Forskrift om stedlig virkeområde for lov om elektronisk kommunikasjon vedrørende Svalbard, Jan Mayen, Bilandene og Antarktis

DatoFOR-2003-07-04-882
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse25.07.2003
Sist endret
EndrerFOR-1995-12-15-1033
Gjelder forSvalbard, Jan Mayen, Bilandene, Antarktis
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-3, LOV-1930-02-27-2-§2, LOV-1930-02-27-3-§2
Kunngjort04.07.2003
KorttittelForskrift om stedlig virkeområde for ekomloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-3, jf. lov av 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen § 2 og lov av 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. § 2. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

§ 1.Svalbard og Jan Mayen

Lov om elektronisk kommunikasjon gjelder på Svalbard, jf. lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 3, med unntak av kapittel 3 om sterk markedsstilling og kapittel 4 om tilgang og § 9-3 konsultasjonsprosedyre.

På Svalbard skal grunneiere som er eller blir kjent eiendomsberettiget til grunnstykker i henhold til Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 nr. 1 artikkel 6, eller som utleder sin eiendomsrett fra disse, uten hinder av bestemmelsene i lov om elektronisk kommunikasjon § 8-1 annet ledd om rett til å besitte, omsette og ta i bruk radio- og terminalutstyr, kunne oppstille og benytte til eget bruk radioutstyr til utsending og mottaking av radiosignaler som brukes til private anliggender for å tre i forbindelse med stasjonære eller mobile stasjoner, herunder innbefattet stasjoner om bord i skip og luftfartøyer, jf. Svalbardtraktaten artikkel 4 annet ledd. Det kan stilles vilkår for etablering, besittelse og bruk innen Svalbardtraktatens rammer.

Loven gjelder også for Jan Mayen.

§ 2.Bilandene og Antarktis

Lov om elektronisk kommunikasjon gjelder for enhver som oppholder seg eller er ansvarlig for virksomhet i de norske bilandene.

Loven gjelder videre i Antarktis definert til området syd for 60 grader sydlig bredde for:

1norsk statsborger
2norsk juridisk person
3utlending bosatt i Norge
4utlending som er medlem av eller ansvarlig for organisering av ekspedisjon til Antarktis som er organisert i Norge eller utgår fra Norge direkte til Antarktis.

Loven gjelder likevel ikke den som oppholder seg i Antarktis som del av en ekspedisjon organisert av en annen stat som har tilsvarende bestemmelser.

Rettsforfølgning for brudd på loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven kan bare finne sted etter samtykke fra Utenriksdepartementet i tilfeller hvor:

1handlingen er begått av en person som ikke er norsk statsborger og heller ikke er bosatt i Norge, eller
2handlingen er begått utenfor Dronning Maud Land eller Peter I's øy.
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 25. juli 2003. Fra samme tid oppheves forskrift av 15. desember 1995 nr. 1033 om stedlig virkeområde for lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon vedrørende Svalbard, Jan Mayen, Bilandene og Antarktis.