Forskrift om prikkbelastning

DatoFOR-2003-09-19-1164
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2004
Sist endretFOR-2011-05-20-509 fra 01.07.2011
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§33
Kunngjort23.09.2003
KorttittelForskrift om prikkbelastning

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. september 2003 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 33 nr. 2. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 20 mai 2011 nr. 509.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gir nærmere regler for når tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn skal fastsettes som følge av en straffbar handling som nevnt i § 2 og rettighetshaveren har fått nærmere angitte straffbare handlinger registrert et bestemt antall ganger i løpet av en bestemt tidsperiode, jf. § 4.

Forskriften gjelder for person som er fast bosatt i Norge og som fører motorvogn hvor vedkommende må ha førerkort.

§ 2.Grunnlaget for prikkbelastning

Følgende forhold som er avgjort ved rettskraftig dom, vedtatt forelegg eller vedtatt forenklet forelegg, og som ikke har medført tap av føreretten, fører til registrering av prikk, jf. § 3:

1.Overtredelse av fartsreglene når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere og fartsoverskridelsen er på mer enn 10 km/t, jf. vegtrafikkloven § 5 og § 6, trafikkskilt 362 og 366.
2.Overtredelse av fartsreglene når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere og fartsoverskridelsen er på mer enn 15 km/t, jf. vegtrafikkloven § 5 og § 6 og trafikkskilt 362 og 366.
3.Kjøring i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, jf. skiltforskriftene § 23 og § 24.
4.Ulovlig forbikjøring
a)like foran eller i vegkryss, eller der sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte, jf. trafikkreglene § 12 nr. 5 første og annet ledd
b)foran gangfelt, jf. trafikkreglene § 12 nr. 6
c)i strid med trafikkskilt 334 «Forbikjøringsforbud».
5.Overtredelse av vikepliktsregler
a)etter trafikkskilt 202 «Vikeplikt» og 204 «Stopp»
b)overfor trafikk fra høyre, jf. trafikkreglene § 7 nr. 2
c)overfor gående i gangfelt, jf. trafikkreglene § 9 nr. 2
d)ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område, jf. trafikkreglene § 7 nr. 4
e)overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, jf. trafikkreglene § 7 nr. 3.
6.Kjøring med motorvogn i sperreområde begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer, jf. skiltforskriftene § 22 trafikkskilt 1014, jf. § 21 nr. 4.
7.Kjøring med for liten avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3.
8.Kjøring med trimmet motorsykkel, herunder moped, jf. vegtrafikkloven § 13 femte ledd og § 23.
9.Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år, jf. vegtrafikkloven § 23a og forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 3 annet ledd.
0Endret ved forskrift 20 mai 2011 nr. 509 (i kraft 1 juli 2011).
§ 3.Registrering m.m.

Domfellelse eller bøtelegging for forhold som nevnt i § 2 registreres på vedkommende i et sentralt register.

Hver overtredelse skal registreres med tre prikker. Overtredelser som nevnt i § 2 nr. 1 og 2 skal likevel registreres med to prikker dersom fartsoverskridelsen ikke er over 15 km/t når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere, eller fartsoverskridelsen ikke er over 20 km/t når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere. Overtredelse som nevnt i § 2 nr. 9 skal registreres med to prikker. Fører med prøveperiode skal registreres med dobbelt antall prikker for hver overtredelse.

En handling som innebærer flere overtredelser, skal registreres med det antall prikker som følger av annet ledd, jf. § 2.

Den som blir registrert med minst fire prikker, skal varsles skriftlig snarest mulig om prikkbelastningen og om mulige konsekvenser av ytterligere prikkbelastninger.

Den enkelte registrering av prikk er ikke gjenstand for klage.

0Endret ved forskrift 20 mai 2011 nr. 509 (i kraft 1 juli 2011).
§ 4.Tap av førerett

Den som registreres med åtte prikker eller mer i løpet av tre år skal tape føreretten for seks måneder. Treårsperioden regnes for hver enkelt overtredelse. Beregning av perioden skjer fra tidspunktet da den tidligere overtredelse var rettskraftig avgjort til gjerningstidspunktet for siste overtredelse det blir ilagt straff for.

Når føreren får tilbake føreretten etter at denne har vært tapt, skal prikkene som lå til grunn for eller ble tatt i betraktning ved rettighetstapet, slettes i registeret.

§ 5.Forholdet til tap av førerett etter vegtrafikkloven § 33 nr. 1

Gir overtredelsen i seg selv grunnlag for tap av førerett etter vegtrafikkloven § 33 nr. 1, skal tidligere registreringer etter § 3 være med i vurderingen ved fastsetting av rettighetstapets lengde.

§ 6.Avgjørelse om tap av førerett etter § 4

Tap av førerett fastsettes av domstol, eller gjennom vedtakelse av forelegg, som ledd i behandlingen av straffesaken som er grunnlag for den avgjørende prikkbelastningen.

Rettighetstapets lengde kan settes under seks måneder dersom tap av førerett ellers vil virke urimelig hardt og det foreligger særdeles formildende omstendigheter ved det forhold som ga grunnlag for siste ilagte prikk.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder overtredelser begått etter denne dato.