Forskrift om endring i forskrift om prospekt for verdipapirfond.

DatoFOR-2003-08-13-1046
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 12
Ikrafttredelse13.08.2003
Sist endretFOR-2004-12-02-1539
EndrerFOR-1994-07-28-750
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-06-12-52-§7-2
Kunngjort15.08.2003
KorttittelEndr. i forskrift om verdipapirfondprospekt

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet 13. august 2003 med hjemmel i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 7-2 femte ledd. Jf. EØS-avtalens art. 36 og 40 og vedlegg IX nr. 30 (direktiv 85/611/EØF med senere endringer). Endret 19 des 2003 nr. 1664, 6 mai 2004 nr. 719, 2 des 2004 nr. 1539.

I

I forskrift av 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond gjøres følgende endringer: ---

II

Endringene trer i kraft straks.

Forvaltningsselskapenes frist til å utarbeide forenklet prospekt for verdipapirfond som angitt i § 2 og § 3b, med innhold som angitt i § 3a, utsettes til det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer. Verdipapirfond som følger nye investeringsregler som nevnt i verdipapirfondloven § 4-5 tredje til åttende ledd, § 4-6 første ledd nr. 1 og annet til fjerde ledd, § 4-8 annet til åttende ledd, § 4-8a og § 4-9 første ledd nr. 2 og 3 og verdipapirfond opprettet etter denne forskriftens ikrafttredelse må oppfylle kravene under I straks.

0Endret ved forskrifter 19 des 2003 nr. 1664 og 6 mai 2004 nr. 719, 2 des 2004 nr. 1539.