Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Zimbabwe

DatoFOR-2003-08-15-1050
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2003 hefte 12
Ikrafttredelse15.08.2003
Sist endretFOR-2016-04-26-453
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-06-27-58-§1
Kunngjort15.08.2003
KorttittelForskrift om restriktive tiltak mot Republikken Zimbabwe

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. august 2003 med hjemmel i lov av 27. juni 2003 nr. 58 om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe § 1. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 april 2006 nr. 427, 17 april 2008 nr. 370, 25 juli 2008 nr. 832, 16 des 2008 nr. 1410, 4 feb 2009 nr. 118, 5 mars 2010 nr. 356, 1 juni 2010 nr. 765, 20 mai 2014 nr. 656, 26 april 2016 nr. 453. 

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften får anvendelse:

a)på norsk territorium;
b)om bord på alle luftfartøy og fartøy under norsk jurisdiksjon;
c)på norske statsborgere uansett hvor de befinner seg;
d)på alle juridiske personer, grupper eller enheter som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning;
e)på alle juridiske personer, grupper eller enheter som driver forretningsvirksomhet i Norge.
0Endret ved forskrift 18 april 2006 nr. 427.
§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)faglig bistand: alle typer teknisk støtte i forbindelse med reparasjoner, utvikling, produksjon, montering, testing, vedlikehold, og andre tekniske tjenester, som kan ta form av veiledning, rådgivning, opplæring, overføring av praktiske kunnskaper eller ferdigheter eller konsulenttjenester mv., herunder muntlige former for bistand;
b)midler: finansielle aktiva og ytelser av enhver art, herunder, men ikke begrenset til
-kontanter, sjekker, pengefordringer, veksler, postanvisninger og andre betalingsinstrumenter,
-innskudd i finansinstitusjoner eller andre enheter, tilgodehavende på kontoer, gjeld og gjeldsforpliktelser,
-offentlig og privat omsatte verdipapirer og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, sertifikater som representerer verdipapirer, obligasjoner, egenveksler, kjøpsopsjoner, selskapsobligasjoner og derivatkontrakter;
-renter, utbytte eller andre inntekter eller verdier som påløper eller genereres av aktiva,
-kreditter, motregningsrettigheter, garantier, fullførelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
-rembursbrev, konossementer, løsørepantebrev,
-dokumentasjon på en interesse i midler eller finansielle ressurser,
-alle andre instrumenter for eksportfinansiering;
c)frysing av midler: forhindring av enhver flytting, overføring, endring, bruk av, tilgang til eller håndtering av midler på måter som ville resultere i en endring av midlenes volum, beløp, plassering, eierskap, besittelse, art, bestemmelse eller andre endringer som ville muliggjøre bruk av midlene, herunder porteføljeforvaltning;
d)økonomiske ressurser: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er midler, men som kan brukes til å skaffe til veie midler, varer eller tjenester;
e)frysing av økonomiske ressurser: forhindring av at slike ressurser på noen måte brukes til å skaffe til veie midler, varer eller tjenester, for eksempel ved salg, utleie eller pantsetting.
0Endret ved forskrift 18 april 2006 nr. 427.
§ 3.Forbud mot salg mv. av våpen og relatert materiell

Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, våpen og relatert materiell av enhver type, samt reservedeler til slikt materiell, til enhver fysisk eller juridisk person, enhet eller ethvert organ i, eller til bruk i, Republikken Zimbabwe. Forbudet gjelder uansett om varene har norsk opprinnelse eller ikke.

0Endret ved forskrift 18 april 2006 nr. 427.
§ 4.Forbud mot bistand med tilknytning til militære aktiviteter og materiell

Det er forbudt:

a)å gi, selge, levere eller overføre faglig bistand med tilknytning til militære aktiviteter og til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av våpen og relatert materiell av enhver type, og til reservedeler til slikt materiell, direkte eller indirekte til enhver person, enhet eller ethvert organ i, eller til bruk i, Republikken Zimbabwe;
b)å gi finansiering eller finansieringsbistand i tilknytning til militære aktiviteter, herunder særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring, i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av våpen og relatert materiell, direkte eller indirekte til enhver person, enhet eller ethvert organ i, eller til bruk i, Republikken Zimbabwe;
c)forsettlig å delta i aktiviteter hvis hensikt eller virkning er direkte eller indirekte å fremme transaksjonene nevnt i bokstav a og b.
0Tilføyd ved forskrift 18 april 2006 nr. 427.
§ 5.Forbud mot salg mv. av utstyr som kan bli brukt til nasjonal undertrykking

Forbudene i § 3 og § 4 gjelder tilsvarende med hensyn til utstyr som kan bli brukt til nasjonal undertrykking og som står oppført i vedlegg I til denne forskrift.

0Tilføyd ved forskrift 18 april 2006 nr. 427.
§ 6.Unntak fra § 3 til § 5 for utstyr ment for humanitær bruk mv.

Som unntak fra § 3 til § 5 kan Utenriksdepartementet tillate:

a)salg, levering, overføring eller eksport av
1.ikke-dødelig militært utstyr, eller utstyr som kan bli brukt til nasjonal undertrykking og som står oppført i vedlegg I, som utelukkende er ment for humanitær bruk eller beskyttelse eller for internasjonale programmer for institusjonsbygging,
2.materiell ment for internasjonale krisehåndteringsoperasjoner;
b)finansiering og finansieringsbistand samt faglig bistand i tilknytning til utstyr som nevnt i bokstav a, såfremt de samme betingelser er oppfylt.

Tillatelser som nevnt i første ledd, må innhentes forut for gjennomføringen av den aktivitet som det søkes om tillatelse for.

§ 3 til § 5 får ikke anvendelse på beskyttelsesbekledning, herunder skuddsikre vester og militærhjelmer, som midlertidig eksporteres Republikken Zimbabwe av FN-personell, personell fra Den europeiske union, dets medlemsstater eller den norske stat, eller av representanter for mediene, humanitært hjelpepersonell, utviklingsarbeidere og tilknyttet personell, utelukkende til deres personlige bruk.

0Tilføyd ved forskrift 18 april 2006 nr. 427.
§ 7.Påbud om frysing og forbud mot å gjøre tilgjengelig midler mv.

Midler og økonomiske ressurser som tilhører de enkelte medlemmer av Republikken Zimbabwes regjering eller fysiske og juridiske personer, enheter og organer som har tilknytning til dem, som oppført på listen i vedlegg II til denne forskrift, skal fryses.

Den som fryser midler eller økonomiske ressurser i samsvar med bestemmelsen i første ledd, skal umiddelbart underrette Utenriksdepartementet om dette.

Det er forbudt for enhver å gjøre midler eller økonomiske ressurser direkte eller indirekte tilgjengelige for eller stille til rådighet for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg II til denne forskrift.

Forbudene i første og tredje ledd gjelder ikke for personer og enheter listeført i vedlegg III.

Forsettlig deltakelse i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå tiltakene nevnt i første og tredje ledd, er forbudt.

Fysiske eller juridiske personer eller enheter eller deres overordnede eller ansatte som i god tro og på det grunnlag at det er i samsvar med denne forskrift, fryser midler eller økonomiske ressurser eller nekter å gjøre midler eller økonomiske ressurser tilgjengelige, skal ikke på noen måte holdes ansvarlige, med mindre det kan bevises at midlene og de økonomiske ressursene ble fryst som følge av uaktsomhet.

0Tilføyd ved forskrift 18 april 2006 nr. 427, endret ved forskrift 20 mai 2014 nr. 656.
§ 8.Unntak fra § 7

Som unntak fra § 7 kan Utenriksdepartementet tillate at visse fryste midler eller økonomiske ressurser frigjøres eller stilles til rådighet på slike vilkår som anses hensiktsmessige, etter å ha fastslått at de aktuelle midlene eller økonomiske ressursene

a)er nødvendige for å dekke grunnleggende kostnader, herunder betaling av matvarer, leie eller pantelån, medisiner og medisinsk behandling, skatt, forsikringspremier og avgifter for offentlige tjenester,
b)utelukkende er ment for betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
c)utelukkende er ment for betaling av avgifter eller tjenestegebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne midler eller økonomiske ressurser,
d)er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter.

§ 7 tredje ledd får ikke anvendelse på tilskudd til frosne kontoer i form av

a)renter eller andre inntekter på disse kontoene, eller
b)betalinger i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som er inngått eller har oppstått forut for den dato da disse kontoene ble gjenstand for påbud om frysing i henhold til § 7 første ledd,

forutsatt at slike renter, andre inntekter og betalinger fortsatt omfattes av § 7 første ledd.

0Tilføyd ved forskrift 18 april 2006 nr. 427, endret ved forskrift 4 feb 2009 nr. 118.
§ 9.Fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift med vedlegg.

0Endret ved forskrift 18 april 2006 nr. 427 (tidligere § 4).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 18 april 2006 nr. 427 (tidligere § 5).

Vedlegg I: Utstyr som kan brukes til nasjonal undertrykking, jf. § 5 og § 6 første ledd bokstav a nr. 1 

(Følgende liste inneholder ikke gjenstander som er særskilt konstruert eller endret for militær bruk.) 

Hjelmer som gir vern mot kuler, hjelmer til bruk under opptøyer, skjold til bruk under opptøyer og skjold som gir vern mot kuler, samt særskilt konstruerte deler til slikt utstyr 

Særskilt konstruert fingeravtrykksutstyr 

Mekanisk drevne prosjektører 

Byggeutstyr som gir vern mot kuler 

Jaktkniver 

Særskilt konstruert utstyr til produksjon av jaktgeværer 

Utstyr til håndladning av ammunisjon 

Kommunikasjonsavlyttingsutstyr 

Optiske halvlederdetektorer 

Bildeforsterkerrør 

Teleskopvåpensikter 

Våpen med glatt løp og tilhørende ammunisjon utover dem som er særskilt konstruert til militær bruk, og særskilt konstruerte deler til slike unntatt:

1)signalpistoler
2)luftpistoler eller geværer konstruert som industriverktøy eller til human bedøvelse av dyr 

Simulatorer til undervisning i bruk av skytevåpen og særskilt konstruerte eller endrede deler og tilbehør til slike 

Bomber og håndgranater utover dem som er særskilt konstruert til militær bruk, og særskilt konstruerte deler til slike 

Armerte vernedrakter og særskilt utviklede deler til slike, utover dem som er produsert etter militære standarder eller spesifikasjoner 

Terrenggående brukskjøretøyer med trekk på alle hjul som er produsert eller utstyrt med vern mot kuler, og profilpanser til slike kjøretøyer 

Vannkanoner og særskilt konstruerte eller endrede deler til slike 

Kjøretøyer utstyrt med vannkanon 

Kjøretøyer som er særskilt konstruert eller endret for å bli elektrisifisert for å avvise angripere, og deler til slike som er særskilt konstruert eller endret for dette formål 

Akkustiske innretninger som produsenten eller leverandøren presenterer som egnet til bekjempelse av opptøyer, og særskilt konstruerte deler til slike 

Fotlenker, kjeder, ankeljern og belter til elektrisk sjokk, særskilt konstruert for å frihetsberøve mennesker, unntatt:

-håndjern hvis maksimale dimensjon inkludert kjede ikke overstiger 240 mm i låst tilstand. 

Bærbare innretninger som er konstruert eller endret med henblikk på bekjempelse av opptøyer eller egenbeskyttelse ved utsending av et lammende stoff (f.eks. tåregass eller pepperspray), og særskilt konstruerte deler til slike 

Bærbare innretninger som er konstruert eller endret med henblikk på bekjempelse av opptøyer eller egenbeskyttelse ved elektrisk sjokk (herunder elektriske stokker, elektriske skjold, bedøvelsesgeværer og elektriske dartgeværer (taserutstyr)) og deler til slikt utstyr særskilt konstruert eller endret for dette formål 

Elektronisk utstyr som kan spore skjult sprengstoff, og særskilt konstruerte deler til slikt utstyr unntatt:

-TV- eller røntgenundersøkelsesutstyr. 

Elektronisk støysenderutstyr som er særskilt konstruert for å hindre detonasjon ved radiofjernkontroll av improviserte eksplosive innretninger, og særskilt konstruerte deler til slikt utstyr 

Utstyr og innretninger som er særskilt konstruert for å utløse eksplosjoner med elektriske eller ikke-elektriske midler, herunder tennapparater, detonatorer, sprengkapsler, boostere og detonasjonslunter, og særskilt konstruerte deler til slikt utstyr og slike innretninger unntatt:

-slike som er særskilt konstruert for særlig kommersiell bruk som består i styring eller betjening ved hjelp av sprengstoff av annet utstyr eller innretninger hvis funksjon ikke er å framkalle eksplosjoner, f.eks. kollisjonsputepumper i biler, elektriske overspenningssikringer i sprinklerutløsere. 

Utstyr og innretninger som er særskilt konstruert for ammunisjonsrydding unntatt:

1)bombetepper
2)beholdere konstruert for å romme gjenstander som man vet eller mistenker er improviserte eksplosive innretninger. 

Nattsikts- og varmebildeutstyr samt bildeforsterkerrør og halvlederfølere til slikt utstyr 

Særskilt konstruert programvare og teknologi som kreves til alle former for utstyr på listen 

Rettlinjet avskjæring av sprengladninger 

Følgende sprengstoffer og tilknyttede stoffer:

-amatol
-nitrocellulose (med et nitrogeninnhold på over 12,5%)
-nitroglykol
-pentaerythritoltetranitrat (PETN)
-picrylklorid
-trinitrofenylmetylnitramin (tetryl)
-2,4,6-trinitrotoluen (TNT). 

Særskilt konstruert programvare og teknologi som kreves til alle former for utstyr på listen.

0Endret ved forskrift 18 april 2006 nr. 427.

Vedlegg II: Liste med fysiske og juridiske personer, enheter og organer omhandlet i § 7

Liste med fysiske og juridiske personer, enheter og organer omhandlet i § 7 finnes her. (EUs konsoliderte liste).

0Endret ved forskrifter 18 april 2006 nr. 427, 17 april 2008 nr. 370, 25 juli 2008 nr. 832, 16 des 2008 nr. 1410, 4 feb 2009 nr. 118, 5 mars 2010 nr. 356, 1 juni 2010 nr. 765, 20 mai 2014 nr. 656, 26 april 2016 nr. 453.

Vedlegg III: Liste med personer og enheter og organer omhandlet i § 7 fjerde ledd

Liste med personer og enheter og organer omhandlet i § 7 fjerde ledd, dvs. de listeførte som er midlertidig suspendert og dermed unntatt restriktive tiltak følger her. (EUs konsoliderte liste).

0Tilføyd ved forskrift 20 mai 2014 nr. 656, endret ved forskrift 26 april 2016 nr. 453.