Forskrift om grader ved Kunsthøgskolen i Bergen.

DatoFOR-2003-06-25-1236
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 14
Ikrafttredelse25.06.2003
Sist endretFOR-2005-09-21-1100
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3
Kunngjort17.10.2003
KorttittelForskrift om grader ved Kunsthøgskolen i Bergen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av styret ved Kunsthøgskolen i Bergen 25. juni 2003 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-3 annet ledd. Endret 21 sep 2005 nr. 1100 (hjemmel).

I

1. Omfang

Denne gradsforskriften gjelder for de studieprogram som institusjonen vedtar å opprette.

2. Definisjoner 

2.1. Studieprogram

Et studieprogram er et flerårig studium som fører til en grad: bachelorgrad eller mastergrad.

Studieprogrammet skal beskrive hovedlinjer, profil og omfang for studiet.

Hvert studieprogram skal ha en eller flere studieplaner. 

2.2. Studieplan

En studieplan er en plan for hvordan studiet kan/skal gjennomføres for at det skal føre til et bestemt kompetansenivå, og som gir en nærmere beskrivelse av studiets struktur og innhold samt hvilke krav som stilles for opptak og gjennomføring. 

2.3. Studiekalenderen

Studiekalenderen er en oversikt som viser studieårets tilbud av undervisning og andre faglige aktiviteter, som kurs, prosjekter og seminarer.

I Studiekalenderen inngår nærmere bestemte aktiviteter felles for hele institusjonen. Denne delen av Studiekalenderen betegnes som Felleskalenderen. 

2.4. Studiepoeng

Studiepoeng er målestokk for arbeidsomfanget i studiet. 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium på full tid. 

2.5. Studentvurdering

Studentvurdering er en formell intern vurdering av det faglige nivået og den faglige fremgangen studenten har oppnådd ved bestemte stadier i studiet. 

2.6. Eksamen

Eksamen er den formelle vurderingen av det faglige nivået studenten har oppnådd ved avslutningen av et studieprogram. I eksamensvurderingen skal eksterne sensorer delta.

3. Studieprogram

Styret vedtar med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 46 nr. 2 hvilke studieprogram som skal opprettes, eventuelt hvilke studieprogrammer som institusjonen skal fremme forslag om overfor godkjennende myndighet.

4. Studieplan

Studieplanen skal inneholde:

-Målsetning for studiet;
-Studiestruktur og innhold med eventuelle obligatoriske deler;
-Arbeids- og undervisningsformer;
-Vurderingskriterier og prosedyrer, jf. pkt. 7 og 8;
-Opptakskrav.

Studieplanen godkjennes av styret med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 46 nr. 5.

5. Studiekalender

Studiekalenderen utarbeides foran hvert studieår for å gjennomføre intensjonene i studieplanen. Den skal inneholde en konkret oversikt over dette studieårets tilbud av undervisning og andre faglige aktiviteter, i form av kurser, prosjekter, seminarer etc. Studiekalenderen inneholder elementer så som:

-Felleskalenderen for hele institusjonen;
-Felleselementer på avdelingsnivå;
-Fagspesifikke deler.

Felleskalenderen fastsettes av rektor. Den øvrige studiekalenderen utarbeides av dekanus og godkjennes av rektor.

6. Studiekontrakt/utdanningsplan

Ved opptak til Kunsthøgskolen i Bergen skal det inngåes studiekontrakt mellom studenten og institusjonen.

Studiekontrakten skal danne et forpliktende forhold mellom institusjonen og den enkelte student og klargjøre institusjonens forpliktelser overfor studenten, så vel som studentens rettigheter og plikter i forhold til institusjonen.

Til studiekontrakten skal det knyttes en individuell utdanningsplan. I utgangspunktet skal denne utdanningsplanen knyttes til et studieprogram. Etter det første studieåret kan det gjennom utdanningsplanen etter avtale etableres et mer individuelt studieløp for den enkelte student.

Utdanningsplanen skal revideres årlig.

I masterstudiene erstattes den individuell utdanningsplanen med den videreutviklede prosjektbeskrivelsen.

Kravene til kunstfaglig/designfaglig kompetanse ved slutten av et studieprogram kan ikke fravikes gjennom utformingen av den individuelle utdanningsplanen/videreutviklede prosjektbeskrivelsen.

Ved starten av hvert studieår utpeker institusjonen en hovedveileder for studenten. Denne utpekes etter konsultasjon med studenten, og ut fra en samlet vurdering av faglige behov og institusjonens tilgjengelige personalressurser. Når en student taes opp første gang, skal studentens hovedveileder utpekes innen utgangen av september.

Styret fastsetter studiekontrakten og mal for individuell utdanningsplan.

7. Vurderingsprosedyrer 

7.1. Bachelorprogrammer

Studenten skal vurderes i forhold til faglig fremgang og nivå ved slutten av hvert semester.

Studenten skal vurderes i forhold til den samlede faglige fremgang i arbeidsperioden og i henhold til de vurderingskriterier som er fastsatt i studieplanen.

Vurderingen foretaes av hovedveileder og en annen faglig tilsatt utpekt av dekanus.

Vurderingen skal fastsette om studenten samlet sett har hatt tilstrekkelig faglig fremgang i forhold til studieplanen/utdanningsplanen til å ha bestått den aktuelle arbeidsperioden på ett semester, tilsvarende 30 studiepoeng.

I forbindelse med vurderingen skal studenten gjennom sin hovedveileder få en nærmere tilbakemelding om status på den faglige fremgangen. Det skal fastsettes retningslinjer for slik tilbakemelding.

Nærmere bestemmelser om vurderingsprosedyrene kan fastsettes i studieplanen. 

7.2. Masterprogrammer

Studenten skal vurderes på de tidspunkt og i forhold til de vurderingskriterier som fastsettes i studieplanen.

I forbindelse med vurderingen skal studenten gjennom sin hovedveileder få en nærmere tilbakemelding om status på den faglige fremgangen. Det skal fastsettes retningslinjer for slik tilbakemelding.

Nærmere bestemmelser om vurderingsprosedyrene kan fastsettes i studieplanen. 

7.3. Forutsetninger for vurdering

Forutsetningen for at slike vurderinger kan foretaes, er at studenten har gjennomført/bestått de deler av studieplanen eller den individuelle utdanningsplanen som eventuelt er fastsatt/avtalt som obligatoriske.

Dersom slike obligatoriske deler ikke er gjennomført, kan dekanus etter tilrådning fra hovedveilederen allikevel beslutte at studenten skal vurderes. Hvis den faglige fremgangen i slikt tilfelle ut fra en samlet vurdering vurderes som tilstrekkelig, er det en forutsetning for å ha bestått vurderingen at de obligatoriske deler kan gjennomføres i løpet av de neste 12 måneder.

8. Eksamen

Alle studieprogram avsluttes med en eksamen. Forutsetningen for å bli oppmeldt til eksamen, er at studenten har bestått de forutgående vurderinger som kreves iht. denne forskriften, jf. pkt. 7.1 eller studieplanen, jf. pkt. 7.2.

Studenten skal vurderes i forhold til studieplanen/den individuelle utdanningsplanens målsetninger og de vurderingskriterier som er fastsatt i studieplanen.

Eksamensvurderingen foretaes av hovedveileder og to eksterne sensorer oppnevnt av dekanus. Karakteren fastsettes som «Bestått» eller «Ikke bestått».

Etter avsluttet eksamen skal studenten gjennom sin hovedveileder få en nærmere tilbakemelding om status på det faglige sluttresultatet. Det skal fastsettes retningslinjer for slik tilbakemelding.

Styret fastsetter nærmere regler i Eksamensreglementet.

9. Ikke bestått studiesemester/hovedelement* /eksamen

En student som iht. pkt. 7 ikke får godkjent semesteret/hovedelementet,* må ta det angjeldende semester/hovedelement på nytt. Studenten kan få samme semester/hovedelement vurdert ytterligere to ganger.

En student som iht. pkt. 8 får karakteren «Ikke bestått» ved eksamensvurderingen, kan påbegynne denne eksamenen ytterligere to ganger.

Hvis studenten ikke får godkjent resultat etter tredje gangs vurdering iht. pkt. 7 eller pkt. 8, mister studenten studieretten til det aktuelle studieprogrammet.

*Jf. masterprogrammenes definisjon av hovedelementer i studiet.

10. Klage

En student kan klage dersom:

-Studenten ikke får godkjent den individuelle utdanningsplanen/den videreutviklede prosjektbeskrivelsen, jf. pkt. 6;
-Studenten ikke blir tatt opp til vurdering av gjennomført semester/studiedel pga. manglende gjennomføring av obligatoriske deler av studiet, jf. pkt. 7;
-Vurderingen ved slutten av et semester/hovedelement konkluderer med at studenten ikke har vist tilstrekkelig faglig fremgang til å ha bestått arbeidsperioden, jf. pkt. 7;
-Studenten ikke består eksamen ved slutten av et studieprogram, jf. pkt. 8.

Ved klage etter første, andre og tredje strekpunkt vurderes klagen av dekanus, hovedveileder og en annen faglig tilsatt oppnevnt av rektor.

Ved klage etter fjerde strekpunkt vurderes klagen av en ny kommisjon med et internt og to eksterne medlemmer oppnevnt av dekanus.

De faglige vurderinger kan ikke påklages videre, men eventuelle saksbehandlingsfeil kan påklages videre til institusjonens styre.

11. Vitnemål

Studenter som har gjennomført et studieprogram og har bestått avsluttende eksamen får utdelt vitnemål som dokumentasjon på oppnådd grad. I tillegg til vitnemål skal studentene få et forklarende tillegg på engelsk, Diploma supplement.

12. Fritak

Studenter som har avlagt eksamen ved andre institusjoner, eller på annen måte kan dokumentere gjennomført utdanning, kan søke om fritak for deler av studieprogrammet de er tatt opp til. Fritak gies normalt i form av tilsagn for å ikke delta i nærmere bestemte studiedeler.

13. Innpassing

Søknad om innpassing innebærer at en søkers tidligere eksterne utdanning vil bli vurdert i forhold til å ha gjennomført tilsvarende nivå i et studium ved Kunsthøgskolen i Bergen. En søknad om innpassing krever grundig dokumentasjon av innhold og nivå på den tidligere utdanningen. Innpassing foretaes til et bestemt årstrinn i studiet.

14. Nedlegging

Hvis et studieprogram nedlegges, skal det normalt avholdes eksamen for dette studieprogrammet i de to påfølgende semestre etter siste ordinære eksamen, selv om det ikke foreligger noe undervisningstilbud.

Høgskoledirektøren kan i særlige tilfeller beslutte å begrense denne muligheten.

15. Bachelorgraden

Bachelorgraden ved Kunsthøgskolen i Bergen tildeles for de treårige studieprogram som institusjonen vedtar å opprette, og for studier på samme nivå som er gjennomført iht. godkjent individuell utdanningsplan.

Styret kan vedta at bestemte kombinasjoner av kortere studieprogram skal gi rett til denne graden.

I bachelorgraden skal det inngå et selvstendig arbeid som skal utgjøre hovedgrunnlaget for eksamensvurderingen iht. pkt. 8. Omfanget av det selvstendige arbeidet fastsettes i Eksamensreglementet.

16. Mastergraden

Mastergraden ved Kunsthøgskolen i Bergen tildeles for de toårige studieprogrammer som bygger på bachelorgraden og som opprettes i samsvar med bestemmelsene for dette i lov om universiteter og høgskoler § 45 nr. 1 og § 46 nr. 2.

For dette studiet gjelder forskrift av 2. juli 2002 nr. 738 om krav til mastergrad, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet.

I mastergraden skal det inngå et selvstendig arbeid på 60 studiepoeng. Dette skal utgjøre hovedgrunnlaget for eksamensvurderingen iht. pkt. 8.

I denne eksamensvurderingen skal det legges vekt på at studenten demonstrerer tilstrekkelig kompetanse til å kunne møte de utfordringer og de standarder som profesjonsutøvelsen vil kreve.

II

Forskriften trer i kraft straks.