Forskrift om sikker lasting og lossing av bulkskip

DatoFOR-2003-08-29-1114
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 13 (Vedlegg)
Ikrafttredelse01.03.2004
Sist endretFOR-2015-12-21-1802 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§12, LOV-2007-02-16-9-§19, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, LOV-2009-04-17-19-§22, LOV-2009-04-17-19-§40
Kunngjort09.09.2003
Rettet05.02.2016 (§ 7 bokstav b)
KorttittelForskrift om lasting og lossing av bulkskip

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kystverket og Sjøfartsdirektoratet 29. august 2003 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 8 første ledd og lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Når det gjelder sjødyktighetsloven er hjemmel endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 9, § 11, § 12 og § 19, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
Tilføyd hjemmel: Lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 22 og § 40.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56k (direktiv 2001/96/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 1006, 21 des 2015 nr. 1802.
Rettelser: 05.03.2010 (hjemmel), 05.02.2016 (§ 7 bokstav b).

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å styrke sikkerheten for bulkskip som anløper terminaler i Norge for å laste eller losse faste bulklaster, ved å redusere risikoen for uønsket store belastninger og fysisk skade på skipets konstruksjon under lasting eller lossing. Forskriften fastsetter derfor harmoniserte egnethetskriterier for disse skipene og terminalene, og harmoniserte framgangsmåter for samarbeid og kommunikasjon mellom disse skipene og terminalene.

§ 2.Virkeområde
(1) Denne forskriften gjelder for:
a)Alle bulkskip, uansett flagg, som anløper en terminal i Norge for lasting eller lossing av faste bulklaster,
b)alle terminaler i Norge som anløpes av bulkskip som omfattes av denne forskriftens virkeområde.
(2) Uten hensyn til regel VI/7 i Sjøsikkerhetskonvensjonen, får denne forskriften ikke anvendelse for:
a)Anlegg som bare under uvanlige omstendigheter brukes til lasting eller lossing av tørrlast i bulk inn i eller ut av bulkskip,
b)tilfeller der lastingen eller lossingen utføres bare med utstyret om bord på det aktuelle bulkskipet.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften betyr:

a)Anerkjent klasseinstitusjon: Klasseinstitusjoner som departementet har inngått overenskomst med i medhold av skipssikkerhetsloven § 41:
1.Det Norske Veritas (DNV)
2.Lloyd's Register of Shipping (LRS)
3.Bureau Veritas (BV)
4.Germanischer Lloyd (GL)
5.American Bureau of Shipping (ABS).
b)BLU-koden: De praktiske reglene for sikker lasting og lossing av bulkskip, inntatt i vedlegget til IMO-resolusjon A.862(20) av 27. november 1997, slik den gjelder per 4. desember 2001,
c)Bulkskip: Bulkskip i henhold til regel IX/1.6 i Sjøsikkerhetskonvensjonen og fortolket i resolusjon 6 fra SOLAS-konferansen av 1997, dvs.:
-et skip konstruert med ett dekk, topptanker og hoppertanker i lasterom, og som er beregnet hovedsakelig på å føre tørrlast i bulk, eller
-et malmskip, dvs. et sjøgående skip med ett dekk og med to langskipsskott og dobbeltbunn i hele lasteområdet, og som er beregnet på å føre malmlast bare i midtrommene, eller
-et kombinasjonsskip i henhold til regel II-2/3.27 i Sjøsikkerhetskonvensjonen,
d)Erklæring om faste bulklasters densitet: De opplysninger om lastens densitet som skal gis i henhold til regel XII/10 i SOLAS-konvensjonen 1974,
e)Flaggstatens myndighet: Vedkommende myndigheter i den stat hvis flagg bulkskipet har rett til å føre,
f)Godkjent organisasjon: En organisasjon i samsvar med artikkel 4 i direktiv 94/57/EF,
g)Internasjonale konvensjoner: Konvensjoner i henhold til artikkel 2 punkt 1 i direktiv 95/21/EF med senere endringer,
h)Korn: Korn i henhold til regel VI/8.2 i Sjøsikkerhetskonvensjonen,
i)Lastinformasjon: Den lastinformasjon som kreves etter regel VI/2 i Sjøsikkerhetskonvensjonen,
j)Laste- eller losseplan: En plan som nevnt i regel VI/7.3 i Sjøsikkerhetskonvensjonen, og som har det format som er oppført i tillegg 2 til BLU-koden,
k)Sikkerhetssjekkliste for skip/land: Den sjekkliste som er nevnt i avsnitt 4 i BLU-koden, og som har det format som er oppført i tillegg 3 til BLU-koden,
l)Skipsfører: Den person som har kommandoen over et bulkskip, eller en skipsoffiser som skipsføreren har utpekt til laste- eller losseoperasjoner,
m)Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS): Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med senere endringer,
n)Terminal: Ethvert fast, flytende eller flyttbart anlegg som er utstyrt og brukes til lasting eller lossing av tørrlast i bulk inn i eller ut av bulkskip,
o)Terminaloperatør: Eieren av en terminal, eller en organisasjon eller person som eieren har overdratt ansvaret for laste- eller losseoperasjoner som foretas ved terminalen for et bestemt bulkskip,
p)Terminalrepresentant: En person utpekt av terminaloperatøren, som har det generelle ansvaret for forberedelse, gjennomføring og fullføring av laste- eller losseoperasjoner som foretas av terminalen for et bestemt bulkskip, og myndighet til å kontrollere operasjonene,
q)Tørrlast i bulk eller fast bulklast: Fast bulklast i henhold til regel XII/1.4 i Sjøsikkerhetskonvensjonen, unntatt korn.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 4.Krav angående bulkskips driftsmessige egnethet til lasting og lossing

Terminaloperatøren skal ved å kontrollere om bestemmelsene i vedlegg 1 overholdes, forvisse seg om at bulkskip som foretar lasting eller lossing av faste bulklaster ved terminalen er driftsmessig egnet til dette.

§ 5.Krav angående terminalenes egnethet

Terminaloperatøren skal påse at følgende krav er oppfylt for terminaler vedkommende har ansvaret for etter denne forskriften:

a)terminalen er i samsvar med bestemmelsene i vedlegg 2,
b)det er utpekt terminalrepresentant(er),
c)det er utarbeidet informasjonshefter med terminalens egne krav og krav fra offentlige myndigheter, herunder Kystverket og Sjøfartsdirektoratet, samt opplysninger om havnen og terminalen som oppført i tillegg 1 nr. 1.2 i BLU-koden, og disse heftene gjøres tilgjengelige for førerne av bulkskip som har anløp ved terminalen for lasting eller lossing av faste bulklaster, og
d)et kvalitetsstyringssystem er utviklet, iverksatt og vedlikeholdes. Et slikt kvalitetsstyringssystem skal være sertifisert i samsvar med standardene ISO 9001:2000 eller tilsvarende standard som minst omfatter alle sider ved ISO 9001:2000, og det skal revideres i samsvar med retningslinjene i ISO 10011:1991 eller tilsvarende standard som omfatter alle sider ved ISO 10011:1991. Direktiv 98/34/EF skal overholdes når det gjelder nevnte standarder. Kvalitetsstyringssystem skal være opprettet innen tre år etter at denne forskriften trer i kraft. Kvalitetsstyringssystem skal være sertifisert innen fire år etter at denne forskriften trer i kraft.
§ 6.Midlertidig tillatelse til nyetablerte terminaler

Kystdirektoratet kan gi unntak for nyetablerte terminaler fra kravene i § 5 bokstav d, og utstede en midlertidig driftstillatelse gyldig i ikke mer enn 12 måneder. Terminalen må likevel vise at den har til hensikt å iverksette et kvalitetsstyringssystem i samsvar med standarden ISO 9001:2000 eller en tilsvarende standard som fastsatt i § 5 bokstav d.

§ 7.Skipsførerens ansvarsområder

Følgende oppgaver tilligger skipsførerens ansvarsområde:

a)skipsføreren skal til enhver tid være ansvarlig for sikker lasting og lossing av det bulkskipet han har kommandoen på,
b)skipsføreren skal melde om anløp i tråd med forskrift 21. desember 2015 nr. 1790 om fartøys meldeplikter etter havne- og farvannsloven,
c)før en fast bulklast lastes, skal skipsføreren påse at han har mottatt de opplysningene om lasten som kreves etter regel VI/2.2 i Sjøsikkerhetskonvensjonen, og om nødvendig en erklæring om den nevnte faste bulklastens densitet. Disse opplysningene skal finnes på lasterklæringsskjemaet som det er gjengitt en modell for i tillegg 5 til BLU-koden,
d)før igangsetting av og under lasting eller lossing skal skipsføreren utføre pliktene oppført i vedlegg 3.
0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1802 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8.Terminalrepresentantens ansvarsområder

Følgende oppgaver tilligger terminalrepresentantens ansvarsområde:

a)ved mottak av skipets første melding om dets beregnede ankomsttid, skal terminalrepresentanten gi skipsføreren de opplysninger som er nevnt i vedlegg 4,
b)terminalrepresentanten skal forvisse seg om at skipsføreren er underrettet så tidlig som mulig om de opplysninger som finnes på lasteerklæringsskjemaet,
c)terminalrepresentanten skal uten opphold underrette skipsføreren og Sjøfartsdirektoratet om åpenbare mangler han har merket seg om bord på et bulkskip, og som vil kunne true sikkerheten for lasting eller lossing av faste bulklaster,
d)før igangsetting av og under lasting eller lossing, skal terminalrepresentanten utføre pliktene oppført i vedlegg 5.
0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1802 (i kraft 1 jan 2016).
§ 9.Fremgangsmåter mellom bulkskip og terminaler
(1) Laste- og losseplanen som skal utarbeides i henhold til SOLAS kapittel VI del B skal være i samsvar med tillegg 2 til BLU-koden, samt inneholde IMO-nummeret til bulkskipet. Planen skal signeres av skipsfører og terminalrepresentanten.
(2) Enhver endring av planen som ifølge en av partene kan påvirke fartøyets eller besetningens sikkerhet, skal avtales av begge parter i form av en revidert plan.
(3) Den avtalte laste- eller losseplanen og alle etterfølgende avtalte revisjoner av denne skal oppbevares på skipet og ved terminalen i et tidsrom på seks måneder for eventuell kontroll.
(4) Før lasting eller lossing igangsettes, skal den felles sikkerhetsjekklisten for skip og land fylles ut og undertegnes av skipsføreren og terminalrepresentanten i fellesskap, i samsvar med retningslinjene i tillegg 4 til BLU-koden.
(5) Effektiv kommunikasjon mellom skipet og terminalen skal opprettes og hele tiden opprettholdes for å gjøre det mulig å besvare anmodninger om opplysninger om laste- eller losseprosessen og for å sikre rask reaksjon dersom skipsføreren eller terminalrepresentanten gir ordre om å stanse laste- eller losseoperasjonene.
(6) Skipsføreren og terminalrepresentanten skal utføre laste- eller losseoperasjonene i samsvar med den avtalte planen. Terminalrepresentanten skal være ansvarlig for lasting eller lossing av den faste bulklasten med hensyn til lasterommenes rekkefølge og laste- eller lossemengde og -hastighet angitt i planen. Han skal ikke avvike fra den avtalte laste- eller losseplanen uten etter forutgående samråd med og skriftlig samtykke fra skipsføreren.
(7) Når lastingen eller lossingen er avsluttet, skal skipsføreren og terminalrepresentanten skriftlig erklære at lastingen eller lossingen er utført i samsvar med laste- eller losseplanen, herunder eventuelle avtalte endringer. Når det gjelder lossing, skal denne skriftlige erklæringen være ledsaget av et dokument som bekrefter at lasterommene er tømt og rengjort i samsvar med skipsførerens krav, og angi eventuell skade som er påført skipet og eventuelle reparasjoner som er utført.
(8) I tilfeller der Sjøfartsdirektoratet underrettes om uenighet mellom skipsføreren og terminalrepresentanten angående anvendelsen av framgangsmåtene fastsatt overfor, skal Sjøfartsdirektoratet gripe inn når dette er påkrevd av hensyn til sikkerheten eller det marine miljøet.
§ 10.Skade som oppstår ved lasting eller lossing
(1) Dersom det oppstår skade på skipets konstruksjon eller utstyr under lasting eller lossing, skal skaden omgående meldes av terminalrepresentanten til skipsføreren og om nødvendig repareres.
(2) Dersom skaden vil kunne svekke skrogets konstruksjon eller vanntetthet eller skipets vesentlige tekniske systemer, skal skipsføreren underrette i henhold til følgende:
a)Norske skip: Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseinstitusjon.
b)Utenlandske skip: Flaggstatens myndighet eller en organisasjon som er godkjent av den og opptrer på dens vegne samt Sjøfartsdirektoratet.
(3) Beslutningen om hvorvidt det er nødvendig med umiddelbar reparasjon eller om den kan utsettes, skal treffes av Sjøfartsdirektoratet under hensyn til eventuell uttalelse fra flaggstatens myndighet eller organisasjonen som er godkjent av den og opptrer på dens vegne, samt skipsføreren. Dersom det anses nødvendig med umiddelbar reparasjon, skal den utføres til skipsførerens og vedkommende myndighets tilfredshet før skipet forlater havnen.
(4) Med hensyn til beslutningen nevnt i tredje ledd, kan Sjøfartsdirektoratet la en anerkjent klasseinstitusjon foreta inspeksjon av skaden og gi råd om behovet for å foreta reparasjon eller om den kan utsettes.
§ 11.Stansing av operasjoner

Sjøfartsdirektoratet kan, uten hensyn til skipsførerens rettigheter og plikter som nevnt i SOLAS regel VI/7.7, hindre eller stanse lasting eller lossing av faste bulklaster når det har klare indikasjoner på at skipets eller besetningens sikkerhet vil kunne settes i fare ved slike operasjoner.

§ 12.Straff

Overtredelse av bestemmelser i denne forskriften gitt i medhold av lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v., straffes etter lovens § 28 første ledd bokstav d.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 13.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. mars 2004.

Vedlegg 1. Krav angående bulkskips driftsmessige egnethet til lasting og lossing av faste bulklaster (jf. § 4)

Bulkskip som anløper terminaler i Norge for å laste eller losse faste bulklaster, skal av terminaloperatøren kontrolleres med henblikk på om følgende krav er oppfylt:

1)de skal være utstyrt med lasterom og lukeåpninger av tilstrekkelig størrelse og med slik konstruksjon at den faste bulklasten kan lastes, stues, trimmes og losses på tilfredsstillende måte,
2)de skal være utstyrt med de identifikasjonsnumre for lasteromslukene som brukes i laste- eller losseplanen. Identifikasjonsnumrene for lasterom og lasteromsluker skal være tydelig merket. Numrenes plassering skal gjøre det lett for terminalens laste- og losseoperatører å identifisere lasterommene. Identifikasjonsnumrene skal også benyttes i lasteplanen,
3)lasteromslukene, åpningssystemene for lukene og sikkerhetsinnretningene skal være i god driftsmessig stand og brukes bare til de formål de er konstruert for,
4)varsellys for slagside skal, dersom de finnes, prøves før lasting eller lossing, og skal påvises å være i orden,
5)dersom det er påbudt å ha en godkjent lastmåler om bord, skal dette instrumentet være sertifisert og i stand til å foreta belastningsberegninger under lasting eller lossing,
6)framdrifts- og hjelpemaskineri skal være i god driftsmessig stand,
7)dekksutstyr som brukes i forbindelse med fortøynings- og ankringsoperasjoner skal være driftsklart og i god stand.

Vedlegg 2. Krav angående terminalenes egnethet til lasting og lossing av faste bulklaster (jf. § 5 bokstav a)

1)Terminalene skal godta for lasting eller lossing av faste bulklaster, bare de bulkskip som kan legge til ved laste- eller losseanlegget på en sikker måte, under hensyn til vanndybden ved kaiplassen, skipets største mål, fortøyningsinnretninger, fendere, sikker atkomst og eventuelle hindringer for laste- eller losseoperasjonene.
2)Terminalens laste- og losseutstyr skal være behørig sertifisert og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende regler og standarder, og skal betjenes bare av behørig kvalifisert og eventuelt sertifisert personell.
3)Terminalens personell skal være opplært og utstyrt i henhold til forskrift av 10. november 1994 nr. 1053 om havnearbeid.

Vedlegg 3. Skipsførerens plikter før og under lasting eller lossing (jf. § 7 bokstav d)

Før og under laste- eller losseoperasjoner skal skipsføreren påse

1)at lasting eller lossing av last og ballastoperasjoner utføres under ansvarshavende offisers kontroll,
2)at fordelingen av last og ballastvann overvåkes under hele laste- eller losseprosessen for å sikre at skipets konstruksjon ikke overbelastes,
3)at skipet holdes på rett kjøl eller, dersom det er nødvendig med en viss slagside av driftsmessige grunner, at slagsiden holdes så liten som mulig,
4)at skipet holdes forsvarlig fortøyd, under behørig hensyn til lokale værforhold og værmeldinger,
5)at det finnes et tilstrekkelig antall offiserer og mannskap om bord til å justere fortøyningene og for enhver normal situasjon eller nødssituasjon, samtidig som det tas hensyn til besetningens behov for tilstrekkelige hvileperioder for å unngå tretthet,
6)at terminalrepresentanten gjøres oppmerksom på kravene med hensyn til trimming av lasten, som skal være i samsvar med framgangsmåtene i IMOs regelverk for sikker transport av fast bulklast,
7)at terminalrepresentanten gjøres oppmerksom på kravene som stilles til skipet med hensyn til harmonisering mellom ballastoperasjoner og laste- eller lossehastigheten og på eventuelle avvik fra planen for tømming eller inntak av ballast, eller på eventuelle andre forhold som kan påvirke lastingen eller lossingen,
8)at ballastvannet lenses med en hastighet som er i samsvar med den avtalte lasteplanen og ikke fører til oversvømmelse av kaien eller av nærliggende fartøyer. Dersom det ikke er praktisk mulig for skipet å tømme alt ballastvannet før trimmingsstadiet i lasteprosessen, skal skipsføreren avtale med terminalrepresentanten de tidspunktene da lastingen eventuelt må stanses, og varigheten av slik stans,
9)at det er avtalt med terminalrepresentanten hvilke tiltak som skal treffes i tilfelle regn eller annet væromslag dersom lastens art vil kunne skape en risiko ved slike væromslag,
10)at det ikke utføres noe varmearbeid om bord eller i nærheten av skipet mens det ligger ved kai, med mindre dette skjer med terminalrepresentantens tillatelse og i samsvar med eventuelle krav fra vedkommende myndighet,
11)at det føres nøye oppsyn med lastingen eller lossingen og med skipet under de siste stadiene av laste- eller losseprosessen,
12)at terminalrepresentanten varsles umiddelbart dersom laste- eller losseprosessen har forårsaket skade eller en farlig situasjon, eller vil kunne gjøre det,
13)at terminalrepresentanten underrettes når endelig trimming av skipet må begynne, slik at transportsystemet kan tømmes,
14)at lossing av babord side avpasses nøyaktig etter lossing av styrbord side i samme rom for å unngå vridning i skipets konstruksjon,
15)at det ved inntak av ballast i ett eller flere rom tas hensyn til muligheten for utslipp av brennbar damp fra rommene, og at det treffes forholdsregler før varmearbeid tillates ved siden av eller over disse rommene.
0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1802 (i kraft 1 jan 2016, tidligere vedlegg 4).

Vedlegg 4. Opplysninger som terminalen skal gi skipsføreren (jf. § 8 bokstav a)

1)Betegnelsen på kaiplassen der lasting eller lossing vil bli utført, og beregnet tid for anløp og fullføring av lasting eller lossing.
2)Laste- eller losseutstyrets egenskaper, herunder terminalens nominelle laste- eller lossehastighet og antall laste- eller losserenner som skal brukes, samt beregnet tid for hver tømming eller (ved lossing) beregnet tid for hvert stadium av lossingen.
3)Særtrekk ved fortøynings- eller kaiplassen som skipsføreren kan ha behov for å vite om, herunder plassering av faste og flyttbare hindringer, fendere, pullerter og fortøyningsinnretninger.
4)Minste vanndybde langs kaiplassen, og i innseilings- og utseilingskanalene.
5)Densitet ved kaiplassen.
6)Største avstand mellom vannlinjen og oversiden av lukedeksler eller lukekarmer, avhengig av hva som er aktuelt for laste- eller losseoperasjonen, og største høyde over vannet.
7)Arrangementer for landganger og atkomst.
8)Opplysningene om beregnet tid for anløp og avreise (jf. nr. 1), og om minste vanndybde ved kaiplassen (jf. nr. 4), skal ajourføres løpende og oversendes skipsføreren når melding om beregnet ankomsttid er mottatt.
9)Hvilken side av skipet som skal ligge langs kai.
10)Største tillatte innseilingshastighet mot kaien og tilgang til taubåter, deres type og trekkraft på pullerter.
11)Lasterekkefølgen for forskjellige lastepartier, og eventuelle andre restriksjoner dersom det ikke er mulig å ta inn lasten i en hvilken som helst rekkefølge eller i et hvilket som helst rom av hensyn til skipets spesielle behov.
12)Alle egenskaper ved lasten som skal lastes som kan utgjøre en risiko dersom lasten kommer i kontakt med annen last eller lastrester om bord.
13)Forhåndsopplysninger om planlagte laste- eller losseoperasjoner eller endringer i eksisterende planer for lasting eller lossing.
14)Angivelse av om terminalens laste- eller losseutstyr er fast eller har begrenset bevegelighet.
15)Nødvendige fortøyningstrosser.
16)Melding om uvanlige fortøyningsarrangementer.
17)Eventuelle restriksjoner på ballastering eller deballastering.
18)Største tillatte dypgående.
19)Alle andre opplysninger angående terminalen som skipsføreren ber om.
0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1802 (i kraft 1 jan 2016, tidligere vedlegg 5).

Vedlegg 5. Terminalrepresentantens plikter før og under laste- eller losseoperasjoner (jf. § 8 bokstav d)

Før og under laste- eller losseoperasjoner skal terminalrepresentanten:

1)gi skipsføreren navnene til terminalpersonalet eller avskiperens agent som vil ha ansvaret for laste- eller losseoperasjonen og som skipsføreren vil ha kontakt med, samt fremgangsmåtene for å kontakte disse personene,
2)treffe alle forholdsregler for å unngå skade på skipet forårsaket av laste- eller losseutstyret, og underrette skipsføreren dersom skade oppstår,
3)påse at skipet holdes på rett kjøl eller, dersom det er nødvendig med en slagside av driftsmessige grunner, at slagsiden holdes på et minimum,
4)påse at lossing av babord side avpasses nøyaktig etter lossing av styrbord side i samme rom for å unngå vridning i skipets konstruksjon,
5)i tilfelle av last med høy densitet, eller når de enkelte grabblastene er store, varsle skipsføreren om at det kan forekomme store lokale støtbelastninger på skipets konstruksjon helt til tanktoppen er fullstendig dekket av last, særlig når det er tillatt at lasten faller fritt fra stor høyde, og at det treffes spesielle forholdsregler ved begynnelsen av lasteoperasjonen i hvert rom,
6)påse at det er enighet mellom skipsføreren og terminalrepresentanten i alle stadier av prosessen og med hensyn til alle sider ved laste- eller losseoperasjonene, og at skipsføreren underrettes om eventuelle endringer i den avtalte lastehastigheten, og om vekten som er lastet inn etter hver tømming,
7)føre register over vekten og fordelingen av lasten som er lastet eller losset, og påse at vekten i rommet ikke avviker fra den avtalte laste- eller losseplanen,
8)påse at lasten trimmes ved lasting og lossing i samsvar med skipsførerens krav,
9)påse at de lastmengder som er nødvendige for å oppnå dypgående og trim for avreise, er beregnet på en slik måte at all last som befinner seg på terminalens transportsystemer tømmes, og at disse systemene er tomme når lastingen er fullført. For dette formålet skal terminalrepresentanten underrette skipsføreren om den nominelle tonnasjen som disse transportsystemene tar, og oppgi om det er nødvendig å tømme transportsystemet etter lasting,
10)når det gjelder lossing, gi skipsføreren behørig varsel når det er planlagt å øke eller redusere antall losserenner, og underrette skipsføreren når lossing betraktes som fullført fra hvert rom,
11)påse at det ikke utføres noe varmearbeid om bord på eller i nærheten av skipet mens skipet ligger ved kai, unntatt med skipsførerens tillatelse, og i samsvar med eventuelle krav fra offentlige myndigheter.
0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1802 (i kraft 1 jan 2016, tidligere vedlegg 6).