Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer

DatoFOR-2003-07-01-919
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse01.07.2003
Sist endretFOR-2016-02-18-162
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§14
Kunngjort11.07.2003
KorttittelForskrift om Omsetningsrådets myndighet

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. juli 2003 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 14.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 des 2003 nr. 1455, 8 juli 2004 nr. 1113, 8 des 2006 nr. 1373, 30 juni 2009 nr. 919, 21 jan 2013 nr. 49, 27 juni 2013 nr. 797, 3 sep 2014 nr. 1144, 18 feb 2016 nr. 162.

§ 1.Formål

Formålet er å fastsette rammer for Omsetningsrådets vedtak om forsynings-, mottaks- og informasjonsplikt, slik at disse utformes på en måte som gjør at de i minst mulig grad påvirker konkurranseforholdene mellom ulike aktører eller grupper av aktører i markedet.

§ 2.Informasjonsplikt

Vedtak om markedsregulators informasjonsplikt skal sikre alle markedsaktører lik tilgang på informasjon om aktiviteter markedsregulator utfører i kraft av reguleringsansvaret, herunder produksjons- og forbruksprognoser, prisprognoser, prisnoteringer og reguleringsaktiviteter. Informasjon skal gjøres tilgjengelig umiddelbart etter at vedtak om endring/tiltak er foretatt.

0Endret ved forskrift 30 juni 2009 nr. 919 (i kraft 1 juli 2009).
§ 3.Mottaksplikt

Vedtak om markedsregulators mottaksplikt skal sikre alle primærprodusenter avsetning for sin produksjon, til de vilkår som gjelder på det aktuelle mottaksanlegg på det tidspunkt leveransen finner sted. 

1) Korn og oljefrø

Vedtak om markedsregulators mottaksplikt fra kornkjøpere for norskprodusert korn og oljefrø skal sikre avsetning for alle primærprodusenter og kornkjøpere. Mottaksplikten gjelder i perioden 1. oktober til 15. april det enkelte kornår og for restkvanta som ikke kan selges på vanlige kommersielle vilkår til matmel- eller kraftfôrindustrien. Bindende innmelding skal skje til markedsregulator senest 10 kalenderdager før ønsket leveringsdato og senest 15. april. Leveransen skal skje til nærmeste målprisanlegg med mindre kjøper og selger blir enige om noe annet. Det er en forutsetning at markedsmulighetene utnyttes før restkvantum meldes inn.

Norskprodusert korn og oljefrø fra andre kornkjøpere enn markedsregulator skal betales med minimum samme pris og i henhold til de kvalitetskriterier som gjelder for norskprodusert korn og oljefrø levert direkte fra kornprodusent på samme anlegg og tidspunkt. Den pris som betales for korn eller oljefrø av basis kvalitet skal likevel ikke overstige målpris for vedkommende vare. Det skal, ut fra hva som til enhver tid er vanlig i markedet, tas hensyn til eventuell markedsmessig merverdi som er tilført varen i form av kvalitet, og til eventuell kostnadsinnsparing på grunn av levering av større kvanta. Prisen kan justeres for prisnedskrivingstilskudd og pristrekk som allerede er utbetalt til eller trukket fra kornkjøper. 

2) (Opphevet) 

3) Egg

Vedtak om markedsregulators mottaksplikt for egg fra uavhengige aktører, skal sikre avsetningsadgang for alle primærprodusenter. Mottaksplikten for egg fra uavhengige eggpakkerier skal inntre når det er overskudd i det innenlandske markedet og markedsregulator gjennom året har avsetningsmuligheter for varen.

Det defineres som overskuddssituasjon i eggmarkedet, når markedsregulators prognoser over leveranser fra egne produsenter og salg av egg, viser et overskudd for kommende måned. I salg av egg inngår leveranser til andre markedsaktører knyttet til forsyningsplikten.

Mottaksplikten i den kommende måned avgrenses til det enkelte eggpakkeriforetaks andel av samlet omsetning via eggpakkerier foregående år, multiplisert med beregnet samlet markedsoverskudd for kommende måned. Beregnet overskudd framkommer som summen av markedsregulators og de uavhengige aktørenes overskudd for kommende måned, hvor det forutsettes at alle aktører har samme relative overskudd som markedsregulator.

Oppgjør for egg fra uavhengige eggpakkerier skal skje med utgangspunkt i en veid pris for de ulike størrelses- og kvalitetssorteringer, og med korrigeringer fastsatt i nærmere bestemmelser av Omsetningsrådet. 

4) Melk

Markedsregulator skal, så lenge det brukes reguleringsmidler til eksport av smør, pålegges mottaksplikt (kjøpeplikt) på innenlands produsert smør fra meieriselskaper i prisutjevningsordningen under markedsordningen for melk, til en pris tilsvarende tilvirkningsverdien på smør. Alternativ levering av melkefett i form av fløte kan skje etter avtale med TINE SA. I slike tilfeller skal det benyttes en pris som tilsvarer verdien av produksjonsfløte fastsatt av Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrifter 4 des 2003 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2004), 8 des 2006 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2007), 30 juni 2009 nr. 919 (i kraft 1 juli 2009), 21 jan 2013 nr. 49 (i kraft 1 mars 2013), 27 juni 2013 nr. 797 (i kraft 1 juli 2013), 3 sep 2014 nr. 1144, 18 feb 2016 nr. 162.
§ 4.Forsyningsplikt

Vedtak om markedsregulators forsyningsplikt skal sikre forsyninger til alle forbruksområder til noenlunde ens priser, og gi uavhengige aktører lik tilgang til råvarer til like vilkår. 

1) Korn og oljefrø

I den aktuelle markedssituasjon, der Felleskjøpsgruppen normalt har underdekning av norsk korn eller oljefrø, begrenses inntil videre forsyningsplikten til å gjelde ved salg av reguleringsvare. Ved salg av reguleringsvare i regi av markedsregulator skal varen tilbys alle aktører gjennom anbudskonkurranse. Dersom et reguleringstiltak er iverksatt etter anbudskonkurranse, er det ikke nødvendig å gjennomføre ny anbudskonkurranse ved salg av reguleringsvaren. 

2) Kjøtt

Forsyningsplikten gjelder for norskproduserte slakt på det regulerte nivå i verdikjeden jf. jordbruksavtalen og regulert vare, jf. liste over reguleringsvare i kjøttsektoren i retningslinjene for markedsregulering av kjøtt fastsatt av Omsetningsrådet. I en normal markedssituasjon skal markedsregulator søke å gi alle aktører samme dekningsgrad med norsk råvare, med utgangspunkt i aktørenes bestillinger.

Når det er underskudd av ferske hele slakt innenlands og tollen på kjøtt er satt ned i henhold til forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer, kan markedsregulator fordele varemengdene best mulig mellom aktørene på grunnlag av deres ordinære kjøp av kjøtt. I slike situasjoner kan forsyningene til uavhengige aktører med egen slakting avkortes med sikte på lik dekningsgrad med norsk råvare. 

3) Egg

Forsyningsplikten gjelder for norskproduserte konsumegg på det regulerte nivå i verdikjeden jf. jordbruksavtalen. Normalt skal markedsregulator søke å gi alle aktører samme dekningsgrad med norsk råvare, med utgangspunkt i aktørenes bestilling.

Når det er underskudd av konsumegg innenlands og tollen på egg er satt ned i henhold til forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer, kan markedsregulator fordele norsk vare best mulig mellom aktørene på grunnlag av deres ordinære kjøp av egg. I slike situasjoner kan forsyningene til uavhengige aktører med egen leveranse av egg fra primærprodusent avkortes med sikte på lik dekningsgrad med norsk råvare. Ved underskudd av konsumegg, skal ikke konsumegg gjennom forsyningsplikten nyttes for å dekke opp underdekning av industriegg som produksjonsgrunnlag ved eggproduktfabrikk. 

4) Melk

Vedtak om markedsregulators forsyningsplikt omfatter alle meieriselskaper som deltar i prisutjevningsordningen for melk. Forsyningsplikten gjelder for norskprodusert melk på det regulerte nivå i verdikjeden jf. jordbruksavtalen. Markedsregulator kan ikke pålegges forsyningsplikt til foretak som foredler melk med fritak fra overproduksjonsavgift etter forskrift om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk.

Det kvantum melk som under prisutjevningsordningens prioriteringsregler er tilgjengelig for den aktuelle anvendelse, skal fordeles med utgangspunkt i meieriselskapenes bestillinger.

Til produksjon av flytende melkeprodukter skal markedsregulator pålegges en forsyningsplikt til uavhengige meieriselskaper på en slik måte at disse stilles på lik linje med markedsregulators egne produksjonsmeierier, men årlig oppad begrenset til 15 mill. liter melk pr. anlegg. For forsyninger utover dette, stilles det krav om leveranser fra egne leverandører. Forsyningsplikten for dette kvantum skal settes til enhver tid til det dobbelte av det kvantum melk som på månedsbasis veies inn fra egne leverandører.

Til andre anvendelser enn flytende melkeprodukter, skal markedsregulator pålegges en forsyningsplikt til uavhengige meieriselskaper på en slik måte at disse stilles på lik linje med markedsregulators egne produksjonsmeierier.

0Endret ved forskrifter 4 des 2003 nr. 1455 (i kraft 1 jan 2004), 8 juli 2004 nr. 1113, 8 des 2006 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2007), 21 jan 2013 nr. 49 (i kraft 1 mars 2013).
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2003.