Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter

DatoFOR-2003-06-27-959
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 11
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endretFOR-2016-12-20-1773 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2002-06-27-897
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§5-5, LOV-1997-02-28-19-§22-2, LOV-1994-08-05-55-§6-2, LOV-1999-07-02-61-§5-5, LOV-1999-07-02-63-§5-1
Kunngjort22.07.2003
Rettet09.09.2003 (hjemmelsfelt)
KorttittelForskrift om dekning av laboratorieutgifter mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 27. juni 2003 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-5 fjerde ledd og § 22-2 andre ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 6-2, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 5-1 siste ledd og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 5-5 nr. 1 og 2.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 des 2003 nr. 1801, 31 mars 2004 nr. 609, 29 juni 2004 nr. 1058, 25 okt 2004 nr. 1382, 21 des 2004 nr. 1823, 1 juli 2005 nr. 798, 1 sep 2005 nr. 1231, 18 des 2005 nr. 1692, 21 juni 2006 nr. 671, 18 des 2006 nr. 1511, 19 des 2007 nr. 1657, 26 juni 2008 nr. 733, 25 nov 2008 nr. 1265, 22 des 2008 nr. 1581, 26 juni 2009 nr. 950, 21 des 2009 nr. 1732, 23 juni 2010 nr. 962, 16 des 2010 nr. 1699, 19 des 2011 nr. 1418, 18 des 2012 nr. 1365, 17 jan 2013 nr. 61, 25 juni 2013 nr. 767, 17 des 2013 nr. 1562, 24 juni 2014 nr. 858, 11 des 2014 nr. 1591, 14 des 2015 nr. 1476, 12 mai 2016 nr. 490, 23 juni 2016 nr. 779, 20 des 2016 nr. 1773.

Kapittel I

§ 1.Det ytes stønad til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorier og røntgeninstitutt og i private sykehus som driver laboratorie- og røntgenvirksomhet.

Det er et vilkår for stønad at lege er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom, for skade eller lyte, for veiledning i familieplanlegging, ved svangerskap og ved fødsel.

Det ytes også stønad i forbindelse med cervixcytologiske undersøkelser som utføres etter innkalling som ledd i et fastsatt screeningprogram.

0Endret ved forskrift 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 2.Utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter godtgjøres etter takster som er fastsatt i kapittel II.

Stønad ytes etter de takstene som gjelder på behandlingstiden.

§ 3.Det ytes stønad til dekning av et medlems utgifter til:
a)prøver og undersøkelser ved private medisinske laboratorier
b)radiologiske undersøkelser og behandling ved private røntgenavdelinger eller røntgeninstitutter

som omfattes av avtale mellom virksomheten og regionalt helseforetak, jf. lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. Avtalte volumbegrensninger har ikke virkning for et medlems rett til refusjon fra folketrygden.

Det er et vilkår for refusjon at undersøkelsen ved laboratorievirksomheten er rekvirert av lege, tannlege eller jordmor.

Det er et vilkår for refusjon at undersøkelsen ved røntgenvirksomheten er rekvirert av lege, tannlege, kiropraktor eller manuellterapeut.

0Endret ved forskrifter 25 okt 2004 nr. 1382 (i kraft 1 okt 2004), 18 des 2005 nr. 1692 (i kraft 1 jan 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 4.Det ytes stønad etter honorartakstene:
1.Ved kontrollundersøkelser under svangerskap, ved fødsel og ved behandling for sykdom i forbindelse med svangerskap og fødsel, og for en undersøkelse etter fødselen.
2.Ved behandling av skade eller sykdom som går inn under folketrygdloven kapittel 13, jf. lovens § 5-25 og under lovene om krigspensjonering. For militærpersoner er det likevel et vilkår at legehjelpen ikke gis av militærlege.
3.Ved behandling av et medlem som er innsatt i fengselsvesenets anstalter, dersom undersøkelsen eller behandlingen foretas av annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten.
4.Ved behandling hvor pasientens tilstand er til hinder for å innkreve egenandelen, for eksempel ved alvorlige sinnslidelser, behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, større akutte skader, bevisstløshet og dødsfall. Laboratorie- og røntgenvirksomheten må kort begrunne kravet overfor Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer.
5.Ved psykoterapeutisk behandling av barn under 18 år.
6.Ved behandling av barn under 16 år.
7.Ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer (jf. forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer).

Det ytes godtgjørelse etter honorartakstene dersom

a.undersøkelse er rekvirert på grunn av allmennfarlig smittsom sykdom eller mistanke om allmennfarlig smittsom sykdom.
b.det er behov for behandling eller kontroll for allmennfarlig smittsom sykdom.

Det ytes stønad etter denne bestemmelse til den som oppholder seg i Norge, selv om vedkommende ikke er medlem i folketrygden.

0Endret ved forskrifter 18 des 2005 nr. 1692 (i kraft 1 jan 2006), 21 juni 2006 nr. 671 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 21 des 2009 nr. 1732 (i kraft 1 jan 2010), 23 juni 2010 nr. 962 (i kraft 1 juli 2010), 17 jan 2013 nr. 61, 12 mai 2016 nr. 490.
§ 5.Ved krav om godtgjørelse av utgifter til undersøkelse og behandling, skal medlemmet legge fram spesifisert og kvittert regning fra laboratorie- og røntgenvirksomheten senest førstkommende måned etter behandlingsdagen. Regningen må i tillegg til diagnose, tariffnummer, dato og klokkeslett for utført undersøkelse eller behandling, inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre stønadskravet.

Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer skal revidere og kontrollere regning som medlemmet har levert, og utbetale stønaden til medlemmet snarest mulig, og senest en måned etter at regningen er mottatt.

0Endret ved forskrifter 18 des 2005 nr. 1692 (i kraft 1 jan 2006), 21 juni 2006 nr. 671 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 6.Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer kan inngå avtale med private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter om direkte oppgjør med folketrygden, jf. folketrygdloven § 22-2 andre ledd. Stønaden utbetales i så fall direkte til laboratorie- og røntgenvirksomheten. Laboratorie- og røntgenvirksomheten har da ikke rett til å kreve av medlemmet den delen av honoraret som folketrygden dekker. Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer fastsetter nærmere retningslinjer for direkte oppgjør.

Private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter plikter å overføre regning som nevnt i § 5 elektronisk til Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer i samsvar med krav fastsatt av samme myndighet, dersom virksomheten har avtale om direkte oppgjør. Virksomheter som nevnt i første punktum skal følge Datatilsynets regler om sikring av personopplysninger.

0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 671 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 7.Ved uenighet mellom Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer og private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter om beregning av stønad, kan begge parter bringe tvisten inn for det organ Helsedirektoratet bestemmer, hvis tilfellet ikke hører inn under loven om anke til Trygderetten.
0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 671 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 8.Tvist om forståelsen av de enkelte punkter i avtale om direkte oppgjør for utgifter til behandling og undersøkelse ved private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter, kan bringes inn for Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer til avgjørelse hvis begge parter er enige om det.
0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 671 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).
§ 9.Helsedirektoratet kan i særlige tilfeller for et enkelt organ eller flere organer underlagt Helsedirektoratet, gjøre unntak fra denne forskriften.
0Endret ved forskrifter 21 juni 2006 nr. 671 (i kraft 1 juli 2006), 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009).

Kapittel II 

- Forkortelser:

Hon. - står for honorar, og angir takstbeløpet i kroner.

Ref. - står for refusjonsandel.

Egen. - står for egenandel.

Merk. - står for merknad.

Rep. - står for repetisjon.

NCRP - Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer.

Regningsid. - står for regningsidentifikasjon.

- Repetisjoner:

0 - betyr at taksten ikke kan repeteres på samme regningskort, dvs. at prosedyre/undersøkelse/behandling refunderes én gang selv om den gjentas.

50 % - betyr at taksten kan repeteres én gang med halvparten av takstbeløpet.

Rep. - betyr at taksten kan repeteres flere ganger på samme regningskort. Står det i stedet et tall, kan taksten repeteres dette antall ganger.

Rep. 50 % - betyr at taksten kan repeteres flere ganger, men at det for hver av repetisjonene bare kan beregnes halv takst.

A. Takster for private medisinske laboratorievirksomheter 

Alminnelige undersøkelser

TakstTekstEgenand .Ref.Merk.Rep.
701aTaking av blodprøver44,-0,–0
 

Enkel undersøkelse

TakstTekstRef.Merk.Rep.
703Inkubering av objektglass agar (inkl. prøveglass)5,–0
 

Enkle kvantitative og mer tidkrevende kvantitative undersøkelser

TakstTekstRef.Merk.Rep.
704cMikroskopisk undersøkelse av farget preparat (mikrober eosinofile)9,–0
704eKuldeagglutininer8,–0
704fNormotest5,–0
704gBestemmelse av blødningstid eller koagulasjonstid8,–0
704jBlod i fæces13,–0
704kTrichomonas vaginalis i sekret5,–0
704lMikroskopisk undersøkelse av fæces5,–0
 

Mer krevende kvantitative undersøkelser

TakstTekstRef.Merk.Rep.
705aBlod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell (minst 3 prøver fra forskjellige dager))13,–0
705bTelling av retoculocytter15,–0
705cTelling av eosinofile levkocytter16,–0
705dTelling av basofilt punkterte erythrocytter8,–0
705eBestemmelse av osmotisk resistens8,–0
705fMCV15,–0
705gFremstilling og farging av blodutstryk15,–0
705hPrøvetaking til direkte immunfluorescens for chlamydia og herpes8,–0
705iSkabbmidd eller sopp8,–0
705jMikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eoesinofili9,–0
705kImmunologisk CRP-test8,–0
 

Tid- eller spesielt kompetansekrevende undersøkelser

TakstTekstRef.Merk.Rep.
706aOversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller differensialtelling20,–0
706bUndersøkelse av syreforhold/ventrikkelaspirasjon12,–rep.
706cNy undersøkelse etter stimulering6,–0
706dAdministrasjon av belastningsdoser og etterfølgende overvåking, prøvetaking og utført analyse26,–0
706eTillegg for flere prøver12,–0
706fTelling av trombocytter20,–0
706gImmunologisk R.A.-test21,–0
706hImmunologisk graviditetstest HCG-test18,–0
706iImmunologisk test på mikroalbumin i urin18,–0
706jImmunologisk test på blod fra nedre del av tarmen12,–0
706kImmunologisk test på bakterieantigen (streptokokker)18,–0
706lImmunologisk test på virusantigen mononucleose20,–0
707aTaking av EKG15,–0
707bTyding av EKG15,–0
 

Tørrkjemiske analyser (reflektometrisk eller fotometrisk avlesning)

TakstTekstRef.Merk.Rep.
708aGlukose (blodsukkertest)4,–0
708bAndre analyser av: Kolesterol, triglycerider, kalium, kreatinin, urinstoff, urinsyre, GGT (gamma gt), ASAT, ALAT, (CK) kreatinin kinese, bilirubin amylase, LDH Lactosehydrogenase4,–5
709HbA1 c – glykosert hemoglobin for bestemmelse av langtidsglukose28,–0
710Trombotest19,–0
 

Klinisk nevrofysiologi

TakstTekstRef.Merk.Rep.
720aTaking av standard - electroencephalogram (EEG)34,–rep.
720bTyding av standard - electroencephalogram (EEG)25,–rep.
720cNødvendig medikamentell aktivering25,–rep.
721Taking og tyding av spesielt arbeids-/tidkrevende EEG-undersøkelser (telemetri, videometri, polygradi, kontinuerlig langtidsregistrering med spesialelektroder, prematur, prematur neonatal-perinatal registrering)122,–rep.
722Neurografiundersøkelse og undersøkelse av senresponser og dekrementreaksjon/elektromyografiundersøkelse (standard EMG, fibertetthet, singlefibre EMG, kvantitativ EMG, makro EMG)70,–rep.
723Evoked responseundersøkelse av sentrale sensoriske eller motoriske baner (SEP, UER, AER, ECS)70,–rep.
725Elektroretinografi27,–rep.
726Neurofysiologisk/kvantitativ sensibilitetsundersøkelse eller dynamometri22,–rep.
 

Immunhematologi

TakstTekstRef.Merk.Rep.
728aFullstendig blodtyping etter ABO-systemet6,–rep.
728bRh(D)-typing, M-typing, N-typing4,–rep.
728cAndre typinger med mer kostbare sera6,–rep.
729aUndersøkelse på irregulære blodtypeantistoffer. Enkel og utvidet forlikelighetsprøve (for hver ytterligere forlikelighetsprøve samtidig til samme mottaker regnes 50 % tillegg)13,–rep. 50 %
729bMer omfattende immunhematologiske undersøkelser21,–rep.
730aDirekte antiglobulinreaksjon hos nyfødte6,–rep.
730bIdentifikasjon av antigen med indirekte hemagglutinasjonsinhibisjonsteknikk (ved titrering regnes 25 % tillegg)11,–25 %
730cIdentifikasjon og titrering av antistoff med indirekte hemagglutinasjonsteknikk14,–rep.
730dImmunelektroforese/immunologisk kvantitering av proteiner31,–rep.
 

Medisinsk mikrobiologi

TakstTekstRef.Merk.Rep.
731aGrampreparat eller KOH-preparat som egen undersøkelse15,–rep.
731bIdentifikasjon og karakterisering av bakterier ved serologisk eller biokjemisk teknikk15,–rep.
731cEnkle agglutinasjonsundersøkelser på antistoff mot rubella og HBs antigen IHA, Revers HA, MKR og VDRL10,–rep.
731dKuldeagglutinasjon10,–rep.
731eHurtigprøve eller titrering10,–rep.
731fAgglutinasjon med bakterieantigen11,–rep.
732aZiehl-Neelsen-preparat som egen undersøkelse18,–rep.
732bUndersøkelse av malariapreparat tykk eller tynn dråpe20,–rep.
732cSpirocheter, mørkefelt14,–rep.
732dDyrking av bakterier, gjærsopp18,–rep.
732eTrichomonas18,–rep.
732fSterilitetskontroll av dialyse og infusjonsvæsker14,–rep.
732gResistensus, lapp-/tablettmetoden18,–rep.
732hPaul-Bunnels reaksjon14,–rep.
732iHemolyse i gel14,–rep.
732jLatexagglutinasjon for viruspåvisning, hurtigprøve14,–rep.
732kAntistreptolysintitrering15,–rep.
732lAntistaflosintitrering20,–rep.
733Mer kompliserte og ressurskrevende undersøkelser som f.eks. IHA, KBR og IH med bakterie-/virusantigen (per antigen). ELISA/RIA/IF. HIV-test26,–rep.
734aDyrking av blodkulturer, patologene tarmbakterier, anaerobe bakterier, mykobakterier, muggsopper, dermatofyter31,–rep.
734bSteriliseringskontroll av transfusjonsblod25,–rep.
734cArtsidentifikasjon av koagulasenegative stafylokokker25,–rep.
734dPoding av egg25,–rep.
734eDrikkevannsundersøkelse med filter25,–rep.
734fFagtyping25,–rep.
734gAntibiotikakonsentrasjonsbestemmelse25,–rep.
734hUndersøkelse på protozoer og helminter i fæces med konsentrering26,–rep.
734iWell-Felix-reaksjon25,–rep.
734jFTA-ABS25,–rep.
734kNøytralisasjonsreaksjon virusantistoff (per antigen)27,–rep.
734lELISA/RIA/IF spesifikt 1 gM. Hepatitt C-virus25,–rep.
734mAntistoffundersøkelse29,–rep.
735aSærlig kompliserte og ressurskrevende undersøkelser som f.eks. krever bruk av kostbart utstyr47,–rep.
735bDyrking av chlamydia43,–
735cMycoplasma/Ureoplasma med artsidentifikasjon43,–rep.
735dDrikkevannsundersøkelse rør43,–rep.
735eArts-/typeidentifikasjon av mycobakterier43,–rep.
735fAntibiotikakonsentrasjonsbestemmelse med EMIT eller fluorescenspolarisasjon43,–rep.
735hPoding på dyr43,–rep.
735iToxoplasma44,–rep.
735jDye-test43,–rep.
735kWeils reaksjon43,–rep.
735lTPI44,–rep.
735mElektronmikroskopi43,–rep.
735nUndersøkelser på protozoer og helminter i fæces med konsentrering og farging44,–rep.
738Serologisk screening som ledd i svangerskapskontroll24,–rep.
739aHGE med IF-test158,–
739bHGE med PCR120,–
 

Patologi

TakstTekstRef.Merk.Rep.
742aDiagnostisk biopsi eller lite operasjonspreparat (eksisjonsbiopsi)67,–F2rep.
742bStørre operasjonspreparat eller multiple diagnostiske biopsier111,–F2rep.
743aCytologisk fremstilling og gransking av cervicivaginalutstryk inntil 2 glass28,–F2rep.
743bFremstilling og gransking av andre cytologiske preparater, inntil 4 glass61,–F2rep.
743cVæskebasert cytologi55,–
744Takst for særlig ressurskrevende spesialundersøkelser som immunhistokjemi og enzymhistokjemi med flere markører o.a. for de første 2 timer186,–F2rep.
745Annet spesifisert merarbeid per påbegynt halvtime/revisjon, fremstilling og innsending av innkalt tidligere prøve33,–F2rep.
 

Merknad F2

Takstene innen patologi kan kreves også for prøver og undersøkelser utført av odontolog som har spesialkompetanse innen oral patologi. 

Medisinsk genetikk

TakstTekstRef.Merk.Rep.
748Kromosomundersøkelser358,–rep.
 

Klinisk kjemi og endokrinologi

TakstTekstRef.Merk.Rep.
752aEnkle kvalitative analyser5,–rep.
752bEnkle fargereaksjoner i urin4,–rep.
752cFlokkulasjonsresipitatanalyser4,–rep.
 

Enkle kvantitative analyser

TakstTekstRef.Merk.Rep.
754Albumin (fotometrisk bestemmelse), ascorbinsyre, bikabonat, bilirubintotal, bromid, galaktose, glukose, jern, kalium, kalsium, klorid, kolesterol, karbamid (urinstoff), kreatin, kreatinin, methemoglobin, natrium, oksygenmetning, osmolalitet, pH, proteintotal, sulfhemoglobin, uorganisk fosfaturinsyre6,–rep.
 

Mer krevende kvantitative undersøkelser

TakstTekstRef.Merk.Rep.
755Ammonium, bilirubin-fraksjonert, enzymaktiviteter, fosfolipider, frie fettsyrer, glyserol, karbomonoksyd, kalsiumionisert kolestrolfraksjon, lithium, magnesium, melkesyre, pyrodruesyre, TIBC, triglyserider, vitamin A eller bestemt med fotometrisk metode, graviditetstest i urin inkl. reagensene8,–rep.
 

Kompliserte og mer ressurskrevende analyser

TakstTekstRef.Merk.Rep.
756aFett i fæces16,–rep.
756bNitrogen i fæces16,–rep.
756cKonkrementanalyse21,–rep.
756dKvantitativ bestemmelse av aminosyrer16,–rep.
756eNyreclearance21,–rep.
756fProteinbunden jod16,–rep.
756gTotaljod16,–rep.
756hSpektrofotometrisk undersøkelse av amnionvæske16,–rep.
756iSyrebasestatus med blodgasser, komplett16,–rep.
756jTynnskiktkromatografisk undersøkelse av aminosyrer, glykoseproteiner, medikamenter16,–rep.
756kHormoner bestemt med fotometriske metoder16,–rep.
 

Meget kompliserte analyser og/eller analyser som krever meget kostbar apparatur/reagenser

TakstTekstRef.Merk.Rep.
757aImmunologisk kvantitering av enkeltproteiner27,–rep.
757bDirekte bestemmelse av alkoholer, hormoner, medikamenter, vitaminer eller andre organiske forbindelser med RIA, EIA, gass- eller væskekromatografiske metoder26,–rep.
757cElektroforetisk separasjon av proteiner inkl. eventuell oppkonsentrering av materialet26,–rep.
757dImmunelektroforese26,–rep.
757eSpormetaller bestemt med atomabsorbasjon25,–rep.
 

Særdeles kostbare, kompliserte analyser og tidkrevende funksjonsundersøkelser

TakstTekstRef.Merk.Rep.
758aBelastningsundersøkelser med glukose, insulin o.l.51,–4
758bBestemmelse av hormoner, medikamenter og andre organiske forbindelser med RIA, EMIT51,–4
758cGass- eller væskekromatografisk metodikk etter forutgående ekstraksjon og rengjøring av ekstraktet eller forutgående enzymbehandling50,–4
758dBestemmelse av hormoner, medikamenter og andre organiske forbindelser med RIA, EMIT etter forutgående kromatografisk separasjon78,–4
758eGass- eller væskekromatografisk metodikk etter forutgående kromatografisk separasjon78,–4
758fSærlig tidrøvende og kompliserte hormonanalyser som nødvendiggjør flere kromatografiske separasjoner samt derivatdannelser for isolering eller isotopmerking78,–4
758gBestemmelse av aminosyremønster med aminosyreanalysator70,–4
 

Analyser utført samtidig i én prøve med en automatisk analysemaskin

TakstTekstRef.Merk.Rep.
759aFor inntil 6 rekvirerte analyser21,–F4rep.
759bFor inntil 12 rekvirerte analyser27,–F4rep.
759cFlere enn 12 rekvirerte analyser32,–F4rep.
 

Merknad F4

Taksten benyttes når laboratoriet tilbyr analysepakker (definerte kombinasjoner av analyser som utføres i samme prøve med ett analyseinstrument). 

Immunologi

TakstTekstRef.Merk.Rep.
791Påvisning av antistoffer med indirekte immunfluorescensteknikk eller andre tilsvarende teknikker med merkede antistoffer8,–rep.
792Påvisning av antigener i vev med direkte immunfluorecensteknikk eller andre tilsvarende immunologiske undersøkelser med merkede antistoffer (histoimmunologisk undersøkelse)
792aOppsett med 1 antiserum13,–rep.
792bTillegg for hvert ytterligere antiserum4,–rep.
 

Undersøkelse av lymfocytter fra perifert blod

TakstTekstRef.Merk.Rep.
793aStimulering av lymfocytter i kultur, lymfocytt-transformasjonstest med 1 antigen eller mitogen143,–rep.
793bTillegg for hvert ytterligere antigen eller mitogen22,–rep.
793cKvantitering av T- og B-lymfocytter fra perifert blod26,–rep.
 

Undersøkelser på L.E.-celler

TakstTekstRef.Merk.Rep.
794aFremstilling av preparat7,–rep.
794bTyding av preparat11,–rep.
795aPåvisning av antistoffer mot DNA ved FARR-teknikk18,–rep.
795bPåvisning av antistoff eller antigen ved immundiffusjon10,–rep.
 

Serologisk allergiundersøkelse

TakstTekstRef.Merk.Rep.
796aKvantitering av immunglobulin E med radio-immuno-assay (RIA) eller enzym-immuno-assay (EIA)30,–F6rep.
796bKvantitering av allergen-spesifikke antistoff med RIA eller EIA39,–F6rep.
 

Merknad F6

Taksten forutsetter rekvirering på eget skjema og utført ved laboratorium med nødvendig allergologisk ekspertise.

TakstTekstRef.Merk.Rep.
797Påvisning av spermieagglutininer7,–rep.
 

Prøver på fagocytose og kjemotakse

TakstTekstRef.Merk.Rep.
798aNitroblue-tetrazoliumprøve (NBT) uten stimulering28,–rep.
798bNitroblue-tetrazoliumprøve (NBT) med endotoxinstimulering35,–rep.
798cKvantitativ fagocytoseprøve87,–rep.
798dKvantitativ kjemotakseprøve89,–rep.
 

Serologisk typebestemmelse av vevforlikelighetsantigener 

Prøver på fagocytose og kjemotakse

TakstTekstRef.Merk.Rep.
799aTypebestemmelse for 1 antigen66,–rep.
799bTillegg for hvert ytterligere antigen3,–rep.
799cTillegg for typebestemmelse av B- og T-lymfocytter26,–rep.
800aPåvisning av lymfocytotoksiske antistoffer36,–rep.
800bIdentifikasjon av antistoffenes spesifisitet120,–rep.
800cTillegg for undersøkelser mot B- og T-lymfocytter26,–rep.
 

Andre undersøkelser

TakstTekstRef.Merk.Rep.
800dSærdeles kostbare og kompliserte analyser. Bestemmelse av alkoholer, hormoner, medikamenter, stoffskifteprodukter og andre organiske forbindelser med kromatografisk eller immunometrisk metodikk etter forutgående kromatografisk separasjon. Bestemmelse av aminosyremønster med aminosyreanalysator.163,–0
870Måling av benmineralinnhold – måling med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelser. Taksten kan kun kreves av spesialister innen endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi eller andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske bensykdommer. Taksten kan kun kreves 1 gang per år per pasient. Pasienten kan i tillegg avkreves egenandel iht. takst 899a.51,–0
871Testing for human papiloma virus (HPV)311,–F70
 

Merknad F7

Takst 871 kan kreves når kriteriene for HPV-testing i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft følges. Taksten kan også kreves når HPV-test anvendes i samsvar med veiledere eller retningslinjer for oppfølging av pasienter med screeningfunn eller etter behandling for livmorhalskreft eller forstadier til slik kreft.

B. Refusjoner for private røntgenvirksomheter 

1 Radiologi

For det samlede antall undersøkelser rekvisisjonen omfatter, kan det kreves én egenandel av pasienten, jf. takst 899a.

Hovedregelen er at det til enhver poliklinisk radiologisk prosedyre er knyttet én og bare én unik refusjonssats (kronebeløp). I «Regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved private røntgen institutt for 2017» fremgår det også hvilken refusjonskategori den enkelte prosedyre er plassert i.

Det kan kreves refusjon for de radiologiske prosedyrene som inngår i kodeverket «Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer» (NCRP), og fra utvalgte prosedyrer fra kodeverkene NCSP og NCMP. Se kodeveiledning og regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved private røntgeninstitutt av for detaljer, jf. merknad B1.

Et gyldig refusjonskrav må minst inneholde en kode for enten en diagnostisk undersøkelse eller en bildeveiledet intervensjon, samt det refusjonsbeløp som kreves, jf. merknad B1. 

Tabell B1 Refusjonskategorier og satser radiologi

ModalitetRefusjonskategoriKronerMerknad
RøntgenRG120,2B1
RøntgenRG253,5B1
RøntgenRG3148B1
RøntgenRG4302B1
RøntgenRG5571B1
Computer TomografiCT1215B1
Computer TomografiCT2328B1
Computer TomografiCT3729B1
MRMR1363B1
MRMR2395B1
MRMR31 115B1
UltralydUL127,5B1
UltralydUL254,5B1
UltralydUL3110,5B1
UltralydUL4335B1
IntervensjonINT1109B1
IntervensjonINT2148B1
IntervensjonINT3799B1
IntervensjonINT42 097B1
 
TakstTekstEgen.Ref.Merk.Rep.
899aTillegg for undersøkelse/behandling for pasient fra helseregion hvor det regionale helseforetaket har avtale med instituttet.245,–0,–0
 

2 Nukleærmedisin

Hovedregelen er at det til enhver poliklinisk nukleærmedisinsk prosedyre er knyttet én og bare én unik refusjonssats (kronebeløp). De prosedyrene det kan kreves refusjon for inngår i «Regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved private røntgeninstitutt for 2017». Et gyldig refusjonskrav må i tillegg til en prosedyrekode alltid inneholde en tilleggskode for det radiofarmakum som benyttes. Se kodeveiledning og regelverket for finansiering av poliklinisk radiologi ved private røntgeninstitutt, for detaljer, jf. merknad B1. I regelverkene for finansiering av poliklinisk radiologi fremgår også hvilken refusjonskategori den enkelte prosedyre er plassert i. 

Tabell B2: Refusjonskategorier og satser for nukleærmedisin inkludert PET

RefusjonskategoriRefusjonMerknad
NM 1897B1
NM 21136B1
NM 31916B1
NM 43611B1
NM 56539B1
NM 610175B1
NM 718903B1
PET14288B1
PET25205B1
PET35843B1
PET49073B1
 

Merknad B1:

Se følgende dokumenter på hjemmesidene til Direktoratet for e-helse:

-Kodeverket «Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer (NCRP)» er samordnet med andre prosedyrekodeverk og inngår nå i kodeverket for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer (NCMP, NCSP og NCRP), https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefagli or-medisinske-kirurgiske-og-radiologiske-prosedyrer-ncmp-ncsp-og-ncrpk
-«Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer (NCRP), kodeveiledning for 2017» inngår nå i Kodeveiledningen for ICD 10, NCMP, NCSP og NCRP, jf. https://ehelse.no/standa rder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/kodeveiledning-icd-10-ncsp-ncmp-og-ncrp

Regelverket for den polikliniske finansieringsordningen finnes på HELFOs nettsider (www.helfo.no):

-«Regelverk for finansiering av poliklinisk radiologi ved private røntgeninstitutt i 2017».
0Endret ved forskrifter 30 des 2003 nr. 1801 (i kraft 1 jan 2004), 31 mars 2004 nr. 609, 29 juni 2004 nr. 1058 (i kraft 1 juli 2004), 21 des 2004 nr. 1823 (i kraft 1 jan 2005), 1 sep 2005 nr. 1231, 18 des 2005 nr. 1692 (i kraft 1 jan 2006), 21 juni 2006 nr. 671 (i kraft 1 juli 2006), 18 des 2006 nr. 1511 (i kraft 1 jan 2007), 19 des 2007 nr. 1657 (i kraft 1 jan 2008), 26 juni 2008 nr. 733 (i kraft 1 juli 2008), 22 des 2008 nr. 1581 (i kraft 1 jan 2009), 26 juni 2009 nr. 950 (i kraft 1 juli 2009), 21 des 2009 nr. 1732 (i kraft 1 jan 2010), 23 juni 2010 nr. 962 (i kraft 1 juli 2010), 16 des 2010 nr. 1699 (i kraft 1 jan 2011), 19 des 2011 nr. 1418 (i kraft 1 jan 2012), 18 des 2012 nr. 1365 (i kraft 1 jan 2013), 25. juni 2013 nr. 767 (i kraft 1 juli 2013), 17 des 2013 nr. 1562 (i kraft 1 jan 2014), 24 juni 2014 nr. 858 (i kraft 1 juli 2014), 11 des 2014 nr. 1591 (i kraft 1 jan 2015), 14 des 2015 nr. 1476 (i kraft 1 jan 2016), 23 juni 2016 nr. 779 (i kraft 1 juli 2016), 20 des 2016 nr. 1773 (i kraft 1 jan 2017).

Kapittel III

Forskriften trer i kraft 1. juli 2003.

Fra samme dato oppheves forskrift av 27. juni 2002 nr. 897 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege og i private medisinske laboratorier og røntgenvirksomheter.