Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse

DatoFOR-2003-09-12-1131
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2003 hefte 13
Ikrafttredelse12.09.2003
Sist endretFOR-2013-05-31-542 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-15-§12, LOV-1999-03-26-15-§19, LOV-1999-03-26-15-§31, LOV-1999-03-26-15-§31a, LOV-2008-06-06-37-§11, LOV-2008-06-06-37-§60, LOV-2008-06-06-37-§64, LOV-2008-06-06-37-§65
Kunngjort12.09.2003
KorttittelForskrift om fartøy med torsketråltillatelse

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. september 2003 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) § 12, § 19, § 31 og § 31a og lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 11, § 60, § 64 og § 65. Fremmet av Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1607, 18 jan 2007 nr. 56, 5 mars 2010 nr. 355, 31 mai 2013 nr. 542.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder levering av fangst fra fartøy som eieren er tildelt torsketråltillatelse for, og som eies helt eller delvis av fiskeindustribedrifter på grunnlag av dispensasjon i medhold av deltakerloven § 6 tredje ledd.

Forskriften gjelder også for levering av fangst fra andre fartøy som eieren er tildelt torsketråltillatelse for, og hvor det ved forskriftens ikrafttredelse er stilt vilkår om levering av hele eller deler av fangsten til visse fiskeindustribedrifter, til visse kommuner eller til større geografiske områder.

§ 3.Leveringsplikten

Eier av fartøy som nevnt i § 2 skal tilby fartøyets fangst, jf. § 4, i overensstemmelse med de vilkår som er fastsatt i konsesjonen for fartøyet eller ved godkjenning av eiersammensetning, eller som er fastsatt i selskapsvedtekter godkjent av fiskerimyndighetene.

Fartøyeieren skal innen utgangen av november og innen utgangen av mai legge frem en plan for drift og levering i neste halvår. Ved avvikende forutsetninger for planen hos en eller begge parter, skal det tas ny kontakt. Det skal fremgå blant annet når man tar sikte på å fiske og til hvem man tar sikte på å selge fangsten. Det skal også fremgå at planen er satt opp i samråd med den eller de bedriftene som er tilgodesett gjennom leveringsvilkår og om fartøyeieren og bedriften er overens om planen, med mindre leveringsplikten gjelder ett eller flere fylker.

Dersom den eller de fiskeindustribedrifter som er tilgodesett i vilkår som nevnt i første ledd, ikke kjøper fangsten, skal fartøyets fangst leveres innenfor den region som vedkommende fiskeindustribedrift, sted eller større geografiske område ligger i.

Med region menes i denne forskrift følgende områder:

a)Region I Øst-Finnmark, med kommunene Lebesby, Gamvik, Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger.
b)Region II Vest-Finnmark og Nord-Troms, med kommunene Porsanger, Nordkapp, Måsøy, Loppa, Alta, Kvalsund, Hasvik, Hammerfest, Kvænangen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Karlsøy.
c)Region III Nordland og øvrige kommuner i Troms.

Fangsten skal leveres til anlegg som driver bearbeiding av fisk i regionen. Vedkommende anlegg må være registrert i Fiskebruksregisteret og i Kjøperregisteret.

Uansett om fangsten kjøpes i henhold til den primære leveringsplikten i første ledd eller den sekundære leveringsplikten i tredje ledd, skal vedkommende fiskeindustribedrift alltid foreta bearbeiding av 70% av torskefangstene omfattet av leveringsplikten før videresalg.

0Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1607, 18 jan 2007 nr. 56.
§ 4.Leveringspliktig fangst

Leveringsplikten i henhold til § 3 omfatter 80% av fartøyets fangst av torsk og 60% av fartøyets fangst av hyse, for begge fiskeslag nord for 62° N. Dersom de vilkår som er fastsatt i konsesjonen for fartøyet eller ved godkjenning av eiersammensetning innebærer leveringsplikt for en mindre andel av fartøyets fangst, går slike individuelle vilkår foran bestemmelsen i første punktum.

0Endret ved forskrift 22 des 2006 nr. 1607.
§ 5.Fastsetting av pris

Dersom det bare er en bedrift som er tilgodesett gjennom fastsatte vilkår, skal prisen for råstoffet fastsettes til gjennomsnittet av oppnådde priser for tilsvarende fisk (fersk eller fryst) på auksjon eller ved annen omsetning de siste to uker før salget finner sted i Norges Råfisklags distrikt. Fangst som er omsatt under ordningen med leveringsplikt for torsketrålere eller distriktskvoteordningen holdes utenfor beregningsgrunnlaget for prisfastsettelsen.

Dersom det er flere bedrifter som kan kjøpe fangsten i henhold til fastsatte vilkår, kan fangsten utbys på auksjon gjennom vedkommende salgslag til samtlige av disse. Det samme gjelder dersom fangsten utbys for salg i en hel region i henhold til § 3 tredje til femte ledd. Den prisen som fremkommer etter reglene i første ledd skal være maksimums utbudspris i slik auksjon.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke dersom fangsten leveres til fartøyeierens eget anlegg.

Hvis ingen bedrift i regionen kjøper fangsten, kan råstoffet tilbys på det åpne markedet. Fangster som av denne grunn blir solgt utenfor regionen, skal regnes med ved beregningen av om leveringsplikten i henhold til § 4 er oppfylt.

0Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1607, 18 jan 2007 nr. 56, 5 mars 2010 nr. 355.
§ 6.Leveringssted for fangst omfattet av leveringsplikten

Leveringsplikten innebærer at fangstene kan losses ved eller på annen måte kan transporteres til den fiskeindustribedriften som har fått tilslag. Dersom lossing skjer innenfor den region som kjøperen er lokalisert i, skal kjøperen selv stå for og bekoste transport til eget anlegg. Dersom lossing skjer utenfor denne regionen, skal fartøyeieren stå for og bekoste transport til kjøperens anlegg.

§ 7.Straff og andre sanksjoner ved brudd på leveringsplikten

Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes etter deltakerloven § 31 og § 31a og havressursloven § 60, § 64 og § 65. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften kan også medføre tilbakekall av ervervstillatelse eller torsketråltillatelse i medhold av deltakerloven § 11 og § 18. Det samme gjelder ved overtredelse av § 3 siste ledd når det er samme eier direkte eller indirekte til fiskeindustribedriften og torsketråleren.

0Endret ved forskrifter 22 des 2006 nr. 1607, 18 jan 2007 nr. 56, 31 mai 2013 nr. 542 (i kraft 1 jan 2014).
§ 8.Ikrafttredelse, kontroll

Denne forskrift trer i kraft straks.

Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften, herunder bestemmelser om hvilke opplysninger fartøyeiere og andre skal gi for å sikre kontroll av forskriftens bestemmelser og bestemmelser om hvordan fiskeindustribedrifter skal legge til rette for at bearbeidingsplikten i § 3 kan kontrolleres.

0Endret ved forskrift 22 des 2006 nr. 1607.