Forskrift til designloven (designforskriften)

DatoFOR-2003-04-04-418
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 5
Ikrafttredelse01.05.2003
Sist endretFOR-2013-03-01-246 fra 01.04.2013
EndrerFOR-1970-09-15-9122, FOR-1996-12-20-1163, FOR-1996-12-23-1264
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-03-14-15-§13, LOV-2003-03-14-15-§16, LOV-2003-03-14-15-§17, LOV-2003-03-14-15-§27, LOV-2003-03-14-15-§37, LOV-2003-03-14-15-§49, LOV-2003-03-14-15-§52, LOV-2003-03-14-15-§56, LOV-2003-03-14-15-§57, LOV-2003-03-14-15-§58
Kunngjort04.04.2003
Rettet07.04.2003 (§ 18), 11.04.2003 (§ 1, § 30, § 33), 24.04.2003 (klassifiseringslisten tilføyd)
KorttittelDesignforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. april 2003 med hjemmel i lov av 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven) § 13, § 16, § 17, § 27, § 37, § 49, § 52, § 56, § 57 og § 58. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 14 mai 2004 nr. 749, 15 mai 2009 nr. 511, 9 april 2010 nr. 498, 25 juni 2010 nr. 937, 1 mars 2013 nr. 246.

Kapittel 1. Søknad om registrering av design

§ 1.Formkrav

Søknad om registrering av design leveres på særskilt søknadsskjema. Skjema med vedlegg skal utfylles med trykt skrift.

0Endret ved forskrifter 14 mai 2004 nr. 749 (i kraft 1 juli 2004), 15 mai 2009 nr. 511, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 2.Språkkrav

Søknaden skal være på norsk. Vedlegg til søknaden og andre dokumenter i saken skal være på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

Er søknaden eller andre dokumenter på annet språk enn bestemt i første ledd, kan Patentstyret kreve at søkeren skal levere en oversettelse til norsk innen en frist som Patentstyret fastsetter. Patentstyret kan kreve at oversettelsen bekreftes av en statsautorisert oversetter.

Patentstyret kan i det enkelte tilfellet godta annet språk enn nevnt i første ledd.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 3.Søknadens innhold

Søknaden skal være signert av søkeren eller dennes fullmektig og inneholde:

1søkerens navn eller foretaksnavn og adresse, og eventuelt også fullmektigens navn eller foretaksnavn og adresse.
2designerens eller designernes navn, gruppe eller firma og adresse.
3opplysning om det kreves prioritet etter designloven § 16.
4en angivelse av om og hvor lenge registreringen ønskes utsatt etter designloven § 18 annet ledd.

Søknaden skal i tillegg inneholde opplysninger som nevnt i § 4 og § 5.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 3a.Adresse for korrespondanse

Dersom ikke annet er angitt i søknaden, er adressen som oppgis etter § 3 nr. 1 adresse for meddelelser og forkynnelser m.m. etter designloven 49. Har søker oppnevnt fullmektig, er fullmektigens adresse slik adresse så langt som fullmakten rekker. Er det flere søkere eller fullmektiger, og ikke annet er angitt, er adressen til den som er nevnt først adresse for korrespondanse. Søker kan når som helst melde inn ny adresse for korrespondanse.

0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 4.Produktangivelse og klasse

Søknaden skal presist angi produktet eller produktene som designen gjelder, slik at Patentstyret kan avgjøre hvilken klasse og underklasse produktet tilhører etter Locarnoavtalen av 8. oktober 1968 nr. 1 om internasjonal klassifisering av design. Klasse og underklasse etter Locarnoavtalen skal angis i søknaden, men angivelsen er ikke bindende for Patentstyret.

§ 5.Bilder og modell

Bilder som tydelig viser designen, skal følge med søknaden ved leveringen. Med bilder menes fotografi, tegning eller annen grafisk fremstilling som er egnet til elektronisk opptak, lagring og gjengivelse. Tekniske tegninger godtas ikke. Bildenes lengde og bredde skal være minst 3 cm, men bildene må ikke være større enn A4-format. Hvert bilde skal ha en ramme som er minst 5 mm bred.

Bildene skal kun vise det produktet eller den delen av produktet som designen gjelder. Hvis designen ønskes registrert i farger, må bilder og modeller være i farger.

Gjelder søknaden bevegelige design, kan Patentstyret kreve at det leveres en beskrivelse av designen og eventuelt en prøve av den lagret på et egnet medium.

Omfatter søknaden mer enn én design, jf. designloven § 15, skal det leveres inn separate bilder og eventuelt modell av hver design. Bilder skal være fortløpende nummerert, slik at det går klart frem hvilken design de gjelder. Leveres det flere bilder av hver design, skal det til hovednummeret knyttes et tilleggsnummer for hvert bilde (1.1, 1.2, 1.3 osv.).

Hvis det anses nødvendig, kan Patentstyret kreve at søker leverer modell. Modellen må være av holdbart og ufarlig materiale og medregnet innpakning skal den ikke i noen retning overstige 30 cm eller veie mer enn 4 kg.

Patentstyret kan fastsette nærmere krav til bildene og gi nærmere retningslinjer om oversendelsesmåter og lagringsformater mv.

0Endret ved forskrifter 14 mai 2004 nr. 749 (i kraft 1 juli 2004), 9 april 2010 nr. 498 (i kraft 17 juni 2010), 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 6.Leveringsdag

Søknaden får leveringsdag selv om den ikke oppfyller vilkårene i § 2, § 3 og § 4, hvis den senere rettes eller leveres på korrekt måte, jf. designloven § 19.

Hvis verken bilder eller eventuelt modell følger med søknaden, regnes den bare som levert hvis den inneholder et krav om prioritet som oppfyller vilkårene i designloven § 16 første ledd, jf. forskriften § 7 til § 9.

0Endret ved forskrifter 14 mai 2004 nr. 749 (i kraft 1 juli 2004), 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).

Kapittel 2. Prioritet

§ 7.Søknadsprioritet

Søkeren kan kreve prioritet etter designloven § 16 første ledd på grunnlag av den første søknaden om designregistrering eller bruksmønsterbeskyttelse som viser designen, hvis denne søknaden ble innlevert i en stat som er tilsluttet Pariskonvensjonen 20. mars 1883 nr. 1 om beskyttelse av industriell eiendomsrett eller avtale 15. april 1994 nr. 1 om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (WTO-avtalen), eller hvis den ble innlevert til regional registreringsmyndighet for slike stater.

Kravet om prioritet må tas med i søknaden ved innleveringen til Patentstyret. Det kan ikke kreves prioritet etter dette tidspunktet. En design kan bare ha én prioritet.

Kravet skal opplyse om hvilken designmyndighet den påberopte søknaden ble innlevert til, hvilken dag den ble innlevert og søknadsnummeret. Hvis kravet ikke inneholder disse opplysningene, skal Patentstyret gi søkeren en frist på én måned til å innlevere opplysningene. Retten til prioritet bortfaller dersom fristen ikke overholdes.

Patentstyret kan forlange at den som krever prioritet, skal innlevere et prioritetsbevis innen tre måneder fra krav om dette ble sendt fra Patentstyret. Prioritetsbeviset skal inneholde opplysninger som nevnt i tredje ledd, søkerens navn, kopi av søknaden og være bekreftet av designmyndigheten som den påberopte søknaden ble innlevert til.

0Endret ved forskrift 14 mai 2004 nr. 749 (i kraft 1 juli 2004).
§ 8.Grunnlag for søknadsprioritet

For at en søknad skal kunne gi grunnlag for prioritet etter designloven § 16 første ledd, må den være den første som angir designen.

En senere søknad som angir designen, kan likevel gi grunnlag for prioritet hvis:

1den er innlevert på samme sted som den første søknaden og av samme søker eller dennes rettsetterfølger,
2den første søknaden er trukket tilbake, henlagt eller avslått uten at designen var allment tilgjengelig da den senere søknaden ble innlevert,
3den første søknaden ikke har tjent som grunnlag for noe krav om prioritet, og
4den første søknaden ikke danner grunnlag for noen bestående rettighet.
§ 9.Folkerettslig avtale om prioritet

Patentstyret kan gi prioritet etter designloven § 16 første ledd på grunnlag av en søknad som er innlevert i en stat som ikke er tilsluttet Pariskonvensjonen eller WTO-avtalen, hvis denne staten gir slik prioritet på grunnlag av designsøknader som er innlevert i Norge.

Forskriften § 7 og § 8 gjelder tilsvarende for prioritet etter paragrafen her.

§ 10.Utstillingsprioritet

Søkeren kan kreve prioritet etter designloven § 16 annet ledd hvis designen er vist på en offisiell eller offisielt anerkjent utstilling som nevnt i konvensjon av 22. november 1928 nr. 1 om internasjonale utstillinger. Forskriften § 7 annet ledd gjelder tilsvarende.

Kravet om prioritet skal angi navnet på den utstillingen der designen først ble vist, hvilken stat utstillingen ble holdt i og tidspunktet for den første fremvisningen av designen på utstillingen. Hvis kravet ikke inneholder disse opplysningene, skal Patentstyret gi søkeren en frist på én måned til å innlevere opplysningene. Retten til prioritet bortfaller dersom fristen ikke overholdes.

Patentstyret kan forlange at den som krever prioritet, skal innlevere et prioritetsbevis innen tre måneder fra krav om dette ble sendt fra Patentstyret. Som prioritetsbevis godtas en erklæring fra den ansvarlige ledelsen for utstillingen om at utstillingen er internasjonal og om tidspunktet for den første fremvisningen av designen på utstillingen.

§ 11.Søknader med mer enn én design (samregistrering)

Omfatter søknaden mer enn én design, jf. designloven § 15, kan søkeren kreve prioritet for én eller flere av designene.

Prioritet kan påberopes på grunnlag av én eller flere tidligere søknader. Dette gjelder selv om de påberopte søknadene er innlevert i forskjellige stater.

§ 12.Tilbakekall av krav om prioritet

Krav om prioritet kan trekkes tilbake ved skriftlig melding til Patentstyret inntil søknaden om registrering er avgjort.

Kapittel 3. Søknadsbehandlingen

§ 13.Standard undersøkelse

I registreringsbrevet skal Patentstyret orientere designhaveren om hvilke forhold Patentstyret har undersøkt etter designloven § 17 første ledd.

§ 14.Supplerende undersøkelse

Etter krav fra søkeren skal Patentstyret foreta en supplerende undersøkelse av designsøknaden, jf. designloven § 17 annet ledd.

Kravet om supplerende undersøkelse må tas med i søknaden ved innleveringen til Patentstyret. Omfatter søknaden mer enn én design, skal undersøkelsen gjelde alle designene i søknaden, om ikke annet er angitt i søknaden.

Ved den supplerende undersøkelsen skal Patentstyret kartlegge forhold som kan være til hinder for designrett etter designloven § 3 til § 5, § 7 annet ledd og § 8. Patentstyret skal herunder kartlegge alle:

1.design som er eller har vært søkt eller registrert i Norge
2.internasjonale registreringer som har eller har hatt virkning i Norge og hvor Norge er utpekt
3.varemerke som kan være til hinder for designrett etter designloven § 7 tredje ledd nr. 1.

Får Patentstyret kjennskap til andre forhold som kan ha betydning for beskyttelsen av designen, skal dette inngå i undersøkelsen.

Patentstyret skal orientere søkeren om resultatet av undersøkelsen, uten å ta stilling til om vilkårene for designrett er oppfylt.

0Endret ved forskrift 9 april 2010 nr. 498 (i kraft 17 juni 2010).
§ 15.Protest under søknadsbehandlingen

Hvis Patentstyret før en design er registrert, mottar en protest av betydning for vurderingen av søknaden, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette.

Protest mot registrering av en design gir ikke partsrettigheter. Dersom protesten ikke tas til følge, skal vedkommende som har fremsatt den gjøres oppmerksom på adgangen til å kreve administrativ overprøving.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 16.Delvis avslag og registrering i endret form

Omfatter søknaden mer enn én design, og én eller flere av designene ikke oppfyller vilkårene for registrering etter designloven § 17 første ledd, må disse designene avdeles etter forskriften § 17 eller trekkes fra søknaden. Hvis søkeren ikke ønsker dette, skal søknaden avslås i sin helhet.

Hvis Patentstyret finner at en design kan registreres i endret form etter designloven § 14, skal Patentstyret gi søkeren melding om dette med en frist på to måneder til å innlevere bilder av designen i endret form.

Kapittel 4. Utskilling, deling og sammenslåing av søknader og registreringer

0Overskrift endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 16a.Utskilling av design i ny søknad

Er det levert nye bilder som viser en annen design enn den som fremgår av det opprinnelige bildematerialet i designsøknaden, jf. designloven § 14, kan søkeren kreve å utskille denne designen i en ny selvstendig søknad.

Søker skal sammen med kravet om utskilling levere nytt søknadsskjema, angi den opprinnelige søknadens nummer, samt vedlegge bilder som viser designen. Bestemmelsene i § 3 til § 5 gjelder tilsvarende. Det skal betales fastsatt avgift for den nye søknaden.

Krav om utskilling avslås hvis vilkårene i første og annet ledd ikke er oppfylt. Designloven § 19 gjelder tilsvarende.

Gjennomføres utskilling, gis søkeren melding om dette med opplysning om nummeret på den nye søknaden. Den nye søknaden regnes som levert samme dag som bildene av designen ble levert i den opprinnelige søknaden.

0Tilføyd ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 17.Deling av søknader

Omfatter søknaden mer enn én design, kan søkeren kreve søknaden delt i flere selvstendige søknader.

Kravet om deling skal angi den opprinnelige søknadens nummer og hvilke av designene den opprinnelige og de nye søknadene skal omfatte. Søker skal levere nytt søknadsskjema og vedlegge bilder for hver ny søknad. Bestemmelsene i § 3 til § 5 gjelder tilsvarende. Det skal betales fastsatt avgift for hver ny søknad. Ny søknad betegnes som avdelt søknad.

Avdelt søknad må leveres før den opprinnelige søknaden er endelig avgjort. Avdelt søknad kan ikke omfatte design som ikke var omfattet av den opprinnelige søknaden før delingen. Avdelt søknad kan ikke omfatte samme design som den opprinnelige søknaden eller annen avdelt søknad.

Krav om deling avslås hvis vilkårene i første til tredje ledd ikke er oppfylt. Designloven § 19 gjelder tilsvarende.

Gjennomføres deling, gis søkeren melding om dette med opplysning om nummeret på den avdelte søknaden. Den opprinnelige søknaden beholder sitt søknadsnummer. Hver avdelt søknad gis nytt søknadsnummer. Avdelt søknad får samme leveringsdag som den opprinnelige søknaden, og den enkelte designen beholder sin opprinnelige prioritet. Dokumenter som ble levert i den opprinnelige søknaden frem til og med gjennomføringen av delingen, skal regnes som dokumenter i en avdelt søknad.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 18.Deling av registreringer

Omfatter en registrering mer enn én design, kan designhaveren kreve registreringen delt i flere selvstendige registreringer.

Kravet om deling skal angi den opprinnelige registreringens nummer og hvilke av designene den opprinnelige og de nye registreringene skal omfatte. Det skal betales fastsatt avgift for hver ny registrering. Ny registrering betegnes som avdelt registrering.

Krav om deling må leveres før den opprinnelige registreringen er opphørt. Avdelt registrering kan ikke omfatte design som ikke var omfattet av den opprinnelige registreringen før delingen. Avdelt registrering kan ikke omfatte samme design som den opprinnelige registreringen eller annen avdelt registrering.

Krav om deling avslås hvis vilkårene i første til tredje ledd ikke er oppfylt. Designloven § 19 gjelder tilsvarende.

Gjennomføres deling, gis designhaveren melding om dette med opplysning om nummeret på den avdelte registreringen. Den opprinnelige registreringen beholder sitt nummer. Hver avdelt registrering gis nytt registreringsnummer. Avdelt registrering får samme leveringsdag som den opprinnelige registreringen, og den enkelte designen beholder sin opprinnelige prioritet. Dokumenter som ble levert i den opprinnelige registreringen frem til og med gjennomføringen av delingen, skal regnes som dokumenter i en avdelt registrering.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 19.Sammenslåing av avdelte søknader og registreringer

Søkeren kan kreve at Patentstyret slår sammen tidligere avdelte søknader, jf. § 17, som er levert til Patentstyret på samme dag hvis designene tilhører samme klasse etter Locarnoavtalen 8. oktober 1968 nr. 1 om internasjonal klassifisering av design.

Kravet skal angi søknadens nummer, nummeret på den søknaden den ønskes sammenslått med, og hvilke design den sammenslåtte søknaden skal omfatte. Ved krav om delvis sammenslåing skal søkeren angi hvilke design som skal inngå i søknaden som de overføres til. Det skal betales fastsatt avgift. Krav om sammenslåing avslås hvis vilkårene i leddet her ikke er oppfylt. Designloven § 19 gjelder tilsvarende.

Ved sammenslåing av tidligere avdelte søknader hvor den opprinnelige søknaden inngår, videreføres alltid den søknaden som har det opprinnelige søknadsnummeret.

Gjennomføres hel eller delvis sammenslåing, gis søkeren melding om dette med opplysning om nummeret på den sammenslåtte søknaden.

Innehaveren kan kreve at Patentstyret slår sammen tidligere avdelte registreringer, jf. § 18, når søknaden er levert til Patentstyret på samme dag hvis designene tilhører samme klasse etter Locarnoavtalen 8. oktober 1968 nr. 1 om internasjonal klassifisering av design. Bestemmelsene i annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).

Kapittel 5. Registrering og kunngjøring

§ 20.Designregisteret

Patentstyret fører register over designsøknader og designregistreringer. For internasjonale designregistreringer hvor Norge er utpekt gjelder § 21. Opplysningene i designregistret er tilgjengelig for enhver.

Registeret skal inneholde følgende opplysninger om søknaden og registreringen:

1.søkerens navn eller foretaksnavn og adresse
2.eventuell fullmektigs navn eller foretaksnavn og adresse
3.eventuell særskilt adresse for korrespondanse, jf. § 3a og designloven § 49
4.designerens eller designernes navn, gruppe eller foretaksnavn og adresse
5.søknadsdag og søknadsnummer
6.om prioritet er krevd, og i tilfelle grunnlaget for prioritet og opplysninger som nevnt i kapittel 2
7.bilder som viser designen, med angivelse av om designen er i farger
8.om det er levert modell
9.anmerkning om samregistrering
10.angivelse av det produktet eller produktene som designen gjelder, og den eller de klassene i Locarnoavtalen 8. oktober 1968 nr. 1 om internasjonal klassifisering av design som omfatter produktet
11.registreringsdag, registreringsnummer og kunngjøringsdag
12.registreringsperiodens utløp
13.om søknaden er en utskilt eller avdelt søknad, og i tilfelle den opprinnelige søknadens nummer
14.om registreringen er en avdelt registrering, og i tilfelle den opprinnelige registreringens nummer
15.om det ved utskilling fra eller deling av en søknad eller registrering er fremkommet nye søknader eller registreringer, med opplysning om de nye søknads- eller registreringsnumrene
16.om søknaden eller registreringen er sammenslått med en annen søknad eller registrering, og i tilfelle den opprinnelige søknadens eller registreringens nummer og leveringsdag
17.om søkeren har bedt om utsatt registrering
18.den dag dokumenter som kan avsløre designens utseende ble tilgjengelige for enhver etter designloven § 21
19.mottatte og sendte dokumenter i saken
20.betalte, utestående og eventuelt tilbakebetalte avgifter
21.andre beslutninger som er truffet i saken og sakens status
22.om designregistreringen er fornyet etter designloven § 24 og fornyelsesavgift er betalt,
23.dato for opphør etter designloven § 33 eller § 34
24.om krav om at fristoversittelse ikke skal få virkning og avgjørelsen av slikt krav, jf. designloven § 50
25.at det er inngitt krav om administrativ overprøving av og avgjørelse i slik sak, jf. designloven § 25
26.at det er levert klage til Klagenemnden for industrielle rettigheter etter designloven § 36
27.at det er reist søksmål etter designloven § 39
28.at det er reist søksmål om ugyldigkjennelse eller overføring av registreringen etter designloven § 25, og utfallet av saken når dommen er endelig
29.ny fullmektig ved endring i fullmektigforhold
30.at det er tatt utlegg og arrest i en designregistrering,
31.om overdragelse eller lisens
32.om søkerens, innehaverens, fullmektigens eller lisenstakerens navn, foretaksnavn eller adresse er endret.

Melding om endringer etter nr. 29, 31 og 32 skal leveres på særskilt skjema fastsatt av Patentstyret.

0Endret ved forskrifter 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010), 1 mars 2013 nr. 246 (i kraft 1 april 2013).
§ 21.Internasjonale designregistreringer

Internasjonale designregistreringer hvor Norge er utpekt føres i registeret nevnt i § 20. Opplysningene i registeret er tilgjengelige for enhver.

Registeret skal inneholde følgende opplysninger om den internasjonale registreringen:

1.internasjonalt registreringsnummer
2.designhaverens navn eller foretaksnavn og adresse
3.opplysninger om hvem som har frembrakt designen hvis det fremgår av den internasjonale registreringen
4.eventuell fullmektigs navn eller foretaksnavn og adresse
5.eventuell særskilt adresse for korrespondanse, jf. § 3a og designloven § 49
6.dato for internasjonal registrering og kunngjøring av registreringen i Det internasjonale byråets bulleteng (International Design Bulletin)
7.om prioritet er krevd, og i tilfelle hvor den påberopte tidligere søknaden er levert, samt leveringsdag og søknadsnummer for søknaden
8.dato for beslutning om virkning i Norge og kunngjøring av beslutningen
9.bilder som viser designen samt angivelse av om designen er i farger
10.angivelse av produktet eller produktene som designen gjelder, og den eller de klassene i Locarnoavtalen 8. oktober 1968 nr. 1 om internasjonal klassifisering av design som omfatter produktet på engelsk
11.anmerkning om samregistrering
12.om fornyelse av en registrering
13.dato for registrerings- eller eventuelt fornyelsesperiodens utløp
14.om registreringen har falt bort eller er løpt ut og datoen for det
15.andre opplysninger som mottas fra Det internasjonale byrået om internasjonal designregistrering som gjelder i Norge når opplysningene har betydning for retten til, rettigheter i eller vernet av designen i Norge
16.opplysninger som nevnt i § 20 annet ledd nr. 19, 21 og 29 til 32.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 22.Kunngjøring av nasjonal registrering, fornyelse og opphør

Kunngjøring av registrering av design etter designloven § 18 skal inneholde opplysninger som nevnt i § 20 annet ledd nr. 1 til 16, 18 og 19.

Kunngjøring av fornyelse etter designloven § 24 skal inneholde opplysninger som nevnt i § 20 annet ledd nr. 1 til 5 og dato for utløpet av fornyelsesperioden.

Opphør av registreringen skal kunngjøres. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger som nevnt i § 20 annet ledd nr. 1 til 5 og opplysning om at registreringen har opphørt å gjelde og datoen for dette.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 23.Kunngjøring av internasjonal registrering, fornyelse og opphør

Kunngjøring av internasjonal designregistrering etter designloven § 57 fjerde ledd skal inneholde opplysninger som nevnt i § 21 annet ledd nr. 1 til 10 og 13, samt datoen for kunngjøring i Norsk designtidende.

Kunngjøring av fornyelse av internasjonal designregistrering etter designloven § 58 tredje ledd skal inneholde opplysninger som nevnt i § 21 annet ledd nr. 1 til 5 og dato for utløpet av fornyelsesperioden.

Kunngjøring av opphør av internasjonal designregistrering etter designloven § 59 skal inneholde opplysninger som nevnt i § 21 annet ledd nr. 1 til 5 og opplysning om at registreringen har opphørt å gjelde og datoen for dette.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 24.Kunngjøring av administrativ overprøving

Kunngjøring av krav om administrativ overprøving etter designloven § 27 skal inneholde:

1.opplysninger som nevnt i § 20 annet ledd nr. 1 til 3 og 10 og 11
2.navn eller foretaksnavn og adresse på den som krever administrativ overprøving, og eventuell fullmektigs navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell særskilt korrespondanseadresse etter § 30 annet ledd, jf. § 3a
3.dato for kravet om administrativ overprøving.

Kunngjøring av endelig avgjørelse i sak om administrativ overprøving, jf. designloven § 35, skal inneholde:

1.opplysninger som nevnt i første ledd
2.opplysninger om utfallet av den administrative overprøvingen
3.datoen avgjørelsen ble endelig.
0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 25.Andre kunngjøringer

Kunngjøring etter designloven § 50 skal inneholde:

1.opplysning om hvilken frist som er oversittet og at det er besluttet at fristoversittelsen ikke får virkning
2.opplysninger som nevnt i § 20 annet ledd nr. 1 og 5 eller 11.

Patentstyret skal for øvrig kunngjøre:

1.rett til fortsatt utnyttelse etter designloven § 31, med angivelse av designens registreringsnummer, opplysninger om innehaver og opplysinger om den som har rett til fortsatt utnyttelse
2.opphevelse av registrering etter designloven § 33 og slettelse av registrering etter designloven § 34
3.søksmål om ugyldighet og overføring og endelig avgjørelse i slik sak
4.søksmål etter designloven § 39 og endelig avgjørelse i slik sak
5.sammenslåing av registreringer, med angivelse av de avdelte registreringenes numre og det nye registreringsnummeret
6.melding om overdragelse
7.melding om lisens
8.melding om endring av søkerens, innehaverens, fullmektigens eller lisenstakerens navn eller foretaksnavn og adresse, samt eventuell endring av særskilt korrespondanseadresse
9.melding om oppnevning, endring eller sletting av fullmektig
10.utlegg og arrest i designen.

Kunngjøring etter nr. 3 og 6 til 10 skal inneholde opplysning om hvilken dato melding om forholdet som kunngjøres kom inn til Patentstyret.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).

Kapittel 6. Administrativ overprøving og klage

§ 26.Administrativ overprøving

Krav om administrativ overprøving skal inneholde opplysninger som nevnt i designloven § 27 første ledd samt navnet eller foretaksnavnet og adressen til en eventuell fullmektig. § 3a gjelder tilsvarende for korrespondanse med innsigeren, jf. designloven § 49.

Hvis kravet om administrativ overprøving trekkes tilbake, kan behandlingen av saken bare fortsette etter designloven § 27 femte ledd hvis designhaveren gis melding om dette inn to måneder etter at kravet ble trukket tilbake.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 27.Krav om overprøving fra departementet

Utenriksdepartementet kan fremme krav om administrativ overprøving etter designloven § 26 annet ledd nr. 3, bortsett fra krav om administrativ overprøving knyttet til nasjonale kontroll- og garantimerker, som kan fremmes av Justisdepartementet.

§ 28.Delvis ugyldighet

Omfatter registreringen mer enn én design, og én eller flere av designene ikke oppfyller vilkårene for registrering etter designloven § 17 første ledd, må disse designene avdeles etter forskriften § 18 eller trekkes fra registreringen. Hvis designhaveren ikke ønsker dette, skal registreringen oppheves i sin helhet.

Forskriften § 16 annet ledd gjelder tilsvarende når en registrert design kan opprettholdes i endret form etter designloven § 28.

§ 29.(Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.)

Kapittel 7. Forskjellige bestemmelser

§ 30.Språkkrav og korrespondanseadresse etter registrering

Dokumenter som gjelder designregistreringer, herunder dokument i sak om administrativ overprøving, overføring eller klage m.m., skal være på norsk, dansk eller svensk. Det samme gjelder for dokument som gjelder internasjonale registreringer fra andre enn Det internasjonale byrået, herunder for dokument i sak om fornyet vurdering etter § 37 annet ledd. Er et dokument på annet språk, kan Patentstyret kreve at det leveres en oversettelse til norsk innen en frist som Patentstyret fastsetter. Bestemmelsene i § 6 annet ledd annet punktum og tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 3a gjelder tilsvarende for korrespondanse med innehaver av nasjonal eller internasjonal designregistrering.

0Opphevet ved forskrift 15 mai 2009 nr. 511. Tilføyd igjen ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 31.Krav om slettelse etter designloven § 34

Krav fra designhaveren om slettelse av registreringen etter designloven § 34 første ledd leveres til Patentstyret og skal være signert av designhaveren eller dennes fullmektig. Kravet skal angi registreringsnummer og eventuelt hvilken design i registreringen som kreves slettet. § 3 annet ledd gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 32.Fornyelse av registrering

Patentstyret skal varsle designhaver om fristen etter designloven § 24 første ledd ett år før registreringen utløper. At varsel ikke er gitt, gir ikke rett til å kreve fornyelse etter fristens utløp.

Hvis et krav om fornyelse ikke oppfyller vilkårene i designloven § 24, skal Patentstyret gi innehaveren en frist for retting av forholdet. Rettes ikke forholdet innen fristen, avslås kravet.

Når en registrering er fornyet, skal Patentstyret sende melding om dette til designhaveren.

0Endret ved forskrift 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 33.Dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og avgifter

Søknad og andre dokumenter kan leveres i papirformat eller elektronisk i samsvar med forskrift om avgifter til Patentstyret mv.

Bestemmelser om frister, avgifter og om når et dokument skal regnes som levert med fristavbrytende virkning, er gitt i forskrift om avgifter til Patentstyret mv.

0Endret ved forskrifter 15 mai 2009 nr. 511, 25 juni 2010 nr. 937 (i kraft 1 juli 2010).
§ 34.(Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.)
§ 35.Oppbevaring av modell

Er det levert inn modell til Patentstyret i forbindelse med en designsøknad, skal Patentstyret oppbevare den i fem år etter at registreringen er opphørt. Har designhaveren innen dette tidspunktet ikke bedt om å få tilbakelevert modellen, kan Patentstyret tilintetgjøre den.

Kapittel 8. Internasjonal designregistrering

0Tilføyd ved forskrift 9 april 2010 nr. 498 (i kraft 17 juni 2010).
§ 36.Søknad om internasjonal designregistrering

Søknad om internasjonal designregistrering kan leveres enten direkte til Det internasjonale byrået eller til Patentstyret, på Det internasjonale byråets offisielle søknadsskjema. Ved levering til Patentstyret skal søknaden samt eventuelle vedlegg være på engelsk. Søknadsskjemaet skal være utfylt med trykt skrift. For øvrig skal søknaden oppfylle vilkårene i designloven § 56 første ledd, Genèveavtalen artikkel 5 samt regel 7 i de supplerende reglene til Genèveavtalen (Genèvereglene).

Dersom betaling etter Patentstyrets avgiftsforskrift § 49 er rettidig innkommet skal en internasjonal søknad som er levert til Patentstyret oversendes til Det internasjonale byrået slik at den kan være mottatt der innen én måned etter leveringen hos Patentstyret, jf. regel 13 i Genèvereglene.

0Tilføyd ved forskrift 9 april 2010 nr. 498 (i kraft 17 juni 2010).
§ 37.Behandling av krav om at en internasjonal designregistrering skal ha virkning i Norge

Foreligger det noe til hinder for at en internasjonal designregistrering kan gis virkning i Norge, skal Patentstyret gi Det internasjonale byrået melding om avslag etter designloven § 57 annet ledd innen seks måneder etter den dagen da registreringen ble kunngjort i Det internasjonale byråets bulleteng (International Design Bulletin), jf. Genèveavtalen artikkel 12 nr. 2 og regel 18 nr. 1 bokstav a i Genèvereglene.

Innehaveren av den internasjonale designregistreringen kan kreve en fornyet vurdering av spørsmålet om registreringen helt eller delvis kan gis virkning i Norge. Krav om fornyet vurdering med eventuelle rettinger av mangler må leveres til Patentstyret innen to måneder etter den dagen da melding om avslaget ble sendt søkeren.

Finner Patentstyret at det ikke foreligger noe til hinder for at den internasjonale designregistreringen helt eller delvis kan gis virkning i Norge, skal denne innføres i designregistret og kunngjøres innen den fristen som er angitt i første ledd i paragrafen her.

Designloven § 49 gjelder tilsvarende i saker om internasjonal designregistrering.

0Tilføyd ved forskrift 9 april 2010 nr. 498 (i kraft 17 juni 2010).
§ 38.Oppheving av eget tiltak

Dersom en internasjonal designregistrering er gitt virkning i Norge ved en åpenbar feil, kan Patentstyret oppheve innføringen i samsvar med designloven § 33 hvis det gjøres innen den fristen som er angitt i § 37 første ledd i forskriften her. Patentstyret skal innen samme frist gi Det internasjonale byrået melding om opphevingen.

0Tilføyd ved forskrift 9 april 2010 nr. 498 (i kraft 17 juni 2010).
§ 39.(Opphevet 1 juli 2010, jf. forskrift 25 juni 2010 nr. 937.)

Kapittel 9. Sluttbestemmelser

0Endret ved forskrift 9 april 2010 nr. 498 (i kraft 17 juni 2010, tidligere kapittel 8).
§ 40.Oppheving av andre forskrifter

Følgende forskrifter oppheves:

1Forskrift av 15. september 1970 nr. 9122 om klassifikasjon av mønster
2Forskrift av 20. desember 1996 nr. 1163 til mønsterloven
3Forskrift av 23. desember 1996 nr. 1264 om nærmere bestemmelser til mønsterloven.
0Endret ved forskrift 9 april 2010 nr. 498 (i kraft 17 juni 2010, tidligere § 36).
§ 41.Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

Forskriften her trer i kraft 1. mai 2003.

De tidligere forskriftene gjelder for design som er registrert eller søkt registrert før forskriften her trådte i kraft, så langt ikke annet er bestemt i tredje og fjerde ledd.

Bestemmelsene i § 26 til § 28 gjelder også for registreringer som er gjort på grunnlag av designloven, selv om søknaden ble innlevert før forskriften her trådte i kraft.

Kapittel 7 i forskriften her, bortsett fra § 32 første ledd, gjelder også for design som er registrert eller søkt registrert før forskriften her trådte i kraft.

0Endret ved forskrift 9 april 2010 nr. 498 (i kraft 17 juni 2010, tidligere § 37).

Klassifisering av design

Nedenfor gjengis en uoffisiell norsk oversettelse av konvensjon av 8. oktober 1968 nr. 1 om internasjonal klassifisering av design (Locarnoavtalen), sist revidert i november 1998. Locarnoavtalen skal brukes ved klassifisering av design, jf. designforskriften § 4. 

Oversikt over klassene:
Klasse 1 -Næringsmidler.
Klasse 2 -Bekledningsgjenstander og sysaker.
Klasse 3 -Reiseartikler; futteraler, parasoller, og personlige eiendeler ikke omfattet av andre klasser.
Klasse 4 -Børstevarer.
Klasse 5 -Tekstilmetervarer, ikke forarbeidede, flate stoffer (folier) av syntetisk eller naturlig materiale.
Klasse 6 -Møblering.
Klasse 7 -Husholdningsvarer ikke omfattet av andre klasser.
Klasse 8 -Verktøy og jernhandelsvarer.
Klasse 9 -Emballasje og beholdere for transport og håndtering av varer.
Klasse 10 -Klokker, ur og andre måleinstrumenter, kontroll- og signalinstrumenter.
Klasse 11 -Prydgjenstander.
Klasse 12 -Transportmidler og løfte- eller heiseanordninger.
Klasse 13 -Utstyr for produksjon, distribusjon eller transformering (omforming) av elektrisk energi.
Klasse 14 -Utstyr for registrering, telekommunikasjon og databehandling.
Klasse 15 -Maskiner, ikke spesifisert annet sted.
Klasse 16 -Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater.
Klasse 17 -Musikkinstrumenter.
Klasse 18 -Trykke- og kontormaskiner.
Klasse 19 -Papirhandlervarer, kontorutstyr, materiell for kunstnere og for undervisning.
Klasse 20 -Salgs- og reklameutstyr, skilt.
Klasse 21 -Spill, leketøy, telt og sportsartikler.
Klasse 22 -Våpen, pyrotekniske artikler, artikler for jakt, fiske og utryddelse av skadedyr.
Klasse 23 -Utstyr for distribusjon av væsker og gasser og for sanitær-, oppvarmings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg. Fast brensel.
Klasse 24 -Lege- og laboratorieutstyr.
Klasse 25 -Bygninger og bygningselementer.
Klasse 26 -Belysningsartikler.
Klasse 27 -Tobakk og artikler for røykere.
Klasse 28 -Farmasøytiske og kosmetiske produkter, toalettartikler og -apparater.
Klasse 29 -Innretninger og utstyr mot brannfare, for å hindre ulykker og for redningsarbeid.
Klasse 30 -Artikler for pleien og behandlingen av dyr.
Klasse 31 -Maskiner og apparater til å tilberede mat og drikke - ikke spesifisert annet sted.
Klasse 99 -Diverse.
 

Liste over klasser og underklasser 

KLASSE 1 - Næringsmidler

1-01Bakervarer, kjeks, konditorvarer, makaronivarer og andre produkter basert på korn, sjokolade, konfekt og spiseis.
1-02Frukt og grønnsaker.
1-03Oster, smør og erstatninger for smør, andre meieriprodukter.
1-04Slaktervarer (fetevarer); og fiskevarer.
1-05[Utgått]
1-06Næringsmidler for dyr.
1-99Diverse.
 

KLASSE 2 - Bekledningsgjenstander og sysaker

2-01Underklær, hvitevarer, korsetter, bysteholdere, nattøy.
2-02Klær.
2-03Hodeplagg.
2-04Fottøy, sokker og strømper.
2-05Slips, skjerf, halstørklær og lommetørklær.
2-06Hansker.
2-07Sysaker og tilbehør til bekledning.
2-99Diverse.
 

KLASSE 3 - Reiseartikler; futteraler, parasoller, og personlige eiendeler ikke omfattet av andre klasser

3-01Kofferter, håndkofferter, dokumentmapper, håndvesker, nøkkelholdere, futteraler spesielt laget for sitt innhold, lommebøker og lignende gjenstander.
3-02[Utgått]
3-03Paraplyer, parasoller, solskjermer og spaserstokker.
3-04Vifter.
3-99Diverse.
 

KLASSE 4 - Børstevarer

4-01Børster, pensler og koster for rengjøring.
4-02Toalettbørster, klesbørster og skobørster.
4-03Børster for maskiner.
4-04Koster og pensler for maling, koster og pensler for bruk ved matlagning.
4-99Diverse.
 

KLASSE 5 - Tekstilmetervarer, ikke forarbeidede, flate stoffer (folier) av syntetisk eller naturlig materiale

5-01Tråd
5-02Kniplinger, blonder.
5-03Broderier.
5-04Bånd, snorer og andre possementartikler
5-05Tøyer og stoffer.
5-06Flate stoffer (folier) av syntetisk eller naturlig materiale.
5-99Diverse.
 

KLASSE 6 - Møblering

6-01Senger og seter.
6-02[Utgått]
6-03Bord og lignende møbler.
6-04Møbler for oppbevaring.
6-05Sammensatte møbler.
6-06Andre møbler og møbeldeler.
6-07Speil og rammer.
6-08Kleshengere.
6-09Madrasser og puter.
6-10Gardiner, forheng og persienner.
6-11Gulvtepper, -matter og -løpere.
6-12Veggtepper.
6-13Overbredsel og andre dekkende stoffer, husholdningslintøy og dekketøy.
6-99Diverse.
 

KLASSE 7 - Husholdningsvarer ikke omfattet av andre klasser

7-01Serviser og glasstøy.
7-02Kokeinnretninger, -redskaper og -beholdere.
7-03Bordkniver, gafler og skjeer.
7-04Apparater og redskap til å tilberede mat eller drikke.
7-05Strykejern, utstyr for vasking, rengjøring og tørking.
7-06Annet utstyr for bordet.
7-07Andre husholdningskar.
7-08Tilbehør til innendørs ildsted.
7-99Diverse.
 

KLASSE 8 - Verktøy og jernhandelsvarer

8-01Verktøy og redskaper for boring, fresing eller utgraving.
8-02Hammere og andre liknende verktøy og redskaper.
8-03Skjærende verktøy og redskaper.
8-04Skrutrekkere og annet liknende verktøy og redskaper.
8-05Annet verktøy og redskaper.
8-06Håndtak, knotter og hengsler.
8-07Lukke- eller låseanordninger.
8-08Feste-, støtte- eller monteringsanordninger som ikke er omfattet av andre klasser.
8-09Metallbeslag for dører, vinduer, møbler og liknende ting.
8-10Sykkelstativer.
8-99Diverse.
 

KLASSE 9 - Emballasje og beholdere for transport og håndtering av varer

9-01Flasker, flakonger, krukker, damejeanner, glassballonger samt beholdere med dynamisk utdelende hjelpemidler (aerosolbeholdere).
9-02Kanner, tønner og fat.
9-03Kasser, esker, beholdere, containere og hermetikkbokser.
9-04Store kurver, sprinkelkasser og kurver.
9-05Sekker, poser, tuber og kapsler.
9-06Rep og andre ombindingsmaterialer.
9-07Lukkeanordninger og tilbehør.
9-08Paller og plattformer for gaffeltrucker.
9-09Avfalls- og søppelbeholdere og stativer for disse.
9-99Diverse.
 

KLASSE 10 - Klokker, ur og andre måleinstrumenter, kontroll- og signalinstrumenter

10-01Klokker, pendelur og vekkerur.
10-02Ur og armbåndsur.
10-03Andre tidsmåleinstrumenter.
10-04Andre måleinstrumenter, apparater og anordninger.
10-05Instrumenter, apparater og anordninger for kontrollering, sikkerhet eller testing.
10-06Signalapparater og -anordninger.
10-07Innfatninger, skiver, visere og alle andre deler og tilbehør for instrumenter for måling, kontrollering og signalering.
10-99Diverse.
 

KLASSE 11 - Prydgjenstander

11-01Juvelérvarer.
11-02Nipsgjenstander, bord-, kamingesims- og veggdekorasjoner, blomstervaser og -potter.
11-03Medaljer og merker.
11-04Kunstige blomster, -frukter og -planter.
11-05Flagg, festdekorasjoner.
11-99Diverse.
 

KLASSE 12 - Transportmidler og løfte- eller heiseanordninger

12-01Kjøretøy som trekkes av dyr.
12-02Håndkjerrer og trillebårer.
12-03Lokomotiver og rullende jernbanemateriell og alle andre skinnegående kjøretøy.
12-04Taubaner, stolheiser og skiheiser.
12-05Heiser og løfteanordninger for lasting eller transport.
12-06Skip og båter.
12-07Luftfartøy og romskip.
12-08Automobiler, busser og lastebiler.
12-09Traktorer.
12-10Tilhengere for veikjøretøy.
12-11Sykler og motorsykler.
12-12Barnevogner, rullestoler, sykebårer.
12-13Spesialkjøretøy.
12-14Andre kjøretøy.
12-15Dekk, slanger og snøkjettinger for kjøretøy.
12-16Deler, utstyr og tilbehør for kjøretøy, ikke omfattet av andre klasser eller underklasser.
12-99Diverse.
 

KLASSE 13 - Utstyr for produksjon, distribusjon eller transformering (omforming) av elektrisk energi

13-01Generatorer og motorer.
13-02Transformatorer, likerettere, batterier og akkumulatorer.
13-03Utstyr for distribusjon eller kontroll av elektrisk kraft.
13-99Diverse.
 

KLASSE 14 - Utstyr for registrering, telekommunikasjon og databehandling

14-01Utstyr for registrering og gjengivelse av lyd og bilder.
14-02Databehandlingsutstyr.
14-03Telekommunikasjonsutstyr, trådløse fjernkontroller og radioforsterkere.
14-99Diverse.
 

KLASSE 15 - Maskiner, ikke spesifisert annet sted

15-01Motorer.
15-02Pumper og kompressorer.
15-03Landbruksmaskiner.
15-04Bygningsmaskiner.
15-05Vaske-, rense- og tørkemaskiner.
15-06Tekstil-, sy-, strikke- og broderingsmaskiner.
15-07Kjølemaskiner og -apparater.
15-08[Utgått]
15-09Maskinverktøy, slipe- og støpemaskineri.
15-99Diverse.
 

KLASSE 16 - Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater

16-01Fotografiapparater og filmkameraer.
16-02Fremvisningsapparater og betraktningsskjermer.
16-03Fotokopieringsapparater og forstørrelsesapparater.
16-04Fremkallingsapparater og utstyr.
16-05Tilbehør.
16-06Optiske artikler.
16-99Diverse.
 

KLASSE 17 - Musikkinstrumenter

17-01Instrumenter med klaviatur.
17-02Blåseinstrumenter.
17-03Strengeinstrumenter.
17-04Slaginstrumenter.
17-05Mekaniske instrumenter.
17-99Diverse.
 

KLASSE 18 - Trykke- og kontormaskiner

18-01Skrivemaskiner og regnemaskiner.
18-02Trykkemaskiner.
18-03Typografiske bokstaver, sifre og tegn.
18-04Bokbindingsmaskiner, stiftemaskiner for trykkerier, kutte- og tilskjæringsmaskiner for bokbinding.
18-99Diverse.
 

KLASSE 19 - Papirhandlervarer, kontorutstyr, materiell for kunstnere og for undervisning

19-01Skrivepapir, kort for korrespondanse og meldinger.
19-02Kontorutstyr.
19-03Kalendere.
19-04Bøker, skrivehefter og andre gjenstander med liknende utvendig utseende.
19-05[Utgått]
19-06Materiell og hjelpemidler for håndskriving, for tegning, for maling, for skulptering, for gravering og for andre kunstneriske formål.
19-07Undervisningsmateriell.
19-08Andre trykksaker.
19-99Diverse.
 

KLASSE 20 - Salgs- og reklameutstyr, skilt

20-01Salgsautomater.
20-02Utstillings- og salgsutstyr.
20-03Skilt og reklameutstyr.
20-99Diverse.
 

KLASSE 21 - Spill, leketøy, telt og sportsartikler

21-01Spill og leketøy.
21-02Utstyr og apparater for gymnastikk og sport.
21-03Andre fornøyelses- og underholdningsgjenstander.
21-04Telt og tilbehør til telt.
21-99Diverse.
 

KLASSE 22 - Våpen, pyrotekniske artikler, artikler for jakt, fiske og utryddelse av skadedyr

22-01Skytevåpen.
22-02Andre våpen.
22-03Ammunisjon, raketter og pyrotekniske artikler.
22-04Mål og tilbehør.
22-05Jakt- og fiskeutstyr.
22-06Feller, artikler til utryddelse av skadedyr.
22-99Diverse.
 

KLASSE 23 - Utstyr for distribusjon av væsker og gasser og for sanitær-, oppvarmings-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg. Fast brensel

23-01Utstyr for distribusjon av væsker og gasser.
23-02Sanitærutstyr.
23-03Oppvarmingsutstyr.
23-04Ventilasjons- og luftkondisjoneringsutstyr.
23-05Fast brensel.
23-99Diverse.
 

KLASSE 24 - Lege- og laboratorieutstyr

24-01Faste apparater og utstyr for leger, sykehus og laboratorier.
24-02Medisinske instrumenter, instrumenter og redskaper for laboratoriebruk.
24-03Proteser.
24-04Artikler for forbinding av sår og for bandasjering, for syke- og medisinsk pleie.
24-99Diverse.
 

KLASSE 25 - Bygninger og bygningselementer

25-01Bygningsmaterialer.
25-02Prefabrikkerte eller ferdigmonterte bygningsdeler.
25-03Hus, garasjer og andre bygninger.
25-04Trapper, stiger, stillas.
25-99Diverse.
 

KLASSE 26 - Belysningsartikler

26-01Lysestaker og kandelabre.
26-02Fakler og bærbare lamper og lykter.
26-03Offentlig lysarmatur.
26-04Lyskilder, elektriske eller ikke.
26-05Bordlamper, gulvlamper, lysekroner, vegg- og takbelysninger, lampeskjermer, reflektorer, fotografiske og kinematografiske prosjektørlamper.
26-06Belysningsutstyr for kjøretøyer.
26-99Diverse.
 

KLASSE 27 - Tobakk og artikler for røykere

27-01Tobakk, sigarer og sigaretter.
27-02Piper, sigar- og sigarettmunnstykker.
27-03Askebegre.
27-04Fyrstikker.
27-05Fyrtøy.
27-06Sigar- og sigarettetuier, tobakksbokser og -punger.
27-99Diverse.
 

KLASSE 28 - Farmasøytiske og kosmetiske produkter, toalettartikler og -apparater

28-01Farmasøytiske produkter.
28-02Kosmetiske produkter.
28-03Toalettartikler og skjønnhetspleieutstyr.
28-04Parykker, kunstige barter og skjegg.
28-99Diverse.
 

KLASSE 29 - Innretninger og utstyr mot brannfare, for å hindre ulykker og for redningsarbeid

29-01Innretninger og utstyr mot brannfare.
29-02Innretninger og utstyr for hindring av ulykker og for redningsarbeid, ikke spesifisert annet sted.
29-99Diverse.
 

KLASSE 30 - Artikler for pleien og behandlingen av dyr

30-01Bekledningsgjenstander for dyr.
30-02Innhegninger, bur, hundehus og tilsvarende beskyttelsesinnretninger.
30-03Utstyr for fôring og vanning.
30-04Seletøy.
30-05Pisker og stikker.
30-06Dyreleier og reder.
30-07Vagler og annet utstyr til bur.
30-08Merkejern, merker og fotlenker.
30-09Tjoringsbom.
30-99Diverse.
 

KLASSE 31 - Maskiner og apparater til å tilberede mat og drikke - ikke spesifisert annet sted 

KLASSE 99 - Diverse