Forskrift om lokal regulering av jakt på svalbardrype og svalbardrein på Svalbard

DatoFOR-2003-08-04-1005
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 12 (Merknader)
Ikrafttredelse04.08.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2001-06-15-79-§32, FOR-2002-06-24-712-§10
Kunngjort08.08.2003
Rettet01.05.2014 (Merknader)
KorttittelForskrift om jakt på Svalbard

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 4. august 2003 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 32 og forskrift av 24. juni 2002 nr. 712 om høsting på Svalbard § 10.
Rettelser: 01.05.2014 (Merknader).

Kapittel I. Kvote på svalbardrype

§ 1.(kvote for fastboende)

For fastboende jegere fastsettes en bag-limit for rekreasjonsjakt på svalbardrype med en kvote på inntil:

10 ryper pr. dag.

Unntatt fra dette er fastboende fangstfolk med jakt som næring.

§ 2.(kvote for tilreisende)

For tilreisende jegere fastsettes en bag-limit for rekreasjonsjakt på svalbardrype med en kvote på inntil:

5 ryper pr. sesong.

Kapittel II. Kvote for svalbardrein

§ 3.(kvote for fastboende)

Fastboende kan felle ett dyr pr. sesong etter særskilt tillatelse fra Sysselmannen.

Unntatt fra dette er fastboende fangstfolk med jakt som næring. Disse tildeles årlig kvote i medhold av svalbardmiljøloven § 37.

Sysselmannen kan redusere antallet dyr dersom data fra årlige reintellinger eller annen dokumentasjon eller kartlegging tilsier at dette er nødvendig for å sikre at høstingen ikke påvirker bestandens størrelse, sammensetning og utbredelse nevneverdig.

Dersom antallet søknader overstiger antallet fellingstillatelser som kan tildeles det enkelte år for å ivareta høstingsforskriftens formål, skal tildeling av fellingstillatelser skje ved loddtrekning.

Kapittel III. Jaktområde

§ 4.(jaktområde)

Ved tildeling av fellingstillatelse for svalbardrein fastsetter Sysselmannen hvilket område fellingen skal skje i.

Andre jaktbare arter kan jaktes på hele Svalbard dersom annet ikke er særskilt fastsatt i lov eller med hjemmel i lov.

Kapittel IV. Straff og ikrafttreden

§ 5.(straff)

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i forskriften her, eller forbud eller pålegg gitt i medhold av forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Er det inntrådt eller voldt fare for betydelig miljøskade, eller det for øvrig foreligger særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 3 år anvendes.

Medvirkning straffes på samme måte.

§ 6.(ikrafttreden)

Forskriften trer i kraft 4. august 2003.

Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 1

Sysselmannen har etter svalbardmiljøloven § 32 og høstingsforskriften § 10 hjemmel til å fastsette nærmere lokale reguleringer for den enkelte art i tråd med høstingsforskriftens formålsparagraf. Bestemmelsene viderefører den adgang Sysselmannen hadde til å fastsette lokale reguleringer i medhold av viltforskriften § 8. Disse lokale reguleringene ble tidligere fastsatt som vedtak, jf. Sysselmannens vedtak 16. august 1999. Høstingsforskriften § 10 forutsetter imidlertid at den lokale reguleringen skal fastsettes som forskrift, og ikke som tidligere ved vedtak.

Som tidligere foreslås kun bag-limit på rype for rekreasjonsjakt, og ikke for de etablerte fangstfolkene på Svalbard som har jakt som viktig næringsgrunnlag.

Til § 2

I merknaden til høstingsforskriften § 10 fremgår at det kan fastsettes ulike kvoter for fastboende og for tilreisende til Svalbard.

Når det gjelder jakt på svalbardrein er dette i høstingsforskriften § 11 forbeholdt fastboende.

Når det gjelder kvoten for Svalbardrype så avhenger denne av hvorvidt jegeren er fastboende eller ikke. Prinsippet med å prioritere fastboende er for forvaltningen en hensiktsmessig måte å kontrollere og begrense jakten på.

Samtidig har man valgt å beholde en åpning også for tilreisende til å jakte rype på Svalbard. Dette for å gi mulighet for at de som er på tur på Svalbard skal ha mulighet for å kunne skyte rype til mat, og for at tilreisende ikke helt skal være avskåret fra jaktopplevelsen.

Til § 3

Det forutsettes at jakten på svalbardrein skal utøves slik at den harmonerer med miljømålene både for jaktområdene og områdene utenom. Jakten skal rettes slik at bestandene mest mulig opprettholder sin naturlige sammensetning mht til kjønnsfordeling og aldersstruktur.

For å gjennomføre en forsvarlig behandling av søknader om felling av svalbardrein må forvaltningsmyndighetene kjenne til bestandsutviklingen i de områdene det jaktes. Til dette formål er det gjennom flere år utviklet overvåkningsprogram. Primært skjer dette ved tellinger fra helikopter etter medio juli årlig. Det foregår også overvåkning i regi av Miljøovervåkningssystem for Svalbard og Jan Mayen (MOSJ). Det overvåkes i tre områder - Brøggerhalvøya, Adventdalen og Reindalen. I de to første jaktes ikke rein, i Reindalen jaktes i områdets ytterkanter. Relevante resultater fra denne overvåkningsaktiviteten forutsettes å danne grunnlag for Sysselmannens årlige tildelinger.

Det er ikke fastsatt en total kvote for antall fellingstillatelser pr. år. Nødvendige bakgrunnsdata vil foreligge tidligst medio juli og dette vil være for sent mht til å fastsette en årlig total kvote gjennom forskrift. Forskriften har derfor som system at det tildeles en kvote på en svalbardrein pr. jeger pr. sesong.

Sysselmannen kan imidlertid begrense antallet tildelte fellingstillatelser dersom årlige resultat fra tellinger av svalbardrein m.m. skulle tilsi dette.

Dersom antallet søknader overstiger fastsatt kvote er regelen at Sysselmannen foretar tildeling ved loddtrekning mellom søkerne.

Ved tildeling av fellingstillatelse fastsettes frist for avhenting av fellingstillatelsen og for å etablere en reserveliste dersom den situasjon skulle oppstå at Sysselmannen må begrense antallet fellingstillatelser og foreta loddtrekning mellom søkerne på reservelista.

Til § 4

Utgangspunktet er at jaktbare arter kan jaktes på hele Svalbard. Unntatt er verneområder med jaktforbud eller områder med spesiell forskningsverdi der faunaen ønskes å utvikle seg fritt uten høsting.

For å fordele jakttrykket i ulike områdene og således bidra til å oppfylle høstingsforskriftens formål fastsetter Sysselmannen ved tildeling av fellingstillatelse for svalbardrein også område hvor felling kan skje.

Unntak fra retten til å jakte på hele Svalbard gjelder i praksis nærmere definerte områder angitt i forskrift 11. februar 1966 nr. 3449 for bruk av skytevåpen i Longyearbyen og omegn. Disse områdene er i praksis jaktfrie siden forskriften fastsetter skyteforbud i de aktuelle områdene.

I tillegg er det i svalbardloven § 26 fastsatt at:

grunneieren har enerett til jakt og fangst på eiendommen:

a)i nærheten av bosteder, hus, magasiner, verksteder og andre bygg som har til formål å nytte ut eiendommen;
b)innenfor en avstand av 10 km fra hovedsætet for virksomheten eller utnyttingen av eiendommen.

Til § 5

Bestemmelsen viderefører straffebestemmelsen i svalbardmiljøloven § 99.

Strafferammen er bøter eller fengsel inntil ett år. Er det voldt betydelig miljøskade eller fare for det, øker den øvre strafferamme til fengsel i tre år. For øvrig gjelder generalklausulen for miljøkriminalitet i straffeloven § 152b for de alvorligste tilfellene.

Også svalbardmiljølovens øvrige sanksjonsbestemmelser kan gjøres gjeldende ved overtredelse av forskriftens bestemmelser.

Til § 6

I kraft 4. august 2003. 

0Merknader endret 1 mai 2014 uten kunngjøring.