Forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv.

DatoFOR-2003-07-04-1063
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 12
Ikrafttredelse20.07.2003
Sist endretFOR-2014-11-26-1469
EndrerFOR-1998-05-28-562
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§43, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort22.08.2003
Rettet05.12.2014 (hjemmelsfelt).
KorttittelForskr om handel med gjødsel og kalkingsmidler

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 4. juli 2003 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14 og § 33 første ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 26. november 2014 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26 og § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 140, 9 nov 2005 nr. 1313, 16 jan 2006 nr. 43, 13 juli 2010 nr. 1093, 26 nov 2014 nr. 1469.
Rettelser: 05.12.2014 (hjemmelsfelt).

Kapittel 1. Formål, virkeområde og ansvarlig firma

§ 1.Formål

Denne forskriften har til formål å sikre kvaliteten på mineralgjødsel, kalkingsmidler og andre mineralske produkter brukt som gjødsel eller jordforbedringsmidler, at disse produktene har lavest mulig risiko for skade på mennesker, dyr og miljø og at omsetning foregår på en åpen og redelig måte.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for mineralgjødsel, komposteringspreparater, vekststoffer og kalkingsmidler, herunder skjellsand, til bruk i landbruk, gartneri, grøntanlegg eller i privathager.

Unntatt fra forskriften er gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel, jf. forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel, organisk-mineralsk gjødsel og produkter av organisk opphav, herunder forbrenningsprodukter, komposteringspreparater og vekststoffer som inneholder kulturer av mikroorganismer, jf. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 2.

Forskriften omfatter enhver som produserer, importerer og/eller omsetter produkter som omfattes av forskriften.

0Endret ved forskrift 9 nov 2005 nr. 1313.
§ 3.Hvem som har plikter etter forskriften - ansvarlig firma

Den som registrerer produktet hos Mattilsynet regnes som ansvarlig firma.

Bare norsk produsent, importør eller ansvarlig for markedsføring og salg av produkter som omfattes av denne forskriften kan være ansvarlig firma.

Mattilsynet avgjør i tvilstilfelle hvem som skal regnes som ansvarlig firma.

Ansvarlig firma har ansvar for at reglene om registrering, rapportering og avgiftsinnbetaling i forskriftens kapittel 2 blir fulgt.

Ansvarlig firma har overordnet ansvar for at alle bestemmelsene i forskriften overholdes.

Enhver som produserer, importerer og/eller omsetter produkter som omfattes av forskriften skal sørge for at bestemmelsene om kvalitet, markedsføring og merking i forskriftens kapittel 3 og 4, samt § 30 og § 31 om internkontroll, blir fulgt.

I § 13a til § 13d følger pliktsubjektet likevel av den enkelte paragraf.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 140, 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 4.Vedlegg

Vedleggene 1 - 9 gjelder som en integrert del av denne forskriften.

Kapittel 2. Registrering og rapportering

§ 5.Registrering av produkter

Alle produkter som omfattes av forskriften skal registreres hos Mattilsynet før import, markedsføring og omsetning starter.

Ved melding om registrering skal alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere produktets nyttevirkning og eventuelle uheldige effekter på helse og miljø legges frem.

Slik melding skal skje på skjema fastsatt av Mattilsynet. Mattilsynet kan kreve ytterligere dokumentasjon dersom det finnes nødvendig.

Eventuelle endringer av tidligere registrerte opplysninger skal meddeles snarest, og senest tre uker etter at endringen har funnet sted.

Mattilsynet kan unnta produkter eller produktgrupper fra kravene om registrering (§ 5 første - fjerde ledd) og rapportering (§ 6).

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 140.
§ 6.Rapportering

Mattilsynet fastsetter skjema for rapportering og bestemmer hyppigheten og frister for rapportering. Mattilsynet kan pålegge ansvarlig firma å gi opplysninger om:

a)omsatt mengde av hvert enkelt produkt,
b)total mengde kadmium (Cd) i omsatte mengder mineralgjødsel, konverteringskalk og andre produkter der det er relevant.
0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 140, 16 jan 2006 nr. 43.

Kapittel 3. Kvalitet

§ 7.Generelt om kvalitet

Det er forbudt å importere eller omsette produkter som ikke tilfredsstiller de kvalitetskrav som går frem av denne forskrift. Mattilsynet kan forby produkter som medfører miljørisiko ved bruk, eller som kan skade eller redusere menneskers, dyrs eller planters helse.

Produkter som omfattes av denne forskriften skal ha dokumenterbar virkning og skal oppfylle forskriftens krav vedrørende innhold, sammensetning, oppløselighet, etc.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 140.
§ 8.Toleranser

Enkeltanalyser av gjødsel skal ikke overskride tillatt avvik gitt i vedlegg 5.

Enkeltanalyser av kalkingsmidler skal ikke overskride tillatt avvik gitt i vedlegg 9.

Viser gjentatte analyser systematiske avvik fra deklarerte verdier, skal deklarasjonen justeres i samsvar med analyseresultatene eller produktet endres, selv om avvikene ligger innenfor de angitte grenser.

§ 9.Kvalitetskrav for kalkingsmidler

Kalkingsmidler som faller inn under varetype angitt i vedlegg 8 skal følge de kvalitetskrav som gjelder for hver enkelt varetype.

Kravene til kalkdolomittmel og grov kalkdolomitt gjelder bare for produkter produsert ved knusing eller maling av råstein. For produkter som består av en blanding av kalkstein og dolomitt gjelder kravene for de enkelte bestanddeler.

Restinnholdet av CO₂ i brent kalk skal være mindre enn 7%.

For granulerte kalkingsmidler gjelder følgende tilleggsbestemmelser:

a)Trykkfastheten, den kraft som er nødvendig for å knuse granulatene, skal være minst 10 newton (N).
b)Formendringstiden, den tid det tar før granulater som ligger i vann faller fullstendig sammen, skal høyst være 30 minutter.
0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 10.Generelle kvalitetskrav for gjødsel

Gjødsel som faller inn under varetype listet i vedlegg 2 kolonne 2 skal følge de kvalitetskrav som gjelder for hver enkelt varetype.

a)Innhold av kadmium (Cd) i gjødsel, må ikke overstige 100 mg Cd per kg fosfor.
b)Innholdet av biuret i urea må ikke overstige maksimalinnholdet angitt for de enkelte varetyper i vedlegg 1. Urea til bladgjødsling må ikke inneholde mer en 0,5% biuret.
c)Ammoniumkarbonat kan ikke brukes som råstoff i nitrogenholdig gjødsel.
§ 11.(Opphevet ved forskrift 9 nov 2005 nr. 1313.)
§ 12.(Opphevet ved forskrift 16 jan 2006 nr. 43.)
§ 13.(Opphevet ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.)

Kapittel 3A. Særlige bestemmelser om ammoniumnitratgjødsel med høyt nitrogeninnhold

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 13a.Krav til detonasjonstest og andre tekniske krav til ammoniumnitratgjødsel med høyt nitrogeninnhold

Det er ikke tillatt å omsette eller importere ammoniumnitratgjødsel med høyt nitrogeninnhold, slik det er fastsatt i forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier § 1 som gjennomfører forordning (EF) nr. 1907/2006 vedlegg XVII nr. 58, med mindre gjødselen oppfyller kravene til detonasjonstest og de andre tekniske kravene som følger av forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel § 1 jf. forordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel vedlegg III.

Detonasjonstesten skal være utført av laboratorier i EØS-området som er godkjent til å utføre tjenester etter forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel § 1, som gjennomfører forordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel artikkel 30. Analyserapporten fra detonasjonstesten skal angi hvilket produksjonsparti som er testet.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 13b.Emballering av ammoniumnitratgjødsel med høyt nitrogeninnhold

Ammoniumnitratgjødsel med høyt nitrogeninnhold skal være emballert før den omsettes til bruker.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 13c.Krav til fremlegging av analyserapport fra detonasjonstest av ammoniumnitratgjødsel med høyt nitrogeninnhold

Enhver som importerer ammoniumnitratgjødsel med høyt nitrogeninnhold fra land utenfor EØS-området skal for hver importsending fremlegge analyserapport fra detonasjonstest av produktene for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap senest fem dager før gjødselen ankommer den norske grensen.

Enhver som importerer fra land i EØS-området ammoniumnitratgjødsel med høyt nitrogeninnhold som ikke tidligere har vært omsatt i et EØS-land eller som produserer slik gjødsel her i landet skal fremlegge slik analyserapport som er nevnt i første ledd senest fem dager før gjødselen omsettes.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 13d.Krav til opplysninger ved innsending av analyserapport fra detonasjonstest

Ved innsending av analyserapport etter § 13c skal følgende opplysninger oppgis:

a)handelsnavn på gjødselen
b)sammensetning av gjødselen, herunder innhold av råvarer og prosesstilsetninger
c)produsentens navn og adresse
d)produksjonspartiets identitet
e)entydig identifikasjon mellom analyserapporten fra detonasjonstesten og partiet som skal importeres eller omsettes
f)transportmiddel
g)ankomststed
h)ankomsttid.

Opplysningene angitt i bokstavene f)–h) skal oppgis bare ved import.

0Tilføyd ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.

Kapittel 4. Markedsføring, merking og varedeklarasjon

§ 14.Generelt om markedsføring

Produkter som omfattes av denne forskrift kan bare markedsføres dersom de tilfredsstiller forskriftens kvalitetskrav, herunder kravene til merking og dokumentasjon.

Produkter som omfattes av denne forskriften skal ikke omsettes under misvisende, villedende, eller mangelfullt navn, eller hvis det i samband med markedsføring kommer misvisende opplysninger om produktet. Produktegenskaper og effekter som brukes i markedsføringen skal være dokumenterbare.

Det er forbudt i markedsføring å henvise til at produktet er undergitt offentlig kontroll.

§ 15.Nye varetyper

Mattilsynet fastsetter varetypebetegnelsen for andre produkter enn de som er gitt en varetypebetegnelse i § 18, § 26, § 28, i vedlegg 2 eller vedlegg 8.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 140, 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 16.Unntak for spesielle produkter

For spesielle produkter til spesielt bruk kan Mattilsynet etter søknad gi tillatelse til deklarering av andre næringsstoffer og av spesifiserte næringsstoff under angitt innholdsgrense gitt i § 19, § 20, § 21, § 25 og § 26.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 140, 9 nov 2005 nr. 1313.
§ 17.Generelt om merking

Produkter som omfattes av denne forskriften skal være forsynt med varedeklarasjon.

Merking og teksten på eventuelle følgedokumenter skal være på norsk. Svensk og dansk tekst kan likevel aksepteres såfremt deklareringen oppfyller de øvrige krav forskriften stiller og ord og uttrykk som kan misforstås er oversatt til norsk (eller er tilrettelagt for norske forhold). Andre språk parallelt med norsk, svensk eller dansk kan aksepteres såfremt tekstens innhold ikke strider mot de norske bestemmelsene om merking.

Emballert produkt skal ha varedeklarasjon påført emballasje på et iøynefallende sted. Festede merkelapper må holdes på plass av emballasjens lukkemekanisme. Dersom lukkemekanisme består av segl eller plombe, må den ha navn eller merke som angir produsent eller ansvarlig for produktet. Varedeklarasjonen må ikke kunne slettes og må være lett leselig. Varedeklarasjon av storsekk over 400 kg kan likevel gjøres kjent på annen måte, herunder produktkatalog og nettside, forutsatt at varedeklarasjonen er lett tilgjengelig. Emballasjen må likevel være tydelig merket med varetype, handelsnavn og vekt.

For uemballert produkt skal varedeklarasjon stå i følgedokument.

Alle produkter skal enkelt kunne identifiseres på lager og i alle omsetningsledd.

0Endret ved forskrifter 16 jan 2006 nr. 43, 13 juli 2010 nr. 1093.
§ 18.Varetype for gjødsel
1. Gjødsel som er i samsvar med kriterier gitt for varetype i vedlegg 2 kolonne 1 skal merkes med vedkommende varetype og i tillegg med følgende der det passer:
a)Gjødsel som tilfredsstiller varetypene i vedlegg 2 kapittel A og B skal tilføyes tall som angir innholdet av næringsstoffer. Tallene skal angis i samme rekkefølge som de kjemiske symbolene (f.eks. NPK-gjødsel 21-4-10).
b)Mekanisk blandet gjødsel skal ha tilføyelsen «mekanisk blandet» anført i tilknytning til varetype (f.eks. NPK-gjødsel 21-4-10 mekanisk blandet)
c)For gjødsel som vesentlig inneholder hovednæringsstoffer og som deklareres med sekundærnæringsstoffer skal betegnes med varetype etterfulgt av «med» og deretter navn eller kjemisk tegn på de næringsstoff som er tilstede i gjødselen. De tall som angir innhold av hovednæringsstoff kan etterfølges av tall som angir innholdet av Ca, Mg, Na, S der disse angis i parentes (f.eks. NPK-gjødsel 15-4-12 (3-3) med Mg og S).
d)Blandinger av to eller flere av gjødseltypene i kapittel D og som inneholder minst to ulike mikronæringsstoff skal ha varetype «blanding av mikronæringsstoff» etterfulgt av navnet på de mikronæringsstoffene som er tilstede eller av stoffenes kjemiske tegn.
e)Gjødsel som vesentlig inneholder hovednæringsstoff og som deklareres med innhold av mikronæringsstoff skal etter varetypen tilføyes enten:
-«med mikronæringsstoff» eller
-«med» etterfulgt av navn på de mikronæringsstoff som er tilstede.
2. For gjødsel som ikke er i samsvar med kriterier gitt for varetype i vedlegg 2 kolonne 1 fastsettes varetypen slik:
a)Gjødsel som inneholder ett hovednæringsstoff eller sekundærnæringsstoff skal ha navnet på forbindelsen som varetype.
b)Gjødsel som inneholder flere hovednæringsstoff eller sekundærnæringsstoff skal ha varetype «uorganisk gjødsel».
c)Gjødsel som inneholder bare ett mikronæringsstoff skal ha navn på forbindelsen som varetype.
d)For oppløsninger eller suspensjoner av fast eller flytende gjødsel skal «oppløsning av» eller «suspensjon av» tilføyes før varetypen.
e)Mekanisk blandet gjødsel skal ha tilføyelsen «mekanisk blandet» anført i tilknytning til varetype.
§ 19.Generelt om varedeklarasjon for gjødsel

Varedeklarasjonen skal inneholde følgende:

a)Handelsnavn og varetype.
b)Navn, firmanavn eller firmamerke samt adresse til ansvarlig firma i Norge.
c)Innholdet angitt som netto- eller bruttovekt. Dersom bruttovekten oppgis, må vekten av tara også oppgis.
d)Innhold av hvert næringsstoff eller andre virksomme stoffer og egenskaper med hensyn til form eller oppløselighet angitt slik dette er foreskrevet for de enkelte varetyper som omfattes av forskriften.
e)Konsentrasjon av næringsstoffer angitt på elementbasis. Både n avn og kjemisk betegnelse skal oppgis og skal alltid nevnes i denne rekkefølgen: nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), klor (Cl), magnesium (Mg), natrium (Na), svovel (S), bor (B), kobolt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) og sink (Zn).
f)Hoved- og sekundærnæringsstoff uttrykt i masseprosent og i hele tall eller med en desimal. Form og oppløselighet av næringsstoffer må oppgis i masseprosent av gjødselen med unntak for de varetypene i vedlegg 2 som uttrykkelig bestemmer at det skal gjøres på annen måte.
g)Innhold av mikronæringsstoffer når slike er tilsatt og tilstede i mengder som tilsvarer det minsteinnholdet som er oppført i vedlegg 3 kolonne 3 - 6. Innholdet av mikronæringsstoff kan uttrykkes med det antall desimaler som er angitt i vedlegg 3. Dersom mikronæringsstoffene er vanlige bestandeler i råvaren som tilfører hoved- eller sekundærnæringsstoffene, og er tilstede i de mengder som er oppført i vedlegg 3, er deklarering frivillig.
h)Registreringsnummer fra Mattilsynet påført varedeklarasjon eller følgeseddel for vedkommende produkt på denne måten: «Reg.nr. (Mattilsyn): xxxx».

Det er forbudt å oppgi innholdet av ikke spesifiserte næringsstoffer. Mattilsynet kan forby å oppgi innholdet av et næringsstoff når det er grunn til tvil om effekten.

Betegnelsen «klorfattig» kan bare benyttes dersom klorinnholdet ikke overstiger 2%. Klor kan deklareres i samsvar med det som er angitt for de enkelte varetyper i vedlegg 2.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 140, 9 nov 2005 nr. 1313, 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 20.Spesielle merkebestemmelser for gjødsel som omfattes av vedlegg 2

Innhold av hvert hovednæringsstoff skal deklareres som foreskrevet for de ulike varetypene i vedlegg 2, kapittel A, kolonne 6 eller kapittel B kolonne 5, 6 og 7.

Innhold av kalsium, magnesium, natrium og svovel kan deklareres forutsatt at disse næringsstoffene er tilstede i de mengder som fremgår av vedlegg 3, kolonne 3-5. I tillegg skal både totalinnhold og vannløselig innhold deklareres eller, dersom næringsstoffene er helt løselige i vann, bare vannløselig innhold.

Gjødsel med sekundære næringsstoffer som viktigste næringsstoff og som tilfredsstiller kravene til vedlegg 2 kapittel C skal deklareres i henhold til kolonne 6.

For gjødsel som inneholder ett mikronæringsstoff skal næringsinnholdet deklareres i samsvar med kravene i vedlegg 1 kapittel D.

Når et mikronæringsstoff helt eller delvis er kjemisk bundet til et organisk molekyl, skal næringsstoffenes navn etterfølges med disse opplysningene:

«kjelatert med» og navn på kjelatdanneren eller forkortelsen som er angitt i vedlegg 4.

0Endret ved forskrift 9 nov 2005 nr. 1313.
§ 21.Spesielle merkebestemmelser for gjødsel som ikke omfattes av vedlegg 2

Innholdet av næringsstoff skal oppgis på følgende måte:

a)Nitrogen (N): I alle gjødseltyper som inneholder N, oppgis totalt N. Det er valgfritt å deklarere nitrat-N og ammonium-N.
b)Fosfor (P): I alle gjødseltyper som inneholder P oppgis total P. Innhold av vannløselig P skal oppgis etter anmodning.
c)Kalium (K): I alle gjødseltyper som inneholder K oppgis vannløselig innhold av K.
d)Innhold av magnesium (Mg), kalsium (Ca), svovel (S) og mikronæringsstoff kan bare oppgis dersom innholdet av det enkelte grunnstoff overstiger verdiene angitt i vedlegg 3 kolonne 6. For magnesium, svovel og mikronæringsstoff skal totalinnholdet oppgis, for kalsium skal vannløselig innhold oppgis.
§ 22.Tilleggsmerking av mikronæringsgjødsel

For mikronæringsgjødsel skal følgende setning tilføyes på emballasjen, etiketten eller følgedokumentene:

«Må bare brukes ved påvist behov. De anbefalte doser må ikke overskrides.»

For mikronæringsgjødsel skal det på etiketten eller i følgedokumentene gis opplysninger om dosering og betingelser knyttet til bruken for jordbunns- og dyrkningsforhold der gjødselen skal anvendes. Disse opplysningene skal være adskilt fra varedeklarasjonen fastsatt i § 18, § 19, § 20 og § 21.

§ 23.Tilleggsmerking av flytende gjødsel

Flytende gjødsel skal inneholde opplysninger om lagringstemperatur og forebygging av ulykker ved lagring.

For flytende gjødsel skal innholdet av næringsstoff oppgis i masseprosent. Det er valgfritt å angi næringsstoff pr. volumenhet (kg pr. hl eller g pr. liter).

0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 24.Varetype for kalkingsmidler

Kalkingsmidler som er i samsvar med kriterier gitt for varetype i vedlegg 8 skal merkes med vedkommende varetype.

For gruppen «annen kalk» skal varetypen betegnes ut fra opphavsmaterialet eller produksjonsmåten.

0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 25.Varedeklarering av kalkingsmidler

Varedeklarasjonen skal inneholde følgende:

a)Handelsnavn og varetype.
b)Navn, firmanavn eller firmamerke samt adresse til ansvarlig firma i Norge.
c)Innholdet som netto- eller bruttovekt. Dersom bruttovekten oppgis, må vekten av tara også oppgis.
d)Opphavsmateriale. Produktets geologiske opphavsmateriale og eventuelt fremstillingsmåte skal oppgis.
e)Massetetthet oppgitt i kg/dm³ .
f)Vanninnhold oppgitt i masseprosent.
g)Nøytraliserende verdi angitt som et ubenevnt tall tilsvarende kg CaO i 100 kg produkt. Verdien kan angis som et intervall på inntil 10% av intervallets laveste verdi.
h)Innhold av kalsium (Ca) og magnesium (Mg) oppgitt i masseprosent for vare som levert. Innholdet av magnesium (Mg) skal bare oppgis hvis det er minst 0,5 prosent.
i)Findelingsgrad oppgitt som den masseprosent av produktet som passerer siktene gitt i vedlegg 8 kolonne 5 til 11. For produkter som er en blanding av kalkingsmidler oppgis findelingsgrad i forhold til dens bestanddeler.
j)Veiledende kalkverdi over 1 år og over 5 år angitt som tosifrede, ubenevnte tall. Kalkverdi skal korrigeres for vanninnhold.
k)Innhold av karbonatrest i brentkalk.
l)Innhold av plantenæringsstoff etter bestemmelser i § 19 bokstav e, f og g.
m)Registreringsnummer fra Mattilsynet påført varedeklarasjon eller følgeseddel for vedkommende produkt på denne måten: «Reg.nr. (Mattilsyn): xxxx».
0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 140, 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 26.Varetype og varedeklarering for vekststoff og komposteringspreparater

For komposteringspreparat angis varetypen som uorganisk komposteringspreparat eller organisk komposteringspreparat. For vekststoffer angis varetypen som vekststoff.

Vekststoff og komposteringspreparat skal varedeklareres med:

a)Handelsnavn og varetype.
b)Navn, firmanavn eller firmamerke samt adresse til ansvarlig firma i Norge.
c)Innholdet som netto- eller bruttovekt. Dersom bruttovekten oppgis, må vekten av tara også oppgis.
d)Vanninnhold oppgitt i masseprosent.
e)Innhold av råvarer i synkende rekkefølge etter vekt.
f)Innhold av plantenæringsstoff etter bestemmelser i § 19 bokstav e, f og g.
g)Egenskaper.
h)Bruksanvisning.
i)Registreringsnummer fra Mattilsynet påført varedeklarasjon eller følgeseddel for vedkommende produkt på denne måten: «Reg.nr. (Mattilsyn): xxxx».
0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 140, 26 nov 2014 nr. 1469.

Kapittel 5. Bestemmelser om tilsyn

§ 27.Tilsyn

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften, med unntak av § 13a til § 13d. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 37 til § 40 for å oppnå etterlevelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av i forskriften § 13a andre ledd til § 13d.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 140, 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 28.(Opphevet ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.)
§ 29.(Opphevet ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.)
§ 30.Internkontroll

Virksomheter som omfattes av denne forskrift skal innføre og utøve internkontroll. Den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at plikten til internkontroll overholdes.

§ 31.Krav til internkontrollen

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

1.Ha oversikt over organisering og ansvarsforhold.
2.Kartlegge risiko for overtredelse av gjødselvareregelverket ut fra virksomhetens aktiviteter, og iverksette tiltak for å redusere risikoen.
3.Ha rutiner for å avdekke, rette opp og hindre gjentakelse av overtredelser.
4.Foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Punkt 1 - 4 skal dokumenteres skriftlig i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Mattilsynet.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 140.
§ 32.Prøvetaking og analysemetoder

Mattilsynet kan fastsette rutiner for prøvetaking av de ulike produkter som omfattes av forskriften.

Innholdet av plantenæringsstoffer i gjødsel, den nøytraliserende virkning av kalkingsmidler og andre egenskaper angående produktkvalitet og -kvantum skal bestemmes etter metoder kvalifisert i henhold til de til enhver tid gjeldende norske standarder eller anerkjente metoder der standarder ikke finnes.

Så langt det er mulig skal analyser foretas ved laboratorier som er akkreditert for den aktuelle analysen av Norsk Akkreditering, eller med annen kvalitetssikring som Mattilsynet godkjenner.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 140.

Kapittel 6. Utfyllende bestemmelser

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 140 (tidligere kap. 7).
§ 33.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, med unntak av § 13a til § 13d, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften § 13a andre ledd til § 13d forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 140 (tidligere § 34), 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 34.(Opphevet ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.)
§ 35.(Opphevet ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.)
§ 36.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, med unntak av § 13a til § 13d, er straffbart i henhold til matloven § 28.

Overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften § 13a andre ledd til § 13d er straffbart i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 42.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 140 (tidligere § 37), 26 nov 2014 nr. 1469.
§ 37.Ikrafttredelse m.m.

Denne forskriften trer i kraft 20. juli 2003. Samtidig oppheves forskrift om handel med gjødsel og jordforbedringsmidler m.v. av 28. mai 1998 nr. 562.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 140 (tidligere § 39).

Vedlegg 1. Definisjoner

Ammoniumnitratgjødsel med høyt nitrogeninnhold: Rene eller sammensatte ammoniumnitratbaserte produkter framstilt til bruk som gjødsel og med et innehold på mer enn 28 masseprosent nitrogen i forhold til ammoniumnitrat. Det vil si at både innholdet av ammonium og innholdet av nitrat er over 14 prosent. 

Ansvarlig firma: Norsk produsent, importør eller ansvarlig for markedsføring og salg av produkter som omfattes av denne forskriften og som gir melding om registrering av produktet hos Mattilsynet. 

Dolomitt: Avleiring av kalsium/magnesiumkarbonat som geologisk er eldre enn kvartærtiden, med magnesiuminnhold over en angitt grense 

Forbrenningsprodukt: Aske etter forbrenning av organisk materiale. 

Gjødsel: Produkt som har til hovedoppgave å tilføre næringsstoffer til planter. 

Grøntareal: Områder hvor det er eller skal etableres et vegetasjonsdekke, men hvor det ikke skal produseres vekster for matforsyning. Dette kan for eksempel være områder etter masseuttak, industriområder, arealer i tilknytning til veianlegg og andre offentlige arealer og toppdekke på avfallsfyllinger. 

Importør: Enhver som importerer til landet produkter som omfattes av forskriften. 

Internkontroll: Systematiske tiltak som virksomheten iverksetter, utøver og vedlikeholder for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. 

Kalkingsmiddel: Kalsiumforbindelse eller kalsium/magnesiumforbindelse som har syrenøytraliserende evne. 

Kalkstein: Avleiring av kalsiumkarbonat som geologisk er eldre enn kvartærtiden, med magnesiuminnhold under en angitt grense. 

Kalkverdi: Mål for kalkingsmidlets effektive syrenøytraliserende evne innenfor et angitt tidsrom og beregnet etter nærmere angitt metode. 

Kompleksgjødsel: uorganisk gjødsel som inneholder minst to hovednæringsstoffer og blir fremstilt ved fabrikasjonsprosesser som fører til at hovednæringsstoffene forekommer helt eller delvis i innbyrdes kjemisk forbindelse. 

Komposteringspreparater: Preparater som ved tilsetning til kompostmateriale og dyregjødsel skal påskynde omsetningen av det organiske stoffet og øke gjødseleffekten. 

Løselighet: Empirisk prosentverdi for et kalkingsmiddels løselighet i jord. 100% betegner full virkning. 

Mekanisk blandet gjødsel: uorganisk gjødsel som inneholder minst to hovednæringsstoffer, og som blir fremstilt ved mekanisk blanding av to eller flere ensidige gjødseltyper eller av kompleksgjødsel og ett eller flere ensidige gjødseltyper. 

Mineralgjødsel: Gjødsel hvor næringsstoffene foreligger som uorganiske salter fremstilt ved ekstraksjon og/eller ved fysiske og/eller kjemiske industriprosesser. Urea og andre syntetisk-organiske nitrogenforbindelser regnes også som mineralgjødsel. 

Nøytraliserende verdi: Innhold av syrenøytraliserende forbindelser, bestemt ved titrering, gitt som et ubenevnt tall tilsvarende kg CaO i 100 kg produkt. 

Omsetning: Forhandling, lagring, fordeling eller ekspedisjon. Omsetning omfatter også gratisleveranser. 

Organisk-mineralsk gjødsel: Gjødsel som er en blanding av produkter av animalsk og/eller vegetabilsk opprinnelse og mineralgjødsel. 

Plantenæringsstoffer: Hovednæringsstoffene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), de sekundære næringsstoffene kalsium (Ca), klor (Cl), magnesium (Mg), natrium (Na) og svovel (S), og mikronæringsstoffene bor (B), kobolt (Co), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) og sink (Zn). 

Produsent: Enhver som fremstiller, foredler, blander, pakker og merker produkter som omfattes av forskriften. Som produsent regnes også den som markedsfører eller selger et av de produkter som er omfattet av forskriften under et annet navn enn produktet er kjøpt som. 

Tørrstoffinnhold (TS): andelen av fast materiale i et produkt bestemt ved fastsatte metoder. 

Vekststoffer: Stoffer som skal stimulere plantenes vekst eller virke regulerende på utviklingsgangen uten at denne virkningen skyldes stoffets innhold av plantenæringsstoffer.

0Endret ved forskrift 16 jan 2006 nr. 43, 26 nov 2014 nr. 1469.

Vedlegg 2. Varetypebetegnelser, spesifikasjoner og deklarasjonskriterier for uorganisk gjødsel

A. Gjødsel som bare inneholder ett hovednæringsstoff 

Nitrogengjødsel

Nr.TypebetegnelseOpplysninger om produksjonsmåte og hovedbestanddelerMinsteinnhold av næringsstoffer (masseprosent). Opplysninger om angivelsen av næringsinnholdet. Andre kravAndre opplysninger om typebetegnelsenNæringsinnhold som skal deklareres. Næringsstoffenes form og oppløselighet. Andre kriterier
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1aKalsiumnitratKjemisk fremstilt produkt med kalsiumnitrat og ev. ammoniumnitrat som hovedbestanddeler15% N Nitrogen uttrykt som totalnitrogen eller som nitrat- og ammoniumnitrogen. Største innhold av ammoniumnitrogen: 1,5% NTotalnitrogen. Valgfritt - nitratnitrogen - ammoniumnitrogen
1bKalsiummagnesiumnitratKjemisk fremstilt produkt med kalsiumnitrat og magnesiumnitrat som hovedbestanddeler.13% N Nitrogen uttrykt som nitratnitrogen.
Minsteinnhold av magnesium i form av vannoppløselige salter og uttrykt som magnesium: 3% Mg
Nitratnitrogen
Vannoppløselig magnesium
1cMagnesiumnitratKjemisk fremstilt produkt med magnesiumnitrat heksahydrat som hovedbestanddel10% N Nitrogen uttrykt som nitratnitrogen
14% MgO Magnesium uttrykt som vannoppløselig magnesiumoksid
Når gjødselen markedsføres i form av krystaller, kan betegnelsen «krystallisert form» tilføyesNitratnitrogen
Vannløselig magnesiumoksid
2aNatriumnitratKjemisk fremstilt produkt med natriumnitrat som hovedbestanddel.15% N Nitrogen utttrykt som nitratnitrogenNitratnitrogen
2bChilesalpeterProdukt fremstilt av caliche, med natriumnitrat som hovedbestanddel.15% N Nitrogen uttrykt som nitratnitrogenNitratnitrogen
3aKalsiumcyanamidKjemisk fremstilt produkt med kalsiumcyanamid som hovedbestanddel, kalsiumoksid og ev. små mengder ammoniumsalter og urea18% N Nitrogen uttrykt som totalnitrogen, minst 75% av deklarert nitrogen i form av cyanamidnitrogenTotalnitrogen
3bNitratholdig kalsiumcyanamidKjemisk fremstilt produkt med kalsiumcyanamid og kalsiumoksid som hovedbestanddeler og ev. små mengder ammoniumsalter og urea, dessuten tilsatt nitrat18% N Nitrogen uttrykt som totalnitrogen. Minst 75% av innholdet av deklarert ikke-nitratnitrogen i form av cyanamidnitrogen. Innholdet av nitratnitrogen:
Minimum 1% N
Maksimum 3% N
Totalnitrogen
Nitratnitrogen
4AmmoniumsulfatKjemisk fremstilt produkt med ammoniumsulfat som hovedbestanddel.20% N Nitrogen uttrykt som ammoniumnitrogenAmmoniumnitrogen
5Ammoniumnitrat eller kalkammonsalpeterKjemisk fremstilt produkt som har ammoniumnitrat som hovedbestanddel, og som kan inneholde fyllstoff som kalksteinsmel, kalsiumsulfat, dolomittmel, magnesiumsulfat og kieseritt20% N Nitrogen uttrykt som nitratnitrogen og ammoniumnitrogen, som hver utgjør ca. halvparten av nitrogeninnholdetBetegnelsen
«kalkammonsalpeter» skal utelukkende brukes om gjødsel som inneholder kalsiumkarbonat (kalkstein) og/eller magnesiumkarbonat og kalsiumkarbonat (dolomitt) i tillegg til ammoniumnitrat. Minsteinnholdet av disse karbonatene må være 20% og renheten minst 90%
Totalnitrogen
Nitratnitrogen
Ammoniumnitrogen
6AmmoniumsulfatnitratKjemisk fremstilt produkt med ammoniumnitrat og ammoniumsulfat som hovedbestanddeler.25% N Nitrogen uttrykt som ammonium- og nitratnitrogen.
Minsteinnhold av nitratnitrogen: 5%
Totalnitrogen
Nitratnitrogen
Ammoniumnitrogen
7MagnesiumsulfatnitratKjemisk fremstilt produkt som har ammoniumnitrat, ammoniumsulfat og magnesiumsulfat som hovedbestanddeler.Nitrogen uttrykt som ammonium- og nitratnitrogen.
Minsteinnhold av nitratnitrogen: 6% N. Magnesium i form av vannoppløselige salter uttrykt som magnesium
Totalnitrogen
Ammoniumnitrogen
Nitratnitrogen
Vannoppløselig magnesium
8MagnesiumammoniumnitratKjemisk fremstilt produkt med ammoniumnitrat og magnesiumforbindelser, (dolomitt, magnesiumkarbonat og/eller magnesiumsulfat) som hovedbestanddeler19% N Nitrogen uttrykt som ammoniumnitrogen og nitratnitrogen. Minimum nitratnitrogen 6% N.
3% Mg uttrykt som total magnesium
Totalnitrogen
Ammoniumnitrogen
Nitratnitrogen
Total magnesium og ev. vannoppløselig magnesium
9UreaKjemisk fremstilt produkt med karbamid som hovedbestanddel.44% N Total ureanitrogen (inkludert biuret). Største innhold av biuret 1,2%Totalnitrogen, uttrykt som ureanitrogen
10KrotonylidendiureaProdukt fremstilt ved reaksjon mellom urea og krotonaldehyd Monomer28% N Nitrogen uttrykt som totalnitrogen
Minst 25% krotonylidendiureanitrogen
Høyst 3% ureanitrogen
Totalnitrogen
Ureanitrogen dersom innholdet er høyere enn 1 masseprosent
Krotonylidendiureanitrogen
11IsobutylidendiureaProdukt fremstilt ved reaksjon mellom urea og isobutylaldehyd Monomer28% N Nitrogen uttrykt som totalnitrogen
Minst 25% N isobutylidendiurea
Høyst 3% ureanitrogen
Totalnitrogen
Ureanitrogen dersom innholdet overstiger 1 masseprosent
Isobutylidendiureanitrogen
12UreaformaldehydProdukt fremstilt ved reaksjon mellom urea og formaldehyd som hovedsakelig består av ureaformaldehydmolekyler Polymer36% totalnitrogen. Nitrogen uttrykt som totalnitrogen.
Minst 3/5 av det deklarerte totalnitrogeninnholdet skal være løselig i varmt vann.
Minst 31% N som ureaformaldehyd.
Høyst 5% ureanitrogen.
Totalnitrogen.
Ureanitrogen dersom innholdet overstiger 1 masseprosent. Nitrogen av ureaformaldehyd løselig i kaldt vann. Nitrogen av ureaformaldehyd utelukkende løselig i varmt vann.
13Nitrogengjødsel som inneholder krotonylidendiureaKjemisk fremstilt produkt som inneholder krotonylidendiurea og en ensidig nitrogengjødsel med unntak av 3a, 3b og 5 i liste A-Nitrogengjødsel18% N uttrykt som totalnitrogen. Minst 3% nitrogen i form av ammoniakk og/eller nitrat og/eller urea. 1/3 av det deklarerte totalnitrogenet skal stamme fra krotonylidendiurea. Største innhold av biuret (ureanitrogen + krotonylidendiureanitrogen) x 0,026Totalnitrogen. For hver form som inneholder minst 1%:
Nitratnitrogen
Ammoniumnitrogen
Ureanitrogen
Krotonylidendiureanitrogen
14Nitrogengjødsel med isobutylidendiureaKjemisk fremstilt produkt som inneholder isobutylidendiurea og en ensidig nitrogengjødsel med unntak av produktene 3a, 3b og 5 i liste A-Nitrogengjødsel18% N uttrykt som totalnitrogen. Minst 3% nitrogen i form av ammoniakk og/eller nitrat og/eller urea. Minst 1/3 av det deklarerte totalnitrogenet skal stamme fra isobutylidendiurea. Største innhold av biuret: (ureanitrogen + isobutylidendiureanitrogen) x 0,026Totalnitrogen. For hver form som inneholder minst 1%:
Nitratnitrogen
Ammoniumnitrogen
Ureanitrogen
Isobutylidendiureanitrogen
15Nitrogengjødsel som inneholder ureaformaldehydKjemisk fremstilt produkt som inneholder ureaformaldehyd og en ensidig nitrogengjødsel med unntak av produktene 3a, 3b og 5 i liste A-Nitrogengjødsel18% N uttrykt som totalnitrogen. Minst 3% nitrogen i form av ammoniakk og/eller nitrat og/eller urea. Minst 1/3 av det deklarerte totalnitrogenet skal stamme fra ureaformaldehyd. Ureaformaldehydnitrogenet skal inneholde minst 1/3 nitrogen som er løselig i varmt vann. Største innhold av biuret: (ureanitrogen + ureaformaldehydnitrogen) x 0,026Totalnitrogen. For hver form som inneholder minst 1%:
Nitratnitrogen
Ammoniumnitrogen
Ureanitrogen
Ureaformaldehydnitrogen
Ureaformaldehydnitrogen løselig i kaldt vann.
Ureaformaldehydnitrogen som utelukkende er løselig i varmt vann
16Ammoniumsulfat med nitrifikasjonshemmer (dicyandiamid)Kjemisk fremstilt produkt som inneholder ammoniumsulfat og dicyandiamid20% N Nitrogen uttrykt som totalnitrogen
Minsteinnhold av ammoniumnitrogen: 18%.
Minsteinnhold av dicyandiamidnitrogen: 1,5%
Totalnitrogen
Ammoniumnitrogen
Dicyandiamidnitrogen
Tekniske opplysninger (1)
17Ammoniumsulfatnitrat med nitrifikasjonshemmer (dicyandiamid)Kjemisk fremstilt produkt som inneholder ammoniumsulfatnitrat og dicyandiamid24% N Nitrogen uttrykt som totalnitrogen.
Minsteinnhold av nitratnitrogen: 3%
Minsteinnhold av dicyandiamidnitrogen: 1,5%
Totalnitrogen
Nitratnitrogen
Ammoniumnitrogen
Dicyandiamidnitrogen
Tekniske opplysninger (1)
18Løsning av nitrogengjødselProdukt fremstilt kjemisk og ved oppløsning i vann, stabilt ved atmosfærisk trykk, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.15% N Nitrogen uttrykt som totalnitrogen dersom det bare foreligger i en form, eller som nitrat-, ammonium- eller ureanitrogen. Største innhold av biuret: urea-N x 0,026Totalnitrogen, og for former i mengder på minst 1%, nitrat-, ammonium- og eller ureanitrogen. Dersom biuretinnholdet er mindre enn 0,2%, kan «lavt biuretinnhold» tilføyes.
19Løsning av ammoniumnitrat med ureaProdukt fremstilt kjemisk og ved oppløsning i vann, med innhold av ammoniumnitrat og urea.26% N Nitrogen uttrykt som totalnitrogen, der ureanitrogen utgjør ca. halvparten av nitrogeninnholdet. Største innhold av biuret: 0,5%Totalnitrogen. Nitrat-, ammonium- og ureanitrogen. Dersom biuretinnholdet er mindre enn 0,2%, kan «lavt biuretinnhold» tilføyes.
20KalsiumnitratløsningProdukt fremstilt ved løsning av kalsiumnitrat i vann8% N Nitrogen uttrykt som nitratnitrogen med høyst 1% ammoniumnitrogenTypebetegnelsen kan eventuelt etterfølges av:
- til bladgjødsling
- til fremstilling av næringsløsninger
- til gjødselvanning
Totalnitrogen
Valgfritt:
nitratnitrogen
- ammoniumnitrogen
- kalsium når det gjelder ett av bruksområdene angitt i spalte 5

Den ansvarlige for markedsføringen skal fremlegge så utfyllende tekniske opplysninger som mulig sammen med hver emballasje eller sammen med følgeseddel ved levering i bulk. Opplysningene skal særlig gjelde bruksperiode og anvendelsesmengde for den avling den skal benyttes på. 

Fosforgjødsel

For gjødsel som selges i granulert form og med foreskrevet findelingsgrad for de viktigste stoffer den er sammensatt av (gjødsel under 1, 3, 4, 5, 6 og 7) skal findelingsgraden fastsettes på grunnlag av en egnet analysemetode.

Nr.TypebetegnelseOpplysninger om produksjonsmåte og hovedbestanddelerMinsteinnhold av næringsstoffer (masseprosent). Opplysninger om angivelsen av næringsinnholdet. Andre kravAndre opplysninger om typebetegnelsenNæringsinnhold som skal deklareres. Næringsstoffenes form og oppløselighet. Andre kriterier
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1Slagg fra thomasprosessen - thomasfosfat - thomasslaggProdukt som fremkommer i smelteverk ved behandling av fosforholdig råjern, med kalsiumsilisiumfosfat som hovedbestanddel.5,2% P Fosfor uttrykt som mineralsyreoppløselig fosforpentoksid, minst 75% av det deklarerte innhold oppløselig i 2% sitronsyre; eller 4,4% P. Fosfor uttrykt som P oppløselig i 2% sitronsyre.Fosfor oppløselig i 2% sitronsyre
Findelingsgrad:
- minst 75% passerer en 0,160 mm sikt,
- minst 96% passerer en 0,630 mm sikt.
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
2aSuperfosfatProdukt fremkommet ved reaksjon av malt råfosfat med svovelsyre med monokalsiumfosfat og kalsiumsulfat som hovedbestanddeler.7% P Fosfor uttrykt som P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat. Minst 93% av det deklarerte innhold av P skal være vannoppløselig. Prøvemengde: 1 gram
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
Fosfor oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat Vannoppløselig fosfor
2bDobbeltsuperfosfatProdukt fremkommet ved reaksjon av malt råfosfat med svovelsyre og fosforsyre, med monokalsiumfosfat og kalsiumsulfat som hovedbestanddeler.10,9% P Fosfor uttrykt som P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat. Minst 93% av det deklarerte innhold skal være vannoppløselig. Prøvemengde: 1 gram
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
Fosfor oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat
Vannoppløselig fosfor
2cTrippelsuperfosfatProdukt fremkommet ved reaksjon av malt råfosfat med fosforsyre med monokalsiumfosfat som hovedbestanddel.16,6% P Fosfor uttrykt som P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat. Minst 85% av deklarert innhold skal være vannoppløselig. Prøvemengde 3 gram.
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
Fosfor oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat
Vannoppløselig fosfor
3Delvis oppløst råfosfatProdukt fremkommet ved delvis oppløsning av malt råfosfat med svovelsyre eller fosforsyre med monokalsiumfosfat, trikalsiumfosfat og kalsiumsulfat som hovedbestanddeler.8,7% P Fosfor uttrykt som mineralsyreløselig P. Minst 40% av det deklarerte P skal være vannoppløselig.
Findelingsgrad:
- Minst 90% passerer en 0,160 mm sikt
minst 98% passerer en 0,630 mm sikt
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
Mineralsyreoppløselig fosfor
Vannoppløselig fosfor
4DikalsiumfosfatProdukt fremkommet ved utfelling av oppløst fosforsyre fra mineralske fosfater eller knokler med dikalsiumfosfat dihydrat som hovedbestanddel.16,6% P Fosfor uttrykt som P oppløst i basisk ammoniumsitrat (Petermann)
Findelingsgrad
- minst 90% passerer en 0,160 mm sikt
- minst 98% passerer en 0,630 mm sikt
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
Fosfor oppløselig i basisk ammoniumsitrat
5PyrofosfatProdukt fremstilt ved oppvarming av malt råfosfat under innvirkning av alkalieforbindelser og kiselsyre, og med basiske kalsiumfosfater og kalsiumsilikater som hovedbestanddeler.10,9% P Fosfor uttrykt som P oppløselig i basisk ammoniumsitrat (Petermann).
Findelingsgrad:
- minst 75% passerer en 0,160 mm sikt
- minst 96% passerer en 0,630 mm sikt
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
Fosfor oppløselig i basisk ammoniumsitrat
6AluminiumkalsiumfosfatProdukt fremstilt i amorf form ved oppvarming og maling med aluminium- og kalsiumfosfater som hovedbestanddeler.13,1% P Fosfor uttrykt som mineralsyreoppløselig P. Minst 75% av det deklarerte innhold av P skal være oppløselig basisk ammoniumsitrat (Joulie)
Findelingsgrad:
- minst 90% passerer en 0,160 mm sikt
- minst 99% passerer en 0,630 mm sikt
Totalfosfor (mineralsyreoppløselig)
Fosfor oppløselig i basisk ammoniumsitrat
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
7Bløt råfosfatProdukt fremkommet ved maling av bløt råfosfat med trikalsiumfosfat og kalsiumkarbonat som hovedbestanddeler.10,9% P Fosfor uttrykt som mineralsyreoppløselig P. Minst 55% av deklarert innhold av P skal være oppløselig i 2% maursyre.
Findelingsgrad:
- minst 90% passerer en 0,063 mm sikt
- minst 99% passerer en 0,125 mm sikt.
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
Totalfosfor (mineralsyreoppløselig). Fosfor oppløselig i 2% maursyre. Prosent av produktet som passerer en 0,063 mm sikt, angitt i masseprosent.
 

Kaliumgjødsel

Nr.TypebetegnelseOpplysninger om produksjonsmåte og hovedbestanddelerMinsteinnhold av næringsstoffer (masseprosent). Opplysninger om angivelsen av næringsinnholdet. Andre kravAndre opplysninger om typebetegnelsenNæringsinnhold som skal deklareres. Næringsstoffenes form og oppløselighet. Andre kriterier
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
1Kainitt/kaliumråsaltProdukt av rå kaliumsalter8,3% K Kalium uttrykt som vannoppløselig K.
3% Mg Magnesium i form av vannoppløselige magnesiumsalter og uttrykt som Mg
Vanlige handelsnavn kan tilføyesVannoppløselig kalium
Vannoppløselig magnesium
2Beriket kainitt/kaliumråsaltProdukt fremstilt ved blanding av kaliumråsalt og kaliumklorid14,9% K Kalium uttrykt som vannoppløselig KVanlige handelsnavn kan tilføyesVannoppløselig kalium. Valgfri angivelse av vannoppløselig magnesium når det er mer enn 3% Mg
3KaliumkloridProdukt fremstilt av kaliumråsalt med kaliumklorid som hovedbestanddel.30,7% K Kalium uttrykt som vannoppløselig KVanlige handelsnavn kan tilføyesVannoppløselig kalium
4Kaliumklorid med magnesiumsaltProdukt fremstilt av kaliumråsalter med tilsetning av magnesiumsalter, og med kaliumklorid og magnesiumsalter som hovedbestanddeler.30,7% K Kalium uttrykt som vannoppløselig K.
3% Mg Magnesium i form av vannoppløselige magnesiumsalter uttrykt som Mg
Vannoppløselig kalium.
Vannoppløselig magnesium.
5KaliumsulfatKjemisk fremstilt produkt av kaliumsalter, og med kaliumsulfat som hovedbestanddel.39% K Kalium uttrykt som vannoppløselig K. Største klorinnhold: 3% ClVannoppløselig kalium
Valgfrie opplysninger om klorinnhold dersom det er mindre enn 3% Cl
6Kaliumsulfat med magnesiumKjemisk fremstilt produkt av kaliumsalter, ev. med tilsetning av magnesiumsalter og med kaliumsulfat og magnesiumsulfat som hovedbestanddeler.18,3% K Kalium uttrykt som vannoppløselig K.
4,8% Mg Magnesium i form av vannoppløselige magnesiumsalter og uttrykt som magnesium.
Største klorinnhold: 3% Cl.
Vanlige handelsnavn kan tilføyesVannoppløselig kalium
Vannoppløselig magnesium
Valgfrie opplysninger om klorinnhold dersom det er mindre enn 3% Cl
7Kieseritt med kaliumsulfatProdukt fremstilt av kieseritt ved tilsetting av kaliumsulfat.4,8% Mg Magnesium uttrykt som vannoppløselig Mg.
5% K Kalium uttrykt som vannoppløselig K.
Total Mg / 0,6 + K / 0,83 : 20%
Største klorinnhold: 3% Cl
Vanlige handelsnavn kan tilføyes.Vannoppløselig magnesium
Vannoppløselig kalium
Valgfri angivelse av klorinnholdet når dette er under 3% Cl
0Endret ved forskrifter 9 nov 2005 nr. 1313, 16 jan 2006 nr. 43, 26 nov 2014 nr. 1469.

B. Gjødsel som inneholder flere hovednæringsstoffer

TypebetegnelseOpplysninger om produksjonsmåteMinimumsinnhold av næringsstoffer (masseprosent)Form, oppløselighet og innhold av næringsstoffer som skal deklareres i henhold til spesifikasjoner i spalte 8, 9 og 10. FindelingsgradOpplysninger om gjødselens karakteristiske egenskaper. Andre krav
TotaltFor hvert næringsstoffNPKNPK
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
NPK-gjødselProdukt fremstilt kjemisk eller ved blanding, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse20 (N + P / 0,436 + K / 0,83)3% N
4,1% K
1% P
1. Totalnitrogen
2. Nitratnitrogen
3. Ammonium-
nitrogen
4. Urea-
nitrogen
5. Cyanamid-
nitrogen
1: Vannløselig P
2: P løselig i nøytralt ammoniumsitrat
3: P løselig i nøytralt ammoniumsitrat og i vann
4: P bare oppløselig i mineralsyre
5: P oppløselig i basisk ammoniumsitrat (Petermann)
6: P oppløselig i 2% sitronsyre
7: P oppløselig i mineralsyre. Minst 75% av deklarert innhold av P skal være oppløselig i basisk ammoniumsitrat (Joulie)
Vannløselig K1. Totalnitrogen
2. Dersom en av nitrogenformene 2-5 utgjør 1 masseprosent eller mer, skal denne deklareres
En NPK-gjødsel som verken inneholder thomasfosfat, pyrofosfat, aluminium-
kalsium-
fosfat, delvis oppløst råfosfat, eller bløt råfosfat, skal deklareres etter oppløselighet som angitt under (1), (2), eller (3): Utgjør det vannoppløselige P mindre enn 0,9%, deklareres bare oppløselighet (2)
Utgjør det vannoppløselige P minst 0,9%, deklareres oppløselighet (3) med samtidig angivelse av det vannoppløselige innhold av P (oppløselighet (1))
Innholdet av P som bare er oppløselig i mineralsyre må ikke overstige 0,9%.
1. Vannløselig kalium
2. Betegnelse
«klorfattig» kan bare brukes når klorinnholdet ikke overstiger 2%.
3. Klorinnholdet kan deklareres
8: P oppløselig i mineralsyre. Minst 55% av det deklarerte innholdet av P skal være oppløselig i 2% maursyre.For denne gjødseltype 1 skal prøvemengden for bestemmelse av oppløselighet (2) og (3) være 1 gram.
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P
Findelingsgrad for de viktigste fosfatkomponentene:
Thomasfosfat: minst 75% passerer en 0,160 mm sikt. Aluminiumkalsium-
fosfat: minst 90% passerer en 0,160 mm sikt. Pyrofosfat: minst 75% passerer en 0,160 mm sikt. Bløt råfosfat: minst 90% passerer en 0,063 mm sikt. Delvis oppløst råfosfat: minst 90% passerer en 0,160 mm sikt.
2a. En NPK-gjødsel som inneholder bløt råfosfat helt eller delvis oppløst råfosfat, må verken inneholde thomasfosfat, pyrofosfat eller aluminium-
kalsium-
fosfat. Den deklareres i samsvar med oppløselighet (1), (3) og (4). Denne gjødseltypen må inneholde:
- Minst 0,9% P som er oppløselig bare i mineralsyre (oppløselighet (4))
- Minst 2,2% P oppløselig i vann og nøytralt ammoniumsitrat (oppløselighet (3))
- minst 1,1% vannoppløselig P (oppløselighet (1)) Denne gjødseltypen må selges som NPK-gjødsel med bløt råfosfat eller NPK-gjødsel med delvis oppløst råfosfat. For denne gjødseltypen 2 (a) skal prøvemengden for å bestemme oppløselighet (3) være 3 gram.
- Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg pr. kg P.

2b. En NPK-gjødsel som inneholder aluminiumkalsiumfosfat må verken inneholde thomasfosfat, pyrofosfat, råfosfat eller delvis oppløst råfosfat. Den skal deklareres i samsvar med oppløselighet (1) og (7), i siste tilfelle med fradrag av oppløselighet i vann. Denne gjødseltypen må inneholde:
- minst 0,9% vannoppløselig P (oppløselighet (1)),
- Minst 2,2% P etter oppløselighet (7). Denne gjødselen skal markedsføres under betegnelsen «NPK-gjødsel med aluminiumkalsium-
fosfat».
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.

3. For NPK-gjødsel som bare inneholder en av følgende typer fosforgjødsel: Thomasfosfat, pyrofosfat, aluminiumkalsium-
fosfat, bløt råfosfat, skal typebetegnelsen følges av en angivelse av fosforkomponenten.
Deklareringen av oppløseligheten til P må gis i samsvar med følgende oppløseligheter:
- for gjødsel basert på thomasfosfat: oppløselighet (6)
- for gjødsel basert på pyrofosfat: oppløselighet (5)
- for gjødsel basert på aluminiumkalsium-
fosfat: oppløselighet (7)
- for gjødsel basert på bløt råfosfat: oppløselighet (8)
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
Oppløsning av NPK-gjødselProdukt fremstilt kjemisk og ved oppløsning i vann, stabilt ved atmosfærisk trykk, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse15% (N + P / 0,436 + K / 0,83)
Største innhold av biuret: urea-N x 0,026
2% N
1,3% P
2,5% K.
Største innhold av biuret: urea-N x 0,026
1. Totalnitrogen
2. Nitratnitrogen
3. Ammonium-
nitrogen
4. Ureanitrogen
Vann-
oppløselig P
Vann-
oppløselig K
1. Total-
nitrogen
2. Dersom innholdet av en nitrogen-
forbindelse (2-4) utgjør 1 masseprosent eller mer, skal den deklareres. Dersom biuretinnholdet er mindre enn 0,2% kan «lavt biuretinnhold» tilføyes
Vannoppløselig P. Kadmium-
innholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
1. Vann-
oppløselig kalium.
2. Betegnelsen
«klorfattig» kan bare brukes når klorinnholdet ikke overstiger 2%.
3. Klorinnholdet kan deklareres.
Suspensjon av NPK-gjødselProdukt i flytende form med næringsstoffer fra stoffer som både er oppslemmet og oppløst i vann, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.20% (N + P / 0,436 + K / 0,83)
Største innhold av biuret: urea-N x 0,026
3% N
1,7% P
3,3% K
Største innhold av biuret: urea-N x 0,026
1. Totalnitrogen
2. Nitratnitrogen
3. Ammonium-
nitrogen
4. Ureanitrogen
1: Vann-
oppløselig P
2: P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat
3: P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat og i vann
Vann-
oppløselig K
1. Total-
nitrogen
2. Dersom innholdet av en nitrogen-
forbindelse (2-4) utgjør 1 masseprosent eller mer, skal den deklareres. Dersom biuretinnholdet er mindre enn 0,2% kan «lavt biuretinnhold» tilføyes.
Gjødselen må ikke inneholde thomasslagg, aluminium-
kalsium-
fosfat, pyrofosfat, delvis oppløst råfosfat eller råfosfat.
Kadmium-
innholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P
1. Dersom det vannoppløselige P utgjør mindre enn 0,9% deklareres bare oppløselighet 2.
2. Dersom det vannoppløselige P utgjør minst 0,9%, angis oppløselighet 3 og innholdet av vannoppløselig P skal deklareres.
1. Vann-
oppløselig kalium.
2. Betegnelse
«klorfattig» kan bare brukes når klorinnholdet ikke overstiger 2%.
3. Klorinnholdet kan deklareres.
NPK-gjødsel som inneholder kroto-
nylidendi-
urea eller isobuty-
lidendi-
urea eller ureaformal-
dehyd (alt etter omstendig-
hetene)
Kjemisk fremstilt produkt som inneholder krotonylidendi-
urea eller isobutylidendi-
urea eller ureaformal-
dehyd, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse
20% (N + P / 0,436 + K / 0,83)20% N Minst 1/4 av det deklarerte innhold av totalnitrogen skal stamme fra nitrogenformene 5, 6 eller 7. Minst 3/5 av det deklarerte nitrogen-
innholdet 7, skal være løselig i varmt vann. 2,18% P
4,15% K
1. Totalnitrogen
2. Nitratnitrogen
3. Ammonium-
nitrogen
4. Ureanitrogen
5. Kroto-
nylidendi-
ureanitrogen
6. Isobu-
tylidendi-
ureanitrogen
1: Vann-
oppløselig P
2: P løselig i nøytralt ammonium-
sitrat
3: P løselig i nøytralt ammoniumsitrat og i vann
Vannløselig K1: Totalnitrogen
2: Dersom en av nitrogenformene 2-4 utgjør 1 masseprosent eller mer, skal denne deklareres
3: En av nitrogenformene 5-7 (alt etter omstendighetene). Nitrogenformen 7 skal deklareres som nitrogenform 8 og 9
En NPK-gjødsel som verken inneholder thomasfosfat, pyrofosfat, aluminium-
kalsium-
fosfat, delvis oppløst råfosfat eller råfosfat, skal deklareres etter oppløselighet som angitt under 1, 2 eller 3:
- utgjør vannløselig P mindre enn 0,87% deklareres bare løselighet 2,
- utgjør vannløselig P minst 0,87%, deklareres løselighet 3 med samtidig angivelse av det vannløselige innhold av P (løselighet 1)
Innholdet av P som er løselig bare i mineralsyre må ikke overstige 0,87%. Prøvemengden for bestemmelse av løselighet 2 og 3 skal være 1 g.
1. Vannløselig kalium
2. Betegnelse
«klorfattig» kan bare brukes når klorinnholdet ikke overstiger 2%.
3. Klorinnholdet kan deklareres
 

2. NP-gjødsel

TypebetegnelseOpplysninger om produksjonsmåteMinimumsinnhold av næringsstoffer (masseprosent)Form, oppløselighet og innhold av næringsstoffer som skal deklareres i henhold til spesifikasjoner i spalte 8, 9 og 10. FindelingsgradOpplysninger om gjødselens karakteristiske egenskaper. Andre krav
TotaltFor hvert næringsstoffNPKNPK
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
NP-gjødselProdukt fremstilt kjemisk eller ved blanding, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse18% (N + P / 0,436)3% N
2,2% P
1. Totalnitrogen
2. Nitratnitrogen
3. Ammonium-
nitrogen
4. Ureanitrogen
5. Cyanamid-
nitrogen
1: Vannløselig P
2: P løselig i nøytralt ammonium-
sitrat
3: P løselig i nøytralt ammonium-
sitrat og i vann
4: P bare oppløselig i mineralsyre
5: P oppløselig i basisk ammonium-
sitrat (Petermann)
6: P oppløselig i 2% sitronsyre
7: P oppløselig i mineralsyre. Minst 75% av deklarert innhold av P skal være oppløselig i basisk ammonium
sitrat (Joulie)
8: P oppløselig i mineralsyre. Minst 55% av det deklarerte P skal være oppløselig i 2% maursyre.
1. Totalnitrogen
2. Dersom innholdet av nitrogenformene
(2) - (5) utgjør minst 1 masseprosent, skal den deklareres.
1. En NP-gjødsel som ikke inneholder thomasfosfat, pyrofosfat, aluminium-
kalsiumfosfat, delvis oppløst råfosfat eller bløt råfosfat, skal deklareres i samsvar med oppløselighet (1), (2) eller (3):
- utgjør det vannoppløselige P mindre enn 0,9%, deklareres bare oppløselighet (2)
- dersom det vannoppløselige P utgjør minst 0,9%, angis oppløselighet (3), og innholdet av vannoppløselig P må oppgis (oppløselighet 1) Innholdet av P som bare kan oppløses i mineralsyre, må ikke være høyere enn 0,9%.
For denne gjødseltype 1 skal prøvemengden for å bestemme oppløselighet (2) og (3) være 1 gram.
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
Findelingsgrader: Se under NPK-gjødsel, spalte 52a. En NP-gjødsel som inneholder bløt råfosfat eller delvis oppløst råfosfat, må være uten thomasslagg, pyrofosfat eller aluminium-
kalsiumfosfat. Denne skal deklareres i samsvar med oppløselighet (1), (3) og (4). Denne gjødseltypen må inneholde:
- minst 0,9% P som bare er oppløselig i mineralsyre (oppløselighet (4))
- minst 2,2% P oppløselig i vann og i nøytralt ammonium-
sitrat (oppløselighet (3))
- minst 1,1% P oppløselig i vann (oppløselighet (1))

Denne gjødseltypen skal markedsføres som «NP-gjødsel med bløt råfosfat» eller som «NP-gjødsel med delvis oppløst råfosfat». For denne gjødseltypen (2a) skal prøvemengden for bestemmelse av oppløselighet (3) være 3 gram.

2b. En NP-gjødsel som inneholder aluminiumkalsium-
fosfat må ikke inneholde thomasfosfat, pyrofosfat, bløt råfosfat eller delvis oppløst råfosfat. Dette skal deklareres i samsvar med oppløselighet (1) og (7), i siste tilfelle med fradrag av oppløselighet i vann. Denne gjødseltype skal oppfylle følgende krav:
- inneholde minst 0,9% vannoppløselig P oppløselighet (1)
inneholde minst 2,2% P i samsvar med oppløselighet (7)

Denne type gjødsel skal markedsføres under betegnelsen «NP-gjødsel med aluminium-
kalsiumfosfat».
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.

3. Når en NP-gjødsel bare inneholder en av følgende typer fosfatgjødsel:
Thomasfosfat, pyrofosfat, aluminiumkalsium-
fosfat, bløt råfosfat, skal typebetegnelsen følges av opplysning om fosforkomponenten. Deklarasjonen av oppløseligheten av P skal gis i samsvar med følgende oppløseligheter:
- for gjødsel basert på thomasfosfat: Oppløselighet (6)
- for gjødsel basert på pyrofosfat: Oppløselighet (5)
- for gjødsel basert på aluminium-
kalsiumfosfat: Oppløselighet (7)
- for gjødsel basert på bløt råfosfat: Oppløselighet (8)
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
Oppløsning av NP-gjødselProdukt fremstilt kjemisk og ved oppløsning i vann, stabilt ved atmosfærisk trykk, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse18% (N + P / 0,436)
Største innhold av biuret: urea-N x 0,026
3% N
2,2% P
Største innhold av biuret: urea-N x 0,026
1. Totalnitrogen
2. Nitratnitrogen
3. Ammonium-
nitrogen
4. Ureanitrogen
5. Cyanamid-
nitrogen
1. Totalnitrogen
2. Dersom innholdet av en nitrogen-
forbindelse (2-4) utgjør 1 masseprosent eller mer, skal den deklareres. Dersom biuretinnholdet er mindre enn 0,2% kan «lavt biuretinnhold» tilføyes.
Vannoppløselig P.
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P
Suspensjon av NP-gjødselProdukt i flytende form med næringsstoffer fra stoffer som både er oppslemmet og oppløst i vann, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.18% (N + P / 0,436)
Største innhold av biuret: urea-N x 0,026
3% N
2,2% P
Største innhold av biuret: urea-N x 0,026
1. Totalnitrogen
2. Nitratnitrogen
3. Ammonium-
nitrogen
4. Ureanitrogen
1: Vann-
oppløselig P
2: P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat
3: P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat og i vann
1. Totalnitrogen
2. Dersom innholdet av en nitrogen-
forbindelse (2-4) utgjør 1 masseprosent eller mer, skal den deklareres. Dersom biuretinnholdet er mindre enn 0,2%, kan «lav biuretinnhold» tilføyes.
1. Dersom det vannoppløselige P utgjør mindre enn 0,9%, deklareres bare oppløselighet 2.
2. Dersom det vannoppløselige P utgjør minst 0,9%, deklareres både oppløselighet 3 og vannoppløselig P. Gjødselen må ikke inneholde thomasslagg, aluminium-
kalsium-
fosfat, pyrosfosfat, delvis oppløst råfosfat eller råfosfat.
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
NP-gjødsel som inneholder kroto-
nyliden-
diurea eller isobut-
yliden-
diurea eller urea-
formaldehyd (alt etter omstendig-hetene)
Kjemisk fremstilt produkt som inneholder krotonyliden-
diurea eller isobutyliden-
diurea eller ureaformaldehyd, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse
18% (N + P / 0,436)5% N
Minst 1/4 av det deklarerte innhold av totalnitrogen skal stamme fra nitrogenformene 5, 6 eller 7. Minst 1/4 av det deklarerte nitrogen-
innholdet 7, skal være løselig i varmt vann.
2,18% P
1. Totalnitrogen
2. Nitratnitrogen
3. Ammonium-
nitrogen
4. Ureanitrogen
5. Krotony-
lidendiurea-
nitrogen
6. Isobuty-
lidendiuera-
nitrogen
7. Urea-
formaldehyd-
nitrogen
8. Urea-
formaldehyd-
nitrogen løselig bare i varmt vann
9. Urea-
formaldehyd-
nitrogen løselig i kaldt vann
1. Vannløselig P
2. P løselig i nøytralt ammoniumsitrat
3. P løselig i nøytralt ammoniumsitrat og i vann
1. Totalnitrogen
2. Dersom en av nitrogenformene 2-4 utgjør 1 masseprosent eller mer, skal denne deklareres
3. En av nitrogenformene 5-7
Nitrogenformen 7 skal deklareres som nitrogenformen 8 og 9
En NP-gjødsel som ikke inneholder thomasfosfat, pyrofosfat, aluminium-
kalsium-
fosfat, delvis oppløst råfosfat eller råfosfat, skal deklareres etter oppløselighet som angitt under 1, 2 eller 3:
Utgjør vannløselig P mindre enn 0,92% deklareres bare løselighet 2,
- utgjør vannløselig P minst 0,92%, deklareres løselighet 3 med samtidig angivelse av det vannløselige innhold av P (løselighet 1). Innholdet av P som er løselig i bare mineralsyre må ikke overstige 0,92%. Prøvemengden for bestemmelse av løselighet 2 og 3 skal være 1 g
0
 

NK-gjødsel

TypebetegnelseOpplysninger om produksjonsmåteMinimumsinnhold av næringsstoffer (masseprosent)Form, oppløselighet og innhold av næringsstoffer som skal deklareres i henhold til spesifikasjoner i spalte 8, 9 og 10. FindelingsgradOpplysninger om gjødselens karakteristiske egenskaper. Andre krav
TotaltFor hvert næringsstoffNPKNPK
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
NK-gjødselProdukt fremstilt kjemisk eller ved blanding, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.18 (N + K / 0,83)3% N
4,1% K
1. Totalnitrogen
2. Nitratnitrogen
3. Ammonium-
nitrogen
4. Ureanitrogen
5. Cyanamid-
nitrogen
Vann-
oppløselig K
1. Totalnitrogen
2. Dersom en av nitrogenformene (2) - (5) utgjør minst 1 masseprosent, skal den deklareres
1. Vann-
oppløselig kalium
2. Betegnelse
«klorfattig» kan bare brukes når klorinnholdet ikke overstiger 2% Cl
3. Klor-
innholdet kan deklareres
Oppløsning av NK-gjødselProdukt fremstilt kjemisk og ved oppløsning i vann, stabilt ved atmosfærisk trykk, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.15% (N + K / 0,83)
Største innhold av biuret: urea-N x 0,026
3% N
4,1% K
Største innhold av biuret: urea-N x 0,026
1. Totalnitrogen
2. Nitratnitrogen
3. Ammonium-
nitrogen
4. Ureanitrogen
1. Vann-
oppløselig P
2. P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat
3. P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat og i vann.
Vann-
oppløselig K
1. Totalnitrogen
2. Dersom innholdet av en nitrogen-
forbindelse (2-4) utgjør 1 masseprosent eller mer, skal den deklareres. Dersom biuretinnholdet er mindre enn 0,2%, kan «lav biuretinnhold» tilføyes.
1. Vann-
oppløselig kalium
2. Betegnelse
«klorfattig» kan bare brukes når klorinnholdet ikke overstiger 2% Cl
3. Klor-
innholdet kan deklareres
Suspensjon av NK-gjødselProdukt i flytende form med næringsstoffer fra stoffer som både er oppslemmet og oppløst i vann, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.18% (N + K / 0,83)
Største innhold av biuret: urea-N x 0,026
3% N 4,1% K
Største innhold av biuret: urea-N x 0,026
1. Totalnitrogen
2. Nitratnitrogen
3. Ammonium-
nitrogen
4. Ureanitrogen
Vann-
oppløselig K
1. Totalnitrogen
2. Dersom innholdet av en nitrogen-
forbindelse (2-4) utgjør 1 masseprosent eller mer, skal den deklareres. Dersom biuretinnholdet er mindre enn 0,2%, kan «lav biuretinnhold» tilføyes.
1. Vann-
oppløselig kalium
2. Betegnelse
«klorfattig» kan bare brukes når klorinnholdet ikke overstiger 2% Cl
3. Klor-
innholdet kan deklareres
NK-gjødsel som inneholder kroto-
nylidend-
iurea eller
isobu-
tylidend-
iurea eller urea-
formal-
dehyd (alt etter omstendig-
hetene)
Kjemisk fremstilt produkt som inneholder kroto-
nylidend-
iurea eller
isobuty-
lidendiurea eller ureaformal-
dehyd, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse
18% (N + K / 0,83)5% N Minst 1/4 av det deklarerte innhold av totalnitrogen skal stamme fra nitrogen-
formene 5, 6 eller 7. Minst 3/5 av det deklarerte nitrogen-
innholdet 7, skal være løselig i varmt vann 5% K * 0,83
1. Totalnitrogen
2. Nitratnitrogen
3. Ammonium-
nitrogen
4. Ureanitrogen
5. Kroto-
nylidendiurea-
nitrogen
6. Isobuty-
lidendiuera-
nitrogen
7. Urea-
formaldehyd-
nitrogen
8. Ureaformal-
dehydnitrogen løselig bare i varmt vann
9. Ureaformal-
dehydnitrogen løselig i kaldt vann
Vannløselig K1. Totalnitrogen
2. Dersom en av nitrogenformene 2-4 utgjør 1 masseprosent eller mer, skal denne deklareres. En av nitrogenformene 5-7 (alt etter omstendighetene)
Nitrogenformen 7 skal deklareres som nitrogenform 8 og 9
1. Vannløselig kalium
2. Betegnelse
«klorfattig» kan bare brukes når klorinnholdet ikke overstiger 2%.
3. Klor-
innholdet kan deklareres
 

PK-gjødsel

TypebetegnelseOpplysninger om produksjonsmåteMinimumsinnhold av næringsstoffer (masseprosent)Form, oppløselighet og innhold av næringsstoffer som skal deklareres i henhold til spesifikasjoner i spalte 8, 9 og 10. FindelingsgradOpplysninger om gjødselens karakteristiske egenskaper. Andre krav
TotaltFor hvert næringsstoffNPKNPK
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
PK-gjødselProdukt fremstilt kjemisk eller ved blanding, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.18% (P / 0,436 + K / 0,83)2,2% P
4,1% K
Findelingsgrader: Se spalte 61. Vann-
oppløselig P
2. P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat
3. P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat og i vann
4. P oppløselig bare i mineralsyre
5. P oppløselig i basisk ammoniumsitrat (Petermann)
6. P oppløselig i 2% sitronsyre
7. P oppløselig i mineralsyre. Minst 75% av det deklarerte P-innholdet skal være oppløselig i basisk ammoniumsitrat (Joulie)
8. P oppløselig i mineralsyre. Minst 55% av det deklarerte P-innholdet skal være oppløselig i 2% maursyre
Vann-
oppløselig K
1. En PK-gjødsel som ikke inneholder thomasfosfat, pyrofosfat, aluminium-
kalsiumfosfat, delvis oppløst råfosfat eller bløt råfosfat, skal garanteres i samsvar med oppløselighet (1), (2) eller (3):
- når vannoppløselig P er under 0,9%, skal bare oppløselighet (2) deklareres
- når vannoppløselig P er minst 0,9%, skal oppløselighet (3) deklareres, og det vannoppløselige P angis (oppløselighet (1)
Innhold av P som bare er oppløselig i mineralsyre må ikke overstige 0,9%. For denne gjødseltype 1 skal prøvemengden for å bestemme oppløselighet (2) og (3) være 1 gram
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
1.Vannløselig kalium
2. Betegnelse
«klorfattig» kan bare brukes når klorinnholdet ikke overstiger 2%.
3. Klorinnholdet kan deklareres
Findelingsgrader for de viktigste fosfatkomponentene
Thomasfosfat: Minst 75% passerer en 0,160 mm sikt
Aluminiumkalsiumfosfat: Minst 90% passerer en 0,160 mm sikt
Pyrofosfat: Minst 70% passerer en 0,160 mm sikt
Bløt råfosfat: Minst 90% passerer en 0,063 mm sikt
Delvis oppløst råfosfat: Minst 90% passerer en 0,160 mm sikt:
2a. En PK-gjødsel som inneholder bløt råfosfat eller delvis oppløst råfosfat, må ikke inneholde thomasfosfat, pyrofosfat eller aluminiumkalsium-
fosfat. Den skal deklareres i samsvar med oppløselighet (1), (3) og (4).

Denne gjødseltype må tilfredsstille følgende krav:
- inneholde minst 0,9% P oppløselig bare i mineralsyre (oppløselighet (4))
- inneholde minst 2,2% P oppløselig i vann og nøytralt ammoniumsitrat (oppløselighet (3))

Denne gjødseltypen skal markedsføres som «PK-gjødsel med bløt råfosfat» eller som «PK-gjødsel med delvis oppløst råfosfat»

For denne type gjødsel (2a) utgjør prøvemengden 3 gram for bestemmelse av oppløselighet (3)

Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.

2b. En PK-gjødsel som inneholder aluminium-
kalsium-
fosfat, må ikke inneholde thomasfosfat, pyrofosfat eller delvis oppløst råfosfat. Den skal deklareres i samsvar med oppløselighet (1) og (7) i siste tilfelle med fradrag av oppløselighet i vann.

Denne gjødseltypen skal tilfredsstille følgende krav:
- inneholde minst 0,9% vannoppløselig P (oppløselighet (1))
- inneholde minst 2,2% P etter oppløselighet (7)

3. For PK-gjødsel som bare inneholder en av følgende typer fosfatgjødsel:
Thomasfosfat, pyrofosfat, aluminium-
kalsium-
fosfat, bløt råfosfat, må typebetegnelsen følges av en angivelse av fosfatkomponenten.

Deklarasjonen for oppløseligheten av P skal gis i samsvar med følgende oppløseligheter:
- for gjødsel basert på thomasfosfat: Oppløselighet (6)
- for gjødsel basert på pyrofosfat: Oppløselighet (5)
- for gjødsel basert på aluminium-
kalsiumfosfat: Oppløselighet (7)
- for gjødsel basert på bløt råfosfat: Oppløselighet (8)

Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
Oppløsning av PK-gjødselProdukt fremstilt kjemisk og ved oppløsning i vann, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.18% (P / 0,436 + K / 0,83)2,2% P
4,1% K
Vann-
oppløselig K
Vannoppløselig P
Kadmiuminnholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
1. Vann-
oppløselig kalium.
2. Betegnelsen
«klorfattig» kan bare brukes når klorinnholdet ikke overstiger 2%.
3. Klorinnholdet kan deklareres.
Suspensjon av PK-gjødselProdukt i flytende form med næringsstoffer fra stoffer som både er oppslemmet og oppløst i vann, uten tilsetning av organiske næringsstoffer av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.18% (P / 0,436 + K / 0,83)2,2% P
4,1% K
1. Vann-
oppløselig P
2. P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat
3. P oppløselig i nøytralt ammoniumsitrat og i vann
Vann-
oppløselig K
1. Dersom det vannoppløselige P utgjør mindre enn 0,9%, deklareres bare oppløselighet 2.
2. Dersom det vannoppløselige P utgjør minst 0,9%, skal oppløselighet 3 og innholdet av vannoppløselig P deklareres. Gjødselen må ikke inneholde thomasslagg, aluminium-
kalsium-
fosfat, pyrosfosfat, delvis oppløst råfosfat eller råfosfat.
Kadmium-
innholdet må ikke overstige 100 mg Cd pr. kg P.
1. Vann-
oppløselig kalium
2. Betegnelsen
«klorfattig» kan bare brukes når klorinnholdet ikke overstiger 2%.
3. Klorinnholdet kan deklareres.
0Endret ved forskrifter 9 nov 2005 nr. 1313, 16 jan 2006 nr. 43, 26 nov 2014 nr. 1469.

C. Gjødsel med kalsium, magnesium eller svovel som viktigste næringsstoff

Nr.TypebetegnelseOpplysninger om produksjonsmåte og hovedbestanddelMinsteinnhold av næringsstoffer (masseprosent). Opplysninger om angivelse av næringsinnhold. Andre kravAndre opplysninger om typebetegnelsenNæringsinnhold som skal deklareres. Næringsstoffenes oppløselighet. Andre kriterier
123456
1KalsiumsulfatNatur- eller industriprodukt som inneholder kalsiumsulfat med varierende vanninnhold.17,9% Ca 14% S Kalsium og svovel uttrykt som total Ca + S. Findelingsgrad:
- minst 80% passerer en 2 mm sikt.
- minst 90% passerer en 10 mm sikt.
Vanlige handelsnavn kan tilføyes.Totalsvovel. Valgfritt: total kalsium.
2KalsiumkloridløsningKalsiumkloridløsning av industriell opprinnelse.8,6% Ca Kalsium uttrykt som vannløselig CaKalsium
Valgfritt: til sprøyting av planter
3Ren svovelMer eller mindre renset natur- eller industriprodukt.98% S Svovel uttrykt som total STotalsvovel.
4Løsning av magnesiumnitratProdukt fremstilt kjemisk og ved oppløsning av magnesiumnitrat i vann6% N Nitrogen uttrykt som nitratnitrogen
9% MgO Magnesium uttrykt som vannløselig magnesiumoksid pH-minimum: 4
Nitratnitrogen Vannløselig magnesiumoksid
5MagnesiumsulfatProdukt der magnesiumsulfat med sju molekyler vann er hovedbestanddel.9% Mg
11,2% S
Magnesium og svovel uttrykt som vannløselig magnesium og vannløselig svovel.
Vanlige handelsnavn kan tilføyes.Vannløselig magnesium
Valgfritt: vannløselig svovel
5.1MagnesiumsulfatløsningProdukt fremstilt ved å oppløse magnesiumsulfat av industriell opprinnelse i vann3% Mg
10% SO3 Magnesium og svovel uttrykt som vannløselig magnesiumoksid og svoveltrioksid
Vanlig handelsnavn kan tilføyesVannløselig magnesiumoksid
Valgfritt: vannløselig svoveltrioksid
6MagnesiumkloridløsningProdukt som fremkommer ved løsning av magnesiumklorid av industriell opprinnelse.7,8% Mg Magnesium uttrykt som magnesium. Største kalsiuminnhold: 2,2% CaMagnesium
7KieserittNaturlig forekommende mineral med magnesiumsulfat der ett molekyl vann er hovedbestanddel.14% Mg 18% S Magnesium og svovel uttrykt som vannløselig magnesium og vannløselig svovel.Vanlige handelsnavn kan tilføyes.Vannløselig magnesium
Valgfritt: vannløselig svovel
8Kieseritt med kaliumsulfatProdukt fremstilt av kieseritt ved tilsetting av kaliumsulfat.4,8% MgMagnesium uttrykt som vannløselig Mg5% K
10KalsiumnitratløsningProdukt fremstilt ved løsning av kalsiumnitrat i vann8% N
- til bladgjødsling
- til fremstilling av næringsløsninger
Nitrogen uttrykt som nitratnitrogen med høyst 1% ammoniumnitrogen. Typebetegnelsen kan eventuelt etterfølges av:
- til gjødselvanning
ammoniumnitrogen
Totalnitrogen
Valgfritt:
- nitratnitrogen
- ammoniumnitrogen
- kalsium når det gjelder ett av bruksområdene angitt i spalte 5
0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.

D. Gjødsel som bare inneholder ett mikronæringsstoff

Merknad 1: En kjelatdanner kan betegnes ved sin forkortelse, som angitt i vedlegg 4.

Merknad 2: Dersom et produkt ikke etterlater noen fast rest etter oppløsning i vann, kan det betegnes «for oppløsning».

Merknad 3: Når et mikronæringsstoff er tilstede i kjelatert form, skal det oppgis i hvilket pH-intervall kjelatet er stabilt.

Nr.TypebetegnelseOpplysninger om produksjonsmåte og hovedbestanddelerMinsteinnhold av mikronæringsstoffer (masseprosent). Opplysninger om angivelse av næringsinnhold. Andre kravAndre opplysninger om typebetegnelsenNæringsinnhold som skal deklareres. Oppløselighet. Andre kriterier.
123456
BOR
1aBorsyreProdukt fremstilt ved innvirkning av en syre på et borat.14% vannløselig BVanlige handelsnavn kan tilføyes.Vannløselig bor (B)
1bNatriumboratKjemisk fremstilt produkt med et natriumborat som hovedbestanddel.10% vannløselig BVanlige handelsnavn kan tilføyes.Vannløselig bor (B)
1cKalsiumboratProdukt fremstilt på grunnlag av colemanitt eller pandermitt, med kalsiumborater som hovedbestanddeler.7% B, totalt
Findelingsgrad: minst 98% passerer en 0,063 mm sikt
Vanlige handelsnavn kan tilføyes.Total bor (B)
1dBoretanolaminProdukt fremstilt ved at borsyre reagerer med et etanolamin.8% vannløselig BVannløselig bor (B)
1eBorholdig gjødsel i løsningProdukt fremstilt ved oppløsning av typene 1a og/eller 1b og/eller 1d i vann.2% vannløselig BBetegnelsen skal omfatte navnet på de tilstedeværende bestanddeler.Vannløselig bor (B)
1fBorholdig gjødsel i suspensjonProdukt fremstilt ved å suspendere typene 1a og/eller 1b og/eller 1d i vann2% vannløselig BBetegnelsen skal omfatte navnet på de tilstedeværende bestanddeler.Vannløselig bor (B)
KOBOLT
2aKoboltsaltKjemisk fremstilt produkt med et uorganisk koboltsalt som hovedbestanddel.19% vannløselig CoTypebetegnelsen må inneholde navnet på det tilknyttede uorganiske anion.Vannløselig kobolt (Co)
2bKoboltkjelatProdukt fremstilt ved kjemisk binding av kobolt til en kjelatdanner.2% vannløselig Co, herav minst 8/10 kjelatert.Type kjelatdannerVannløselig kobolt (Co) Kjelatert kobolt (Co)
2cLøsning av koboltgjødselProdukt fremstilt ved oppløsning av type 2a og/eller 2b i vann.2% vannløselig CoTypebetegnelsen må inneholde navnet på det uorganiske anion og/eller typen kjelatdanner.Vannløselig kobolt (Co) Kjelatert kobolt (Co)
KOBBER
3aKobbersaltKjemisk fremstilt produkt med et uorganisk kobbersalt som hovedbestanddel.20% vannløselig CuTypebetegnelsen må inneholde navnet på det tilknyttede anion.Vannløselig kobber (Cu)
3bKobberoksidKjemisk fremstilt produkt med kobberoksid som hovedbestanddel.70% Cu, totalt
Findelingsgrad: minst 98% passerer en 0,063 mm sikt
Total kobber (Cu)
3cKobberhydroksidKjemisk fremstilt produkt med kobberhydroksid som hovedbestanddel.45% Cu, totalt
Findelingsgrad: minst 98% passerer en 0,063 mm sikt
Total kobber (Cu)
3dKobberkjelatProdukt fremstilt ved kjemisk binding av kobber til en kjelatdanner.9% vannløselig Cu, herav minst 8/10 kjelatert.Type kjelatdannerVannløselig kobber (Cu)
Kjelatert kobber (Cu)
3eKobberbasert gjødselProdukt fremstilt ved blanding av typene 3a, 3b, 3c eller 3d og eventuelt et fyllstoff som verken er giftig eller inneholder næringsstoffer.5% Cu, totalt
Findelingsgrad: minst 98% passerer en 0,063 mm sikt
Type kjelatdannerTotal kobber (Cu)
Vannløselig kobber (Cu) dersom dette utgjør minst 1/4 av det totale kobber.
Kjelatert kobber (Cu)
3fLøsning av kobbergjødselProdukt fremstilt ved oppløsning av type 3a og/eller 3d i vann.3% vannløselig CuType kjelatdannerVannløselig kobber (Cu), der en del er kjelatert kobber (Cu)
3gKopperoksykloridKjemisk fremstilt produkt med kopperoksyklorid som hovedbestanddel (Cu2Cl(OH)3)50% Cu totalt.
Findelingsgrad: minst 98% passerer en 0,063 mm sikt
Typebetegnelsen må inneholde navnet på det uorganiske anionVannløselig kopper (Cu)
3hKopperoksyklorid i suspensjonProdukt fremstilt ved suspensjon av type 3g17% Cu totaltTotalt kopper (Cu)
JERN
4aJernsaltKjemisk fremstilt produkt med et jernsalt (Fe II) som hovedbestanddel.12% vannløselig FeTypebetegnelsen må inneholde navnet på det tilknyttede anion.Vannløselig jern (Fe)
4bJernkjelatProdukt fremstilt ved kjemisk binding av jern til en kjelatdanner.5% vannløselig Fe, minst 8/10 av dette er kjelatert.Type kjelatdannerVannløselig jern (Fe)
Kjelatert jern (Fe)
4cJernbasert gjødselløsningProdukt fremstilt ved oppløsning av type 4a og/eller en enkelt type 4b i vann.2% vannløselig FeTypebetegnelsen må inneholde a) navnet eller navnene på det eller de uorganiske anioner b) eventuelt navnet på kjelatdannerenVannløselig jern (Fe)
Kjelatert jern (Fe)
MANGAN
5aMangansaltKjemisk fremstilt produkt med et uorganisk mangan(II)salt som hovedbestanddel.17% vannløselig MnTypebetegnelsen må inneholde navnet på det tilknyttede anion.Vannløselig mangan (Mn)
5bMangankjelatProdukt fremstilt ved kjemisk binding av mangan til en kjelatdanner.5% vannløselig Mn, minst 8/10 av dette er kjelatertType kjelatdannerVannløselig mangan (Mn) Kjelatert mangan (Mn)
5eManganbasert gjødselløsningProdukt fremstilt ved oppløsning av type 5a og/eller en enkelt type 5b i vann.3% vannløselig MnTypebetegnelsen må inneholde: a) navnet eller navnene på det eller de uorganiske anioner b) eventuelt navnet på kjelatdannerenVannløselig mangan (Mn) Kjelatert mangan (Mn)
5cManganoksidKjemisk fremstilt produkt med manganoksider som hovedbestanddel.40% Mn, totalt
Findelingsgrad: minst 80% passerer en 0,063 mm sikt
Total mangan (Mn)
5dManganbasert gjødselProdukt fremstilt ved blanding av typene 5a og 5c.17% Mn, totaltTotal mangan (Mn) Vannløselig mangan (Mn), dersom det utgjør minst 25% av det totale mangan.
MOLYBDEN
6aNatriummolybdatKjemisk fremstilt produkt med natriummolybdat som hovedbestanddel.35% vannløselig MoVannløselig molybden (Mo)
6bAmmoniummolybdatKjemisk fremstilt produkt med ammoniummolybdat som hovedbestanddel.50% vannløselig MoVannløselig molybden (Mo)
6cMolybdenbasert gjødselProdukt fremstilt ved blanding av typene 6a og 6b.35% vannløselig MoTypebetegnelsen må inneholde navnet på molybdenkomponenteneVannløselig molybden (Mo)
6dMolybdenbasert gjødselløsningProdukt fremstilt ved oppløsning av type 6a og/eller en enkelt type 6b i vann.3% vannløselig MoTypebetegnelsen må inneholde navnet på molybdenkomponenteneVannløselig molybden (Mo)
SINK
7aSinksaltKjemisk fremstilt produkt med et uorganisk sinksalt som hovedbestanddel.15% vannløselig ZnTypebetegnelsen må inneholde navnet på det uorganiske anionVannløselig sink (Zn)
7bSinkkjelatProdukt fremstilt ved kjemisk binding av sink til en kjelatdanner.5% vannløselig Zn, der minst 8/10 av det deklarerte innhold er kjelatertType kjelatdannerVannløselig sink (Zn)
Kjelatert sink (Zn)
7cSinkoksidKjemisk fremstilt produkt med sinkoksid som hovedbestanddel.70% Zn, totalt.
Findelingsgrad: minst 80% passerer gjennom en 0,063 mm sikt
Total sink (Zn)
7dSinkbasert gjødselProdukt fremstilt ved blanding av typene 7a og 7c.30% Zn, totaltTypebetegnelsen må inneholde navnet på sinkkomponenteneTotal sink (Zn)
Vannløselig sink (Zn) dersom det utgjør minst 1/4 av det totale sink (Zn).
7eSinkbasert gjødselløsningProdukt fremstilt ved oppløsning av typene 7a og/eller en enkelt type 7b i vann.3% vannløselig ZnTypebetegnelsen må inneholde: a) navnet eller navnene på det eller de uorganiske anioner b) eventuelt navnet på kjelatdannerenVannløselig sink (Zn)
Kjelatert sink (Zn)
0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.

Vedlegg 3. Krav til minsteinnhold av sekundær- og mikronæringsstoffer i gjødsel

1.Verdiene i tabellen nedenfor angir absolutt minsteinnhold for et næringsstoff som skal/kan deklareres. Alle verdier er oppgitt i masseprosent av gjødselen.
NæringsstoffFaste eller flytende blandinger av mikronæringsstofferGjødsel som inneholder hoved- og/eller sekundærnæringsstoffer med mikronæringsstoffer
12345
Næringsstoff tilstede i uorganisk formNæringsstoff som kjelatTil bruk på/i jorda på åker og engTil bruk på/i jorda i gartneriBladgjødsel
Ca--0,60,60,6
Mg--0,80,80,8
Na--2,22,22,2
S--0,80,80,8
B0,20,20,010,010,01
Co0,020,020,002-0,002
Cu0,50,10,010,0020,02
Fe20,30,50,020,02
Mn0,50,10,10,010,01
Mo0,02-0,0010,0010,001
Zn0,50,10,010,0020,002

2.Samlet minsteinnhold av mikronæringsstoffer i faste blandinger av gjødseltypene i vedlegg 2 kapittel D skal være 5 masseprosent.
3.Samlet minsteinnhold av mikronæringsstoffer i flytende blandinger av gjødseltypene i vedlegg 2 kapittel D skal være 2 masseprosent.
4.Når et mikronæringsstoff foreligger i kjelatert form skal pH-intervallet der kjelatet er stabilt oppgis.
0Endret ved forskrifter 9 nov 2005 nr. 1313, 16 jan 2006 nr. 43, 26 nov 2014 nr. 1469.

Vedlegg 4. Liste over organiske stoffer godkjent som kjelatdannere for mikronæringsstoffer

1.Følgende stoffer er godkjent for bruk som kjelatdannere for mikronæringsstoffer samt natrium-, kalium- og ammoniumsalter av disse:
etylendiamintetraeddikksyre:EDTAC10 H16 O8 N2
dietylentriaminpentaeddiksyre:DTPAC14 H23 O10 N3
etylendiamin-di-(O-hydroksyfenyleddiksyre):EDDHAC18 H20 O6 N2
2-hydroksyetylendiamintrieddiksyre:HEDTAC10 H18 O7 N2
etyldiamin-di-(O-hydroksi-p-metylfenyleddiksyre):EDDHMAC20 H24 N₂ O6
etylendiamin-di-(5-karboksi-2-hydroksifenyleddiksyre):EDDCHAC20 H20 O10 N2
etylendiamin-di-((2-hydroksi 5-sulphonatfenyleddikksyre) og stoffets kondensasjonsprodukterEDDHSAC18 H20 O12 N₂ S₂ +
n*(C12 H14 O8 N₂ S)
0Endret ved forskrift 16 jan 2006 nr. 43.

Vedlegg 5. Toleranser for gjødsel

a)De toleranser som angis i dette vedlegg, er tillatte avvik mellom den målte og den deklarerte verdi for et næringsstoff.
b)Det tillates ingen toleranser med hensyn til minimums- og maksimumsinnholdet spesifisert i vedlegg 2.
c)Når det ikke angis noe maksimum, er det ingen restriksjoner på hvor stort innholdet av det næringsstoffet som overstiger den deklarerte mengden, kan være.

Toleransen for deklarerte verdier av urea, ammonium- og nitratnitrogen er 10% av det totale innholdet av nitrogen, maksimalt 2 prosentenheter. Toleransen for deklarerte verdier av løselig fosfor er 10% av det totale innholdet av fosfor, maksimalt 0,9 prosenteneheter. For begge næringsstoffer forutsettes det at totalinnholdet ligger innenfor grensene angitt i vedlegg 2 og de toleranser som er spesifisert i dette vedlegg.

d)For det deklarerte innhold av næringsstoffer i de ulike gjødseltypene i vedlegg 1 gjelder følgende toleranser:
0Endret ved forskrifter 9 nov 2005 nr. 1313, 16 jan 2006 nr. 43.

A. Gjødsel som bare inneholder ett hovednæringsstoff

Absolutte verdier i masseprosent, uttrykt som N, P, K og Cl
 

1. Nitrogengjødsel (N)

Kalksalpeter0,4
Kalsiummagnesiumnitrat0,4
Natriumnitrat0,4
Chilesalpeter0,4
Kalsiumcyanamid1,0
Nitratholdig kalsiumcyanamid1,0
Ammoniumsulfat0,3
Ammoniumnitrat eller kalkammonsalpeter
- til og med 32% N0,8
- over 32% N0,6
Ammoniumsulfatnitrat0,8
Magnesiumsulfatnitrat0,8
Magnesium ammoniumnitrat0,8
Urea0,4
Ureaammoniumsulfat0,5
Løsning av nitrogengjødsel0,6
Løsning av ammoniumnitrat med urea0,6
Suspensjon av kalsiumnitrat0,4
Løsning av nitrogengjødsel med ureaformaldehyd0,4
Suspensjon av nitrogengjødsel med ureaformaldehyd0,4
Annen nitrogengjødsel0,4

2. Fosforgjødsel (P)

Thomasfosfat
- deklarasjon innenfor en margin på 0,9 masseprosent P0
- deklarasjon uttrykt i ett enkelt tall0,44
Annen fosforgjødsel (nr. på gjødselen i vedlegg 1)
P-oppløselighet i:
Mineralsyre (3, 6, 7)0,35
Maursyre (7)0,35
Nøytralt ammoniumsitrat (2a, 2b, 2c)0,35
Basisk ammoniumsitrat (4, 5, 6)0,35
Vann (2a, 2b, 3)0,39
Vann (2c)0,57
Annen fosforgjødsel0,4

3. Kaliumgjødsel

Kainitt/kaliumråsalt1,25
Beriket kainitt/kaliumråsalt0,83
Kaliumklorid
- til og med 45,7%0,83
- over 45,7%0,42
Kaliumklorid med magnesiumsalt1,25
Kaliumsulfat0,42
Kaliumsulfat med magnesiumsalt1,25
Annen kaliumgjødsel0,5

4. Andre stoffer

Klor0,2
0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.

B. Gjødsel som inneholder flere hovednæringsstoffer

Følgende toleranser gjelder:

I. Gjødsel som oppfyller
spesifikasjonene i vedlegg 2
II. Annen gjødsel
1. Negativt avvik på enkeltnæringsstoffer:
Nitrogen (N)1,101
Fosfor (P)0,480,5
Kalium (K)0,911
2. Sum negativt avvik:
NP-gjødsel(N + P / 0,436) ≤ 1,50,80
NK-gjødsel(N + K / 0,83) ≤ 1,50,80
PK-gjødsel(P / 0,436 + K / 0,83) ≤ 1,50,80
NPK-gjødsel(N + P / 0,436 + K / 0,83)≤ 1,91,20

C. Sekundære næringsstoffer

De toleranser som er tillatt i forhold til deklarert innhold av kalsium, magnesium, natrium og svovel fastsettes til en fjerdedel av det deklarerte innhold av disse næringsstoffer, med følgende maksimum i prosentisk absoluttverdi:

Kalsium (Ca) 0,64
Magnesium (Mg) 0,55
Natrium (Na) 0,67
Svovel (S) 0,36

D. Mikronæringsstoffer

De toleranser som er tillatt i forhold til det deklarerte innhold av mikronæringgstoffer i alle gjødseltyper skal være:

-0,4% i absoluttverdi ved et innhold på mer enn 2%
-20% av deklarert verdi ved et innhold på 2% eller mindre.

Vedlegg 6. (Opphevet ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.)

Vedlegg 7. (Opphevet ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.)

Vedlegg 8. Varetype, krav til nøytraliserende verdi og magnesium i produkt som levert og til findelingsgrad

VaretypeOpplysninger om produktetMinste nivå for nøytraliserende verdi (NV)Andel magnesium (Mg) i masseprosentMinste masseprosent av varen som skal passere en trådsikt med maskeåpning i millimeter
6,3 x 6,35,0 x 5,03,15 x 3,152,0 x 2,01,0 x 1,00,4 x 0,40,2 x 0,2
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
KalkmelKalkstein som er knust og malt.45Høyst 29880
GrovkalkKalkstein som er knust og malt grovere enn kalkmel.45Høyst 2987040
DolomittmelDolomitt som er knust og malt.48Minst 109880
GrovdolomittDolomitt som er knust og malt grovere enn dolomittmel.48Minst 10986030
KalkdolomittmelFinmalt produkt som inneholder både kalkstein og dolomitt.45Fra 2 til 109880
Grov kalkdolomittProdukt som er knust og malt grovere enn kalkdolomittmel.45Fra 2 til 10986030
Brent kalkKalkstein som er brent og knust eller malt.65høyst 3,298
Brent dolomittDolomitt som er brent og knust eller malt.75minst 15,7
Annen kalkFormer for kalk som ikke er definert andre steder.30ingen krav98
 
VaretypeOpplysninger om produktetMinste nivå for nøytraliserende verdi (NV)Andel magnesium (Mg) i masseprosentMasseprosent av varen som skal passere en perforert sikt med hulldiameter i millimeter
4,02,01,0
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
Granulert kalkmelKalkmel som er granulert.45Høyst 2minst 8540 - 60høyst 10
Granulert dolomittmelDolomittmel som er granulert.48Minst 10minst 8540 - 60høyst 10
Granulert kalkdolomittmelKalkdolomittmel som er granulert.45Fra 2 til 10minst 8540 - 60høyst 10
 
VaretypeOpplysninger om produktetMinste nivå for nøytraliserende verdi (NV)Andel magnesium (Mg) i masseprosentMinste masseprosent av varen som skal passere en trådsikt med maskeåpning i millimeter
6,3 x 6,35,0 x 5,03,15 x 3,152,0 x 2,01,0 x 1,00,4 x 0,40,2 x 0,2
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
Silikatisk kalk
- Masovnslagg
- Konverterslagg
Kalk som inneholder silikatiske forbindelser med kalkvirkning, fremstilt i f.eks. metallurgisk industri.
42
40
KonverteringskalkKalk fremstilt ved konvertering av kalsiumammoniumnitrat i gjødselindustri, og inneholder hovedsakelig kalsiumkarbonat45høyst 29880
0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1469.

Vedlegg 9. Toleranse for enkeltanalyse av kalkingsmidler

Tillatte avvik på enkeltanalyser ved stikkprøvekontroll fra produksjon og lager er angitt i tabell 1.

Ved intervalldeklarering skal avvikene regnes fra intervallets middelverdi. 

Tabell 1. Tillatte avvik fra deklarerte verdier ved enkeltanalyser

ParameterTillatt avvik ±
Nøytraliserende verdi (NV)2,5 enheter
Innhold av magnesium (Mg)0,5%-enheter
Innhold av andre plantenæringsstoffer20% av oppgitt verdi
Findelingsgrad (per fraksjon)5%-enheter
Vanninnhold2%-enheter
Veiledende kalkverdi 1 og 5 år3 enheter