Forskrift om dyrepleiere.

DatoFOR-2003-05-27-657
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 8
Ikrafttredelse01.09.2003
Sist endretFOR-2004-01-09-54
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-75-§4
Kunngjort06.06.2003
KorttittelForskrift om dyrepleiere

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27. mai 2003 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 4 fjerde ledd. Endret 9 jan 2004 nr. 54.

§ 1.Formål

Denne forskriften skal bidra til at dyrepleiere utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn.

§ 2.Rett til autorisasjon

Rett til autorisasjon som dyrepleier har den som dokumenterer relevant eksamen ved norsk universitet eller vitenskapelig høgskole.

Autorisasjon som dyrepleier kan også gis:

a)Den som har utenlandsk eksamen som Mattilsynet anerkjenner som faglig jevngod. Mattilsynet skal først innhente uttalelse fra norsk universitet eller vitenskapelig høgskole.
b)Den som ikke har rett til autorisasjon etter første ledd, men som har blitt godkjent som dyrepleier av Den Norske veterinærforening før denne forskriften trådte i kraft.
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 54.
§ 3.Autorisasjonsmyndighet

Autorisasjon etter § 2 kan gis av Mattilsynet etter søknad.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 54.
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2003.