Forskrift om sukker m.m.

DatoFOR-2003-07-03-924
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse12.07.2003
Sist endretFOR-2004-01-09-145
EndrerFOR-1993-12-20-1377
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1932-06-17-6-§2, LOV-1932-06-17-6-§3, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort11.07.2003
KorttittelForskrift om sukker m.m.

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 3. juli 2003 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3 og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zp (direktiv 2001/111/EF). Endret 9 jan 2004 nr. 145 (bl.a hjemmel).

§ 1.Omfang

Denne forskriften omfatter bestemmelser om produktspesifikasjoner og merking av sukker og lignende produkter som skal omsettes.

Forskriften omfatter ikke melis, kandissukker og toppsukker.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 145.
§ 2.Generelt

Sukker og lignende produkter skal oppfylle produktspesifikasjonene i vedlegg 1, og skal omsettes med de varebetegnelsene som er angitt i vedlegget.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 145.
§ 3.Varebetegnelser mv.

Varebetegnelsene i vedlegg 1 er forbeholdt produktene som er definert der.

Varebetegnelsene i vedlegg 1 nr. 2, kan også benyttes på produktene som er definert i vedlegg 1 nr. 3.

På betingelse av at det ikke vil kunne villede forbrukerne kan

1)de definerte produktene i vedlegg 1 angis med tilleggsbetegnelser som er alminnelig kjent,
2)varebetegnelsene i vedlegg 1 benyttes i varebetegnelser for andre produkter når det følger av sedvane.
§ 4.Merking

Produkter som er omfattet av denne forskriften skal ved omsetning være merket etter gjeldende forskrifter om merking mv. av næringsmidler, identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier og deklarasjon av næringsinnhold, med de tillegg og unntak som følger av denne forskriften.

Disse tilleggene og unntakene er:

1)For ferdigpakkede produkter som veier under 20 g er angivelse av nettovekt i merkingen ikke påbudt.
2)For sukkerløsning, invertsukkerløsning og sirup av invertsukker, skal merkingen angi innholdet av tørrstoff og invertsukker.
3)For sirup av invertsukker, som inneholder krystaller i løsningen, skal merkingen inneholde betegnelsen «krystallisert».
4)Når produktene i vedlegg 1 nr. 7 og 8, inneholder mer enn 5 vektprosent fruktose i tørrstofform, skal de både som produkt og som ingrediens, merkes med «glukose-fruktose-sirup» eller «fruktose-glukose-sirup», respektive «tørket glukose-fruktose-sirup» eller «tørket fruktose-glukose-sirup», slik at det fremgår om det er glukosekomponenten eller fruktosekomponenten som er størst.
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 145.
§ 5.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 145.
§ 6.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 145.
§ 7.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 145.
§ 8.Overgangsbestemmelse

Omsetning av produktene som omfattes av forskriften, og som er merket innen 12. juli 2004 i samsvar med forskrift av 20. desember 1993 nr. 1377 om sukker og lignende produkter, er tillatt inntil lagrene er brukt opp.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 145.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 12. juli 2003. Samtidig oppheves forskrift av 20. desember 1993 nr. 1377 om sukker og lignende produkter.

Vedlegg 1. Varebetegnelser og produktdefinisjoner

For punktene 4, 5 og 6 er betegnelsen «hvitt» forbeholdt:

a)sukkerløsning der fargen i løsningen er maksimum 25 ICUMSA-enheter fastsatt i samsvar med metoden i vedlegg 2 bokstav c
b)invertsukkerløsning og sirup av invertsukker der
-askeinnhold beregnet ved måling av ledningsevne - maksimum 0,1 vektprosent av tørrstoffet fastsatt i samsvar med metoden i vedlegg 2 bokstav b,
-fargen i løsningen er maksimum 25 ICUMSA-enheter fastsatt i samsvar med metoden i vedlegg 2 bokstav c. 

1. Halvhvitt sukker

Renset og krystallisert sukrose av sunn og god handelskvalitet med følgende egenskaper:

a)polarisasjon - minimum 99,5 °Z
b)innhold av invertsukker - maksimum 0,1 vektprosent
c)tap ved tørking - maksimum 0,1 vektprosent. 

2. Sukker eller hvitt sukker

Renset og krystallisert sukrose av sunn og god handelskvalitet med følgende egenskaper:

a)polarisasjon - minimum 99,7 °Z
b)innhold av invertsukker - maksimum 0,04 vektprosent
c)tap ved tørking - maksimum 0,06 vektprosent
d)fargetype - maksimum 9 «punkter» fastsatt i samsvar med metoden i vedlegg 2 bokstav a. 

3. Raffinert sukker eller raffinert hvitt sukker

Sukrose med egenskaper som angitt i nr. 2 bokstav a, b og c. Produktets totale antall «punkter» fastsatt i samsvar med metoden i vedlegg 2 bokstav a, skal ikke overstige 8 og være maksimum

-4 for fargetypen
-6 for askeinnholdet
-3 for farge i løsningen. 

4. Sukkerløsning

Vandig løsning av sukrose, som har følgende egenskaper:

a)Tørrstoff - minimum 62 vektprosent
b)innhold av invertsukker (forholdet mellom fruktose og glukose: 1,0 ± 0,2) - maksimum 3 vektprosent av tørrstoffet
c)askeinnhold beregnet ved måling av ledningsevne - maksimum 0,1 vektprosent av tørrstoffet fastsatt i samsvar med metoden i vedlegg 2 bokstav b
d)farge i løsningen - maksimum 45 ICUMSA-enheter. 

5. Invertsukkerløsning

Vandig løsning av sukrose, delvis invertert ved hydrolyse, hvor mengden av invertsukker ikke dominerer, og som har følgende egenskaper:

a)tørrstoff - minimum 62 vektprosent
b)innhold av invertsukker (forholdet mellom fruktose og glukose: 1,0 ± 0,1) - over 3 vektprosent, men maksimum 50 vektprosent av tørrstoffet
c)askeinnhold beregnet ved måling av ledningsevne - maksimum 0,4 vektprosent av tørrstoffet fastsatt i samsvar med metoden i vedlegg 2 bokstav b. 

6. Sirup av invertsukker

Vandig løsning, eventuelt krystallisert, av sukrose, delvis invertert ved hydrolyse, hvor mengden invertsukker (forholdet mellom fruktose og glukose: 1,0 ± 0,1), skal overstige 50 vektprosent av tørrstoffet, og som ellers har egenskapene som er angitt i nr. 5 bokstav a og c. 

7. Glukosesirup

Renset og konsentrert vandig løsning av energigivende sukkerarter, fra stivelse og/eller inulin, med følgende egenskaper:

a)tørrstoff - minimum 70 vektprosent
b)dekstroseekvivalent - minimum 20 vektprosent av tørrstoffet og uttrykt i D-glukose
c)sulfataske - maksimum 1 vektprosent av tørrstoffet. 

8. Tørket glukosesirup

Delvis tørket glukosesirup med et tørrstoffinnhold på minimum 93 vektprosent, og som ellers har egenskapene som er angitt i nr. 7 bokstav b og c. 

9. Dekstrose eller dekstrose monohydrat

Renset og krystallisert D-glukose med ett vannmolekyl fra krystallisering, med følgende egenskaper:

a)dekstrose (D-glukose) - minimum 99,5 vektprosent av tørrstoffet
b)tørrstoff - minimum 90 vektprosent
c)sulfataske - maksimum 0,25 vektprosent av tørrstoffet. 

10. Dekstrose eller vannfri dekstrose

Renset og krystallisert D-glukose som ikke inneholder vann fra krystallisering, med minst 98 vektprosent tørrstoff, og som ellers har egenskapene som er angitt i nr. 9 bokstav a og c. 

11. Fruktose

Renset og krystallisert D-fruktose med følgende egenskaper:

a)fruktoseinnhold - minimum 98%
b)glukoseinnhold - maksimum 0,5%
c)tap ved tørking - maksimum 0,5 vektprosent

askeinnhold beregnet ved måling av ledningsevne - maksimum 0,1 vektprosent fastsatt i samsvar med metoden i vedlegg 2 bokstav b.

Vedlegg 2. 

Metoder for bestemmelse av fargetype, askeinnhold ved måling av ledningsevne og farge i en løsning av (hvitt) sukker og av raffinert (hvitt) sukker som definert i vedlegg 1 nr. 2 og 3. 

Et «punkt» tilsvarer

a)for fargetype, 0,5 enheter beregnet etter metoden fra Instituttet for landbruksteknologi og sukkerindustri i Braunschweig, som beskrevet i kapittel A nr. 2, i vedlegget til Kommisjonens forordning (EØF) nr. 1265/69 av 1. juli 1969 om fastsettelse av metoder for bestemmelse av kvaliteten på sukker kjøpt opp av intervensjonsorganene,
b)for askeinnhold, 0,0018% beregnet etter metoden til Internasjonalt utvalg for standardmetoder for analyser av sukker (ICUMSA), som beskrevet i kapittel A nr. 1, i vedlegget til forordning (EØF) nr. 1265/69,
c)for farge i løsningen, 7,5 enheter beregnet etter ICUMSA-metoden, som beskrevet i kapittel A nr. 3, i vedlegget til forordning (EØF) nr. 1265/69.