Forskrift om fredning av Hopen naturreservat på Svalbard

DatoFOR-2003-09-26-1185
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2003 hefte 13
Ikrafttredelse26.09.2003
Sist endretFOR-2014-04-04-378 fra 01.05.2014
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2001-06-15-79-§12, LOV-2001-06-15-79-§17, LOV-2001-06-15-79-§21, LOV-2001-06-15-79-§22
Kunngjort30.09.2003
Rettet30.01.2004 (§ 2 tredje ledd)
KorttittelForskrift om Hopen naturreservat på Svalbard

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 26. september 2003 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 12, § 17, § 21 og § 22. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2003 nr. 1590, 15 mars 2013 nr. 284, 19 des 2013 nr. 1757, 4 april 2014 nr. 378.

§ 1.Fredning

Øya Hopen på Svalbard er fredet som naturreservat under betegnelsen Hopen naturreservat.

§ 2.Avgrensning og omfang

Det fredete området omfatter;

-hele øya, med unntak av et mindre landareal omkring stasjonen på østsiden av øya
-tilliggende territorialfarvann.

Naturreservatet utgjør ca. 46 km² landareal og ca. 3.208 km² marint areal og berører gårdsnummer 1.

Grensen for naturreservatet fremgår av vedlagte kart i målestokk 1:400.000 og 1:10.000, datert Miljøverndepartementet desember 2003. Knekkpunktene for unntaksområdet skal koordinatbestemmes.

Fredningsforskriften med kart skal oppbevares hos Sysselmannen på Svalbard, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrifter 19 des 2003 nr. 1590 (i kraft 1 jan 2004), 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 3.Formål

Formålet med fredningen er å bevare en tilnærmet urørt arktisk øy med tilgrensende sjøområder, inkludert havbunnen, og herunder spesielt sikre:

-øya som et svært viktig hi-, trekk- og næringsområde for isbjørn
-øya som et viktig hekkeområde for sjøfugl
-den nære sammenhengen mellom livet i havet og på land
-karakteristiske landformer
-området som et område med vitenskapelig verdi.
§ 4.Fredningsbestemmelser 
1. Landskap og naturmiljø
1.1 Det må ikke iverksettes virksomhet som kan påvirke landskap eller naturmiljø, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, herunder tankanlegg, og faste innretninger, hensetting av brakker o.l., fremføring av ledninger og kabler, uttak, oppfylling, flytting og lagring av masse, planering, anlegg av vei, kai, landingsplass mv., skraping av havbunnen eller jordoverflaten, drenering og annen form for tørrlegging, boring, sprengning eller lignende og uttak av mineraler, olje og fossiler.
1.2 Bestemmelsen i pkt. 1.1 er ikke til hinder for;
-bruk av tillatte fiske- og fangstredskaper. 
2. Planter og dyr
2.1 Dyr, planter og andre levende organismer er fredet mot skade, ødeleggelse og forstyrrelse av enhver art som ikke skyldes tillatt ferdsel.
2.2 Plante- eller dyrearter, herunder genmodifiserte arter og former, må ikke innføres.
2.3 Bestemmelsen i pkt. 2.1 er ikke til hinder for;
-fiske etter saltvannsfisk og krepsdyr, samt fangst av sjøpattedyr som ikke er stedegne på Svalbard i henhold til regler gitt av Fiskeridepartementet
-sanking av sopp til eget bruk
-innsamling av flora til forskning eller undervisning dersom det ikke gjør vesentlig inngrep i bestanden på stedet
-bruk av drivtømmer til brensel på stasjonen og til vedlikehold av og brensel til eksisterende hytter på øya og til mindre bål på stedet. 
3. Kulturminner

Kulturminnene i området reguleres av svalbardmiljølovens kapittel V med tilhørende vedtak. 

4. Ferdsel (ikke-motorisert og motorisert)
4.1 All ferdsel skal foregå på en måte som ikke skader eller på annen måte forringer naturmiljøet eller kulturminner eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv.
4.2 Telting og leiropphold reguleres av svalbardmiljøloven og forskrifter i medhold av denne.
4.3 All motorisert terrengkjøring er forbudt.
4.4 Landing med luftfartøy er forbudt. Det er forbudt å fly nærmere enn en nautisk mil fra større, kjente konsentrasjoner av pattedyr og fugl. Forbudet gjelder også overflyvning av områdene under 500 meter. Forbudet mot overflyvning gjelder så langt værforholdene tillater det.
4.5 Miljødirektoratet kan ved forskrift forby/regulere enhver ferdsel i hele eller deler av naturreservatet, dersom det anses nødvendig for å unngå forstyrrelse av dyrelivet eller slitasje på vegetasjon eller kulturminner. 
5. Forurensning
5.1 All forurensning til luft, vann eller grunnen som medfører eller kan medføre skade eller ulempe for miljøet er forbudt med unntak av forurensning som skyldes tillatt motorisert ferdsel.
5.2 Det er forbudt å etterlate eller tømme avfall.
5.3 Stoffer og gjenstander som kan skade planter og dyr, som er skjemmende eller som kan medføre fare for forurensning må ikke lagres eller etterlates.
0Endret ved forskrifter 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013), 4 april 2014 nr. 378 (i kraft 1 mai 2014).
§ 5.Generelt unntak

Bestemmelsene i § 4 er ikke til hinder for;

-utrykning for brann-, politi- eller redningstjeneste og oppsyn eller tilsyn etter svalbardmiljøloven § 77 og § 87.
§ 6.Dispensasjoner/tillatelser

Forvaltningsmyndigheten kan, innenfor svalbardmiljølovens rammer, gi tillatelse til;

-ombygging og mindre tilbygg til eksisterende bygninger
-gjenoppbygging av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturkatastrofe
-landing med luftfartøy i forbindelse med tilsyn, vedlikehold og drift av fyrlykter og andre offentlige navigasjonsmidler
-ferdsel med snøscooter på frossen og snødekt mark for transport av forsyninger til stasjonen, dersom værforholdene medfører at skip må anløpe annet sted ved øya enn ved stasjonen
-nødvendig transport i forbindelse med vedlikehold av eksisterende hytter og frakt av brensel og forsyninger til hyttene
-etablering av midlertidig kaianlegg utenfor stasjonsområdet i forbindelse med en eventuell letefase knyttet til petroleumsaktivitet i Barentshavet Nord.

Utover tiltak som nevnt i første ledd kan forvaltningsmyndigheten dispensere fra fredningsbestemmelsene i § 4, når vitenskapelige eller særlige grunner for øvrig taler for det, herunder for å ivareta særskilte behov i forbindelse med rekreasjon hos den fastboende besetning på Hopen meteorologiske stasjon.

Tillatelse eller dispensasjon som nevnt i første og annet ledd kan bare gis dersom det omsøkte tiltak ikke strider mot fredningsforskriftens formål eller ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig.

I en dispensasjon/tillatelse skal begrunnelsen for vedtaket vise hvordan forvaltningsmyndigheten har vurdert virkningene som dispensasjonen/tillatelsen kan få for miljøet, og hvilken vekt det er lagt på dette.

§ 7.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer kan gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme formålet med fredningen. Det kan utarbeides en plan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av slike tiltak. Planen skal godkjennes av Miljødirektoratet etter samråd med Riksantikvaren.

0Endret ved forskrift 15 mars 2013 nr. 284 (i kraft 1 juli 2013).
§ 8.Forvaltningsmyndighet

Sysselmannen på Svalbard er forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år. Er det inntrådt eller voldt fare for betydelig miljøskade, eller det for øvrig foreligger særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 3 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Kart

md-20031219-1590-01.gif

0Endret ved forskrift 19 des 2003 nr. 1589 (i kraft 1 jan 2004).