Forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert

DatoFOR-2003-04-25-614
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 7
Ikrafttredelse25.04.2003
Sist endretFOR-2012-12-10-1361 fra 01.03.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§26, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort23.05.2003
KorttittelForskrift om forbud mot kuperte hunder

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 25. april 2003 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 aug 2010 nr. 1147, 10 des 2012 nr. 1361.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å hindre øre- og halekupering av hund.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for hunder som har kupert øre og/eller hale.

Forskriften gjelder ikke for hunder som av veterinærmedisinske årsaker har amputert hale og veterinærattest med begrunnelse for inngrepet, herunder inngrepets omfang.

0Endret ved forskrift 10 des 2012 nr. 1361 (i kraft 1 mars 2013).
§ 3.Definisjon

Kupering: avkorting av hale og kirurgisk endring av ørets form.

Kuperingsrase: rase som etter sedvane kuperes i land hvor dette tillates.

§ 4.Forbud mot å stille ut kupert hund

Det er forbudt å stille ut hund som har fått øre og/eller hale kupert. Forbudet gjelder alle arrangementer som er en del av avlsarbeid, og alle arrangementer hvor hunder konkurrerer og/eller rangeres for eksteriør og/eller prestasjon.

§ 5.Dispensasjon

Mattilsynet kan gi dispensasjon fra § 4 for internasjonale mesterskap eller tittelutstillinger. Søknader om slik dispensasjon må fremmes av Norsk Kennel Klub sentralt.

0Tilføyd ved forskrift 10 des 2012 nr. 1361 (i kraft 1 mars 2013).
§ 6.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til dyrevelferdsloven § 37.

0Endret ved forskrifter 6 aug 2010 nr. 1147, 10 des 2012 nr. 1361 (i kraft 1 mars 2013, tidligere § 5).
§ 7.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 10 des 2012 nr. 1361 (i kraft 1 mars 2013, tidligere § 6).