Forskrift om i hvilke tilfelle det kan ytes bidragsforskott til barn som har delt bosted.

DatoFOR-2003-09-25-1181
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2003 hefte 13
Ikrafttredelse01.10.2003
Sist endretFOR-2010-03-05-302
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-02-17-2-§3
Kunngjort26.09.2003
KorttittelForskrift om bidragsforskott ved delt bosted

Hjemmel: Fastsatt av Sosialdepartementet (nå Arbeidsdepartementet) 25. september 2003 med hjemmel i lov av 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven) § 3 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 5 mars 2010 nr. 302.

§ 1.Formål

Forskriften her gir regler om i hvilke tilfelle det kan ytes bidragsforskott til barn som har delt bosted (se barneloven § 36 og forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot § 8).

0Endret ved forskrift 5 mars 2010 nr. 302.
§ 2.Forskott når barnet har delt bosted

Når et barn har delt bosted, kan forskott utbetales til en forelder

a)når det kan tas hel eller delvis dekning for forskottet i et bidrag fra den andre av foreldrene
b)når forelderen selv eller den andre av foreldrene helt mangler bidragsevne (se barneloven § 71 og forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot § 6).
0Endret ved forskrift 5 mars 2010 nr. 302.
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften her trer i kraft 1. oktober 2003 og gis virkning for forskott for tidsrom etter 30. september 2003.