Forskrift om overgangsbestemmelser til lov av 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven)

DatoFOR-2003-04-04-432
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-01-10-1, LOV-1992-07-17-99
Kunngjort08.04.2003
Rettet09.04.2003 (§ 1 bokstav g)
KorttittelForskr. om overgangsbestemmelser, gjeldsordning

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. april 2003 med hjemmel i lov av 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner del V. Fremmet av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

§ 1.Gjeldsordningsloven

Endringene i lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner gjelder bare i saker hvor gjeldsforhandling åpnes etter ikraftsettingstidspunktet, med følgende unntak og særregler:

a)§ 6-2 fjerde ledd og § 6-5 tredje punktum gjelder også i saker hvor femårsperioden etter gjeldende § 6-1 fjerde ledd ikke er utløpt på ikraftsettingstidspunktet.
b)Endringene i § 2-4, § 4-3, § 4-8 første ledd bokstav (c), (d) og (h), § 4-10 annet punktum, § 6-1, § 6-2 og § 6-5 første og annet punktum gjelder også i saker hvor gjeldsordningsperioden ikke er avsluttet på ikraftsettingstidspunktet. Ved anvendelse av § 4-3 og § 4-8 første ledd bokstav (d) og (h) kan gjeldsordningen da eventuelt kreves endret.
c)Endringene i § 2-2, § 4-2, § 4-10 første punktum og § 4-12 første ledd annet punktum, gjelder også i saker hvor forslag til frivillig gjeldsordning ikke er utsendt, eller er forkastet og tvungen gjeldsordning ikke er begjært på ikraftsettingstidspunktet.
d)§ 3-7 og § 5-1 tredje til femte ledd gjelder også i saker hvor gjeldsordning ikke er vedtatt eller stadfestet på ikraftsettingstidspunktet. Endringene i § 5-2 gjelder også i saker hvor tvungen gjeldsordning ikke er stadfestet på ikraftsettingstidspunktet.
e)Endringene i § 7-3 første ledd gjelder også i saker hvor midlene ikke er fordelt på ikraftsettingstidspunktet.
f)§ 7-5 gjelder også i saker hvor kostnadene er pådratt før ikraftsettingstidspunktet.
g)§ 4-8 (i) gjelder bare overfor fordringer stiftet etter 1. juli 2000.
§ 2.Foreldelsesloven og panteloven § 3-21 og § 6-3

Endringene i lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og i lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 3-21 og § 6-3 gjelder også i saker hvor gjeldsordning er kommet i stand ved ikrafttredelsen. Dette gjelder ikke for krav som er foreldet på ikraftsettingstidspunktet.

§ 3.Panteloven § 1-5

Endringene i lov av 8. februar 1980 nr. 2 om pant § 1-5 gjelder også i saker hvor gjeldsforhandling er åpnet, men gjeldsordning ikke er kommet i stand før ikraftsettingstidspunktet, og i saker hvor gjeldsforhandling åpnes etter ikraftsettingstidspunktet.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. juli 2003.