Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av præriehunder fra USA, samt ikke-domestiserte gnagere og ekorn fra subsahariske land i Afrika i forbindelse med utbrudd av apekoppevirus

DatoFOR-2003-07-09-945
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2003 hefte 11
Ikrafttredelse09.07.2003
Sist endretFOR-2016-05-19-543 fra 01.06.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort15.07.2003
KorttittelForskrift om tiltak mot apekoppvirus

Hjemmel: Fastsatt av Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen 9. juli 2003 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 2003/459/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 337, 19 mai 2016 nr. 543.

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskrift er å forebygge spredning av apekoppevirus i forbindelse med innførsel av præriehunder fra eller med opprinnelse i USA, samt ikke-domestiserte gnagere og ekorn fra subsahariske land i Afrika.

§ 2.Definisjoner

Med subsahariske land forstås afrikansk territorium mellom breddegrad 15° N og 15° S.

Med et domestisert dyr forstås et dyr som er tilpasset å skulle leve i et menneskeskapt miljø.

§ 3.Forbud

Det er forbudt å innføre præriehunder fra eller med opprinnelse i USA, samt ikke-domestiserte gnagere og ekorn fra subsahariske land i Afrika.

§ 4.Dispensasjon

Mattilsynet kan dispensere fra forbudet i § 3 i denne forskrift, dersom dyrene kommer fra og skal til godkjente organer, institutter eller stasjoner som definert i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo § 3 nr. 1.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 337, 19 mai 2016 nr. 543 (i kraft 1 juni 2016).
§ 5.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 337.
§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.