Forskrift om anvendelsen av lov om strålevern og bruk av stråling på Svalbard og Jan Mayen.

DatoFOR-2003-05-09-568
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 7
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard, Jan Mayen
HjemmelLOV-2000-05-12-36-§4, LOV-2000-05-12-36-§6
Kunngjort13.05.2003
KorttittelForskrift om strålevern på Svalbard mv.

Fastsatt ved kgl.res. 9. mai 2003 med hjemmel i lov av 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling § 4 og § 6. Fremmet av Helsedepartementet.

§ 1.Strålevernlovens anvendelse for Svalbard og Jan Mayen

Lov av 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) gjøres gjeldende for Svalbard og Jan Mayen med de tilpasninger som følger av forskriften her.

Andre forskrifter fastsatt med hjemmel i strålevernloven gjelder ikke på Svalbard eller Jan Mayen med mindre annet er særskilt fastsatt i forskriftene.

§ 2.Krav om melding

Enhver som tilvirker, importerer, eksporterer, transporterer, overdrar, besitter, installerer, bruker eller håndterer stoffer eller apparater som avgir ioniserende stråling (røntgenstråling eller stråling fra radioaktivt stoff), skal sende melding om dette til Statens strålevern. Det samme gjelder ved avfallsdisponering av slike kilder og for aktivitet som medfører eksponering for forhøyet naturlig ioniserende stråling fra omgivelsene.

§ 3.Delegering av myndighet

Departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak om planleggingsplikt etter strålevernloven § 15 første og annet ledd delegeres til Statens strålevern.

§ 4.Endring av forskriften. Dispensasjon

Departementet kan gjøre endringer i denne forskriften.

Statens strålevern kan i særlige tilfeller hvor stedlige forhold tilsier det, ved enkeltvedtak fravike strålevernloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004.