Forskrift til ehandelsloven (ehandelsforskriften).

DatoFOR-2003-06-12-744
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2003 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-05-23-35-§6, LOV-2003-05-23-35-§13
Kunngjort26.06.2003
KorttittelEhandelsforskriften

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 12. juni 2003 med hjemmel i lov av 23. mai 2003 nr. 35 om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) § 6 og § 13. Jf. EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5h (direktiv 2000/31/EF).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å spesifisere hvilke forsikringsvirksomheter som er unntatt fra ehandelsloven § 4 og § 5 samt å utpeke nasjonale kontaktpunkter.

§ 2.Forsikringsvirksomheter som er unntatt fra ehandelsloven § 4 og § 5

Følgende forsikringsvirksomheter er unntatt fra ehandelsloven § 4 og § 5, jf. ehandelsloven § 6 bokstav i. Forsikringsvirksomhet regulert i:

-lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring § 4 første og fjerde ledd,
-lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar § 3-4 tredje ledd,
-forskrift av 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m. § 1 og § 10 til § 14,
-lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-4 og § 12-6,
-lov av 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner kapittel 4,
-forskrift av 5. mai 1995 nr. 582 om opplysningsplikt for avtaler om annen forsikring enn livsforsikring § 1 til § 3,
-forskrift av 11. oktober 1995 nr. 854 om norske forsikringsselskapers forsikringstjenesteytelser og etablering av filial i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde § 7 og § 8,
-forskrift av 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 2 og § 3,
-forskrift av 5. mai 1995 nr. 581 om opplysningsplikt for avtaler om livsforsikring § 8,
-lov av 27. november 1992 nr. 111 om lovvalg i forsikring § 4 til § 10.
§ 3.Kontaktpunkter etter ehandelsloven § 13

Euro Info Center i Norges Eksportråd og Forbrukerombudet skal være nasjonale kontaktpunkter etter ehandelsloven § 13.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2003.