Forskrift om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften)

DatoFOR-2003-06-20-736
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2003 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endretFOR-2013-10-10-1216 fra 15.10.2013
EndrerFOR-1992-11-27-877, FOR-1975-12-19-8590
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§2, LOV-1992-05-15-47-§33
Kunngjort24.06.2003
KorttittelForskrift om åpning for anadromt laksefiske

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2003 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 2 og § 33. Fremmet av Miljøverndepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284, 10 okt 2013 nr. 1216.

§ 1.Fiske i sjø

I sjøen er fiske etter anadrome laksefisk bare tillatt med stang, håndsnøre, laksedorg, oter, kilenot, krokgarn og lakseverp til de tider og på de steder som er fastsatt av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om fangstkvantum.

Fiske i sjøen med faststående bundne redskaper kan bare utøves på eller i direkte tilknytning til grunn som eies eller leies av fiskeren.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Fiske i vassdrag

I vassdrag er fiske etter anadrome laksefisk bare tillatt med stang og håndsnøre til de tider og i de vassdrag eller deler av vassdrag som er fastsatt av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om fangstkvantum.

I grensevassdrag gjelder de regler som er fastsatt i henhold til avtale med vedkommende stat.

0Endret ved forskrift 10 okt 2013 nr. 1216 (i kraft 15 okt 2013).
§ 3.Minstemål

Det er bare tillatt å fange anadrome laksefisk som er minst 35 centimeter. I Nordland, Troms og Finnmark er det likevel tillatt å fange sjøørret og sjørøye som er minst 30 centimeter.

§ 4.Tillatelse til fiske med andre redskaper

I vassdrag, deler av vassdrag eller sjøområder med stort innslag av rømt oppdrettsfisk kan Miljødirektoratet i forskrift eller fylkesmannen i enkelttilfeller tillate fiske med andre redskaper enn de som følger av denne forskrift.

I andre tilfeller kan Miljødirektoratet tillate fiske med andre redskaper dersom særlige forhold tilsier dette.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 5.Definisjon av redskaper til fangst av anadrome laksefisk

Redskap til fangst av anadrome laksefisk skal være utformet og brukes slik Miljødirektoratet fastsetter i forskrift.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 6.Områder med fiskeforbud for fiske etter laks

Det er forbudt for norske statsborgere, personer som er bosatt i Norge og norske selskaper og andre sammenslutninger å fiske laks i området utenfor 12 nautiske mil fra den enkelte kyststats grunnlinje nord for 36° nordlig bredde.

Forbudet gjelder ikke fiske som skjer i henhold til bestemmelser gitt av Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO).

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. juli 2003. Fra samme tid oppheves kgl.res. av 27. november 1992 nr. 877 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk, og kgl.res. av 19. desember 1975 nr. 8590 om forbud mot fiske etter laks for norske fiskere i det nord-vestlige og nord-østlige Atlanterhav.