetak undertegnet av luftfartsforetakets ansvarlige leder. Kandidatens villighetserklæring skal vedlegges søknaden.

§ 11.Tilbakekalling av godkjenning som flygesjef

Dersom flygesjefen ikke overholder bestemmelsene i denne forskrift eller i godkjenningen gitt i medhold av denne forskrift, kan Luftfartstilsynet tilbakekalle godkjenningen som flygesjef.

Dersom godkjenningen som flygesjef tilbakekalles, kan Luftfartstilsynet treffe vedtak om tilbakesending av godkjenningsdokumentet til Luftfartstilsynet.

§ 12.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskrift gjelder fra 1. juli 2003. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 20. april 1994 nr. 312 om flygesjef.