Forskrift om særlige tiltak mot Burma (Myanmar)

DatoFOR-2003-07-04-895
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse04.07.2003
Sist endretFOR-2012-06-20-601 fra 26.06.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-04-27-14-§1
Kunngjort08.07.2003
KorttittelForskrift om særlige tiltak mot Burma (Myanmar)

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg. res. 4. juli 2003 med hjemmel i lov av 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 april 2006 nr. 426, 6 feb 2009 nr. 165, 14 mai 2012 nr. 420, 20 juni 2012 nr. 601.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften får anvendelse:

a)på norsk territorium;
b)om bord på alle luftfartøy og fartøy under norsk jurisdiksjon;
c)på norske statsborgere uansett hvor de befinner seg;
d)på alle juridiske personer, grupper eller enheter som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning;
e)på alle juridiske personer, grupper eller enheter som driver forretningsvirksomhet i Norge.
0Endret ved forskrift 18 april 2006 nr. 426.
§ 2.Forbud mot salg mv. av våpen og relatert materiell

Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, våpen og relatert materiell av enhver type, samt reservedeler til slikt materiell, til enhver fysisk eller juridisk person, enhet eller ethvert organ i, eller til bruk i, Burma (Myanmar). Forbudet gjelder uansett om varene har norsk opprinnelse eller ikke.

0Endret ved forskrifter 18 april 2006 nr. 426, 6 feb 2009 nr. 165 (tidligere § 3), 14 mai 2012 nr. 420 (i kraft 15 mai 2012, tidligere § 7).
§ 3.Forbud mot bistand med tilknytning til militære aktiviteter og materiell

Det er forbudt:

a)å gi, selge, levere eller overføre faglig bistand med tilknytning til militære aktiviteter og til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av våpen og relatert materiell av enhver type, og til reservedeler til slikt materiell, direkte eller indirekte til enhver person, enhet eller ethvert organ i, eller til bruk i, Burma (Myanmar);
b)å gi finansiering eller finansieringsbistand i tilknytning til militære aktiviteter, herunder særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring, i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av våpen og relatert materiell, direkte eller indirekte til enhver person, enhet eller ethvert organ i, eller til bruk i, Burma (Myanmar);
c)forsettlig å delta i aktiviteter hvis hensikt eller virkning er direkte eller indirekte å fremme transaksjonene nevnt i bokstav a og b.
0Tilføyd ved forskrift 18 april 2006 nr. 426, endret ved forskrifter 6 feb 2009 nr. 165 (tidligere § 4), 14 mai 2012 nr. 420 (i kraft 15 mai 2012, tidligere § 8).
§ 4.Forbud mot salg mv. av utstyr som kan bli brukt til nasjonal undertrykking

Det er forbudt å selge utstyr som kan bli brukt til nasjonal undertrykking og som står oppført i vedlegg I til denne forskrift.

0Endret ved forskrift 14 mai 2012 nr. 420 (i kraft 15 mai 2012, tidligere § 9).
§ 5.Fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift med vedlegg.

0Endret ved forskrifter 18 april 2006 nr. 426 (tidligere § 4), 6 feb 2009 nr. 165 (tidligere § 10), 14 mai 2012 nr. 420 (i kraft 15 mai 2012, tidligere § 17).
§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrifter 18 april 2006 nr. 426 (tidligere § 5), 6 feb 2009 nr. 165 (tidligere § 11), 14 mai 2012 nr. 420 (i kraft 15 mai 2012, tidligere § 18).

Vedlegg I: Utstyr som kan brukes til nasjonal undertrykking, jf. § 4 

(Følgende liste inneholder ikke gjenstander som er særskilt konstruert eller endret for militær bruk.) 

Hjelmer som gir vern mot kuler, hjelmer til bruk under opptøyer, skjold til bruk under opptøyer og skjold som gir vern mot kuler, samt særskilt konstruerte deler til slikt utstyr 

Særskilt konstruert fingeravtrykksutstyr 

Mekanisk drevne prosjektører 

Byggeutstyr som gir vern mot kuler 

Jaktkniver 

Særskilt konstruert utstyr til produksjon av jaktgeværer 

Utstyr til håndladning av ammunisjon 

Kommunikasjonsavlytningsutstyr 

Optiske halvlederdetektorer 

Bildeforsterkerrør 

Teleskopvåpensikter 

Våpen med glatt løp og tilhørende ammunisjon utover dem som er særskilt konstruert til militær bruk, og særskilt konstruerte deler til slike unntatt:

1)signalpistoler
2)luftpistoler eller geværer konstruert som industriverktøy eller til human bedøvelse av dyr. 

Simulatorer til undervisning i bruk av skytevåpen og særskilt konstruerte eller endrede deler og tilbehør til slike 

Bomber og håndgranater utover dem som er særskilt konstruert til militær bruk, og særskilt konstruerte deler til slike 

Armerte vernedrakter og særskilt utviklede deler til slike, utover dem som er produsert etter militære standarder eller spesifikasjoner 

Terrenggående brukskjøretøyer med trekk på alle hjul som er produsert eller utstyrt med vern mot kuler, og profilpanser til slike kjøretøyer 

Vannkanoner og særskilt konstruerte eller endrede deler til slike 

Kjøretøyer utstyrt med vannkanon 

Kjøretøyer som er særskilt konstruert eller endret for å bli elektrifisert for å avvise angripere, og deler til slike som er særskilt konstruert eller endret for dette formål 

Akustiske innretninger som produsenten eller leverandøren presenterer som egnet til bekjempelse av opptøyer, og særskilt konstruerte deler til slike 

Fotlenker, kjeder, ankeljern og belter til elektrisk sjokk, særskilt konstruert for å frihetsberøve mennesker, unntatt:

-håndjern hvis maksimale dimensjon inkludert kjede ikke overstiger 240 mm i låst tilstand 

Bærbare innretninger som er konstruert eller endret med henblikk på bekjempelse av opptøyer eller egenbeskyttelse ved utsending av et lammende stoff (f.eks. tåregass eller pepperspray), og særskilt konstruerte deler til slike 

Bærbare innretninger som er konstruert eller endret med henblikk på bekjempelse av opptøyer eller egenbeskyttelse ved elektrisk sjokk (herunder elektriske stokker, elektriske skjold, bedøvelsesgeværer og elektriske dartgeværer (taserutstyr)) og deler til slikt utstyr særskilt konstruert eller endret for dette formål 

Elektronisk utstyr som kan spore skjult sprengstoff, og særskilt konstruerte deler til slikt utstyr unntatt: TV- eller røntgenundersøkelsesutstyr 

Elektronisk støysenderutstyr som er særskilt konstruert for å hindre detonasjon ved radiofjernkontroll av improviserte eksplosive innretninger, og særskilt konstruerte deler til slikt utstyr 

Utstyr og innretninger som er særskilt konstruert for å utløse eksplosjoner med elektriske eller ikke-elektriske midler, herunder tennapparater, detonatorer, sprengkapsler, boostere og detonasjonslunter, og særskilt konstruerte deler til slikt utstyr og slike innretninger unntatt: 

-slike som er særskilt konstruert for særlig kommersiell bruk som består i styring eller betjening ved hjelp av sprengstoff av annet utstyr eller innretninger hvis funksjon ikke er å framkalle eksplosjoner, f.eks. kollisjonsputepumper i biler, elektriske overspenningssikringer i sprinklerutløsere 

Utstyr og innretninger som er særskilt konstruert for ammunisjonsrydding unntatt:

1)bombetepper
2)beholdere konstruert for å romme gjenstander som man vet eller mistenker er improviserte eksplosive innretninger. 

Nattsikts- og varmebildeutstyr samt bildeforsterkerrør og halvlederfølere til slikt utstyr 

Særskilt konstruert programvare og teknologi som kreves til alle former for utstyr på listen 

Rettlinjet avskjæring av sprengladninger 

Følgende sprengstoffer og tilknyttede stoffer:

-amatol
-nitrocellulose (med et nitrogeninnhold på over 12,5%)
-nitroglykol
-pentaerythritoltetranitrat (PETN)
-picrylklorid
-trinitrofenylmetylnitramin (tetryl)
-2,4,6-trinitrotoluen (TNT). 

Særskilt konstruert programvare og teknologi som kreves til alle former for utstyr på listen.

0Endret ved forskrifter 18 april 2006 nr. 426, 14 mai 2012 nr. 420 (i kraft 15 mai 2012).

Vedlegg II - VI (Opphevet)

0Vedleggene II, III, IV, V og VI opphevet ved forskrift 20 juni 2012 nr. 601 (i kraft 26 juni 2012).