Forskrift om flygeregistrator og taleregistrator (BSL D 1-12).

DatoFOR-2003-04-19-547
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 7
Ikrafttredelse19.04.2003
Sist endretFOR-2014-10-28-1361
EndrerFOR-1974-03-05-4137
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort09.05.2003
Rettet15.05.2003 (§ 22), 17.06.2003 (tittel)
KorttittelForskrift om flyge- og taleregistrator

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 19. april 2003 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak av 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrift 28 okt 2014 nr. 1361.

Kapittel 1. Generelt

§ 1.Alle norskregistrerte turbojet- og turbopropellerfly med høyeste tillatte startvekt over 5700 kg og helikoptre med høyeste tillatte startvekt over 3175 kg skal være utstyrt med en flygeregistrator (flight recorder) og taleregistrator (cockpit voice recorder) godkjent av Luftfartstilsynet.

Forskriften gjelder ikke for luftfartøyer som omfattes av reglene i forordning (EU) nr. 965/2012 som gjennomført ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.

0Endret ved forskrift 28 okt 2014 nr. 1361.

Kapittel 2. Flygeregistrator - konstruksjon og plassering

§ 2.Flygeregistratoren skal minst omfatte følgende parametere:
a)Tid
b)Høyde
c)Fart
d)Kurs
e)Vertikal akselerasjon.
§ 3.For fly med tillatt startvekt over 27000 kg skal i tillegg til de parametere som er nevnt i § 2 omfatte:
a)Flyets stilling i langskips- og tverrskipsretning (pitch and roll attitude)
b)Lateral akselerasjon
c)Høydetrimmens stilling (pitch trim position)
d)Rattsøylens eller høyderorets stilling (control column or pitch control surface position)
e)Rattets eller balanserorenes stilling (control wheel or lateral control surface position)
f)Siderorpedalenes eller siderorets stilling (rudder pedal or yaw control surface position)
g)Kraftuttak fra hver motor (thrust of each engine)
h)Stilling til hver motors reverseringsanordning (position of each thrust reverser)
i)Stilling av bakkantklaffer eller deres kontrollhåndtak i førerrommet (trailing edge flap or cockpit flap control position)
j)Stilling av forkantklaffer eller valgt stilling av kontrollhåndtak i førerrommet (leading edge flap or cockpit flap control position)
k)Informasjoner som gjør det mulig å fastsette tidspunktet for radiosamband med lufttrafikktjenestens enheter.
§ 4.Registrering av de under § 2 og § 3 nevnte parametere skal skje kontinuerlig og minst fra det tidspunkt flyet settes i bevegelse på rullebanen under start og inntil utrulling etter landing er avsluttet.

De registrerte informasjoner skal akkumuleres for minst de siste 25 flygetimer.

For kalibrering må ikke mer enn 1 times informasjoner utslettes, og disse skal være de eldste akkumulerte informasjoner når prøven utføres.

§ 5.Flygeregistratoren skal være konstruert og plassert slik at det oppnås størst mulig beskyttelse av registreringene mot slag og brann ved et havari. Når det er mulig skal den plasseres i den bakre del av flyet, i halefinne eller halebom.

Flygeregistratoren skal være utstyrt med en anordning som gjør ettersøking mulig i tilfelle den havner under vann.

Fargen på flygeregistratoren skal være sterk oransje eller gul.

§ 6.Flygeregistratoren vil normalt kun bli godkjent når den oppfyller kravene i US FAA Technical Standard Order C-51 eller JAR TSO-C 124 a.

Kapittel 3. Taleregistrator - konstruksjon og plassering

§ 7.Taleregistratoren skal registrere tale og lyd i førerrommet, alt radiosamband og signaler fra radionavigasjonsutstyr som er i bruk.
§ 8.Informasjonene som nevnt i § 7 skal registreres kontinuerlig fra det tidspunkt sjekklisten påbegynnes før start og til sjekklisten er avsluttet etter landing. Taleregistratoren må ikke stanses i denne tidsperiode. De registrerte informasjoner skal akkumuleres for minst 30 minutter av nevnte tidsperiode.
§ 9.Taleregistratoren skal være konstruert og plassert slik at det oppnås størst mulig beskyttelse av registreringene mot slag og brann ved et havari. Når det er mulig, skal den plasseres i den bakre del av luftfartøyet, i halefinne eller halebom.

Taleregistratoren skal være utstyrt med en anordning som gjør ettersøking mulig i tilfelle den havner under vann.

Fargen på taleregistratoren skal være sterk oransje eller gul.

§ 10.Taleregistratoren vil normalt kun bli godkjent når den oppfyller kravene i US FAA Technical Standard Order C-84 eller JAR TSO-C 123 a.

Kapittel 4. Driftsforstyrrelser

§ 11.Både flygeregistratoren og taleregistratoren skal være i funksjon under enhver flyging.

Ved funksjonssvikt kan imidlertid en påbegynt flyging eller en serie av flyginger fullføres, dersom formålet med flygingen er å nå frem til et sted hvor reparasjon eller utskifting av registratorene kan utføres.

Kapittel 5. Vedlikehold og kontroll

§ 12.Flygeregistratoren og taleregistratoren skal inngå i luftfartøyets alminnelige vedlikeholdsprogram på en slik måte at korrekt funksjonering og registrering løpende kontrolleres og at riktig utskiftningstid av bånd eller annet registreringsmedium sikres.
§ 13.Flygeregistratoren og tilhørende instrumenter skal kalibreres ved de av Luftfartstilsynets godkjente intervaller, og resultatet av en kalibrering skal oppbevares inntil ny kalibrering finner sted.
§ 14.Flygeregistratorens og taleregistratorens funksjon skal kontrolleres umiddelbart før hver start.
§ 15.Vedlikeholdskrav i ICAO Annex 6, Part I Attachment D, revisjon 1/11/01 og Part III Attachment B, revisjon 1/11/01 eller EUROCAE document ED55, inkludert amendment 1 og ED56A skal legges til grunn for ovennevnte vedlikehold, kontroll og kalibrering.

Dersom flyfabrikantens eller utstyrfabrikantens vedlikeholdsdokumentasjon ikke samsvarer med ovennevnte krav skal eier eller bruker av luftfartøyet selv utarbeide disse vedlikeholdsrutiner i sin vedlikeholdsdokumentasjon.

Kapittel 6. Identifikasjon og oppbevaring av registreringer

§ 16.Bånd eller annet registreringsmedium som Luftfartstilsynet forlanger tatt ut av registratorene, skal merkes på en slik måte at det sikrer identifikasjon av luftfartøy, flyging og tidsperiode.
§ 17.Bånd eller annet registreringsmedium som forlanges tatt ut av registratorene, skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og på en slik måte at registreringene ikke ødelegges.
§ 18.Bånd eller annet registreringsmedium som er tatt ut av flygeregistrator, skal oppbevares for en periode tilsvarende minst 25 flygetimer for angjeldende luftfartøy.

Det er likevel ikke nødvendig å oppbevare bånd eller annet registreringsmedium mer enn 60 døgn etter at disse er tatt ut av flygeregistratoren.

Kapittel 7. Avlesing av flygeregistratorens registreringer

§ 19.Brukeren skal foreta den i § 13 og § 15 nevnte kontroll på en måte som er godkjent av Luftfartstilsynet.
§ 20.Brukeren skal dokumentere at det på forlangende kan fremlegges en nøyaktig analyse av registreringene innenfor et tidsrom som er godkjent av Luftfartstilsynet.

Kapittel 8. Sluttbestemmelser

§ 21.Luftfartstilsynet kan, når særlige grunner tilsier det, dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.
§ 22.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift av 5. mars 1974 nr. 4137 om medføring av flygeregistrator og taleregistrator.