Forskrift om arbeids- og hviletid på fiske- og fangstfartøy.

DatoFOR-2003-06-25-787
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse01.08.2003
Sist endretFOR-2013-08-19-1036 fra 20.08.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§23, LOV-2007-02-16-9-§24, LOV-2007-02-16-9-§28a, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2013-08-19-1002
Kunngjort01.07.2003
Rettet08.07.2003 (§ 3 bokstav e)
KorttittelForskr om arbeids- og hviletid på fiskefartøy

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 25. juni 2003 med hjemmel i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip og sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 23, § 24 og § 28a, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 32h (direktiv 2003/88/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 17 aug 2004 nr. 1199, 29 juni 2007 nr. 1006, 19 aug 2013 nr. 1036.
Rettelser: 08.07.2003 (§ 3 bokstav e).

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at arbeidstakernes sikkerhet og helse beskyttes mot skade som oppstår eller kan oppstå ved for lang arbeidstid, for lite hvile eller ved uregelmessig arbeidstid.

§ 2.Virkeområde

Med mindre annet følger av denne forskrift skal den gjelde for enhver som arbeider på norske fiske- og fangstfartøy, og som ikke bare arbeider om bord mens fartøyet ligger i havn.

Denne forskrift gjelder ikke for arbeidstaker som er alene om bord på eget fiske- og fangstfartøy.

For arbeidstakere under 18 år gjelder særbestemmelser i forskrift av 25. april 2002 nr. 423 om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)Arbeidstid: den tiden hvor arbeidstakeren skal utføre arbeid i forbindelse med skipets drift.
b)Fiske- og fangstfartøy: fartøy som ervervsmessig benyttes til å fange levende ressurser i havet, eller som fører egen fangst alene eller i forbindelse med andres, eller fartøy som er bestemt til tilvirkning av fiske- eller fangstprodukter, når de brukes til dette eller til føring av egne fangstprodukter, alene eller i forbindelse med andres.
c)Hviletid: et sammenhengende tidsrom av en varighet på mer enn en time utenfor arbeidstiden.
d)Nattarbeid: arbeid som utføres i tidsrom mellom kl. 00.00 og 07.00.
e)Nattarbeider: arbeidstaker som utfører minst 3 timer av sin daglige arbeidstid som nattarbeid, eller som forventes å utføre minst 20 prosent av sin årlige arbeidstid som nattarbeid.
§ 4.Plikter

Rederiet, arbeidsgiver, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord skal påse, sørge for og medvirke til at forskriften gjennomføres i samsvar med pliktbestemmelsene i skipssikkerhetsloven og denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007), 19 aug 2013 nr. 1036 (i kraft 20 aug 2013).
§ 5.Fravik

Sjøfartsdirektoratet kan, når det er sikkerhets- og helsemessig forsvarlig, og ikke strider mot internasjonal overenskomst som Norge er tilsluttet, fatte vedtak om fravik fra denne forskrift. Direktoratet kan fastsette særlige vilkår ved slikt vedtak.

§ 6.Generelle retningslinjer

Ved tilretteleggelse av arbeidet skal arbeidstakernes sikkerhet og helse ivaretas i samsvar med forskrift av 4. august 2000 nr. 808 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip. Det skal tas særlig hensyn til den fare for sikkerhet og helse nattarbeidere og arbeidere som deltar i skiftarbeid utsettes for.

§ 7.Arbeids- og hviletid

Den alminnelige arbeidstid skal ikke overstige 48 timer i uken beregnet som et gjennomsnitt i en periode som ikke skal overstige 12 måneder.

Hviletiden skal være minst 10 timer i løpet av en hvilken som helst periode på 24 timer, og 77 timer i løpet av en hvilken som helst periode på 168 timer.

Hvileperioden kan deles i to perioder hvor den ene skal være minst 6 timer. Tidsrommet mellom to hvileperioder skal ikke overstige 14 timer.

Skipsfører kan kreve at arbeidstakerne utfører det antall arbeidstimer som er nødvendig for den umiddelbare sikkerhet til fartøyet, personer om bord, redskaper, eller lasten, eller for å komme andre fartøy eller personer i havsnød til unnsetning.

§ 8.Nattarbeid

Arbeidstakere som utfører nattarbeid skal tilbys egnet helseundersøkelse. Helseundersøkelsen skal utføres før arbeidstaker begynner arbeidet, og deretter med regelmessig mellomrom. Lege avgjør hyppigheten av og innholdet i undersøkelsen, på bakgrunn av arbeidstakerens helsetilstand og de belastninger vedkommende utsettes for. Rederiet dekker kostnadene ved helseundersøkelsen.

Når det er nødvendig av hensyn til arbeidstakerens helse skal arbeidstaker om mulig omplasseres til annet arbeid som ikke innebærer nattarbeid.

§ 9.Fravik ved tariffavtaler

Bestemmelsene i § 7, første til tredje ledd kan fravikes i tariffavtale. Fravik kan være av objektive eller tekniske grunner, eller av hensyn til arbeidets tilretteleggelse. Fravik skal, så langt det er mulig, følge de fastsatte normene, men det kan tas hensyn til hyppigere eller lengre fritidsperioder, eller til sikring av kompenserende fritid.

Om bord på fartøy som ikke er omfattet av tariffavtale, kan det inngås skriftlig avtale om å følge de fravik fra denne forskrift som er gjennomført i tariffavtaler for tilsvarende mannskapsgrupper og fartøy.

§ 10.Tilsyn

Sjøfartsdirektoratet eller andre som er bemyndiget kan til enhver tid føre tilsyn om bord, eller kreve fremlagt opplysninger for kontroll av at forskriftens bestemmelser følges.

§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. august 2003.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 12).