Forskrift om honning

DatoFOR-2003-07-08-931
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 10
Ikrafttredelse01.08.2003
Sist endretFOR-2017-05-08-553
EndrerFOR-1993-12-20-1371
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1932-06-17-6-§2, LOV-1932-06-17-6-§3, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort11.07.2003
Rettet10.09.2003 (§ 3, § 4, vedlegg 1)
KorttittelForskrift om honning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 8. juli 2003 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3 og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 og § 10, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54zo (direktiv 2001/110/EF endret ved direktiv 2014/63/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 146 (bl.a hjemmel), 8 mai 2017 nr. 553.
Rettelser: 20.08.2003 (§ 4), 10.09.2003 (§ 3, § 4, vedlegg 1).

§ 1.Omfang

Denne forskriften omfatter bestemmelser om produktspesifikasjon og merking av honning som skal omsettes.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 146.
§ 2.Generelt

Honning skal oppfylle kravene i vedlegg 2, og omsettes med de betegnelsene som er angitt i vedlegg 1.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 146, 8 mai 2017 nr. 553.
§ 3.Betegnelser mv.

Betegnelsen «honning» er forbeholdt det produktet som samsvarer med definisjonen i vedlegg 1 nr. I, og skal ved omsetning benyttes som betegnelse for dette produktet.

Betegnelsene i vedlegg 1 nr. II og III er forbeholdt produktene som er definert der. Betegnelsen «honning» kan anvendes i stedet for disse betegnelsene, men ikke for filtrert honning, tavlehonning, honning med stykker av tavlehonning og bakehonning.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 146, 8 mai 2017 nr. 553.
§ 4.Merking

Produktene som omfattes av denne forskriften skal ved omsetning være merket etter gjeldende forskrifter om merking mv. av næringsmidler, identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier, deklarasjon av næringsinnhold og om advarselsmerking av honning, med de tillegg og unntak som følger av denne forskriften.

Disse tilleggene og unntakene er:

1)Det eller de opprinnelsesland, hvor honningen er høstet, skal angis i merkingen. Hvis honningen har opprinnelse i mer enn ett EU-land eller i mer enn ett tredjeland, kan denne merkingen erstattes med:
-«blanding av honning fra EU»
-«blanding av honning fra land utenfor EU»
-«blanding av honning fra land i og utenfor EU».
2)Med unntak av filtrert honning og bakehonning, kan varebetegnelsene suppleres med:
a)en angivelse av blomster- eller planteopprinnelse, dersom produktet hovedsakelig har den angitte opprinnelse og har dennes smaksmessige, fysisk-kjemiske og mikroskopiske egenskaper,
b)et navn på et distrikt eller område eller topografisk navn, hvis produktet utelukkende stammer fra det angitte sted,
c)spesifikke kvalitetskriterier.
3)Når bakehonning anvendes som ingrediens i et sammensatt næringsmiddel, kan betegnelsen «honning» anvendes i varebetegnelsen for det sammensatte næringsmiddel i stedet for betegnelsen «bakehonning». I ingredienslisten skal likevel betegnelsen «bakehonning» (vedlegg 1 nr. III) benyttes.
4)Ordene «kun til matlaging» skal stå i umiddelbar tilknytning til varebetegnelsen på bakehonning.
5)For filtrert honning og bakehonning (vedlegg 1 nr. II pkt. 2 bokstav f og nr. III) skal den fulle varebetegnelsen klart angis på bulkkontainere, pakninger og handelsdokumenter.
0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 146, 8 mai 2017 nr. 553.
§ 5.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 146.
§ 6.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 146.
§ 7.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 146.
§ 8.Overgangsbestemmelse

Produkter som er produsert og merket før ikrafttredelsen av denne forskriften, kan omsettes til lagrene er tomme.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 146, 8 mai 2017 nr. 553.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2003. Samtidig oppheves forskrift av 20. desember 1993 nr. 1371 om honning.

Vedlegg 1. Varebetegnelser og produktdefinisjoner

I. Honning er det produktet, som Apis mellifera-bier framstiller av plantenektar eller honningdogg fra levende plantedeler. Denne suges opp av biene, som omdanner den ved å blande den med sine egne spesielle stoffer. Biene deponerer, lagrer og lar honningen modne i bikubens honningtavler.
II. Honning kan deles inn i følgende hovedsorter:
1)Honningsorter etter opprinnelse
a)Blomsterhonning

Honning, som hovedsakelig stammer fra plantenektar.

b)Bladhonning

Honning, som hovedsakelig stammer fra ekskresjon fra plantesugende insekter (Hemiptera) på levende plantedeler eller fra utsvetting fra levende plantedeler.

2)Honningsorter etter utvinningsmåte og/eller presentasjonsmåte
a)Tavlehonning

Honning, som biene har lagret i cellene i nybygde bivokstavler uten bilarver, eller i tynne byggevokstavler av ren bivoks. Honningen selges i forseglede tavler, hele eller delte.

b)Honning med stykker av tavlehonning

Honning, som inneholder ett eller flere stykker tavlehonning.

c)Avdryppet honning

Honning, som er utvunnet ved avdrypning av skrellede tavler. Tavlene skal ikke inneholde bilarver.

d)Slynget honning

Honning, som er utvunnet ved slyngning av skrellede tavler. Tavlene skal ikke inneholde bilarver.

e)Presset honning

Honning, som er utvunnet ved pressing av tavler, uten varme eller ved maksimum 45 °C. Tavlene skal ikke inneholde bilarver.

f)Filtrert honning

Honning hvor uvedkommende organiske eller uorganiske stoffer er fjernet på en slik måte at en betydelig mengde pollen fjernes samtidig.

III. Bakehonning

Honning, som er egnet til industriell bruk eller som ingrediens ved framstilling av andre næringsmidler. Bakehonningen kan:

-ha en fremmed smak eller lukt, eller
-ha begynt å gjære eller vært gjæret, eller
-ha vært oppvarmet for mye.

Vedlegg 2. Kriterier og spesifikasjoner

Honning består hovedsakelig av forskjellige former for sukker, særlig fruktose og glukose, samt andre stoffer som organiske syrer, enzymer og faste partikler fra innsamlingen av honning. Fargeskalaen går fra nesten fargeløs til mørkebrun. Honning kan være lettflytende, tungtflytende eller krystallisert (helt eller delvis). Smaken og aromaen varierer, men stammer fra opprinnelsesplantene.

Honning som omsettes som honning eller anvendes i et næringsmiddel, skal ikke tilsettes andre næringsmiddelingredienser, inklusive tilsetningsstoffer. Honning skal ikke inneholde uvedkommende organiske eller uorganiske stoffer, så langt dette er praktisk mulig. Den skal ikke ha fremmed smak eller lukt. Honning skal ikke ha begynt å gjære eller ha en kunstig endret surhetsgrad, og den skal ikke ha vært oppvarmet slik at de naturlige enzymene er vesentlig svekket eller ødelagt. Dette gjelder ikke for bakehonning (vedlegg 1 nr. III).

Pollen er en naturlig karakteristisk bestanddel i honning og er derfor ikke å anse som en ingrediens i honning som definert i denne forskriften.

Pollen eller honningens karakteristiske bestanddeler må ikke fjernes, med mindre dette er uunngåelig, når uvedkommende uorganiske eller organiske stoffer fjernes. Dette gjelder ikke for filtrert honning (vedlegg 1 nr. II pkt. 2 bokstav f).

Honning som omsettes som honning, eller som anvendes i et næringsmiddel, skal ha følgende sammensetning:

1.Sukkerinnhold
1.1.Fruktose og glukose, totalt
- blomsterhonningminimum 60 g/100 g
- bladhonning og blandinger av blomsterhonning og bladhonningminimum 45 g/100 g
1.2.Sukroseinnhold
- som hovedregelmaksimum 5 g/100 g
- storrobinia (Robinia pseudoacacia), lusern (Medicago sativa), Banksia menziesii, søtkløver (Hedysarum), Eucalyptus camadullensis, Eucryphia lucida, Eucryphia milligrani, citrusmaksimum 10 g/100 g
- lavendel (Lavendula spp.), agurkurt (Borago officinalis)maksimum 15 g/100 g
2.Vanninnhold
- som hovedregelmaksimum 20%
- lynghonning (Calluna) og bakehonning som hovedregelmaksimum 23%
- bakehonning fra lynghonningmaksimum 25%
3.Innhold av ikke-vannoppløselige stoffer
som hovedregelmaksimum 0,1 g/100 g
- presset honningmaksimum 0,5 g/100 g
4.Elektrisk ledningsevne
- honning som ikke er medtatt i oppramsingen nedenfor og blanding av disse honningtypenemaksimum 0,8 mS/cm
- bladhonning og honning fra kastanjeblomster samt blandinger av disse, unntatt de som er oppramset nedenforminimum 0,8 mS/cm
- unntak: jordbærtre (Arbutus unedo), lyng (Erica), Eucalyptus, lind (Tilia spp.), røsslyng (Calluna vulgaris), Leptospermum, Melaleuca spp.
5.Innhold av frie syrer
- som hovedregelmaksimum 50 milli-ekvivalenter syre pr. 1000 g
- bakehonningmaksimum 80 milli-ekvivalenter syre pr. 1000 g
6.Diastatisk indeks samt innhold av hydroxymethylfurfural (HMF) - bestemt etter bearbeiding og blanding
a)Diastatisk indeks (Schade-skalaen)
- som hovedregelminimum 8
- honning med naturlig lavt enzyminnhold f.eks. citrus-honning og HMF-innhold på maksimum 15 mg/kgminimum 3
b)HMF
- som hovedregel, med unntak for bakehonningmaksimum 40 mg/kg (med forbehold for kravene under bokstav a andre strekpunkt)
- honning med opprinnelsesmerking fra regioner med tropisk klima og blandinger av dissemaksimum 80 mg/kg
0Vedlegg 2 endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 146, 8 mai 2017 nr. 553.