Forskrift om lån til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak fra Husbanken

DatoFOR-2003-07-10-957
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 11
Ikrafttredelse01.08.2003
Sist endretFOR-2015-12-21-1851 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1998-01-29-98
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-05-29-30-§1, LOV-2009-05-29-30-§10
Kunngjort18.07.2003
KorttittelForskrift om husbanklån til omsorgsbolig mv

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 10. juli 2003 med hjemmel i lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank § 1 og § 21.
Tilføyd hjemmel: Lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1, § 10.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 mars 2010 nr. 431, 25 mai 2011 nr. 550, 30 mai 2012 nr. 473, 21 des 2015 nr. 1851.

§ 1.Formål

Låneordningen skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.

0Endret ved forskrift 30 mai 2012 nr. 473.
§ 2.Hvem som kan få lån

Enhver som etablerer bolig- og omsorgstilbud omhandlet i § 3.

§ 3.Hva det kan gis lån til

Husbanken kan gi lån til å fremskaffe:

a.plass i institusjon, herunder sykehjem etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c
b.omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. § 3-7
c.fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå heldøgnstjeneste, og lokaler for dagaktivitetstilbud
d.døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. også § 3-5.

Forskriften gjelder ikke for boliger eller sykehjemsplasser som kommer inn under fylkeskommunens ansvarsområde

0Endret ved forskrift 30 mai 2012 nr. 473.
§ 4.Låneutmåling

For kommuner kan det gis fullfinansiering av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og omsorgstiltak av tilpasset størrelse og standard. For andre låntakere kan Husbanken gi fullfinansiering dersom det foreligger avtaler om kommunal disponering. Departementet fastsetter hvor lenge kommunen må disponere boligen eller sykehjemsplassen.

Hvis det ikke skal inngås avtale om disponering av boligene eller sykehjemsplassene gjelder vanlige regler for låneutmåling.

§ 5.Sikkerhet for lånet

Lån til kommuner gis uten pantesikkerhet.

Lån til andre skal som hovedregel gis med 1. prioritets pantesikkerhet. Ved fullfinansiering og i andre særlige tilfeller kan Husbanken kreve garanti for hele eller deler av lånet.

Når eiendommen ligger i utlandet, gis lån mot garanti og/eller pant i fast eiendom.

§ 6.Rente- og avdragsvilkår

Rente- og avdragsvilkår er regulert i forskrift 21. desember 2015 nr. 1851 om rente- og avdragsvilkår for Husbanken.

0Endret ved forskrifter 25 mai 2011 nr. 550 (i kraft 1 juli 2011), 21 des 2015 nr. 1851 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7.Nærmere retningslinjer

Husbanken gir nærmere retningslinjer for gjennomføringen av ordningen og om krav til standard og tilrettelegging.

0Endret ved forskrift 19 mars 2010 nr. 431.
§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2003.

Forskrift av 29. januar 1998 nr. 98 om lån til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak fra Den Norske Stats Husbank oppheves fra samme dato.