Forskrift om sveiseutstyr mv. for sveisegassene acetylen og oksygen på flyttbare innretninger

DatoFOR-2003-04-11-480
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2003 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endretFOR-2016-07-05-897
EndrerFOR-1986-12-17-2317
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§7, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§13, LOV-2007-02-16-9-§16, LOV-2007-02-16-9-§21, LOV-2007-02-16-9-§28a, LOV-2007-02-16-9-§41, LOV-2007-02-16-9-§43, LOV-2007-02-16-9-§45, LOV-2007-02-16-9-§47, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2013-08-19-1002
Kunngjort29.04.2003
KorttittelForskrift om sveiseutstyr mv.

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 11. april 2003 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 7, § 9, § 11, § 13, § 16, § 21, § 28a, § 41, § 43, § 45 og § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 1006, 18 jan 2011 nr. 56, 19 aug 2013 nr. 1036, 5 juli 2016 nr. 897.

§ 1.Virkeområde
(1) Denne forskriften gjelder for innretninger som er registrert eller skal registreres i norsk skipsregister.
(2) Innretninger som er registrert i norsk skipsregister, kan, frem til neste sertifikatutstedelse, følge de krav som gjaldt ved siste sertifikatutstedelse.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)Acetylen: C₂ H₂ for lagring på spesialflasker (15 - 19 bar ved 15 °C).
b)Anerkjent klasseinstitusjon: Klasseinstitusjoner som departementet har inngått avtale med i medhold av skipssikkerhetsloven § 41:
1.American Bureau of Shipping (ABS)
2.Bureau Veritas (BV)
3.DNV GL
4.Lloyd's Register of Shipping (LR)
5.Nippon Kaiji Kyoaki (Class NK)
6.Rina Services S.p.A (RINA).
c)Anerkjent standard: Standard som er utgitt av NS/BS/API/DIN/NFPA/ISO/CEN/IEC eller andre standarder, ev. regelverk, som for et bestemt anvendelsesområde er nasjonalt og/eller internasjonalt anerkjent. Sjøfartsdirektoratet vil i hvert enkelt tilfelle kunne bestemme hvilken standard som kan anerkjennes.
d)Flyttbar innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.
e)Kvalifisert person: Person med kvalifikasjoner til å foreta installasjon, prøving og kontroll av sentralanlegg, samt utstedelse av installasjonsbevis, jf. § 7.
f)MOU-klasseinstitusjon: Anerkjent klasseinstitusjon som det er inngått tilleggsavtale med om å utføre kontroll og besiktigelse mv. av flyttbare innretninger. Disse institusjonene er:
1.American Bureau of Shipping (ABS),
2.DNV GL
3.Lloyd's Register of Shipping (LR).
g)Oksygen: O₂ for lagring på spesialgassflasker (150 eller 200 bar ved 15 °C).
h)Rederiet: Definisjonen av rederiet i skipssikkerhetsloven § 4 gjelder tilsvarende.
0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 18 jan 2011 nr. 56, 5 juli 2016 nr. 897.
§ 3.Plikter

Rederiet, arbeidsgiver, plattformsjef og andre som har sitt arbeid om bord skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser som følger av denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 19 aug 2013 nr. 1036 (i kraft 20 aug 2013).
§ 4.Gjensidig aksept
(1) Når denne forskriften stiller krav om at en bestemt utrustning, materiale, utstyr eller innretning, eller om type utstyr o.l., skal anskaffes eller forefinnes i et fartøy, eller at det skal treffes en bestemt foranstaltning, eller det stilles bestemte krav til bygning eller design, skal Sjøfartsdirektoratet tillate at det anbringes eller forefinnes annet tilbehør, materialer, anordninger eller apparater, eller typer av disse, eller at det treffes en annen foranstaltning i fartøyet, eller at fartøyet er bygget eller designet på annen måte.
(2) Forutsetningen for at Sjøfartsdirektoratet skal akseptere dette er følgende: Det må være dokumentert gjennom testing eller på annen måte, at tilbehøret, materiellet, utstyret eller innretningen, eller type av slik, eller arrangement, bygning eller konstruksjon, er minst like effektiv som det som kreves i forskriftene.
(3) Sjøfartsdirektoratet skal akseptere resultater av tester som er utført ved anerkjente testinstitusjoner, inkludert testinstitusjoner i øvrige EØS-land. Forutsetningen er at testene gir passende og tilfredsstillende garanti av teknisk, fagmessig og uavhengig art.
§ 5.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Dersom kyststatens krav og de krav som er fastsatt i denne forskrift er uforenlige, kan Sjøfartsdirektoratet fravike kravene i den utstrekning det er forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§ 6.Dokumentasjon

Rederiet skal kunne dokumentere at forskriftens krav er oppfylt. På forespørsel skal dokumentasjon sendes Sjøfartsdirektoratet. Dokumentasjonsinnholdet, omfanget, typen og tidspunktet for oversendelse fastsettes av Sjøfartsdirektoratet.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 7.Kvalifisert person

Kvalifisert person skal oppfylle følgende krav:

a)ha alle nødvendige kvalifikasjoner for å kunne foreta rør- og utstyrsmontasje på flyttbare innretninger
b)ha spesielle kunnskaper om de problemer og sikkerhetsforanstaltninger som knytter seg til installasjon, utprøving, kontroll og bruk av sentralanlegg og som har praktisk erfaring på dette området, og
c)under installasjon benytte utstyrsleverandørens armatur, tegninger og anvisninger.
§ 8.Sentralanlegg
(1) Sentralanlegg skal installeres når antallet gassflasker om bord med acetylen og/eller oksygen er flere enn 4. Kravet gjelder uansett flaskestørrelse.
(2) Sentralanlegg skal bestå av en gassflaskesentral med tilbakeslagsventil tilknyttet hver enkelt gassflaske, høytrykkslanger, samlerør, avstengningsventiler, regulatorer, samt rørledninger med uttaksposter. Alle deler av anlegget skal tilfredsstille bestemmelsene i denne forskrift.
(3) Ethvert anlegg med fast installerte rør for acetylen og oksygen er å oppfatte som et sentralanlegg, selv om antallet gassflasker er 4 eller færre. Alle deler av slike anlegg skal også tilfredsstille bestemmelsene i denne forskrift.
§ 9.Gassflaskesentral
(1) Ved plassering og beskyttelse av gassflaskesentraler skal det tas hensyn til mulig brann- og eksplosjonsfare i tilstøtende områder. Det skal vurderes hvilke konsekvenser en eksplosjon i selve gassflaskesentralen vil ha for innretningens hovedstyrke og områder der personer vanligvis oppholder seg.
(2) Gassflaskesentralen skal være et eget rom for oppbevaring og tilkopling av acetylen- og oksygenflasker. Rommet skal ha skott, dekk og tak av stål og være gasstett atskilt fra tilstøtende rom. Gassflaskesentralen skal ha direkte atkomst fra åpent dekk.
(3) Gassflaskesentralen skal isoleres, ventileres og arrangeres slik at temperaturen normalt ikke overstiger 40 °C. Hvor rommets plassering og temperaturforhold tilsier det, kan naturlig ventilasjon anvendes. Materialer som benyttes i forbindelse med isolasjon mv., skal være av ubrennbar type. Ventilasjonsarrangementet skal ikke være tilknyttet andre ventilasjonsanlegg om bord. Videre skal rommet ventileres slik at det ikke er fare for gassansamling. Sikkerhetsventiler o.l. avledes til forsvarlig sted på åpent dekk, se § 11 første ledd bokstav c.
(4) Rommet skal ikke benyttes til annet enn oppbevaring av gassflasker. Rørledninger for brennbare væsker og gasser skal ikke føres gjennom gassflaskesentralen.
(5) Når det totale antall acetylen- og oksygenflasker (uansett størrelse) inklusive reserveflasker ikke overstiger 8, kan begge gassarter oppbevares i samme rom.
(6) Når det totale antall acetylen- og oksygenflasker (uansett størrelse) inklusive reserveflasker overstiger 8, skal gassflaskesentralen bestå av to gasstette atskilte rom - ett for acetylen og ett for oksygen.
(7) Gassflaskesentral skal være tydelig merket med skilt som angir at oksygen- og acetylenflasker er lagret i sentralen. Skiltet skal ha tekst som forlangt i § 16 første ledd.
(8) Elektriske anlegg skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende regler for installasjon av elektriske komponenter i eksplosjonsfarlige områder.
(9) På flyttbare innretninger som ikke benyttes til undersøkelse etter, utnyttelse (produksjon) eller lagring av petroleumsprodukter, kan det aksepteres at gassflaskesentralen er åpen dersom det foreligger en formålstjenlig og rimelig begrunnelse for en slik løsning. For slike anlegg gjelder følgende spesielle bestemmelser:
a)Gassflaskene i sentralen skal være plassert i egne solide stativer innenfor et avmerket felt på åpent dekk. Gassflaskene, armatur og rørledninger mv. skal være effektivt beskyttet mot mekaniske skader, direkte solvarme, vær og vind. Over sentralen skal det være et tett og solid tak eller deksel av stål, solid netting/gitter e.l. som lett kan åpnes eller fjernes.
b)Det skal være et markert skille mellom acetylen- og oksygenflaskene i gassflaskesentralen.
c)Rørledninger på åpent dekk skal ha en godstykkelse på minst 2,5 mm.
§ 10.Gassflasker, armatur mv.
(1) Gassflasker for acetylen og oksygen skal være av typer sertifisert av anerkjent klasseinstitusjon eller offentlig myndighet. Det tillates ikke flasker med større volum enn 50 liter.
(2) Gassflasker, innbefattet reserveflasker, skal være anbrakt i oppreist stilling og skal være forsvarlig festet. Festearrangementet skal være utført slik at hurtig framontering av flasker kan foretas.
(3) Acetylen- og oksygenflasker tillates ikke oppbevart i maskinrom.
(4) Brennere, avstengningsventiler, regulatorer, tilbakeslagssikringer, høytrykksrør og annen armatur i tilknytning til sveiseutstyret skal være av fabrikater som tilfredsstiller anerkjent standard, jf. § 12.
(5) Når sentralanlegget ikke er i bruk, skal gassflaskeventilene og øvrige ventiler være stengt.
§ 11.Rørinstallasjoner mv.
(1) Høytrykkside. Rør og armatur mellom gassflasker og regulator.
a)Rør for acetylen.
1.Rør skal være rustfrie stålrør. Alle rør skal være sømløse. Rør og armatur skal være sertifisert for 300 bar.
2.Kopper eller kopperlegeringer med mer enn 65% kopper skal ikke benyttes i forbindelse med acetylen.
3.I sentralanlegg hvor to eller flere flasker acetylen er forbundet med samlerør, skal tilførselsrørene mellom flasker og samlerør være utstyrt med tilbakeslagsventil som tilfredsstiller relevante standarder, jf. § 12.
b)Rør for oksygen.
1.Rør skal være rustfrie stålrør eller kopperrør. Alle rør skal være sømløse. Rør og armatur skal være sertifisert for 300 bar.
2.I sentralanlegg hvor to eller flere flasker oksygen er forbundet med samlerør, skal tilførselsrørene mellom flasker og samlerør være utstyrt med tilbakeslagsventil som tilfredsstiller relevante standarder, jf. § 12.
c)Sikkerhetsventiler o.l.

Sikkerhetsventiler o.l. som er plassert i gassflaskesentral skal ha avlufting til åpent dekk. Utløpet skal legges til et sikkert sted og i en høyde av minst 3 m over dekk. Avluftingsstedet skal være merket som forlangt i § 16 fjerde ledd.

Se også § 9 tredje ledd.

(2) Lavtrykkside.
a)Rør skal være sømløse med materiale ST 35 eller tilsvarende materiale med minimum godstykkelse 2,0 mm og/eller etter anerkjent klasseinstitusjons krav. Rørledninger på åpent dekk skal ha en godstykkelse på minst 2,5 mm.
b)Rørledninger skal legges fritt og slik at de er beskyttet mot skader. Rørledninger skal ikke trekkes gjennom uventilerte rom, skap mv. eller legges i innredning.
c)Ekspansjonssløyfer skal legges hvor det er nødvendig, og ved føring gjennom dekk eller skott skal rørledningen legges i beskyttelsesrør av hard plast eller fibermateriale. Alle rør skal festes forsvarlig slik at de er beskyttet mot skader. Avstanden mellom festeklemmer bør ikke overskride 2,5 m.
d)Rørledninger skal legges med færrest mulig skjøter. Skjøter skal være fagmessig sveiset med TIG- eller acetylen/oksygenapparat. Skjøter skal anbringes på steder som er lett tilgjengelig for inspeksjon.
e)Demonterbare koblinger kan ikke benyttes som erstatning for sveising.
(3) Uttaksposter.
a)Uttakspost er brakett med avstengningsventiler, regulatorer, manometer, og tilbakeslagssikringer for acetylen og oksygen plassert i skap eller beskyttet på annen tilfredsstillende måte.
b)Uttaksposter skal være plassert på et sikkert og godt ventilert sted, og slik at de er beskyttet mot mekanisk belastning.
c)Avstengningsventiler på uttaksposter skal være stengt når anlegget ikke er i bruk.
§ 12.Krav til utstyr og installasjoner

Utstyr og installasjoner skal være i samsvar med de nedenfor nevnte standarder eller tilsvarende:

a)NS-EN-730 Utstyr for gassveising. Utstyr benyttet for gassveising, skjæring og tilhørende metoder, sikkerhetsinnretninger for brenngasser og oksygen eller komprimert luft. Generelle spesifikasjoner, krav og prøving.
b)NS-EN-961 Gassveiseutstyr. Forgreningsrørregulator brukt for sveising, skjæring og tilhørende metoder opptil 200 bar.
c)NS-EN-ISO-14113 Gas welding equipment. Rubber and plastic hoses assemblied for compressed or liquefied gases up to a maximum design pressure of 450 bar (ISO-14113:1997).
d)NS-EN-ISO-2503 Utstyr for gass-sveisning. Trykkregulatorer for gassflasker benyttet ved sveising, skjæring og tilhørende metoder opptil 300 bar (ISO-2503:1998).
e)NS-ISO-9090 Gasstetthet for utstyr til gassveising og lignende metoder (=29090:1992).
f)NS-ISO-9539 Materialer for utstyr benyttet til gassveising, kutting og lignende metoder (= EN-29539:1992).
g)NS-EN-ISO-14114 Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements (ISO 14114:1999).
§ 13.Installasjon, prøving og kontroll av sentralanlegg
(1) Installasjon av sentralanlegg.

Før rørledninger for acetylen og oksygen monteres skal alle rørledninger og koplinger nøye skylles rene for fett, olje og andre brennbare stoffer. Til avfettingen skal ikke brennbare eller organiske løsemidler benyttes. Rørledninger og koplinger renblåses deretter med fettfritt nitrogen, både før og etter montering. Trykkluft fra oljesmurt kompressor eller oksygen skal ikke benyttes.

(2) Gjennomblåsning og tetthetsprøving etter installasjon mv.
a)Etter endt installasjon eller reparasjon av sentralanlegg og ellers med 5 års mellomrom, jf. § 14, skal det foretas en gjennomblåsning og tetthetsprøving av alle rørledninger. Prøvingen skal foretas av kvalifisert person.
b)Gjennomblåsning av rørledninger for acetylen og oksygen skal foretas med fettfritt nitrogen. Nitrogenen skal blåses inn etter høytrykkssiden og ledes ut ved uttakspost. Uttaksposten(e) skal være fjernet mens gjennomblåsningen pågår. Ved gjennomblåsningen økes trykket gradvis til ca. 12 bar og gjennomblåsningen skal pågå til det ikke lenger kommer smuss ut av røret. Høytrykksrør gjennomblåses separat.
1.Lavtrykksiden.

Rørledninger for acetylen og oksygen på lavtrykksiden skal tetthetsprøves med fettfritt nitrogen, og prøvetrykket skal være 12 bar. Etter 8 timer skal trykkfallet ikke overstige 0,4 bar.

2.Høytrykksiden.

Rørledninger for acetylen skal tetthetsprøves med fettfritt nitrogen ved 25 bar. Rørledninger for oksygen skal tetthetsprøves med 200 bar oksygen eller fettfritt nitrogen.

3.Fellesbestemmelse.

Alle ventiler, skjøter og andre forbindelser skal under tetthetsprøvingen kontrolleres for lekkasje ved hjelp av egnede midler.

(3) Årlig kontroll.

Tetthetskontroll av rørledninger skal foretas minst en gang hvert år med vanlig driftstrykk for henholdsvis oksygen og acetylen. Gasstilførselen til ledningene stoppes ved at sentralregulatoren stenges, og trykket i ledningene skal da kunne holde seg konstant i minst 8 timer. Forekommer det trykkfall i ledninger for oksygen og/eller acetylen skal sentralanlegget kontrolleres og utbedres av kvalifisert person, og nytt installasjonsbevis utstedes. Den årlige kontroll skal påføres installasjonsbeviset i gassflaskesentralen.

§ 14.Installasjonsbevis
(1) Når sentralanlegg er ferdig installert, prøvet og kontrollert, skal det utstedes et installasjonsbevis av kvalifisert person. Den som utsteder installasjonsbeviset, skal attestere ved sin underskrift at anlegget er kontrollert og prøvet som foreskrevet, samt at øvrige bestemmelser i denne forskrift er oppfylt.
(2) Installasjonsbeviset skal utstedes for et tidsrom av høyst 5 år. Bevisets gyldighet opphører dersom anlegget forandres eller er blitt påført slike skader som kan være av betydning for anleggets brukbarhet eller sikkerhet.
(3) Før utløpet av 5-års perioden skal anlegget på ny prøves og kontrolleres av kvalifisert person, og nytt installasjonsbevis utstedes. MOU-klasseinstitusjon kan utstede beviset etter at rederiet og klasseinstitusjonen i fellesskap har kontrollert anlegget. Installasjonsbeviset merkes tydelig: «Fornyelse av installasjonsbevis».
(4) Etter skader, forandringer eller fornyelser av viktige deler av anlegget skal anlegget på ny prøves og kontrolleres av kvalifisert person, og nytt installasjonsbevis utstedes. Installasjonsbeviset merkes tydelig: «Fornyelse av installasjonsbevis».
(5) Installasjonsbeviset (originalen) skal være slått opp i gassflaskesentralen, og innrammet slik at det kan tas ut ved påføring av årlige kontroller.
(6) Kopi av installasjonsbeviset oppbevares av utstederen og rederiet i minst 6 år.
§ 15.Transportabelt sveiseutstyr
(1) Transportabelt sveiseutstyr består av 1 flaske for henholdsvis oksygen og acetylen, regulatorer, tilbakeslagssikringer, slanger, brennere mv., plassert i dertil egnet transportabel innretning. Flaskenes volum skal ikke overstige 50 liter.
(2) På flyttbare innretninger med sentralanlegg skal transportabelt sveiseutstyr når det ikke er i bruk, oppbevares i stativ i gassflaskesentralen. Det totale antall acetylen- og oksygenflasker i ett rom skal ikke overstige 8, inklusive flasker som benyttes til transportabelt sveiseutstyr.
(3) På flyttbare innretninger som ikke er utstyrt med sentralanlegg, skal transportabelt sveiseutstyr og reserveflasker når det ikke er i bruk, oppbevares fastmontert i eget godt ventilert rom plassert på åpent dekk. Rommet skal være gasstett atskilt fra andre rom.
§ 16.Veiledning, skilting og merking
(1) Inngangsdør i gassflaskesentral eller rom hvor flasker for acetylen og oksygen oppbevares, skal utstyres med varselskilt i henhold til NS-6033 som skriftlig og billedlig klart uttrykker: 

GASS UNDER TRYKK

Beholderne skal bringes i sikkerhet under eventuell brann. 

GAS UNDER PRESSURE

Remove cylinders to a safe place in case of fire. 

(2) Døren skal også utstyres med forbudsskilt i henhold til NS-6033 som med tekst klart uttrykker: 

GASSFARE

Åpen ild og røyking forbudt

ADGANG FORBUDT 

GAS DANGER

Fire, open light and smoking prohibited

NO ADMITTANCE 

(3) I umiddelbar nærhet av sentralarmatur, regulator og flasker etc. skal det slås opp skilt med bruksanvisning og tekst som klart gir de nødvendige detaljinstrukser for bruk av gassflaskesentralen. Bruksanvisningen skal være på engelsk og norsk.
(4) I umiddelbar nærhet av regulatorer skal det slås opp skilt som klart uttrykker hvilke maksimale ledningstrykk som tillates mellom regulatorene og uttakspostene.
(5) Avlufting fra sikkerhetsventiler o.l. skal merkes med forbudsskilt NS-6033 med tekst: 

GASSFARE

Åpen ild og røyking forbudt 

GAS DANGER

Fire, open light and smoking prohibited 

(6) På uttakspostene skal det være slått opp skilt som angir arbeidstrykket. Det skal også være slått opp skilt som klart uttrykker at ventilene skal være stengt når anlegget ikke er i bruk.
(7) Lavtrykksrør mellom regulatorer og uttaksposter skal males eller merkes slik at det ikke på noe sted er tvil om hvilke gasser rørene fører.
a)Rør for acetylen males/merkes: Rød
b)Rør for oksygen males/merkes: Blå
(8) Bruksanvisning for sentralanlegg som nevnt i annet ledd og for transportabelt sveiseutstyr, skal leveres av utstyrsleverandøren.
§ 17.Transport og håndtering av gassflasker
(1) Ved transport av acetylen- og oksygenflasker om bord i flyttbare innretninger, og til og fra dette, skal dertil egnet transportinnretning benyttes.
(2) Beskyttelseshette skal alltid være påskrudd gassflaskene under transport og også ellers når gassflaskene ikke er i bruk.
(3) Gassflaskene må ikke utsettes for slag og støt under transport og håndtering for øvrig.
§ 18.Vedlikehold

Sveiseutstyr skal tas med i programmet for innretningens vedlikeholdssystem. Bruker skal ha utarbeidet faste rutiner for nødvendig sjekk av utstyret (slanger o.l.) før og etter bruk.

§ 19.Ikrafttredelse
(1) Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2003.
(2) For innretninger som er registrert i norsk skipsregister, trer forskriften i kraft ved første sertifikatforfall, jf. § 1.
(3) Forskrift av 17. desember 1986 nr. 2317 om sveiseutstyr m.v. for sveisegassene acetylen og oxygen på flyttbare innretninger oppheves fra 1. juli 2008.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 20).