Forskrift om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner

DatoFOR-2003-04-23-549
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 7
Ikrafttredelse23.04.2003
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-12-06-75-§4-1, FOR-1996-12-06-1138 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2 jf FOR-2015-12-21-1794-§3
Kunngjort09.05.2003
KorttittelForskr. om reorganisering mv i forsikring

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 23. april 2003 med hjemmel i lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 4-1 tredje ledd og delegeringsvedtak av 6. desember 1996 nr. 1138.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 13a (direktiv 2001/17/EF) og nr. 16c (direktiv 2001/24/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 25 mai 2004 nr. 778 (bl.a tittel), 11 jan 2005 nr. 13, 28 juni 2005 nr. 723, 23 nov 2007 nr. 1286, 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder reorganiseringstiltak og avviklingstiltak for finansinstitusjoner som har tillatelse til å drive virksomhet her i riket etter lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker (sparebankloven) § 3, lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8, lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 2-1 og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3, og som har filialer i andre EØS-land.

For filial av finansinstitusjon med hovedsete utenfor EØS, som har tillatelse til å drive virksomhet her i riket etter sparebankloven § 3 fjerde ledd, forretningsbankloven § 8 annet ledd, forsikringsvirksomhetsloven § 12-1, eller finansieringsvirksomhetsloven § 3-4 gjelder reglene i denne forskriften tilsvarende så langt de passer.

0Endret ved forskrifter 25 mai 2004 nr. 778, 11 jan 2005 nr. 13.
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)reorganiseringstiltak: vedtak fattet av offentlig myndighet med formål å bevare eller sikre soliditeten til en finansinstitusjon når vedtaket får eller kan få virkning for eksisterende rettigheter til andre enn finansinstitusjonen selv.
b)avviklingstiltak: vedtak om frivillig og tvungen avvikling av en finansinstitusjon, herunder vedtak i medhold av sparebankloven § 47, forretningsbankloven § 31, forsikringsvirksomhetsloven kapittel 10, finansieringsvirksomhetsloven § 3-6 og lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven) kapittel 4, samt nedsetting av krav etter banksikringsloven § 4-9 annet ledd eller etter bestemmelser i konkursloven.
c)forsikringskrav: ethvert beløp som et forsikringsselskap skylder forsikrede, forsikringstakere, begunstigede eller enhver skadelidt som kan reise krav direkte mot forsikringsselskapet som følge av en forsikringsavtale. Videre omfattes alle andre krav som nevnt i direktiv 2001/17/EF artikkel 2 bokstav k.
0Endret ved forskrift 11 jan 2005 nr. 13.
§ 3.Underretning til tilsynsmyndighetene i EØS om tiltak for forsikringsselskap

Finanstilsynet skal underrette tilsynsmyndighetene i de øvrige medlemsstatene i EØS så snart som mulig før, og senest straks det er fattet vedtak om reorganiseringstiltak eller avviklingstiltak for et forsikringsselskap. Underretningen skal også gjøre rede for vedtakets eventuelle konsekvenser.

0Endret ved forskrifter 25 mai 2004 nr. 778, 11 jan 2005 nr. 13, 28 juni 2005 nr. 723, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 4.Underretning til myndighetene i vertslandet om tiltak mot kredittinstitusjoner

Kompetent myndighet skal underrette de kompetente myndigheter i vertslandet så snart som mulig før, eller senest straks det er fattet vedtak om reorganiseringstiltak eller avviklingstiltak for en kredittinstitusjon. Det skal også underrettes om de konkrete følger avgjørelsen kan få.

0Tilføyd ved forskrift 25 mai 2004 nr. 778.
§ 5.Kunngjøring i Den Europeiske Unions Tidende og i vertslandene

Finanstilsynet skal i Den Europeiske Unions Tidende og i to aviser i hvert vertsland straks kunngjøre utdrag av vedtak om reorganiseringstiltak som kan påklages, samt avviklingstiltak. Dette gjelder likevel ikke vedtak om reorganiseringstiltak som kun berører rettighetene til aksjonærer, medlemmer eller ansatte.

Kunngjøringen i vertslandene skal skje på vertslandets egne offisielle språk.

Kunngjøringen skal minst inneholde opplysninger om:

-at Finansdepartementet og Finanstilsynet er hjemlandets kompetente myndigheter og at henvendelser skal rettes til Finanstilsynet,
-hvilket lands rett som kommer til anvendelse,
-administrasjonsstyret dersom dette er oppnevnt, og
-at fordringshaverne må melde sine krav til administrasjonsstyret innen den frist som er fastsatt i forbindelse med avviklingstiltak.
0Endret ved forskrifter 25 mai 2004 nr. 778 (tidligere § 4), 23 nov 2007 nr. 1286, 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 6.Underretning til kjente kreditorer

Når avviklingstiltak er innledet skal Finanstilsynet sørge for at administrasjonsstyret, avviklingsstyret eller bostyret straks underretter alle kjente kreditorer om vedtaket, herunder kreditorer med fast bosted eller hovedsete i EØS. Underretningen skal skje individuelt ved skriftlig henvendelse.

Underretning etter første ledd skal inneholde opplysninger om eventuelle frister og virkningen av fristoversittelse. Det skal også fremgå hvem kreditor skal anmelde fordringer til, og om kreditorer med fortrinnsrett eller særskilt sikrede krav skal anmelde sine fordringer.

Når kreditor har et forsikringskrav skal underretningen også inneholde opplysninger om hvilke generelle følger avviklingstiltaket får for forsikringsavtalen, herunder fra hvilken dato forsikringsavtalen opphører å gjelde, og forsikredes rettigheter og plikter med hensyn til forsikringsavtalen.

Ved underretning og kravsanmeldelse etter denne bestemmelsen benyttes eventuelle offisielle EU-skjema som er utarbeidet for dette formålet.

Dersom kreditor har et forsikringskrav skal underretningen gis på det eller et av de offisielle språk i den medlemsstat hvor kreditor har fast bosted eller hovedsete. Kreditor med forsikringskrav kan benytte et av disse språkene ved kravsanmeldelsen.

Paragrafen her gjelder også ved avvikling av finansieringsforetak som er tatt til behandling etter bestemmelsene i konkursloven.

0Endret ved forskrifter 25 mai 2004 nr. 778 (tidligere § 5), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 7.Regelmessig underretning til kreditorene

Finanstilsynet, administrasjonsstyret, avviklingsstyret eller bostyreren skal regelmessig holde kreditorene orientert om forløpet ved avviklingstiltak overfor en finansinstitusjon.

0Endret ved forskrifter 25 mai 2004 nr. 778 (tidligere § 6), 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 25 mai 2004 nr. 778 (tidligere § 7).