Forskrift om nedsenking av garnredskap.

DatoFOR-2003-06-20-737
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2003 hefte 9
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endret
EndrerFOR-1989-04-28-289
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§41
Kunngjort24.06.2003
KorttittelForskrift om nedsenking av garnredskap

Fastsatt ved kgl.res. 20. juni 2003 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 41. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Påbud om nedsenking av garnredskap

Garn med maskevidde større enn 32 millimeter som brukes til fangst av saltvannsfisk, skal i perioden fra og med 1. mars til og med 30. september senkes slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under havoverflaten til enhver tid.

§ 2.Utvidelse av nedsenkingspåbudet

Fylkesmannen kan for hele fylket eller for avgrensede områder bestemme at nedsenkingspåbudet skal gjelde for garn uansett maskevidde.

§ 3.Unntak ved yrkesfiske

Påbudet om nedsenking gjelder ikke for redskap som under utøving av yrkesfiske er satt ut for å fange annet enn laksefisk av fiskere som er oppført i fiskermanntallet, fra fartøy som er registrert i merkeregistret for norske fartøyer, jf. lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven).

§ 4.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er straffbart, jf. lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 28. april 1989 nr. 289 om nedsenking av garnredskap som er bestemt for fiske etter annen fisk enn anadrome laksefisk.