Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

DatoFOR-2003-06-27-792
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endret
EndrerFOR-1997-02-27-358
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1982-11-19-66-§6-9, LOV-1991-12-13-81-§2-1, LOV-1991-12-13-81-§4-6 jf. LOV-2011-06-24-30-§13-2
Kunngjort01.07.2003
KorttittelKvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2003 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. § 2-1 tredje ledd og § 4-6. Fremmet av Sosialdepartementet.

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie- og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel.

§ 2.Virkeområde

Forskriften kommer til anvendelse ved kommunens gjennomføring av pleie- og omsorgstjenester, uavhengig av hvor tjenesten utføres. Dersom deler av disse tjenestene utføres av private, skal kommunen ved avtale sikre seg at denne forskriften også blir fulgt i den private partens utførelse av tjenestene.

§ 3.Oppgaver og innhold i tjenestene

Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at:

-tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes
-det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten
-brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenestene.

For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlige nedfelte prosedyrer som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. Med det menes bl.a.:

-oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
-selvstendighet og styring av eget liv
-fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat
-sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
-følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold
-mulighet for ro og skjermet privatliv
-få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
-mulighet til selv å ivareta egenomsorg
-en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
-nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand
-nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
-tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov
-tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
-tilpasset hjelp ved av- og påkledning
-tilbud om eget rom ved langtidsopphold
-tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.
§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2003. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 27. februar 1997 nr. 358 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene, fastsatt av Sosial- og helsedepartementet med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 6-9.