Forskrift om fotoflyging m.m. (BSL D 5-6)

DatoFOR-2003-06-26-863
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2016-01-05-5
EndrerFOR-1993-12-20-1321
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-1, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort04.07.2003
KorttittelForskrift om fotoflyging m.m. (BSL D 5-6)

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 26. juni 2003 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-1, § 9-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak av 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Endret ved forskrifter 23 sep 2014 nr. 1242, 5 jan 2016 nr. 5.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å stille slike krav til fotoflyging at virksomheten kan gjennomføres på sikrest mulig måte.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder all fotoflyging med unntak av:

a)passasjerers fotografering eller opptak med sensorsystemer fra luftfartøy i regelbunden rutetrafikk,
b)passasjerers fotografering eller opptak med sensorsystemer til rent privat formål når fotograferingen eller opptaket ikke påvirker flygingen eller er en del av dens formål, eller
c)fotografering eller opptak med sensorsystemer fra luftfartøy som deltar i organisert flygekonkurranse når fotograferingen eller opptaket inngår som en del av flygekonkurransen og dette er beskrevet i egen Standard operativ prosedyre (SOP) godkjent av Luftfartstilsynet, jf. § 5.

Forskriften gjelder ikke for fotoflyging som omfattes av reglene i forordning (EU) nr. 965/2012 som gjennomført ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.

0Endret ved forskrift 5 jan 2016 nr. 5.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

1.Fotoflyging: All bruk av luftfartøy for utførelse av fotografering og opptak med sensorsystemer fra luften innenfor norsk område, samt utenfor norsk område med norsk luftfartøy når dette er forenlig med fremmed rett.
2.Sensorsystemer: Systemer for opptak, lagring og prosessering av data, herunder videokamera med videorecorder, SAR (Syntetic Aperture Radar), IRLS (InfraRed Line Scanning), Multispectral (0,3-1,4 um), Radio Frequency, Electromagnetic Induction, Ground Penetrating Radar, mm Radar, Magnometric, Gravimetric, Thermal/moisture, Air Pollution og Seismic.
§ 4.Generelt

All fotoflyging skal utføres i samsvar med forskrift av 6. januar 1997 nr. 3 om fotografering mv fra luften og kontroll av luftfotografier og opptaksmateriale fra luftbårne sensorsystemer, fastsatt av Forsvarsdepartementet.

§ 5.Standard operativ prosedyre (SOP)
(1) Før fotoflyging igangsettes skal det utarbeides en Standard operativ prosedyre (SOP) som skal godkjennes av Luftfartstilsynet.
(2) Standard operativ prosedyre skal inneholde følgende punkter:
a)Gyldighetsområde for SOP
b)Generell informasjon
c)Operative bestemmelser
d)Besetningsmedlemmenes kvalifikasjoner
e)Opplæringsprogram for fartøysjef
f)Krav til luftfartøy og installasjoner
g)Planlegging av oppdrag
h)Gjennomføring av oppdrag
i)Operative begrensninger.
(3) Endringer i SOP skal godkjennes av Luftfartstilsynet.
§ 6.Operative krav
(1) Luftfartøyets fartøysjef skal være fører mens fotograferingen eller opptaket pågår med mindre annet er godkjent i henhold til SOP.
(2) Fotografering og opptak med sensorsystemer skal ikke utføres av fartøysjef unntatt når:
a)luftfartøyet har fastmontert installasjon for fotografering eller opptak,
b)installasjonen er godkjent av Luftfartstilsynet, og
c)installasjonen kan betjenes fra førerposisjon.
(3) Luftfartøyet skal minimum bemannes med den besetning som fremgår av luftfartøyets flygehåndbok (AFM) eller driftshåndboken (DHB). Dersom luftfartøyet ikke har installasjon som nevnt i 2. ledd, skal det i tillegg til flygebesetningen være tilstrekkelig personell til betjening av kamera eller sensorsystem.
(4) Under fotoflyging skal det ikke være andre personer om bord i luftfartøyet enn de som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget. En person kan likevel tas med i opplæringsøyemed såfremt luftfartøyets ytelsesevne tillater det. Dette skal i så fall fremgå av SOP eller DHB.
(5) Fartøysjefen plikter å forvisse seg om at fotograf, operatør av sensorsystemer og øvrig besetning er informert om luftfartøyets ytelser og begrensninger samt gjeldende lufttrafikkregler i forskrift 23. september 2014 nr. 1242 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer og forordning (EU) nr. 923/2012 SERA.3101 og SERA.3105.
(6) Luftfartøyet skal ha et kommunikasjonsanlegg som sikrer kommunikasjon mellom fartøysjef og fotograf eller operatør av sensorsystem under flygingen.
(7) Fartøysjefen skal være kjent med de grunnleggende elementer for fotografering eller opptak med sensorsystemer.
0Endret ved forskrift 23 sep 2014 nr. 1242 (i kraft 13 nov 2014).
§ 7.Flygebesetning
(1) Fartøysjefen skal være innehaver av gyldig norsk trafikkflygersertifikat. For å utføre fotoflyging skal fartøysjefen minimum ha 500 timer total flygetid, herav 250 timer som fartøysjef og 50 timer på den aktuelle luftfartøytypen i bruk.
(2) Bekreftelse for gjennomgått opplæring og trening skal føres inn i fartøysjefens flygetidsbok.
(3) Fartøysjefen skal ha gjennomgått opplæring i rutiner og fremgangsmåter som er spesielle for fotoflyging.
(4) I selskap med driftstillatelse er flygesjefen ansvarlig for opplæring og trening. Program for opplæring og trening i fotoflyging skal fremgå av Standard operativ prosedyre (SOP) eller driftshåndboken (DHB).
(5) Fartøysjefen skal ha grundig kunnskap om luftfartøyets ytelser og begrensninger i forskjellige konfigurasjoner, flygehastigheter og flygehøyder samt kunnskap i meteorologi, spesielt hva angår forhold som fører til opp- og nedadgående vinder og turbulens.
(6) Fartøysjefen skal ha inngående kunnskap om de kartsymboler og merkinger som angir forskjellige former for luftfartshindringer og restriksjons-/fareområder og grundig ha satt seg inn i hvilke hindringer som finnes i det aktuelle området.
(7) Når flygehåndboken krever det for angjeldende luftfartøy eller når foretak har bestemmelser om krav om styrmann, skal styrmannen være innehaver av gyldig norsk trafikkflygersertifikat samt ha gyldig utsjekk på angjeldende luftfartøytype.
§ 8.Luftfartøyet
(1) Luftfartøyet skal brukes i samsvar med bestemmelsene i luftdyktighetsbeviset og innen de rammer som flygehåndboken (AFM) eller andre dokumenter med tilknytning til luftdyktighetsbeviset fastsetter. Luftfartøyet skal ha stigeevne med de aktuelle vekter og for de forhold som flygingen skal gjennomføres under for derved å kunne klarere alle hindringer med foreskrevet margin. Så lenge luftfartøyet befinner seg i en lavere høyde enn 2000 ft. over bakken eller vannet, skal dets stigeevne minst utgjøre 300 ft./min. i aktuelle flygeforhold og flygehøyde i standardatmosfæren (ISA) og ikke mindre enn 250 ft./min. i ISA + 15 grader Celsius.
(2) Eventuell fotodør, fotovindu og annet spesialutstyr skal tilfredsstille gjeldende luftdyktighetskrav.
§ 9.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004. Fra samme tid oppheves forskrift av 20. desember 1993 nr. 1321 om fotoflyging, BSL D 5-6.